ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ГЛАВА 17 Правова охорона торговельної марки

51. ПОНЯТТЯ И ОЗНАКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

1.1. Поняття торговельної марки

У ринкових умовах нарівні з комерційними найменуваннями важливе значення мають знаки, слова та символи, що допомага­ють споживачам орієнтуватися в однорідних товарах і послугах різних фірм, набувати якісні товари й уникати підробок. їх по-різному називають у міжнародних угодах і національних законо­давчих актах: товарними знаками, знаками для товарів і послуг (цей термін донедавна фігурував у законодавчих актах України). У ЦК вжито термін «торговельні марки*' (дослівний переклад англійського терміна Гтасіетагк:). На відміну від комерційних най­менувань, за допомогою торговельних марок Ідентифікують не сам суб'єкт економічної діяльності, а його товари або послуги.

Відповідно до ст. 492 ЦК торговельною маркою може бути будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), шо їх виробляє (надає) одна особа, від товарів (послуг), що їх виробляють (надають) інші особи. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображальні елемен­ти, комбінації кольорів. Приклади торговельних марок: «Обо­лонь» (для пива), «Росинка» (для безалкогольних напоїв), АБП (Агробудпереробка).

1.2. Функції торговельних марок

Зазвичай виокремлюють кілька функцій, які виконують тор­говельні марки: виділення товарів або послуг певного економіч­ного суб'єкта на ринку, вказівка на певну якість об'єкта, зазна­чення місця його походження, рекламна функція тощо.

Можливість випускати товар під певною торговельною мар­кою багато важить для виробників.

Кількість порушень у сфері використання торговельних ма­рок дуже велика, бо застосування чужої торговельної марки в ба­гатьох випадках дозволяє різко збільшити обсяги збуту своєї про­дукції. При цьому не просто відбувається обман покупців, а часто ризику піддають їхнє життя і здоров'я. За Інформацією Всесвітньої


 12 4-17212*

організації здоров'я підробні медичні препарати були знайдені у 28 країнах, із 751 випадку виробництва підробок 25 % виявлено у промислово розвинених країнах, 65 % у країнах, що розвивають­ся, у 10 % випадків джерела невідомі1.

1.3. Способи ідентифікації!" товарів І послуг

Ідентифікацію товарів і послуг можна здійснювати різними способами. Відповідно, за формою товарні знаки можуть бути поділені на словесні марки, зображальні марки, об'ємні марки та інші позначення. Можливі також звукові (наприклад, позначен­ня, використовувані як позивні радіостанції або телеканалу), світлові та інші позначення.

Словесна торговельна марка - це марка, що складається зі сло­весних елементів (елемента), зокрема окремих слів, словосполу­чень або сполучень літер, цифр.

Словесні торговельні марки, зображення яких має особливу форму (оригінальний шрифт тощо), відносять також до зобра­жальних торговельних марок, їх називають логотипами.

Зображальна торговельна марка — це торговельна марка, яка складається із зображальних елементів, зокрема композицій ліній або плям, голограм, фігур будь-яких форм та кольорів на площині та у просторі, логотипів, за виключенням стандартних шрифто­вих одиниць, тобто графічна композиція будь-якої форми на пло­щині та у просторі. Прикладом зображальної торговельної марки може бути етикетка.

Для пошуку схожих знаків зображальні торговельні марки або торговельні марки, що містять зображальні елементи, класифіку­ють відповідно до міжнародної класифікації зображальних еле­ментів, затвердженої Віденською угодою, прийнятою на Віденській дипломатичній конференції в 1973 р. (набула чинності з 9 серпня 1985 р.). Зазначена класифікація є ієрархічно організованим пере­ліком зображальних елементів торговельних марок.

Об'ємна торговельна марка - це зображальне позначення, що є об'єктом тримірним, зокрема має вигляд фігури або композиції фігур, форма якого безпосередньо не обумовлена його функціо­нальним призначенням.

Звуковою торговельною маркою є марка, розрахована на сприй­няття органами слуху, але така, що не належить до людської мови. Це можуть бути музичні фрази або шуми різного походження.

1 КоломепскаяИ. Подделки наступают. Фальшивих лекарств сгановится все больше. // Ведомости. - 2000. - 1 лютого.


В Україні такі звуки - відповідно до п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на мар­ку для товарів і послуг - реєструють за наявності технічної мож­ливості внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на марки для товарів і послуг та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації. Звукове позначення подають на реєстрацію у вигляді фонограми або нотного запису.

1.4. Підгрупи торговельних марок

У межах кожної із груп існують свої підгрупи, пов'язані зі спе­цифікою охорони відповідного позначення. Торговельна марка може бути створена шляхом скорочення комерційного наймену­вання, використання прізвища людини тощо. Українське законо­давство не створює перешкод для реєстрації такої торговельної марки. Аналогічна ситуація склалася і в ряді інших країн (наприк­лад, у Франції). У той же час у деяких країнах (Великобританії, СІЛА) включення прізвища до торговельної марки можливе тільки якщо його вживають відокремлено від конкретної люди­ни, як вказівку на певну продукцію, а не на певну людину (прізви­ще набуває «вторинного значення»), наприклад «Макдональдс».

Не просто набути охорону, передбачену для торговельної мар­ки, і гаслу. Для цього воно не повинно мати загальної фрази. Так, позначення «Зв'язок допоможе Вам домовитися» було визнано таким, що має розрізиювальну здатність для послуг зв'язку, а гас­ло «Надійність фірми - якість товару» такою здатністю не володіє, бо вказує на загальні характеристики фірми і товару, які можуть стосуватися багатьох осіб'.

1.5. Торговельна марка та географічна назва

У всьому світі патентні відомства негативно ставляться до реє­страції як торговельних марок географічних назв, оскільки в цьо­му разі споживачі дуже легко можуть бути введені в оману щодо місця виробництва товарів або їхньої якості (оскільки володіль­цю торговельної марки не можна заборонити виробляти товари в будь-якому місці на його розсуд або взагалі відступити торговель­ну марку іншій особі).

В українському законодавстві ця дія прямо не заборона, проте в будь-якому разі включення такої назви до торговельної марки не має призводити до введення громадськості в оману.

1 Шмонина С. С. Какой лозунг станет товарньїм заком? // Патенти и ли-цензии. -1999. -.№ 7.-С. 10-11.


Зазвичай визнають можливість використання географічної назви, якщо очевидно, що вона не вказує на виробництво певних товарів, наприклад у разі відсутності в такій місцевості відповід­ного виробництва (наприклад, можлива реєстрація торговельної марки «Казбек» для тютюнової продукції).

1.6. Колективна марка

Як особливий різновид торговельних марок можна розгляда­ти колективну марку.

Колективною маркою є торговельна марка спілки, господарської асоціації або іншого добровільного об'єднання підприємств, призна­чена для позначення вироблених і (або) реалізовуваних ними то­варів, що мають єдині якісні або інші спільні характеристики.

Колективна марка покликана полегшити вихід на ринок само­стійних підприємств, пов'язаних угодою або взаємною участю. Колективна марка дозволяє привернути увагу клієнта до товарів або послуг кожного підприємства, що входить до об'єднання, оскільки в цьому разі потенційному клієнтові нібито заявляють про однаковий рівень якості, досягнутий всіма членами групи. При цьому товари або послуги можуть бути як однотипними, так і різнотипними. В останньому випадку використання колективної марки може мати особливе значення, бо надає потенційному спо­живачеві гарантію взаємної сумісності товарів підприємств, що входять до однієї групи (у першу чергу в галузі електронної техні­ки). Використання колективної марки не перешкоджає членам об'єднання використовувати і свої власні торговельні марки.

1.7. Асоціативна марка

Асоціативна марка — це торговельна марка, що є тотожною (аналогічною) або схожою з марками, вже зареєстрованими щодо однорідних товарів і (або) послуг. Наслідком реєстрації асоціа­тивної марки є неможливість передачі права на неї через ймовірність сплутання на підставі схожості.

1.8. Індивідуальна торговельна марка

Індивідуальною торговельною маркою є торговельна марка, право на яку належить одній особі.

1.9. Регіональна торговельна марка

Регіональна торговельна марка - це торговельна марка, зареє­стрована в міжнародному регіональному органі реєстрації відпо­відно до регіональної міжнародної угоди.


1.10. Міжнародна марка

Міжнародна марка - це торговельна марка, зареєстрована міжнародним реєстраційним органом відповідно до міжнародної угоди, зокрема відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Протоколу до Мадридської угоди про міжна­родну реєстрацію знаків.

1.11. Описова марка

Описова марка — це позначення, що прямо чи непрямо вказує на об'єкт, до якого це позначення застосовують, за допомогою однієї з характеристик, що його визначає. Таким позначенням, як правило, правову охорону не надають. Винятками є випадки, коли описова марка на підставі тривалого використання набуває вто­ринного значення.

До описових марок відносять позначення, які є загальновжи­ваними як позначення товарів і послуг певного виду, що вказу­ють на їхній вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність, на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надан­ня послуг, а також які є узвичаєними символами та термінами. Таким позначенням не може бути надана правова охорона, оскіль­ки по суті вони не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до законодавства України такі позначення можуть бути внесені до марки, заявленої на реєстрацію, як елементи, що їх не охороняють, якщо вони не займають домінуючого положен­ня в зображенні марки (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

1.12. Похідна торговельна марка

Якщо володілець зареєстрованої марки подає на реєстрацію марку, що порівняно із зареєстрованою має незначні відмінності, які не впливають на розрізняльний характер марки (тобто нале­жать до вторинних елементів марки) відносно аналогічних товарі в і (або) послуг, щодо яких здійснена попередня реєстрація, то такі марки реєструють як похідні. Права на похідні марки не можна передавати іншим особам.

1.13. Добре відома марка

Добре відома марка - це торговельна марка, що в результаті використання стала добре відомою широкому колу споживачів.

Відповідно до ст. 6ь:* Паризької конвенції всі країни - учас­ниці зазначеної Конвенції зобов'язані надавати на своїй території


захист маркам, які за визначенням компетентного (адмі ністратив-ного чи судового) органу країни реєстрації або країни викорис­тання отримали статус добре відомих марок щодо тотожних або схожих товарів і (або) послуг.

Зокрема, реєстрацію торговельної марки, яка є відтворенням, імітацією або перекладом добре відомої марки, відхиляють або визнають недійсною. Забороняють використання марки, яка може призвести до сплутання з добре відомою маркою.

Це положення поширюється також на торговельні марки, істот­на складова частина котрих є відтворенням добре відомої марки або її імітацією, яка здатна викликати сплутання з нею.

Вищезгадане положення застосовують незалежно від товарів і послуг, щодо яких торговельну марку визнано добре відомою, я кию:

• використання конфліктуючої марки вказує на зв'язок товарі» і
(або) послуг, щодо яких її використовують, та володільця добре відо­
мої торговельної марки, і не може завдати шкоди його інтересам;

• використання марки може завдати шкоди або послабити роз-
різнювальний характер добре відомих марок шляхом недобросо­
вісних дій;

• недобросовісно використовують переваги розрізняльного
характеру добре відомої марки.

Вимога анулювання конфліктуючої марки має бути заявлена володільцем добре відомої марки протягом 5 років від дати реєст­рації першої. Ця вимога не поширюється на випадки, коли конф­ліктуюча марка зареєстрована недобросовісно, для анулювання такої реєстрації строк не обмежений.

Захист добре відомої марки не пов'язаний з обов'язковою умо­вою реєстрації марки або використання її в конкретній країні. Потрібно лише, щоб марка була визнана у країні добре відомою, а такою вона може стати, наприклад, як внаслідок рекламування в цій країні, так і в результаті впливу рекламної кампанії, що її про­водять в інших країнах.

При визначенні міри популярності беруть до уваги відомість марки певному сектору суспільства, який може складатися з фак­тичних і (або) потенційних споживачів, з осіб, які беруть участь у забезпеченні каналів збуту товарів і (або) послуг, щодо яких за­стосовують торговельну марку, або ділових кіл, діяльність яких пов'язана з такими товарами або послугами. Навіть якщо лише в одному із секторів марку сприймають як добре відому, це є підста­вою для визнання її добре відомою в цій країні.


З метою визначення, чи є марка добре відомою, враховують строк використання торговельної марки, її поширеність, яку вста­новлюють на підставі кількісних та територіальних показників, а також ступінь підтримки рекламними засобами,

1.14. Сильна та слабка торговельні марки

Сильною торговельною маркою вважають торговельну марку, яка має високу розрізняльну здатність, притаманну або набуту шляхом тривалого використання, тобто марку, що має велику охороноздатність.

Слабка торговельна марка - це торговельна марка, якій бракує розрізняльної здатності або розрізняльна здатність якої частково итрачена внаслідок розмивання (ослаблення) торговельної марки.

1.15. Конфліктуюча торговельна марка

Конфліктуюча торговельна марка - це марка, що вступає в конфлікт із тотожною або схожою розрізняльною маркою, про­мисловим зразком або об'єктом авторського права у зв'язку з на­явністю в іншої особи попередніх прав на зазначені об'єкти.

Що стосується конфлікту між торговельними марками, то згідно із законодавством багатьох країн реєстрацію марки, їло конфліктує із зареєстрованою торговельною маркою, яка має по­переднє право на підставі реєстрації, відхиляють, навіть якщо во­лоділець останньої не відстоює це право. У цьому разі підставою для відхилення реєстрації у першу чергу буде те, що використан­ня конфліктуючих торговельних марок може ввести споживачів в оману, а цього слід уникати, навіть якщо заінтересовані сторо­ни не відстоюють свої права.

Може бути відмовлено в реєстрації торговельній марці, що конфліктує з маркою, яка має більш ранній пріоритет, грунтова­ний на використанні марки, якщо за національним законодав­ством право, набуте на підставі використання марки, визнано.

Може бути відмовлено в реєстрації також торговельні й марці, що конфліктує з добре відомою у країні маркою, яку охороняють без реєстрації відповідно до ст. 6Ь'Я Паризької конвенції.

Суб'єкти попереднього права на інші об'єкти, які охороняють згідно із законодавством, можуть заперечувати проти чинної реє­страції конфліктуючої марки. У цьому разі реєстрація марки може бути визнана недійсною повністю або частково.

У багатьох країнах для висування вимоги щодо визнання не­дійсною реєстрації марки на підставі попередніх прав передбаче-


но певний строк, після закінчення якого реєстрація марки на за­значеній підставі не може бути визнана недійсною.

Тотожна торговельна марка

Тотожна торговельна марка — це торговельна марка, зобра­ження якої в усіх елементах збігається із зображенням іншої мар­ки. Тотожні марки найчастіше можуть вступати в конфлікт, оскіль­ки їх використання для однорідних товарів або послуг на одному ринку може призводити до сплутання виробників або осіб, що надають послуги.

Якщо при реєстрації марки подають позначення, тотожне за­реєстрованій марці або марці, яку охороняють без реєстрації, на ім'я іншої особи, реєстрацію не здійснюють або, у разі здійснен­ня, її можна визнавати недійсною.

За законодавством України позначення, що є тотожними мар­кам, раніше зареєстрованим чи заявленим для реєстрації в Украї­ні на ім'я іншої особи, які охороняють без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки (ст. 6 (3) Закону України -«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Схожість торговельних марок

Схожість торговельних марок - це збіг декількох мотивів, що утворюють торговельну марку.

Якщо, незважаючи на окремі відмінності, сприйняття мотивів торговельних марок призводить до сплутання цих марок, такі марки вважають схожими настільки, що їх можна сплутати.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти