ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується українською мовою і має бути стилістично, граматично та технічно слушно оформлена. Композиція роботи складається у наступній послідовності:

титульний аркуш;

зміст;

основна частина;

список літератури.

Контрольна робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані назва вузу та кафедри; тема контрольної роботи; прізвище, ім'я та по батькові автора, домашню адресу, рік написання роботи та інші відомості, які ідентифікують контрольну роботу (додаток 1).

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, яка подається до початку контрольної роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх складових контрольної роботи.

Текст контрольної роботи друкують на аркушах з одною боку білого паперу формату А4 (210x297 мм) на комп'ютері через 1,5 інтервали або машинописним способом через 2 інтервали, або може бути написаним від руки чорнилом (до тридцяти рядків на сторінці).

Текст контрольної роботи друкують, залишаючи береги таких розмирів: лівий - не менше 25 мм, правий - не менше 10 мм, верхній та нижній - не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка - чорною кольору середньої жирності. Висота шрифту 1,8 мм (14 комп'ютерний).

Нумерацію сторінок контрольної роботи подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Контрольна робота завершується останньою сторінкою - списком літератури. Список використаної літератури має суцільну нумерацію.


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

Задача 1. У таблиці наведено дані вибіркового обстеження (вибірка 10%-на, випадкова) господарств:

Порядковий номер господарства Площа посіву цукрових буряків, га Порядковий номер господарства Площа посіву цукрових буряків, га

1. Побудувати інтервальний ряд розподілу обстежених господарств за розміром площі посіву цукрових буряків, утворивши п'ять груп з однаковими інтервалами. Визначити частки кожної з груп, результати подати в табличній формі та зробити висновки.

2. За даними ряду розподілу обчислити середнє, модальне та медіанне значення площі посіву цукрових буряків.

3. Охарактеризувати міру та ступінь варіації розміру площі посіву, обчислити для цього середнє квадратичне відхилення й коефіцієнт варіації. Зробити висновки.

4. Визначити граничні помилки вибірки для середнього розміру площі посіву цукрових буряків на одне господарство та для частки господарств, які мають розмір посівної площі цієї культури 240 і більше гектарів. Висновок зробити з рівнем імовірності 0,954, вказавши довірчий інтервал характеристик генеральної сукупності.

Задача 2. Розподіл земель серед фермерських господарств країни характеризується такими даними:

Природно-кліматична зона Площа сільськогосподарських угідь, тис.га Частка ріллі у площі сільськогосподарських угідь, %
Степ
Лісостеп
Полісся
Разом Х

Визначити середній процент ріллі у площі сільськогосподарських угідь.

Задача 3. Маємо наступні дані про динаміку середньомісячної номінальної заробітної плати, грн.:

Роки
Зарплата, грн. 1 906 2 239 2 633 3 026

Визначте: а) ланцюгові і базисні характеристики динаміки; б) середній рівень ряду динаміки; в) середні значення наступних показників динаміки: абсолютного приросту, темпу зростання, темпу приросту. Зробіть відповідні висновки.


Задача 4. Маємо такі дані про виробництво продукції підприємством:

Марка виробу   Базовий рік Звітний рік
Кількість виробів (тис.шт) Ціна за одиницю (тис.грн.) Кількість виробів (тис.шт.) Ціна за одиницю (тис.грн.)
СТ –5 ПК –8 РМ – 1

Визначити зведені індекси фізичного обсягу, цін та приріст вартості продукції внаслідок зміни цін. Зробити висновки.

Задача 5. Динаміка споживчих цін на окремі товарні групи характеризується такими даними:

Група товарів Товарооборот у фактичних цінах, млн.грн. Темп приросту цін, %
базовий період поточний період
Продовольчі +6
Непродовольчі +2

Визначте зведений індекс цін на товари в цілому та приріст товарообороту за рахунок зміни цін і зміни фізичного обсягу.

ВАРІАНТ 2

Задача 1. У результаті вибіркового обстеження (вибірка 10%-на, випадкова) фермерських господарств одного з регіонів отримано дані, наведені в таблиці.

Порядковий номер Розмір земельної площі, га Порядковий номер господарства Розмір земельної площі, га
4,0 6,4
7,5 4,5
6,5 4,5
8,0 12,0
10,0 9,5
9,5 6,5
6,0 7,2
7,0 6,8
11,4 9,3
8,5 12,0
6,4 9,0
8,3
4,0    

1. Побудувати інтервальний ряд розподілу фермерських господарств за розміром земельної площі, утворивши чотири групи з однаковими інтервалами. Визначити частку кожної з груп. Результати подати в табличній формі, зробити висновки.

2. За даними ряду розподілу обчислити характеристики центру розподілу (середню, моду, медіану) та середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Пояснити економічний зміст обчислених показників варіації.

3. Визначити граничну помилку вибірки для середнього розміру земельної площі фермерських господарств та вказати довірчий інтервал середньої по регіону в цілому. Висновок зробити з рівнем імовірності Р=0,954.


Задача 2. Наведені нижче дані характеризують кількість пропущених академічних годин студентами двох груп:

Номер групи Кількість пропущених годин по групі Пропущено годин в розрахунку на одного студента
І
Разом X

Визначити середню кількість пропущених годин в розрахунку на одного студента за двома групами в цілому.

Задача 3. Використовуючи взаємозв`язок характеристик динаміки, заповнити таблицю. Зробити висновки щодо динаміки обсягу перевезень.

Роки Обсяг перевезень, млн.т Ланцюгові характеристики динаміки
Абсолютний приріст, млн.т Темп зростання Темп приросту, % Абсолютне значення 1% приросту, млн.т
Х Х Х Х
       
         
      1,23
    0,97    

Задача 4.Маємо наступні дані про продані товари:

Товари Одиниця виміру Кількість, тис. од. Ціна, грн.
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
А кг
Б л

Визначте зведені індекси фізичного обсягу, цін і товарообороту. Зробіть висновки.

Задача 5. Динаміка виробництва продукції на шинному заводі характеризується наступними даними:

Шини для автомобілів Загальні витрати на виробництво в базовому періоді (тис.грн.) Індекс фізичного обсягу продукції
Вантажних 1,15
Легкових 1,08

Визначте: а) зведений індекс фізичного обсягу продукції; б) зведений індекс собівартості при умові, що загальні витрати на виробництво зросли в поточному періоді порівняно з базисним на 16%. Зробіть висновки.


ВАРІАНТ 3

Задача 1. У результаті вибіркового обстеження (вибірка 20%-на, випадкова) орендних підприємств у будівництві одного з регіонів отримано дані, наведені в таблиці.

Номер підприємства Чисельність персоналу, осіб Номер підприємства Чисельність персоналу, осіб
   

1. Побудувати інтервальний ряд розподілу орендних підприємств за чисельністю персоналу, утворивши п'ять груп з однаковими інтервалами. Коротко проаналізувати структуру підприємства, визначивши частку (відсоток) кожної з груп. Ряд розподілу подати в табличній формі.

2. За даними ряду розподілу обчислити характеристики центру розподілу (середню, моду, медіану) ті коефіцієнт варіації. Пояснити економічний зміст отриманих показників.

3. Визначити довірчий інтервал для частки підприємств з чисельністю персоналу 560 і більше осіб. Висновок зробити з рівнем імовірності Р=0,954.

Задача 2. Наведені нижче дані характеризують чисельність студентів вищих навчальних закладів країни та частки студентів заочних відділень:

Рівні акредитації навчальних закладів Загальна чисельність студентів, тис.осіб Частка студентів на заочному відділенні, %
І-II 617,7 23,5
ІІІ - IV 922,8 30,6
Разом 1540,5 X

Визначити середній відсоток студентів, які навчалися за заочному відділенні.

Задача 3. Маємо такі дані щодо динаміки виробництва соків (тис.т):

  Відносна зміна, у % до попереднього року
Соки натуральні, включаючи концентровані +1,6 +1,3
Соки купажовані натуральні -11,5 -6,4

Визначити: а) абсолютний рівень виробництва соків у 2014 році; б) середні значення показників динаміки: абсолютного приросту (зменшення) і темпу приросту (зменшення) кожного виду продукції. Зробити висновки.


Задача 4. Динаміка експорту паперово-картонної продукції характеризується даними:

Продукція Експорт продукції, млн.дол.США Темп скорочення обсягу експортованої продукції, %
базовий період поточний період
Папір -8
Картон -4

Визначте: а) зведений індекс фізичного обсягу експортованої продукції; б) абсолютний приріст (зменшення) експорту продукції за рахунок зміни фізичного обсягу експортованої продукції та цін. Зробіть висновки.

Задача 5. Витрати на телерекламу окремих категорій товару характеризуються даними:

Категорія товару Собівартість одного рекламного ролика, тис. дол. Кількість виготовлених роликів, од.
базовий період поточний період базовий період поточний період
Солодощі 1,3 1,5
Напої 1,0 1,2

Визначте зведені індекси: а) собівартості та кількості виготовлених рекламних роликів;

б) загальних витрат. Результати проаналізуйте.

ВАРІАНТ 4

Задача 1. У таблиці наведено дані вибіркового обстеження робітників механічного заводу (вибірка 20%-на, випадкова).

Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції, (шт.) Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції, (шт.)
   
         

1. Побудувати інтервальний ряд розподілу опитаних робітників за обсягом виготовленої продукції, утворивши групи з однаковими інтервалами. Ряд розподілу подати в табличній формі. Обчислити частки кожної з груп і проаналізувати структуру робітників щодо обсягу виготовленої продукції.

2. За даними ряду розподілу обчислити характеристики центру розподілу (середню, моду, медіану) та показники міри і ступеня варіації. Пояснити економічний зміст середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації.

3. З рівнем імовірності 0,954 визначити довірчий інтервал для середнього обсягу виготовленої продукції в розрахунку на одного робітника по заводу в цілому.


Задача 2. Маємо наступні дані про частку міського населення за окремими регіонами країни.

  Частка міського населення, % Загальна чисельність населення, млн.осіб
Дніпропетровська 83,5 3,3
Запорізька 77,1 1,8
Харківська 80,6 2,7

Визначте частку сільського населення в цілому по трьох регіонах.

Задача 3. Маємо такі дані щодо динаміки урожайності картоплі за 3 роки. Використовуючи взаємозв’язки аналітичних показників динаміки, заповніть наступну таблицю. Зробіть висновки.

Роки Урожайність, ц/га Базисні характеристики динаміки
абсолютний приріст, ц/га темп приросту, %
Х Х
  +36  
    +21,97

Задача 4. Продаж безалкогольних напоїв на оптовому ринку характеризується даними:

Напій Кількість проданого товару, тис.шт Ціна за пляшку грн.
базисний період поточний період базисний період поточний період
Мінеральна вода 2,5 3,0
Фруктова вода 3,5 4,1

Визначити зведені індекси товарообороту, цін та фізичного обсягу. Побудувати мультиплікативну (взаємозв`язок індексів) та адитивну моделі (абсолютні зміни) і зробити висновки.

Задача 5. Динаміка ринкових цін на окремі види послуг характеризується даними:

Вид послуг Вартість послуг, тис. грн. Темп зміни цін, %
базовий період поточний період
Транспорт +4,0
Зв’язок –2,1

Визначити зведені індекси: 1) вартості послуг; 2) цін; 3) фізичного обсягу послуг, використовуючи взаємозв’язок співзалежних індексів. Побудувати адитивну модель (абсолютні зміни) і зробити висновок.


ВАРІАНТ 5

Задача 1. У результаті вибіркового обстеження обчислювальних центрів на самостійному балансі (вибірка 20%-на, випадкова) по одному з регіонів станом отримано дані, наведені в таблиці.

Порядковий номер центру Середньоспискова чисельність працюючих, осіб Порядковий номер центру Середньоспискова чисельність працюючих, осіб
   

1. Побудувати інтервальний ряд розподілу обстежених обчислювальних центрів за середньосписковою чисельністю працюючих, утворивши п'ять груп з однаковими інтервалами. Визначити частку (відсоток) кожної з груп та коротко проаналізувати структуру центрів щодо чисельності працюючих.

2. За даними ряду розподілу обчислити характеристики центру розподілу (середню, моду, медіану) та показники міри і ступеню варіації. Пояснити економічний зміст середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації.

3. Із рівнем імовірності 0,997 визначити довірчий інтервал для середньоспискової чисельності працюючи на обчислювальних центрах по регіону в цілому.

Задача 2. Наведені нижче дані характеризують результати перевірки консервів на якість:

Групи консервів Всього перевірено банок (шт.) Частка забракованих банок до загальної кількості перевірених (%)
М'ясні 7,5
Рибні 10,0
Разом х

Визначити середній відсоток забракованих банок. Обгрунтувати вибір виду середньої.

Задача 3. Динаміка продажу населенню будівельних матеріалів характеризується даними:

Будівельний матеріал Обсяг продажу в 2012 р. Темп приросту, % до попереднього року
Цемент, тис.т
Пиломатеріали, тис.кв.м

Для кожного виду будівельних матеріалів визначте: а) темп приросту продажу за два роки; б) середньорічний абсолютний приріст продажу. Зробіть висновки.


Задача 4.Є такі дані про вартість та кількість імпорту товарів:

Товарна група Кількість, тис. т Вартість імпорту, тис. дол. США
І кв. ІІ кв. І кв. ІІ кв.

Розрахувати: 1) зведений індекс цін; 2) індекс товарообороту; 3) індекс фізичного обсягу; 4) показати мультиплікативний (взаємозв`язок індексів) та адитивний зв’язки (абсолютні зміни) і зробити висновки.

Задача 5.Динаміка витрат праці працівників сільськогосподарського підприємства характеризується такими даними:

Продукція Витрати праці за період, тис. люд.-год. Темп зміни працемісткості, %
базовий період поточний період
Цукрові буряки –5
Картопля +8

Визначити зведені індекси: 1) витрат праці; 2) працемісткості виробництва; 3) фізичного обсягу, використовуючи взаємозв’язок співзалежних індексів. Побудувати адитивну модель (визначити абсолютні зміни) і зробити висновки.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Базова

1. Єріна А.М. Статистика: підручник/ А.М.Єріна, З.О.Пальян. – К.: КНЕУ, 2010. – 351 с.

2. Ерина А.М., Пальян З.О. Теория статистики: Практикум. – 6-е изд., стер. – К.: Знання, 2008. – 267 с.

3. Мармоза А.Т. Теорія статистики [текст]: підручник / А.Т.Мармоза. - 2-ге вид.перероб.та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 592 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/teoria_statystyky_marmoza.pdf

4. Моторин Р.М., Чекотовський Е.В. Статистика для економістів: навч.посіб./Р.М.Моторин, Е.В. Чекотовський. – 2-ге вид., виправл.і доповн. – К.: Знання, 2011. – 429 с.

5. Опря А.Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Statistika_Oprya2012.pdf

6. Статистика: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./ А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.; За заг.ред.А.М.Єріної, Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2001. – 448 с.

7. Статистика: Підручник/ А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін.; За ред.. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. – К.: Вища шк., 1993 . 623 с.

8. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навч.посіб./ А.М.Єріна, В.Б.Захожай, І.Г.Манцуров та ін.; За наук.ред.А.М.Єріної. – К.: КНЕУ, 2007. – 304 с.

 

Допоміжна

1. Андрієнко В.Ю. Статистика: методологія та практика досліджень соціально-економічних явищ: Метод. рек. до вивч. курсу. – К.: Держкомстат України, 2004. – 117 с.

2. Акімова О.В., Дубинська О.С. Статистика в малюнках та схемах: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

3. Бакланов Г.И. Чем занимается статистика. – М.: “Статистика”, 1974. – 86 с.

4. Бек В.Л. Капленко Г.В. Теорія статистики: Практикум. – видання друге, доп.та випр. – Львів: Новий світ-2000, 2007. - 320 с.

5. Вайнберг Дж., Шумекер Дж. Статистика/ Пер. с англ. Л.А. Клименко и Б.И.Клименко; Под ред.. и с предисл. И.Ш.Амирова. – М.: Статистика, 1979. - 389 с.

6. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч.посібник/ П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; за ред.П.Г.Вашківа, В.П.Сторожука. – К.: “Слобожанщина”, 1999.- 600 с.

7. Володарский Л.М. Статистика рассказывает. – М.: Молодая гвардия, 1982. – 191 с.

8. Герасименко С.С. Фундаментальний характер статистики в ефективному управлінні економікою.// Статистика України. – 2007. - №3. – с.26-28.

9. Елисеева И.И. Моя профессия – статистик. – М.: “Финансы и статистика”, 1991. – 125с.

10. Елисеева И.И. Практикум по общей теории статистики: учеб.пособие/ И.И.Елисеева, Н.А.Флуд, М.М.Юзбашев; под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 512 с.

11. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред.чл.-корр.РАН И.И.Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 480 с.

12. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. Изд.2-е, испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

13. Занимательная статистика / Под ред. Г.И.Бакланова, Г.С.Кильдишева. – М.: Статистика, 1980.

14. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 294 с.

15. Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

16. Мазуренко В.П. Статистика: Навч.-метод.посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 315 с.

17. Мармоза А.Т. Практикум із статистики. – Київ: Кондор, 2005. – 512 с.

18. Маслов П.П. Техника работы с цифрами. Практические указания. Изд.5-е, перераб. и доп. – М.: “Статистика”, 1977. – 136 с.

19. Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З. Статистика: Навчальний посібник. – Львів: “Новий світ-2000”, 2009. – 430 с.

20. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник/ А.И.Харламов, О.Э.Башина, В.Т.Бабурин и др.; Под ред. А.А.Спирина, О.Э.Башиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 296 с.

21. Петрова Е.В., Ганченко О.И., Кевеш А.Л. Статистика транспорта: Учебник/ Под ред. М.Р.Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 352 с.

22. Практикум по теории статистики: Учеб.пособие./ Под ред.проф. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.

23. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч.посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін.]; за ред.С.О.Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

24. Постанова КМУ №326 від 4 травня 1993 року “Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”

25. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник./ Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кічор та інші; За наук.ред. Р.В.Фещура. – 2-е вид.оновлене і доповнене. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с.

26. Теория статистики: Учебник/ Под ред.проф.Р.А.Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 560 с.

27. Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: підручник [для студ.вищ.навч.закл.] / Ткач Є.І., Сторожук В.П. - [3-тє вид.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/355.pdf

28. Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки// Статистика України. – 2006. - №1. – с.110-115.

29. Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки// Статистика України. – 2006. - №2. – с.90-93.

30. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Статистика: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

31. Юрченко Ю.Ю. Общая теория статистики. Учебное пособие. Донецк, Дон ГУЭТ, 2003. – 141 с.

Інформаційні ресурси

 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

2. Офіційний сайт Євростату / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/recently_published

 


Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти