ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 

Основною метою викладання дисципліни “Право інтелектуальної власності в Україні” є підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Крім того, цей навчальний курс спрямований на те, щоб допомогти студентам засвоїти теоретичні положення науки права інтелектуальної власності; ознайомити їх із порядком захисту суб’єктивних прав на об’єкти авторського, патентного права, а також засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг; сформувати у них навички щодо правильного застосування отриманих знань при вирішенні конкретних практичних завдань, а також правильного тлумачення норм законодавства України в сфері інтелектуальної власності.

Предметом є положення науки права інтелектуальної власності в Україні, норми цивільного законодавства і практика їх застосування.

Слухач (студент, курсант) повинен знати:суть цивільно-правових категорій в сфері права інтелектуальної власності; зміст цивільно-правових інститутів авторського, патентного права, а також засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг, об’єктивні закономірності їх розвитку; систему цивільного законодавства України в сфері права інтелектуальної власності; зміст норм права інтелектуальної власності; стан основних проблем науки права інтелектуальної власності в Україні; а також уміти:використовувати положення науки права інтелектуальної власності в Україні для вирішення професійних завдань; знаходити необхідні норми цивільного законодавства України в сфері інтелектуальної власності, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці; аргументувати власну точку зору щодо прийнятого в конкретній ситуації рішення; а також складати необхідні цивільно-процесуальні документи з приводу захисту права інтелектуальної власності (позовну заяву, апеляційну скаргу тощо).

Навчальний курс складається із двох основних частин:

1. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Україні.

2. Поняття, види та способи захисту окремих видів права інтелектуальної власності в Україні.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми Л С К Залік
1. Загальні положення про право інтелектуальної власності    
2. Авторське право та суміжні права    
3. Патентне право -    
4. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності _    
  ВСЬОГО:  

Основні терміни дисципліни

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності – двохсторонні правочини, в силу яких одна сторона (суб’єкт права інтелектуальної власності) передає або зобов’язується передати в майбутньому іншій стороні (ліцензіату, замовнику тощо) частково або в повному обсязі майнові права інтелектуальної власності за плату на певний строк.

Захист права інтелектуальної власності – сукупність заходів, спрямованих на поновлення чи визнання права інтелектуальної власності та захист інтересів його володільців при його порушенні чи оспорюванні.

Зміст права інтелектуальної власності – особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких визначається ЦК України та іншими законами.

Об’єкти права інтелектуальної власності –результати творчої працісуб’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, літературні та художні твори, комп’ютерні програми, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні таємниці тощо.

Право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України або іншим законом.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентне право) – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення та використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення та використання торгівельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень.

Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення та використання творів літератури, науки та мистецтва.

Суб’єкти права інтелектуальної власності – творці об’єкта права інтелектуальної власності (автори, виконавці, винахідники тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ЦК України, іншого закону чи договору.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аврамова О.Є. Правові засади інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб для студ. денної та заоч. форм навчання за фахом "Інтелектуальна власність" / О. Є. Аврамова, Н. Г. Васильєва, Л. В. Перевалова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х.: НТУ "ХПІ", 2011. - 135 с.

2. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. – М.: Юрид. лит., 1957. – 280 с.

3. Бабенко В.А. Інтелектуальна власність: навч. Посіб / В. А. Бабенко, А. П. Лимар; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. - 152 с.

4. Базилевич В., Ільїн В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку – К.: Знання, 2008. – 687 с.

5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений: Париж. Акт от 24 июля 1971 г., изменен 2 октября 1979 г. // Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». – Мн.: Нац. кн. палата Беларуси, 1996. – С. 3 – 33.

6. Більченко Є.В., Чурпіта Г.В. Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 4. – С. 28 – 31.

7. Бошицький Ю. Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / Ю. Л. Бошицький, Я. Г. Воронін; НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 339 с.

8. Бояр А. О. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / А. О. Бояр; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформації. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 268 с.

9. Вакман Е. Л., Грингольц И.Я. Авторские права художников. – М.: Сов. художник, 1962. – 263 с.

10. Ваксберг А. Об авторском гонораре. – М.: Искусство, 1961. – 104 с.

11. Ващинець І. Проблеми реалізації права слідування в Україні // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 3. – С. 23 – 28.

12. Веинке Вилли. Авторское право. Регламентация. Основы. Будущее: Пер. с дат. / Под ред. Б.Д. Панкина. – М.: Юрид. лит., 1979. – 231 с.

13. Вишневецкий Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета: возникновение и развитие авторского и патентного права. – Л.: Наука, 1990. – 205 с.

14. Волков С.С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Волков Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 19 с.

15. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 вересня 1952 года // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. – С. 435 – 450.

16. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. – М.: Наука, 1984. – 224 с.

17. Гапотій В.Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. / В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2011. - 360 с.

18. Глухівський Л.І. Власність інтелекту: Зб. ст. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2002. – 138 с.

19. Глухівський Л.І. Цитата в контексті авторського права // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 4. – С. 12 – 14.

20. Гордон М.В. Советское авторское право. – М.: Юрид. лит., 1955. – 232 с.

21. Грицуленко С. І. Інтелектуальна власність в галузі зв'язку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Грицуленко С. І., Потапова-Сінько Н. Ю., Гарбера К. М.; Держ. служба зв'язку, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - О.: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. - 392 с.

22. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – К.: Либідь, 2002. – 200 с.

23. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С. 136.

24. Дюма Ролан. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции: Пер. с фр. – М.: Международные отношения, 1993. – 384 с.

25. Еннан Р.Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Еннан Руслан Євгенович; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2010. - 20 с.

26. Иоффе О.С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на открытие: Учеб. пособие. – М.: Знание, 1969. – 127 с.

27. Інструкція про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України. Затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С. 282.

28. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров та ін. / Під ред. О.Д. Святоцького – К.: Ін Юре, 1999.

29. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні / В.С. Дмитришин, В.І. Березанська. – К.: Вірлен, 2005. – 304 с.

30. Іщук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: монографія / Сергій Іщук. - Хмельницький: Вид-во Цюпак, 2010. - 167 с.

31. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Затверджений Законом Української РСР від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

32. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г. // Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты: В 2 т. / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. – К.: издательский Дом «Ин Юре», 1999. – Т. 2. – С. 851.

33. Коноваленко В.В. Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки): практ. посіб. для авт., виконавців, рекламістів, рекламодавців / Володимир Коноваленко. - Т.: Навчальна книга - Богдан, 2011. - 400 с.

34. Конох М.С., Хрідочкін А.В. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. – Д.: ДДТУ, 2008. –188 с.

35. Конституція України. Прийнята Верховою Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

36. Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 264 с.

37. Крижна В.М., Яркіна Н.Є. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / за ред. В. І. Борисової. — Х.: Право, 2008. – 110 с.

38. Кримінальний кодекс України. Затверджений Законом України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

39. Кулініч О.О. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О.: Фенікс, 2011. - 491 с.

40. Огнев'юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб'єкт цивільно-правових відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Огнев'юк Ганна Зіновіївна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 с.

41. Основи інтелектуальної власності. – К.: Ін Юре, 1999. – 578 с.

42. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчик та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

43. Петренко С.А. Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Петренко Сергій Анатолійович; НДІ приват. права і підприємництва Акад. правових наук України. - К., 2010. - 20 с.

44. Петренко С.А. Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Петренко Сергій Анатолійович; Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - К., 2010. - 214 с.

45. Підопригора О.А. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 361 – 387.

46. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

47. Підопригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність: Монографія. – Х.: Консум, 1997. – 192 с.

48. Поліщук В.С. Інтелектуальна власність : навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 143 с.

49. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С. 251.

50. Право інтелектуальної власності. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Р. Калаур та ін.; за ред. Н. Б. Москалюк; Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. - Т.: Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 216 с.

51. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. в редакції Закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

52. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.

53. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. // Збірник постанов Кабінету Міністрів України. – 2002. – № 12. – Ст. 109.

54. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – С. 382.

55. Про затвердження концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 24. – Ст. 1177.

56. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. // Збірник постанов Кабінету Міністрів України. – 2003. – № 12. – Ст. 198.

57. Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. // Збірник постанов Кабінету Міністрів України. – 2001. – № 23. – Ст. 377.

58. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8. – Ст. 37.

59. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.

60. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

61. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. в редакції Закону від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 278.

62. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

63. Про прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

64. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року): Закон України від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 155.

65. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право: Закон України від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 2. – Ст. 16.

66. Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року: Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 70.

67. Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 11. – С. 13 – 21.

68. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2003. – 752 с.

69. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: Изд-во академии наук СССР, 1956. – 284 с.

70. Угода про торгівельні аспекти прав на інтелектуальну власність: Документ Всесвітньої торгової організації від 15 квітня 1994 р. // Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – С. 431 – 442.

71. Федулова Л.І. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі: наук.-аналітит. доп. / Федулова Л. І., Андрощук Г. О., Хаустов В. К.; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К.: [б. в.], 2010. - 216 с.

72. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія / О. І. Харитонова. - О.: Фенікс, 2011. - 346 с.

73. Цивільний Кодекс України. Затверджений Законом України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

74. Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджений Законом України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.

75. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 412 с.

76. Чурпіта Г.В. Окремі аспекти авторського права на твори образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 9– 13.

77. Шишка Р.Б. Немайнові права автора // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 3(30). – С. 110 – 121.

78. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2002. – 368 с.

79. Ястремська О.М. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / Ястремська О. М., Ріпка Д. О.; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. - 279 с.

 

 

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 3. Патентне право

Лекція – 2 години

1. Поняття та значення патентного права.

2. Право інтелектуальної власності на винахід.

3. Право інтелектуальної власності на корисну модель.

4. Право інтелектуальної власності на промисловий зразок.

5. Поняття та способи захисту об’єктів патентного права.

Плани семінарських занять

Література

[1-9, 21-29, 34, 36-37, 39, 41-42, 68, 75, 78-79]

 

 

Задача 1

Художник-аматор купив у магазині картину художника Якименка і зробив з неї декілька копій, які підготував до продажу. Коли автор картини Якименко з’явився до покупця, художника-аматора, щоб скопіювати свою картину і побачив копії, зроблені із перекрученням кольорового фону, він запропонував ці копії знищити.

Покупець не погодився із пропозицією і заявив, що він придбав картину у магазині, став її власником і як власник може розпоряджатися нею як завгодно. Тому він відмовляє автору в копіюванні його картини. Автор звернувся за захистом своїх прав.

Яке рішення повинен ухвалити суд?

 

Задача 2

Два автори створили малюнки, які були використані при випуску швейних виробів. Автори почали вимагати від адміністрації підприємства укладення з ними угоди на використання їх малюнків, посилаючись на те, що всі твори, в тому числі і створені в порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам.

Адміністрація відхилила вимоги авторів, вказуючи на те, що в трудовому договорі прямо записано, що право на використання всіх творчих результатів праці авторів належить роботодавцю.

Як вирішити спір?

Задача 3

Львівське книжкове видавництво уклало з автором Коваленком договір про видання монографії “Історія Галичини”. Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання внести в рукопис уточнення і доповнення. Видавництво надало автору на доопрацювання 4 місяці. Автор раптово помер. Видавництво звернулося до спадкоємців померлого із пропозицією доручити історику Артемову доопрацювати рукопис. Спадкоємці дали згоду.

Вирішить справу.

 

Задача 2

 

На підставі договору франчайзингу фірма Lee надала право торгувати її товаром і під її торгівельною маркою товариству з обмеженою відповідальністю “Дельта”. Договором було обумовлено, що використання торгівельної марки обмежується лише територією реєстрації ТОВ.

Представником фірми Lee в Україні було встановлено, що ТОВ “Дельта”, використовуючи зазначену торгівельну марку, створило ряд філій в інших обласних центрах України. Крім того, під торгівельною маркою фірми Lee продавалась власна продукція ТОВ, що не було передбачено договором. Зазначеною торгівельною маркою користувалось і ТОВ “Дельта-Світ”, що виокремилося із ТОВ “Дельта” в результаті реорганізації.

Які істотні умови договору комерційної концесії? Що становить предмет такого договору? Вирішить справу.

 

Задача 3

 

СП “Консум” звернулося з позовом до Харківського відділення Української академії банківської справи (УАБС) про стягнення компенсації за порушення авторського права у розмірі 1000 мінімальних розмірів заробітної плати, відшкодування моральної шкоди і прийняття рішення про вилучення і знищення контрафактних примірників твору гр. Огризко “Збірник задач з економіки підприємств”.

У заяві зазначалося, що між СП та гр. Огризко 29.04.1999 року був укладений авторський договір про передачу твору для використання на умовах виключної ліцензії, але у травні 1999 року Харківським відділенням УАБС був виданий аналогічний твір у кількості 800 примірників. Видання твору з позивачем не узгоджувалося, дозволу на його використання СП не надавало.

Харківське відділення УАБС заперечує проти позовних вимог на тій підставі, що даний твір був створений Огризко під час перебування у трудових відносинах з УАБС як частина методичної, навчальної роботи, тому твір є службовим і виключне майнове право інтелектуальної власності на нього належить роботодавцю – Харківському відділенню УАБС.

Як було встановлено у судовому засіданні, громадянин Огризко працював ст. викладачем у Харківському відділенні УАБС з 1996 року по 2000 рік. Протягом 1998 року ним був підготовлений спірний збірник задач, що був опублікований у травні 1999 року Харківським відділенням УАБС. 29.04.1999 року Огризко уклав з СП “Консум” договір про опублікування спірного задачника у кількості 2000 примірників.

Який твір визнається службовим? Чи мав право громадянин Огризко укладати авторський договір з СП “Консум”? Вирішить справу.

 

Література:

[1-9, 21-29, 34, 36-37, 39, 41-42, 68, 73, 75, 78-79]

 

Питання для підготовки до заліку

 

1. Автори як суб’єкти права інтелектуальної власності.

2. Адміністративно-правовий захист авторського права та суміжних прав.

3. Види права інтелектуальної власності.

4. Виникнення та здійснення авторського права. Презумпція авторства.

5. Виникнення, становлення та розвиток права інтелектуальної власності.

6. Вільне використання творів літератури, науки та мистецтва.

7. Договір комерційної концесії.

8. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

9. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

10. Загальна характеристика Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 р.).

11. Загальна характеристика Всесвітньої конвенції про авторське право (1952 р.).

12. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

13. Загальна характеристика Договору ВОІВ про авторське право (1996 р.).

14. Загальна характеристика Паризької конвенції про охорону промислової власності (1883 р.).

15. Загальна характеристика способів захисту патентних прав.

16. Загальна характеристика Угоди з торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності “TRIPS” (1994 р.).

17. Законодавство України про інтелектуальну власність.

18. Захист прав на комерційне найменування.

19. Заявники як суб’єкти права інтелектуальної власності.

20. Зміст суб’єктивного права на географічне зазначення.

21. Зміст суб’єктивного права на комерційне найменування.

22. Зміст суб’єктивного права на торгівельну марку.

23. Інтелектуальна власність та право інтелектуальної власності.

24. Кримінально-правовий захист авторського права та суміжних прав.

25. Ліцензійний договір.

26. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

27. Майнові права автора творів літератури, науки та мистецтва.

28. Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

29. Майнові права суб’єктів суміжних прав.

30. Обов’язки патентоволодільця.

31. Основні міжнародні конвенції та договори у сфері інтелектуальної власності.

32. Особисті немайнові права автора творів літератури, науки та мистецтва.

33. Особисті немайнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

34. Особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав.

35. Оформлення патентних прав.

36. Оформлення прав на географічне зазначення.

37. Оформлення прав на торгівельну марку.

38. Патентне відомство. Апеляційна палата.

39. Поняття авторського права та суміжних прав.

40. Поняття інтелектуальної власності.

41. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності.

42. Поняття права інтелектуальної власності.

43. Поняття суб’єкта права інтелектуальної власності.

44. Поняття та ознаки винаходу.

45. Поняття та ознаки комерційного найменування.

46. Поняття та ознаки корисної моделі.

47. Поняття та ознаки об’єкта права інтелектуальної власності.

48. Поняття та ознаки об’єктів авторського права та суміжних прав.

49. Поняття та ознаки об’єктів суміжних прав.

50. Поняття та ознаки промислового зразка.

51. Поняття та способи захисту авторського права та суміжних прав.

52. Поняття та функції патенту.

53. Поняття, види та ознаки торгівельної марки.

54. Поняття, ознаки та види географічних зазначень.

55. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.

56. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

57. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права та суміжних прав.

58. Суб’єкти авторського права та суміжних прав.

59. Суб’єкти права промислової власності. Співавторство.

60. Цивільно-правовий захист авторського права та суміжних прав.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 

Основною метою викладання дисципліни “Право інтелектуальної власності в Україні” є підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Крім того, цей навчальний курс спрямований на те, щоб допомогти студентам засвоїти теоретичні положення науки права інтелектуальної власності; ознайомити їх із порядком захисту суб’єктивних прав на об’єкти авторського, патентного права, а також засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг; сформувати у них навички щодо правильного застосування отриманих знань при вирішенні конкретних практичних завдань, а також правильного тлумачення норм законодавства України в сфері інтелектуальної власності.

Предметом є положення науки права інтелектуальної власності в Україні, норми цивільного законодавства і практика їх застосування.

Слухач (студент, курсант) повинен знати:суть цивільно-правових категорій в сфері права інтелектуальної власності; зміст цивільно-правових інститутів авторського, патентного права, а також засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг, об’єктивні закономірності їх розвитку; систему цивільного законодавства України в сфері права інтелектуальної власності; зміст норм права інтелектуальної власності; стан основних проблем науки права інтелектуальної власності в Україні; а також уміти:використовувати положення науки права інтелектуальної власності в Україні для вирішення професійних завдань; знаходити необхідні норми цивільного законодавства України в сфері інтелектуальної власності, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці; аргументувати власну точку зору щодо прийнятого в конкретній ситуації рішення; а також складати необхідні цивільно-процесуальні документи з приводу захисту права інтелектуальної власності (позовну заяву, апеляційну скаргу тощо).

Навчальний курс складається із двох основних частин:

1. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Україні.

2. Поняття, види та способи захисту окремих видів права інтелектуальної власності в Україні.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми Л С К Залік
1. Загальні положення про право інтелектуальної власності    
2. Авторське право та суміжні права    
3. Патентне право -    
4. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності _    
  ВСЬОГО:  

Основні терміни дисципліни

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності – двохсторонні правочини, в силу яких одна сторона (суб’єкт права інтелектуальної власності) передає або зобов’язується передати в майбутньому іншій стороні (ліцензіату, замовнику тощо) частково або в повному обсязі майнові права інтелектуальної власності за плату на певний строк.

Захист права інтелектуальної власності – сукупність заходів, спрямованих на поновлення чи визнання права інтелектуальної власності та захист інтересів його володільців при його порушенні чи оспорюванні.

Зміст права інтелектуальної власності – особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких визначається ЦК України та іншими законами.

Об’єкти права інтелектуальної власності –результати творчої працісуб’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, літературні та художні твори, комп’ютерні програми, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні таємниці тощо.

Право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України або іншим законом.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентне право) – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення та використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення та використання торгівельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень.

Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення та використання творів літератури, науки та мистецтва.

Суб’єкти права інтелектуальної власності – творці об’єкта права інтелектуальної власності (автори, виконавці, винахідники тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ЦК України, іншого закону чи договору.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аврамова О.Є. Правові засади інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб для студ. денної та заоч. форм навчання за фахом "Інтелектуальна власність" / О. Є. Аврамова, Н. Г. Васильєва, Л. В. Перевалова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х.: НТУ "ХПІ", 2011. - 135 с.

2. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. – М.: Юрид. лит., 1957. – 280 с.

3. Бабенко В.А. Інтелектуальна власність: навч. Посіб / В. А. Бабенко, А. П. Лимар; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. - 152 с.

4. Базилевич В., Ільїн В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку – К.: Знання, 2008. – 687 с.

5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений: Париж. Акт от 24 июля 1971 г., изменен 2 октября 1979 г. // Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». – Мн.: Нац. кн. палата Беларуси, 1996. – С. 3 – 33.

6. Більченко Є.В., Чурпіта Г.В. Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 4. – С. 28 – 31.

7. Бошицький Ю. Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / Ю. Л. Бошицький, Я. Г. Воронін; НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 339 с.

8. Бояр А. О. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / А. О. Бояр; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформації. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 268 с.

9. Вакман Е. Л., Грингольц И.Я. Авторские права художников. – М.: Сов. художник, 1962. – 263 с.

10. Ваксберг А. Об авторском гонораре. – М.: Искусство, 1961. – 104 с.

11. Ващинець І. Проблеми реалізації права слідування в Україні // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 3. – С. 23 – 28.

12. Веинке Вилли. Авторское право. Регламентация. Основы. Будущее: Пер. с дат. / Под ред. Б.Д. Панкина. – М.: Юрид. лит., 1979. – 231 с.

13. Вишневецкий Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета: возникновение и развитие авторского и патентного права. – Л.: Наука, 1990. – 205 с.

14. Волков С.С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Волков Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 19 с.

15. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 вересня 1952 года // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. – С. 435 – 450.

16. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. – М.: Наука, 1984. – 224 с.

17. Гапотій В.Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. / В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2011. - 360 с.

18. Глухівський Л.І. Власність інтелекту: Зб. ст. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2002. – 138 с.

19. Глухівський Л.І. Ц

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти