ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ 3. Фізика твердого тіла

Основні формули

 

1. Розподіл вільних електронів у металі за енергіями при 0 К

dn(E) = , (1)

 

де m - маса електрона;

dn(E) - концентрація вільних електронів, енергія яких перебуває в межах від Е до Е + dЕ (причому Е < Еf, де Еf - енергія рівня Фермі).

 

2. Енергія Фермі в металі при Т=0 К

 

Еf = ,

 

де n - концентрація вільних електронів.

 

3. Питома електропровідність напівпровідника

 

q(nbn + pbp) , (2)

 

де q - заряд електрона;

n і p - концентрації носіїв заряду (електронів і дірок);

bn і bp - рухливості електронів і дірок.

 

У випадку провідності одного типу одним з доданків у виразі (2) можна знехтувати. Для власного напівпровідника слід враховувати, що n = p.

4. Залежність питомої електропровідності власного напівпровідника від температури

 

,

 

де Е - ширина забороненої зони напівпровідника;

- константа, що майже не залежить від температури;

k - постійна Больцмана.

 

4. Холлівська різниця потенціалів дорівнює

5.

 

Uн = Rн I ,

 

де В - індукція магнетного поля;

а - товщина зразка;

I - сила струму в зразку.

Для напівпровідника із кристалічною решіткою типу алмазу із провідністю одного типу постійна Холла дорівнює

 

Rн = або Rн = ,

 

для діркового й електронного напівпровідників, відповідно.

 

6. Постійна Холла для власного напівпровідника (при n = p)

 

Rн = .

 

7. Сила струму в p-n переході

 

,

 

де Io - зворотний струм насичення;

U - зовнішня напруга, прикладена до p-n переходу.

 

 

Приклади розв’язання задач

 

Приклад 1. Обчислити максимальну енергію Ef (енергію Фермі), яку можуть мати вільні електрони в металі (мідь) при абсолютному нулі температур. Прийняти, що на кожен атом міді приходиться по одному електрону.

Дано:

= 8,9.103 кг/м3

= 64.10-3 кг/моль

______________

Еf - ?

 

Розв’язання. Максимальна енергія Еf, яку можуть мати електрони в металі при абсолютному нулі температур, пов'язана з концентрацією n вільних електронів співвідношенням

 

Еf = . ( 1)

 

Концентрація вільних електронів за умовою задачі дорівнює концентрації атомів, яку можна знайти за формулою

 

n = ,

 

де - густина міді;

NA - число Авогадро;

- молярна маса для міді.

Підставимо вираз для концентрації у формулу (1), одержимо

 

Еf = .

 

Підставляючи числові значення величин, які входять в останню формулу й здійснивши відповідні обчислення, одержимо

 

Еf = Дж = = .

 

Приклад 2. Деякий домішковий напівпровідник має решітку типу алмаза й наділений тільки дірковою провідністю. Визначити концентрацію носіїв і їх рухливість, якщо постійна Холла 3,8.10-4 м3/Кл. Питома провідність напівпровідника 110 См/м.

Дано:

р - напівпровідник

Rx = 3,8.10-4 м3/Кл

= 110 См/м

________________

np - ? bp - ?

 

Розв’язання. Концентрація р дірок пов'язана з постійною Холла, для напівпровідників з решіткою типу алмаза, яка наділена носіями тільки одного знаку, виражається формулою

 

Rx = ,

 

де q - елементарний заряд.

Звідки

p = . ( 1)

 

Запишемо всі величини в одиницях СІ: q = 1,6.10-19 Кл; Rx = 3,8.10-4 м3/Кл. Підставимо числові значення величин у формулу (1) і виконаємо обчислення

 

p = = .

 

Питома провідність напівпровідників виражається формулою

 

= q ( n bn + p bp ), ( 2)

 

де n й p – концентрації електронів і дірок;

bn й bp – їх рухливості.

 

При відсутності електронної провідності перший доданок у дужках дорівнює нулю й формула (2) набуде вигляду

 

= q p bp.

Звідси знаходимо рухливість дірок

 

bp = . ( 3)

 

Підставимо в (3) значення р з формули (1)

 

bp = . ( 4)

 

Підставивши в (4) значення й Rx в одиницях СІ й виконавши необхідні обчислення, одержимо

 

bp = м2/(В. с) = м2/(В. с).

 

 

Задачі

 

858. Власний напівпровідник (германієвий) має питомий опір 0,5 Ом·м. Визначити концентрацію носіїв струму, якщо рухливість електронів 0,38 м²/(В·с) і дірок 0,18 м²/(В·с).

Відповідь: n = 2,23.1019 м-3.

 

859. Рухливості електронів і дірок у кремнію відповідно дорівнюють 1,5·103 м²/(В·с) і 5·103 м²/(В·с). Обчислити постійну Холла для кремнію, якщо його питомий опір 6,2·10² Ом·м.

Відповідь: R=4,74.106 м3/Кл.

 

860. Опір кремнієвого стрижня довжиною 2 см і перерізом 1 мм² дорівнює 1,25·107 Ом. Визначити концентрацію носіїв струму в кремнії, якщо рухливості електронів і дірок рівні відповідно 0,15 м²/(В·с) і 0,05 м²/(В·с).

Відповідь: n = 5.1016 1/м3.

 

861. Питомий опір кремнію з домішками дорівнює 10-2 Ом·м. Визначити концентрацію дірок і їх рухливість, якщо напівпровідник наділений лише дірковою провідністю. Постійна Холла 4·10-4 м3/Кл.

Відповідь: n = 1,84.1022 м-3; bp = 0,034 м2.с.

 

862. Питома провідність кремнію з домішками дорівнює 112 (Ом·м). Визначити рухливість дірок і їх концентрацію, якщо постійна Холла 3,66·10-4 м3/Кл. Прийняти, що напівпровідник має лише діркову провідність.

Відповідь: n = 2.1022 м-3; bp = 0,035 м2.с.

 

863. Тонка пластинка із кремнію шириною 2 см поміщена в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції (В = 0,5 Тл). При густині струму 2 мкА/мм² , спрямованого вздовж пластини, холлівська різниця потенціалів дорівнює 2,8 В. Визначити концентрацію носіїв струму.

Відповідь: n =

 

864. Концентрація носіїв струму у кремнії дорівнює 5·1016 1/м3, рухливість електронів 0,15 м²/ (В·с) і дірок 0,05 м²/(В·с). Визначити опір кремнієвого стрижня довжиною 5 см і площею перерізу 2 мм².

Відповідь: R =

 

865. Напівпровідник у вигляді тонкої пластинки шириною 1 см і довжиною 10 см поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл перпендикулярно до ліній індукції. До кінців пластини прикладена постійна напруга 300 В. Визначити холлівську різницю потенціалів на гранях пластини, якщо постійна Холла 0,1 м3/Кл, питомий опір 0,5 Ом·м.

Відповідь: Ux = 1,2 В.

 

866. У напівпровіднику, рухливість електронів провідності якого в 2 рази більша рухливості дірок, ефект Холла не спостерігався. Знайти відношення концентрацій дірок і електронів провідності в цьому напівпровіднику.

Відповідь:

 

867. Власний напівпровідник (германій) має при деякій температурі питомий опір ρ = 0,48 Ом·м. Визначити концентрацію носіїв заряду, якщо рухливості електронів і дірок відповідно дорівнюють bn = 0,36 м²/(В·с) і
bp = 0,16 м²/(В·с).

Відповідь: n =

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти