ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Здійснення формальної експертизи заявки

Формальну експертизу заявки здійснюють по закінченні 2 місяців від дати її надходження до Патентного відомства. Відстро­чення експертизи встановлене в інтересах заявників, які протя­гом 2 місяців мають право вносити до матеріалів заявки виправ­лення і уточнення без зміни суті заявленого винаходу, корисної моделі, промислового зразка і за умови, що ці виправлення або уточнення не спрямовані на усунення порушення вимог, що сто­суються документів заявки.

3.7. Рішення за результатами
формальної експертизи

На підставі результатів формальної експертизи може бути прийнято одне з таких рішень.

Якщо заявка стосується розробки, яка належить до патенто-здатних об'єктів, якщо заявка містить усі необхідні документи й останні правильно оформлені, приймають позитивне рішення. Це означає, що заявки на винахід і промисловий зразок приймають до подальшого розгляду, а заявку на корисну модель вважають задоволеною.

Якщо заявник порушив вимогу єдності розробки, йому про­понують протягом 2 місяців від дати одержання ним відповідно­го повідомлення сповістити, яке з наявних у заявці рішень слід розглядати, і за необхідності внести уточнення до документів за­явки. Інші пропозиції, що увійшли до матеріалів первісної заяв­ки, можуть бути оформлені виділеними заявками.

Якщо в результаті формальної експертизи встановлено, що за­явку оформлено на пропозицію, яка не належить до патентоздат-них об'єктів, приймають рішення про відмову у видачі патенту.

Відстрочена експертиза

Розгляд заявок на винахід після їхньої формальної експерти­зи здійснюють за правилами відстроченої експертизи.

По закінченні 18 місяців від дати надходження заявки, яка пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, Па­тентне відомство публікує відомості про заявку, за винятком ви­падків, коли ЇЇ відкликано.

Склад відомостей, призначених для публікації, визначає Па­тентне відомство. Будь-яка особа після опублікування відомос-


тей про заявку має право ознайомитися з її результатами. За кло­потанням заявника Патнентне відомство може опублікувати відо­мості про заявку раніше зазначеного строку.

3.9. Відкликання заявки

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до спла­ти державного мита за видачу патенту.

3.10. Поділ заявки

Заявник має право поділити заявку на 2 і більше заявок (виді­лені заявки) за умови, що суть винаходу не вийде за межі змісту поділеної заявки в тому П вигляді, який вона мала на дату подання.

Поділ заявки здійснюють шляхом подання заяви про внесен­ня змін до заявки та виділеної заявки (заявок), за умови сплати відповідних зборів.

Дата подання виділеної заявки є тією самою, що й дата подання поділеної заявки. Дату пріоритету виділеної заявки визначають, якщо для цього є підстава, як дату пріоритету поділеної заявки.

3.11. Перетворення заявки

Заявник має право перетворити заявку на винахід на заявку на корисну модель, і навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або відмову в його видачі.

У цьому разі зберігається дата встановлення пріоритету заяв­ки, а за відсутності цієї дати — дата подання заявки.

За подання заяви про перетворення заявки сплачують збір.

3.12. Конфіденційність заявки

З дати надходження заявки до установи І до публікації відо­мостей про заявку або державну реєстрацію права на винахід, ко­рисну модель, промисловий зразок матеріали заявки вважають конфіденційною інформацією.

Доступ третьої особи до матеріалів заявки заборонено, за ви­нятком випадків, коли його здійснюють за дозволом заявника або за рішенням компетентного органу.

Особи, винні в порушенні вимоги конфіденційності матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законом.


3.13. Умови тимчасової чинності майнових прав на винахід

Майнові права на винахід набувають тимчасової чинності в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані, з моменту публікації відомостей.

Після публікації відомостей про заявку заявник має право на одержання компенсації за збитки, завдані йому особою, яка знала (чи одержала письмове повідомлення українською мовою із за­значенням номера заявки) про те, що відомості про заявку на ви­нахід, який вона використовує без дозволу заявника, опубліко­вані. Зазначену компенсацію заявник може одержати тільки після одержання ним патенту.

Тимчасова чинність майнових прав на винахід припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про держав­ну реєстрацію права на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Тимчасова чинність майнових прав на винахід за міжнарод­ною заявкою починається від дати публікації відомостей про неї установою на відповідних умовах,

3.14. Інформаційний пошук

Як заявник, так і будь-яка третя особа має право подати кло­потання про проведення за заявкою на винахід, яка пройшла фор­мальну експертизу з позитивним результатом, інформаційного пошуку для визначення рівня техніки, порівняно а яким здійсню­ватиметься оцінка новизни та винахідницького рівня заявленої пропозиції.

3.15. Експертиза заявки по суті

Патенти на винаходи та промислові зразки видають лише після проведення експертизи заявок по суті (патентної експертизи), Зазначену експертизу здійснюють за єдиними правилами.

Під час експертизи по суті аналізується та встановлюється відповідність заявленого об'єкта умовам надання правової охо­рони, що дає підставу для винесення рішення про видачу патенту або мотивованого рішення про відхилення заявки.

3.16. Право на пріоритет

Відповідно до ст. 4 Паризької конвенції на основі формальної заявки, зареєстрованої заявником в одній із держав - учасниць


Конвенції, заявник або його правонаступник може протягом уста­новленого строку (6 місяців-на промисловий зразок, 12місяців- на винахід і корисну модель) клопотати про надання охорони у всіх Інших державах-учасницях. При цьому пізніше подані заявки того самого заявника розглядатимуть як такі, що були подані в той самий час, що і перша (більш рання) заявка.

Наступні заявки користуються пріоритетним статусом по відно­шенню до всіх заявок стосовно того самого об'єкта, які були заре­єстровані після дати подання першої заявки. Такі заявки також ко­ристуються пріоритетним статусом стосовно всіх дій, здійснених після цієї дати, які за звичайних умов могли позбавити заявника його прав або заявлений об'єкт - патентоспроможності.

3.17. Подання заяви на пріоритет

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протя­гом 3 місяців від дати подання заявки до установи подає заяву про пріоритет (із посиланням на дату подання і номер поперед­ньої заявки) та копію заявки, якщо останню було подано до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції.

У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважають втраченим, про пю заявнику надсилають повідомлення.

Зазначені вище строки, пропущені заявником із поважних при­чин, продовжують, але не більше як на 2 місяці, якщо до їх вичер­пання подано відповідне клопотання та сплачено збір за його по­дання.

За необхідності заклад експертизи може вимагати переклад по­передньої заявки українською мовою. Переклад має надійти до за­кладу експертизи протягом 2 місяців від дати одержання заявни­ком спеціального повідомлення про нього. Якщо переклад не наді­йшов у зазначений строк, право на пріоритет заявки вважають втраченим, про що заявнику надсилають повідомлення.

Строк надходження перекладу попередньої заявки продовжу­ють, але не більше як на 6 місяців, якщо до його вичерпання буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

3.18. Заявлення пріоритету кількох попередніх заявок

Щодо заявки загалом чи її частини може бути заявлено пріо­ритет кількох попередніх заявок. При цьому строк, відлік якого


починається з дати «становлення пріоритету, розраховують від найбільш ранньої дати встановлення пріоритету.

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу, корис­ної моделі, промислового зразка, які зазначені в попередній за­явці, пріоритет якої заявлено.

Якщо за попередньою заявкою діловодство в установі не завер­шено, то з надходженням заявки на пріоритет попередню заявку вважають відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет.

3.19. Подання заперечення до Апеляційної палати

Заявник може подати заперечення проти визнання закладом експертизи прав на пріоритет втраченим до Апеляційної палати протягом 2 місяців від дати одержання повідомлення про це. За подання заперечення сплачують збір.

3.20. Перевірка патентоздатності

заявленої розробки

Перевірка патентоздатності заявленої розробки полягає в дослідженні експертами Патентного відомства питання, чи відпо­відає розробка всім необхідним за законом ознакам об'єкта па­тентної охорони.

У період проведення експертизи заявки по суті Патентне відом­ство має право затребувати в заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, у тому числі змінену формулу винаходу або уточнену сукупність ознак промислового зразка.

3.21. Результати експертизи по суті

За результатами експертизи по суті приймають рішення про видачу або відмову у видачі патенту.

Якщо в результаті експертизи по суті Патентне відомство вста­новить, що заявлений винахід (промисловий зразок), виражений формулою (сукупністю суттєвих ознак), відповідає умовам патен­тоздатності, приймають рішення про видачу патенту на цю фор­мулу (сукупність суттєвих ознак).

При встановленні невідповідності заявленого винаходу (про­мислового зразка) умовам патентоздатності виносять рішення про відмову у видачі патенту.5 4. ВИДАЧА ПАТЕНТУ

4.1. Державна реєстрація права на винахід, корисну модель, промисловий зразок

На підставі рішення про видачу патенту та за наявності доку­ментів про сплату державного мита за його видачу і збору за пуб­лікації про державну реєстрацію права на винахід, корисну мо­дель, промисловий зразок здійснюють державну реєстрацію пра­ва на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

4.2. Публікація про державну реєстрацію

права на винахід, корисну модель,

промисловий зразок

Одночасно з державною реєстрацією права на винахід, корис­ну модель, промисловий зразок установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про державну реє­страцію права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Не пізніше 3 місяців віддати опублікування відомостей про державну реєстрацію права на винахід, корисну модель, промис­ловий зразок установа публікує опис патенту, що містить форму­лу, та опис винаходу, корисної моделі, промислового зразка, а та­кож рисунки, на які є посилання в описі винаходу, корисної мо­делі, і комплект зображень промислового зразка.

Після публікації відомостей про державну реєстрацію права на винахід, корисну модель, промисловий зразок будь-яка особа може ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановле­ному установою. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачу­ють збір.

4.3. Оскарження рішення за заявкою

Заявник може подати до Апеляційної палати заперечення про­ти встановлення закладом експертизи дати подання заявки або визнання заявки неподаною чи відкликаною до Апеляційної па­лати протягом 2 місяців від дати одержання ним повідомлення про це.

Заявник може оскаржити рішення установи за заявкою про­тягом 2 місяців від дати одержання рішення установи чи копій затребуваних матеріалів, подати заперечення проти рішення уста­нови до Апеляційної палати. За подання заперечення сплачу­ють збір.


4.4. Видача патенту

Видачу патенту здійснює установа в місячний строк після дер­жавної реєстрації права на винахід, корисну модель, промисло­вий зразок.

Патент видають особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного й того самого патенту мають кілька осіб, їм видають один патент.

Патент на корисну модель видають під відповідальність її во­лодільця за відповідність корисної моделі критеріям придатності для набуття патентного права на неї.

Патент на промисловий зразок видають під відповідальність Його володільця за відповідність промислового зразка критеріям придатності для набуття патентного права на нього.

Форму патенту та зміст зазначених у ньому відомостей визна­чає установа.

Установа вносить до виданого патенту на вимогу його воло­дільця виправлення очевидних помилок із наступним повідом­ленням про це в офіційному бюлетені.

У разі втрати чи зіпсування патенту його володільцю видають дублікат патенту в порядку, встановленому установою. За вида­чу дублікату патенту сплачують збір.

Дублікат охоронного документа за складом зазначених у ньому

відомостей відповідає оригіналу і має з ним однакову юридичну силу.

У разі видачі дубліката оригінал або раніше виданий дублікат

відповідного охоронного документа вважають таким, що втратив

юридичну чинність.

5 5. ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

В УКРАЇНІ НА СЕКРЕТНИЙ ВИНАХІД

І СЕКРЕТНУ КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Секретний винахід і секретна корисна модель - це винахід І корисна модель, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи І корисні моделі»).

5.1. Віднесення Інформації, яку містить заявка, до державної таємниці

Віднесення інформації, яку містить заявка, до державної тає­мниці здійснюють згідно із Законом України «Про державну тає­мницю» та прийнятими на його основі нормативними актами.


Якщо винахід, корисну модель створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, шо становлять дер­жавну таємницю України, або сам цей винахід, корисну модель згідно із Законом України «Про державну таємницю» можна віднести до державної таємниці, заявку подають до установи че­рез режимно-секретний орган заявника чи компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) або за місцем проживання (для фізичних осіб). До заявки додають пропозицію заявника щодо віднесення вина­ходу, корисної моделі до державної таємниці з посиланням на відповідні положення Закону України «Про державну таємницю* (ст. 12 (3) Закону України «Про охорону прав на винаходи і ко­рисні моделі*),

5,2. Віднесення заявленого винаходу та корисної моделі до державної таємниці

Під час проведення попередньої експертизи заявку, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу, корисної моделі до державної таємниці, розглядають на предмет наявності в ній відомостей, які можна віднести згідно зі Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.

За наявності в заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу, корисної моделі до державної таємниці, матеріали заявки надсилають відпо­відному Державному експерту з питань таємниць для прийняття рішення про віднесення винаходу, корисної моделі до державної таємниці.

Державний експерт надсилає своє рішення разом із матеріа­лами заявки до закладу експертизи протягом місяця віддати одер­жання ним матеріалів заявки.

Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інфор­мації, викладеної в заявці, до державної таємниці, встановлює Дер­жавний експерт з урахуванням ступеня секретності інформації.

Якщо державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу або корисної моделі до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до них, і все на­ступне діловодство за заявкою здійснюють у режимі секретності.

Про рішення Державного експерта заклад експертизи негай­но повідомляє заявника. Якщо в заявці не було пропозиції заяв­ника про віднесення винаходу, корисної моделі до державної тає­мниці, а Державний експерт відніс винахід, корисну модель до


державної таємниці, заявник у разі незгоди може подати до зак­ладу експертизи мотивоване клопотання про розсекречення ма­теріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта в суді (ст. 16 (8) Закону України «Про охорону прав на винаходи і ко­рисні моделі»).

5.3. Розсекречення секретного винаходу

та секретної корисної моделі

Особа, якій належать майнові права на секретний винахід, сек­ретну корисну модель, має право подати відповідному державно­му експерту пропозицію про розсекречення винаходу, корисної моделі чи зміну встановленого ступеня секретності. Державний експерт повинен розглягути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця від дня її одержання.

Зміну ступеня секретності винаходу, корисної моделі чи його розсекречення здійснюють за рішенням відповідного Державно­го експерта та за пропозицією особи, якій належать майнові пра­ва на секретний винахід, секретну корисну модель, у зв'язку із закінченням строку дії рішення про віднесення інформації про винахід, корисну модель до державної таємниці або на підставі рішення суду.

Особа, якій належать майнові права на секретний винахід, сек­ретну корисну модель, протягом одного року від дати одержання нею рішення Державного експерта про розсекречення винаходу, корисної моделі має право подати до установи клопотання про видачу патенту на винахід, корисну модель на строк, що залишив­ся до закінчення дії патенту на секретний винахід, секретну ко­рисну модель. У цьому разі установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікації про державну реєстрацію права на винахід, корисну модель і видає патент згідно з відповідними по­ложеннями закону за умови сплати відповідних зборів та держав­ного мита (ст. 27 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»),

5.4. Інші особливості охорони секретного
винаходу та секретної корисної моделі

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до одер­жання ним рішення про видачу патенту на секретний винахід, секретну корисну модель (ст. 17 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі*).


Відомості про державну реєстрацію права на секретний ви­нахід, секретну корисну модель не публікують (ст. 23 (4) Закону України «Про охорону прав на винаходи І корисні моделі*).

Виключні майнові права на секретний винахід, секретну ко­рисну модель обмежують Закон України «Про державну таємни­цю? І відповідні рішення Державного експерта.

Особа, якій належать майнові права на секретний винахід, еск-ретігу корисну модель, має право на одержання від державного орга­ну, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компен­сації на покриття витрат за сплату зборів, передбачених законом. Спори щодо розміру та порядку виплати грошової компенсації вирішують у судовому порядку (ст. 29 (3) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі*).

Використання секретного винаходу, секретної корисної моделі особою, якій належать майнові права на винахід, корисну модель, має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за погодженням із Державним експер­том (ст. 29 (12) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Особа, якій належать майнові права на секретний винахід, сек­ретну корисну модель, може видати ліцензію на їх використання тільки особі, яка має дозвіл на доступ до цього винаходу, цієї ко­рисної моделі від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти з особою, якій нале­жать майнові права на винахід, корисну модель, згоди щодо ви­дачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити їй використовувати секретний винахід, секретну корисну модель за відповідних умов (ст. ЗО (4) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Збір за підтримання чинності виключних майнових прав на сек­ретний винахід, секретну корисну модель не сплачують (ет. 32 (2) Закону України «Проохорону прав на винаходи; корисні моделі»).

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Який існує порядок одержання патенту?

2. Що входить до складу заявки на видачу патенту?

3. Що містить формула винаходу?

4. Що перевіряють під час проведення формальної експертизи
заявки?

5. Як здійснюють перевірку патентоз дат пості заявленої розробки?
312


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Охорона промислової власності в Україні: Монографія. - К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 1999. С. 50-55, 76-86.

Сергеєв А. П. Право ипгеллектуальной собственности в Российскоіі Федерации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп,— М.: ТК «Велби», 2004. -С. 468 - 499.

Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих кавч. закладів. - 2-е вид., перроб. та дшюн, К.: Видавничий Дім «ІнІОре», 2004. - С. 220-229, 237-240.

Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право Інтелектуальної власності в Україні; Нанч. посібник для студентів юрид. вузів і ф-тів уп-тів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 74-81'

Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика. -Наук.-практ. вид,: У 4-х т, - Т. 3. Про мисі о на власність. - К.: Видавни­чий Дім «Іп Юре*, 1999. - С. 54-56.


ГЛАВА 14

Права авторів винаходів,

корисних моделей і промислових зразків.

Передання майнових прав

Права на иинахід, корисну модель, промисловий зразок - це особисті немайнові та майнові права, зміст яких визначає закон.

§ 1. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

1.1. Юридична природа особистих немайнових прав

Особисті немайнові права - це суб'єктивні права учасників правовідносин, що не мають економічного змісту і забезпечують деякі нематеріальні інтереси особи. Вони належать до категорії абсолютних прав.

Особистими немай новими правами є право авторства, право на авторське Ім'я, право на захист репутації автора винаходу, ко­рисної моделі, промислового зразка.

Особисті немайнові права зберігають за автором у разі відступ -лення виключних прав на використання об'єкта патентного права.

1.2. Право авторства

Важливим особистим немайновим правом винахідника, авто­ра промислового зразка є право авторства, тобто можливість, надана законом дійсному творцеві винаходу, корисної моделі або промислового зразка, бути визнаним єдиним їхнім автором.

У юридичній літературі тривалий час обговорюють питання моменту виникнення права авторства. Одні вчені пов'язують ви­никнення останнього тільки з фактом створення відповідної роз­робки та втілення її в об'єктивній формі, доступній для сприй­няття третій особі1. Інші спеціалісти вважають, що право автор­ства виникає в результаті виконання певних юридичних процедур, до яких нарівні зі створенням розробки входить подання заявки

1 Див.: Райгродскип Я. А. Изобретательпос прано в СССР. - М., 1949, -С. 135.


та рішення компетентного державного органу про визнання про­позиції патентоздатним об'єктом промислової власності1.

Нині переважає думка, що закон визнає й охороняє права творців розробок від моменту досягнення творчого результату і втілення його в об'єктивній формі, оскільки саме з цього часу з'яв­ляється небезпека його привласнення іншими особами. Тому ви­никнення права авторства доцільніше пов'язувати саме з цим ста­ном розвитку винахідницьких правовідносин.

Абсолютний і виключний характер права авторства.Право авторства має абсолютний і виключний характер.

Абсолютний характер права авторства випливає з надаваної автору можливості вимагати від будь-якої особи визнання того факту, що він є розробником відповідного об'єкта. З погляду влас­тивого йому обов'язку право авторства абсолютне остільки, ос­кільки обов'язок визнавати, поважати й утримуватися від порушен­ня права авторства означає, що ніхто, крім самого автора, не може бути носієм права авторства на тотожний об'єкт патентного права.

Невідчужуваний характер права авторства.Право авторства є невідчужуваним правом, що зумовлено його особистим характе­ром. Воно не може бути передано іншій особі як за життя винахі­дника, так і після його смерті.

Перевідступлення винахідником прав на одержання патенту або самого патенту будь-яким особам означає лише передачу прав на використання розробки, але не передачу права авторства.

Після смерті автора авторство охороняють як суспільно значи­мий інтерес, який полягає у визнанні дійсного творця розробки.

1.3. Право на авторське ім'я

З правом авторства тісно пов'язане право на авторське ім'я, яке полягає в забезпеченій законом можливості для винахідника вимагати, щоб його ім'я як Ім'я творця розробки згадували в будь-яких публікаціях про створений ним об'єкт.

Ім'я дійсного автора в обов'язковому порядку зазначають у заявці на видачу патенту, хто б не виступав заявником, а також у самому патенті. Що стосується публікації в офіційному бюлетені Патентного відомства відомостей про виданий патент, автор може заперечувати проти згадування його ім'я.

Право виступати під псевдонімом винахідникам не надають.

1 Див.: Юрченко А. К, Проблеми советского изобретательского права. -Л., 1963.-С. 104-106.


Чинне законодавство дозволяє авторам розробки давати своїм розробкам Ім'я автора або спеціальну назву.

1.4. Право на захист репутації автора

Винахідник має тіраво перешкоджати будь-я кому зазіханню на права іга винахід, здатному завдати шкоди його честі чи репутації, зокрема .перешкоджати іншим особам привласнювати чи спотво­рювати його прано на визнання винахідником.

і 2. МАЙНОВІ ПРАВА НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

2.1. Патент як форма охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків

Із введенням у дію 1 липня 1994 р. законів «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і «Про охорону прав на промислові зразки* в Україні відновлено патентну форму охорони винаходів і промислових зразків, що стало найсуттєвішим моментом рефор­ми патентної системи.

Патент знову, як і 70 років тому, є єдиним документом, за до­помогою якого засвідчують прана на винаходи, промислові зраз­ки, а також новий для українського патентного права об'єкт -корисні моделі.

Незважаючи на те, що патент на охороноздатну розробку ви­нахідник міг одержати і за законодавством СРСР, яке передбача­ло дві форми охорони - патент і авторське свідоцтво, реальність була такою, що абсолютна більшість радянських винахідників подавали заявки на видачу їм саме авторських свідоцтв, а не па­тентів.

2.2. Юридична природа патенту

Патент - це юридично-тех нічний документ, виданий упов­новаженим компетентним державним органом, за допомогою яко­го держава засвідчує виключне право володільця на створений ним об єкт промислової власності (винахід, корисну модель, про­мисловий зразок).

Це юридичний документ, оскільки він закріплює за вочоділь-цем патенту визначені законом права Водночас це технічний до­кумент, оскільки він містить технічний опис об'єкта.

Патент засвідчує від імені держави, що:


 

• заявлена пропозиція є охороноздатним об'єктом;

• встановлено право авторства на об'єкт;

• визнано право власності на об'єкт;

• визнано пріоритет на об'єкт.

Патенти, видані на один об'єкт у різних країнах, є незалежни­ми. Тобто видача патенту в одній країні не зобов'язує інші країни видавати патенти на той самий об'єкт. Припинення дії патенту и одній країні не тягне за собою припинення дії патенту на цей об'єкт в іншій країні. Патент завжди має територіальний характер, тоб­то видається і діє відповідно до вимог національного (регіональ­ного) законодавства.

Патент дає його володільцеві виключне право використовува­ти об'єкт на власний розсуд, тобто патентоволоділець має право використовувати об'єкт у межах, встановлених законодавством, давати дозвіл на використання об'єкта (видавати ліцензію) будь-якій особі, а також забороняти будь-якій особі використовувати об'єкт без дозволу патентоволодільця (крім випадків, передбаче-нихзаконодавством).

Патентоволоділець мас право на власний розсуд розпоряджа­тися об'єктом, тобто укладати будь-які цивільно-правові угоди з передання прав на зазначені об'єкти.

2.3. Підстави для набуття права на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Право на винахід, корисну модель, промисловий зразок набу­вають на підставі дотримання умов та порядку видачі патенту, встановлених законом, чи на підставі рішення суду.

Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зра­зок можна набувати на підставі закону, договору, внаслідок ліквідації юридичної особи, у порядку успадкування та на інших підставах, що встановлені або не заборонені законом.

Набуття права на винахід, корисну модель, промисловий зра­зок засвідчує патент.

Обсяг охорони права на винахід, корисну модель визначає формула винаходу, корисної моделі. Тлумачити формули слід у межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних рисунків (креслень та інших графічних зображень).

Обсяг охорони права на промисловий зразок визначає су­купність його суттєвих ознак. Тлумачення сукупності суттєвих ознак слід здійснювати в межах опису корисної моделі та комп­лекту зображень виробу.


2.4. Умови видачі патенту

Патент може бути виданий на винахід, корисну модель та про­мисловий зразок, публікація про які чи використання яких не супєречитиме публічному порядку та суспільній моралі та які відповідають критеріям придатності для набуття права на них, встановлених законом.

Патент видають у порядку, встановленому законом та прави­лами, виданими на його основі.

2.5. Характер прав патентоволодільця

Права патентсволодільця мають абсолютний, виключний і строковий характер, а також обмежені територією тієї держави, патентне відомство якої видало патент.

Абсолютну природу прав патентоіюлодільця визначає тс, що решта членів суспільства, на яких розповсюджуються закони цієї держави, зобов'язані утримуватися від використання належної патентг) володільцеві розробки.

Виключний характер суб'єктивних патентних прав полягає в тому, що в межах однієї країни права па розробку можуть нале­жать тільки одному патентоволодільцеві.

Ознака строковості полягає в тому, що права, які випливають з патенту, діють протягом певного періоду часу.

2.6. Майнові права на винахід,

корисну модель, промисловий зразок

відповідно до Цивільного кодексу України

Відповідно до ст. 464 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

■ право на використання винаходу, корисної моделі, промис­лового зразка;

• виключне право дозволяти використання винаходу, корис­
ної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

• виключне право перешкоджати неправомірному використан­
ню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, у тому числі
забороняти таке використання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.


 


2.7. Право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка

Патентоволодільцеві належить виключне право на викорис­тання захищеного патентом винаходу, корисної моделі або про­мислового зразка на свій розсуд, якщо таке використання не по­рушує прав інших патентоволодільців.

Зазначене право включає також можливість заборонити ви­користання зазначених об'єктів іншим особам, за винятком ви­падків, коли таке використання за законом не є порушенням пра­ва патентоволодільпя.

Під використанням розуміють введення в господарський обо­рот продукту, створеного із застосуванням винаходу, корисної моделі або промислового зразка, а також застосування способу, що його охороняє патент на винахід.

Введення в господарський оборот охоплює такі дії, як виготов­лення, застосування, ввезення, збереження, пропозиція до про­дажу, продаж тощо продукту, створеного з використанням охо-ронюваного рішення, а також застосування способу, захищеного патентом на винахід.

2.8. Право розпоряджатися майновими правами на об'єкти патентного права

Необхідність розпоряджатися патентними правами може бути обумовлена обмеженістю економічних І виробничих ресурсів па-тентоволодільця, його небажанням або нездатністю займатися вирішенням виробничих і комерційних питань, прагненням швид­ше впровадити розробку тощо.

Передача патентних прав може здійснюватися в різних юри­дичних формах, проте найбільше практичне значення мають їх відстунлення і видача ліцензій на використання винаходів, корис­них моделей і промислових зразків.

2.9. Відступлення патентних прав

Відступлення патентного права означає передачу патентово-лодільцем належного йому права іншій особі (особам). Натенто-володілець може відступити одержаний патент будь-якій фізичній або юридичній особі,

Відступлення патентних прав не обмежене будь-якою конк­ретною договірною моделлю і може бути вчинене в межах бага­тьох цивільно-правових договорів.


       
   
 
 

Відступлення патентних прав означає, що до придбавача па­тенту переходять у повному обсязі всі майнові права, якими во­лодів патентоволоділсць. Придбапач патенту стає володільцем всього обсяіу майнових прав, якими володів їх від чужу вач.

2.10. Види договорів про розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права

Відповідна до ет. 1107 ЦК розпорядження майновими права­ми інтелектуальної власності, у тому числі на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, здійснюють на підставі таких дого­ворів:

• ліцензії на використання винаходу, корисної моделі, промис­
лового зразка;

• ліцензійного договору;

• договору про створення за замовленням і використання ви­
находу, корисної моделі, промислового зразка;

• договору про передання виключних майнових прав на ви­
нахід, корисну модель, промисловий зразок.

Договір про розпорядження майновими правами на винахід, корисну модель, промисловий зразок укладають у письмовій формі.

У разі недодержання письмової форми договору про розпоряд­ження майновими правами на винахід, корисну модель, промис­ловий зразок такий договір є нікчемним.

Ліцензія на використання об'єкта патентного права.Відпо­відно до ст. 1108 ЦК особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права Інтелектуальної власності, у тому числі патентного права (ліцензіар), може падати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке дасть їй право викори­стовувати цей об'єкт в певній обмеженій сфері (ліцензію на вико­ристання об'єкта патентного права).

Лі цензія на ви користання об'єкта патентного права може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частин

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти