ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Використання необтяжливої марки

Деякі країни намагаються захистити свої внутрішні інтереси за рахунок введення обмежень на використання добре відомих марок, вимагаючи, наприклад, сполучати в назві місцеву і світову марки. Проте у ст. 20 Угоди ТКІР5 мовиться: «Використання іншого товарного знака у процесі торгівлі не має невиправдано ускладнюватися спеціальними вимогами, такими як використан­ня разом з іншим товарним знаком, використання у спеціальній формі або в такий спосіб, який шкодить здатності відрізняти то­вари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншо­го. Це не усуває вимоги, яка визначає використання товарного знака, що Ідентифікує підприємство, яке виробляє товари або послуги, разом, але без поєднання з ним, з товарним знаком, що вирізняє специфічні товари або послуги такого підприємства*-1.

У деяких випадках може виникнути конфлікт між законодав­ством про торговельні марки і законодавством про охорону довкіл­ля або історичних пам'яток. Наприклад, мережа ресторанів може мати свою торговельну марку у вигляді певного спотвореного зоб­раження або позначення. Ст. 20 Угоди ТКІР5 не слід тлумачити як таку, що забороняє державним органам усувати спотворені


марки з історичних районів міст. Обмеження на використання таких марок не має дискримінаційного характеру, а тому нормаль­ний контроль за марками з погляду законодавства цілком допус­тимий.

Обмеження прав володільця торговельної марки

Права володільця торговельної марки не є необмеженими. У ст. 17 Угоди ТКІР5 мовиться: «Члени можуть встановлювати об­межені винятки із прав, що їх надає товарний знак, таких як чес­не використання описових термінів, за умови, що такі винятки враховують законні інтереси власника товарного знака та третіх осіб»1.

Як правило, обмеження прав запроваджує законодавство про торговельні марки, а стосуються вони в основному описових еле­ментів марки на «товари, що частково втратили свої властивості», і використання марок у рекламі порівняльного характеру.

4.8. Використання торговельних марок
щодо товару, який частково втратив

Свої властивості

Якщо роздрібний торгівець продає справжні товари, він може вільно використовувати їх торговельну марку у своїй рекламі. І, як правило, володільці прав на торговельну марку проти цього не заперечують, оскільки зростання обсягу продажу означає збільшення прибутку виробника. Питання виникає, коли йдеть­ся про товари не тієї якості, якщо це пошкоджені або використо­вувані товари. Міжнародне право у сфері торговельних марок не дає чіткої відповіді на питання, чи можна оригінальну торговель­ну марку використовувати в таких ситуаціях.

4.9. Використання торговельних марок
у рекламі порівняльного характеру

У минулому деякі країни забороняли використання торговель­них марок навіть у правдивій рекламі порівняльного характеру. Наприклад, незважаючи на справедливість оцінок, виробникові плівок Ріці забороняли писати в рекламі, що кольори плівок Ріуі яскравіші, ніж кольори плівок Когіак. Поступово прийшло розу-


 


1 Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 344.


1 Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 344.

13 4—172


       
   
 
 

13-

міння того, що подібні заборони мають антиспоживацький харак­тер, тому що позбавляють споживача можливості одержати важ­ливу Інформацію про порівняльні якості товарів і ціни на них.

У 1977 р. Комісія ЄС прийняла Директиву, що дозволяє ши­роке використання порівняльної реклами. Ця Директива означає, що країни, які входять до ЄС, повинні змінити своє законодав­ство, щоб легалізувати порівняльну рекламу. Так, Директива за­бороняє рекламу, яка дискредитує, а також рекламу товару, який становить собою імітацію товару конкурента.

5 5. ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

5.1. Порушення прав на торговельну марку

Порушенням прав на торговельну марку є неправомірні дії будь-яких осіб, що обмежують виключне право володільця торговель­ної марки. Законодавство щодо торговельних марок містить нор­ми, відповідно до яких заборонено:

• використання ідентичного (тотожного) із зареєстрованою
торговельною маркою позначення для однорідних товарів та по­
слуг, щодо яких надано правову охорону;

• використання схожого до ступеня сплутання позначення,
включаючи ризик поєднання позначення та зареєстрованої мар­
ки в уяві споживача;

• використання ідентичного або схожого до ступеня сплутан­
ня позначення для неоднорідних товарів та послуг, якщо мова йде
про добре відому у країні марку і використання такого позначен­
ня може недобросовісним чином вплинути на розрізняльну
здатність добре відомого знака.

Поняття «використання»- включає певні дії, визначені спеці­альним законодавством країни. Зловмисне порушення прав на торговельну марку включає поняття контрафакції.

На вимогу володільця торговельної марки порушення може бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати воло­дільцеві торговельної марки заподіяні збитки.

Володілець торговельної марки може також вимагати усунен­ня з товару або його упаковки незаконно використаної марки або позначення, схожого з нею до ступеня сплутання, або знищення виготовлених зображень марки та позначень, схожих з нею до сту­пеня сплутання.


Вимагати поновлення порушених прав володільця торговель­ної марки може також ліцензіат, якщо Інше не передбачено ліцен­зійним договором.

Положення щодо порушення прав володільця торговельної марки містить ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а спори, пов'язані з порушенням майнових прав володільця торговельної марки згідно зі ст. 21 зазначеного Закону розглядають суди.

5.2. Способи захисту прав на торговельну марку

Захист прав на торговельну марку може здійснюватися в ци­вільному, адміністративному, кримінальному порядку.

5.3. Як завадити іншим особам використовувати торговельну марку

Право перешкоджати іншим користуватися торговельною мар­кою на схожі товари або послуги є одним із найважливіших прав її правоволодільця. У ст. 16 (1) Угоди ТКІР5 мовиться: «Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати у процесі торгівлі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, щодо яких реєстру­ють товарний знак, бо таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини. У разі використання ідентичного по­значення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплута­ти їх має вважатися презумцією. Вищезгадані права не мають зав­давати жодної шкоди існуючим пріоритетним правам і впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними в залежності від їхнього використання»1.

Прикладом порушення прав володільця торговельної марки є використання аналогічної марки на аналогічний товар. Таке ви­користання часто має назву «підроблення торговельної марки».

Торговельні марки мають бути захищені не тільки від прямих підробок. їхня охорона має бути ширшою і розповсюджуватися також на схожі марки. При цьому відповіді вимагає питання про здатність викликати сплутання, а саме: чи схожі марки і товари

1 Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 343.


настільки, що це введе значну кількість споживачів в оману і вони переплутають марки?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти