ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Деякі відомості з математики

Формули з алгебри та тригонометрії

 

 

Формули диференціального й інтегрального числень

 

 

 

при m 0

 

 

*Тут і далі стала інтегрування опускається.

 

Формули для наближених обчислень

 

Якщо a << 1, то в першому наближенні можна прийняти:

 

; ;

 

; ;

 

; .

 

Якщо кут a малий (a < 5o або a < 0,1 рад) і виражений в радіанах, то в першому наближенні можна прийняти:

 

Таблиця А. 1 –Основні фізичні постійні

Фізична постійна Позначення Значення
Прискорення вільного падіння g 9,81 м/с2
Постійна Авогадро NA 6,02 · 1023 1/моль
Газова постійна R 8,31 Дж/(моль К)
Постійна Больцмана k 1,38 · 10-23 Дж/К
Елементарний заряд e 1,6 · 10-19Кл
Маса спокою електрона me 9,11 · 10-31кг
Маса спокою протона mp 1,67 · 10-27кг
Швидкість світла у вакуумі c 3 · 108 м/с
Постійна Планка h 6,63 · 10-34Дж.с
Постійна Планка (стала Дірака) ħ = h/2π 1,05459⋅10 – 34 Дж⋅с
Атомна одиниця маси а.о.м. 1,66057⋅10 – 27 кг
Постійна Стефана-Больцмана σ 5,67·10-8Вт/(м2·К4)
Постійна закону зміщення Віна b 2,9·10-3 м·К
Стала Рідберга R′ 1,097⋅10 7 м – 1

Довідкові дані

Електрична постійна   εo = 8,85 · 10-12 Ф/м
Магнетна постійна   μo = 4π · 10-7 Гн/м
Атомна одиниця маси   1 а.о.м. = 1,66 · 10-27 кг
Одиниця енергії – електрон-вольт   1 еВ = 1,6 · 10-19 Дж
Одиниця довжини – Ангстрем   1 Å = 10-10 м
Маса α-частинки   mα = 4mp, де mрмаса протона
Заряд α-частинки   qα = 2е, де е – елементарний заряд.

 

 

 

Таблиця А. 2 –Приставки, що служать для утворення кратних

Одиниць СІ

Приставка Числове значення Позначення Приставка Числове значення Позначення
піко 10-12 п санти 10-2 c
нано 10-9 н деці 10-1 д
мікро 10-6 мк кіло 103 к
мілі 10-3 м мега 106 М

 

Таблиця А. 3 – Властивості деяких твердих тіл

 

Речовина Густина, кг/м3 Темпера-тура плав-лення, К Питома теплоєм-ність, Дж/(кг⋅К) Питома теплота плавлен-ня, Дж/кг Коефіцієнт теплового розширен-ня, К −1
Алюміній 2,7⋅10 3 932 9,2⋅10 2 3,8⋅10 5 2,3⋅10−5
Залізо 7,8⋅10 3 1803 4,6⋅10 2 2,7⋅10 5 1,2⋅10−5
Цинк 7,1⋅10 3 692 4,0⋅10 2 1,18⋅10 5 2,9⋅10−5
Мідь 8,9⋅10 3 1356 3,8⋅10 2 1,8⋅10 5 1,7⋅10−5
Латунь 8,5⋅10 3 1173 3,8⋅10 2 1,9⋅10−5
Олово 7,3⋅10 3 505 2,5⋅10 2 5,8⋅10 4 2,1⋅10−5
Свинець 1,14⋅10 4 600 1,2⋅10 2 2,5⋅10 4 2,9⋅10−5
Лід 0,9⋅10 3 273 2,09⋅10 3 3,35⋅10 5 5,1⋅10−5

 

Таблиця А. 4 –Діелектрична проникність деяких речовин

 

Гас 2 Слюда 6
Парафін 2 Фарфор 6
Ебоніт 2,6 Скло 6 – 10
Кварц 2,7 Вода 81

Таблиця А. 5 –Електричні властивості матеріалів при 20°С

 

Матеріал Питомий опір, 10 – 8 Ом⋅м Темпер. коефіц. опору, К– 1 Матеріал Питомий опір, 10 – 8 Ом⋅м Темпер. коефіц. опору, К–1
Алюміній 2,7 0,0038 Константан 48 0,00002
Мідь 1,72 0,0043 Нікелін 40 0,000017
Срібло 1,6 - Ніхром 100 0,00026
Залізо 9,8 0,0062 Ртуть 94 0,0009
Сталь 12 0,006 Свинець 22 0,0042
Вольфрам 5,5 0,0051 Графіт 800 -

Таблиця А. 6 –Робота виходуАелектронів з металу,еВ

 

Метал А Метал А Метал А
Вольфрам 4,5 Магній 3,5 Срібло 4,5
Залізо 4,5 Мідь 4,5 Тантал 4,1
Калій 2,0 Нікель 5,0 Рубідій 2,13
Літій 2,4 Платина 5,3 Цезій 1,97

 

 

Таблиця А. 7 – Періоди піврозпаду деяких радіоактивних ізотопів

 

Ізотопи Тип розпаду Період піврозпаду Ізотоп Тип розпаду Період піврозпаду
Актиній Ac 10 д. Радон Rn 3,8 д.
Йод I 8 д. Стронцій Sr 28 д.
Іридій Ir 75 д. Торій Th р.
Кобальт Co 5,3 р. Уран U р.
Магній Mg 10 хв. Фосфор P 14,3 д.
Радій Ra с. Натрій Na 2,6 р.
Радій Ra р.      

Таблиця А. 8 – Маси деяких нейтральних атомів

 

Елемент Символ Маса (а. о. м)
  1,00867
Гідроген 1,00783
  2,01410
  3,01605
Гелій 3,01605
  4,00260
Літій 6,01513
  7,011601
Берилій   7,01693
  9,01219
  10,01354
Бор 9,01333
10,01294
11,00931
Карбон 10,00168
12,00000
13,00335
14,00324
Нітроген   13,00574 14,00307
15,00011
Оксиген 15,99491
16,99913
17,99916
Магній   22,99414
Алюміній 29,99817
Кремній   30,97376
Фосфор   30,97376
Калій   40,96184

Продовження таблиці А. 8

 

Елемент Символ Маса (а. о. м)
Кальцій   43,95549
Кальцій   43,95549
Свинець 205,97446
Полоній 209,98297

 

 

Таблиця А. 9 – Маса і енергія спокою деяких елементарних частинок

Частинка Маса Енергія
Електрон 0,00055 0,511
Нейтральний -мезон 0,14526
Протон 1,00728
Нейтрон 1,00867
Дейтон 2,01355
-частинка 4,00149

Навчальне видання

 

Сергій Григорович Авдєєв

Тодор Ілліч Бабюк

Олександр Станіславович Камінський

 

 

ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

Частина 3

(елементи квантової механіки, молекулярна фізика, статистична фізика, фізика твердого тіла, ядерна фізика)

 

Навчальний посібник

 

 

Редактор О. Скалоцька

 

Оригінал-макет підготовлено С. Авдєєвим

 

Підписано до друку .

Формат 29,7×42 ¼. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк. .

Наклад прим. Зам.№ .

 

Вінницький національний технічний університет,

науково-методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, к. 2201.

Тел. (0432) 59-87-36.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

 

Відруковано у Вінницькому національному технічному університеті

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-81-59.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти