ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи.

Префіксально-суфіксальний спосіб творення нових термінів характеризується одночасним приєднанням префіксів і суфіксів, що несуть різне смислове навантаження.

При утворенні українських медичних термінів використовуються власне українські

префікси без-, між-, над-, під-, при-, о-/от-, за-, пере-, пів-, про-, роз-, су- (давній префікс

спільнослов’янського походження) та префікси іншомовного, у більшості випадків греко-

латинського, походження: а-, анти-, архі-, де-, диз-/дис-, екзо-, екто-/енто-, гіпер-, гіпо-.

Відповідно до ознак та функцій префіксів, всі префікси можна поділити на три групи: префікси на означення антонімічних (протилежних) понять, на означення інтенсивності ознаки або неповноти ознаки.

Для означення протилежнихпонять використовується досить значна кількість

префіксів як слов’янського походження (наприклад: без-, між-, над-), так і іншомовні

(наприклад: анти-, де-, диз-/дис-).

Найбільшою продуктивністю відзначається власнеукраїнський префікс без-, який здебільшого означає відсутність ознаки чи якості, закладеної в основі. До основ термінів, утворених шляхом приєднання до похідної основи префікса без-, часто додається суфікс -ість, наприклад: безплідність, безволосість, беззубість, бездітність, бездіяльність тощо.

Вживається префікса без- і при утворенні термінів-прикметників за допомогою суфіксів -н(ий), -ов(ий)/-ев(ий), наприклад: безплідний, бездітний ,безболісний, безжиттєвий.

За допомогою приєднання до слова прийменника між-(котрий перейшов до розряду префіксів) утворюються терміни на позначення розміщення, перебування чого-небудь між чим-небудь: міжвузля, міжключиця, міжцентр. Аналогічно до попередньої групи, більшою, ніж терміни-іменники, продуктивністю відзначаються терміни-прикметники, утворені також шляхом приєднання до основ суфіксів-н-, -ов-/-ев-, наприклад: міждольковий, міжклітинний, міжлопатковий, міжреберний, міжхребетний.

Значення перебування, розміщення набуває термін при утворенні за допомогою префікса під-, здебільшого у поєднанні з суфіксами -ок, -ин-,що вживаються на позначення анатомічних понять та вказують на місце, простір, розташування нижче від того або спереду того, що названо у основі: підборіддя, піднебіння, підребер’я, підошва, підгрудок, підчеревина, підшийок..

За допомогою суфіксів -н-, -ов-/-ев-утворюються терміни-прикметники з відповідною семантикою: підключичний,підлопатковий, піднебінний, підошовний, підшкірний.

Те ж саме значення – перебування, розміщення – представляє і префікс над-, часто у поєднанні із суфіксами -ник, -ок: надколінок, надчерев’я, надшкір’я, надкісниця, надгрудинник.

Терміни-прикметники, утворені шляхом приєднання до твірної основи префікса над-та суфіксів -н-, -ов-, -альн-, характеризують місце об’єкта, названого твірною основою: надгортанний, надколінниий, надшкірний, надбрівний, надглотковий тощо.

Префікс при-вживається при творенні термінів-іменників на позначення розміщення, розташування близько до того, що названо похідною основою: придаток, пришлунок.

Аналогічне значення мають терміни-прикметники, утворені за допомогою префікса при-з приєднанням суфіксів-н-, -ов-/-ев-: привушний, приміхуровий, принирковий, припіхвовий.

У представлених невеликою кількістю у терміносистемі іменниках, утворених за

допомогою префікса при-з приєднанням суфіксів -ість, -к, -ник, -енн(я), -анн(я)/

-уванн(я), префікс при-несе значення приростання, злиття, з’єднання: припухлість,

приєднання, прирощення (прирощування) або іншої дії: призначення, прикладання.

Синонімічним до словотвірного типу з префіксом при-є словотвірний тип

з префіксом о-/об-, що вживається при словотворенні на позначення безпосередньої

близькості до того, що названо у похідній основі: окістя, осередок, очеревина тощо.

Також префікс о-/об-вказує на процес, що призводить до зміни стану, якості: обертання,

обмеження, обмивання, обмороження, обрізання, оглушення, одужання, оживлення,

оздоровлення, опромінення, опущення тощо.

Порівняно незначна кількість українських медичних термінів утворена за допомогою префіксів за-, пів-, напів-, перед-, роз-у поєднанні з суфіксами або без них:

забруднення, завушниця, заглибина, заглотковий, заїда, загоєння, зап’ясток, півкуля,

напівпараліч, напівперіод, передміхуровий, передсердя, передпліччя, передплюсно, переохолодження, розлад, розрив, розтин тощо.

З наведених префіксів найбільше термінів утворюється за допомогою префікса роз-, який вживається на позначення розгортання та перебігу дії, та суфіксів -анн(я), -енн(я) (йдеться про терміни-іменники віддієслівного походження): роздроблення, розм’якшення, розширення, розплавлення, розрідження, розрізування, розростання (розрощення), розсікання, розслаблення, розсмоктування.

У рамках зазначеної групи, представлені також терміни, утворені за допомогою

префіксів іншомовного походження: а-/ан-, апо-, ана-, анти-, де-, диз-/дис-, екзо-/екто-,

епі-. Слід звернути увагу на те, що деякі префікси з вищенаведеного ряду є синонімічними по відношенню до власне українських префіксів. Так, наприклад,

префікс а-/ан-є синонімічним до власнеукраїнського префікса без-та вживається на

позначення відсутності того, що виражає мотивована основа: аритмія, авітаміноз,

анестетик, аномалія.

У термінах, утворених за допомогою префікса ана-, останній означає «порушення,

розлад, відновлення»: анабіоз, аналгезія, анатоксин, анафілаксія, анаплазія, анаморфоз.

Синонімічні префікси анти-(запозичений) та проти-(власномовний) у термінах-іменниках мають предикативне значення боротьби з чим-небудь, захисту від чого-небудь: антибіотик, антисептик, протиотрута протипоказання.

Раніше ці префікси приєднувалися до похідних основ в залежності від походження: префікс анти-приєднувався переважно до основ іншомовного походження, префікс проти- до власномовних основ.

На сучасному етапіпереважно використовуються форми з префіксом проти-, котрий став вживатися такожз основами іншомовного походження: антитіло – протитіло, антивірусний –

противірусний, антиотрута – протиотрута.Зазначені префікси також достатньою

мірою вживаються для створення термінів-прикметників, похідних від іменників з цим

префіксом, на позначення невідповідності чомусь через відсутність чогось: антивірусний

(противірусний), антиспазматичний (антиспастичний), антибіотичний, антигемофільний,

антитоксичний, антипіретичний, протизапальний, протизаплідний, протиерозійний.

На позначення відсутності чогось в медичних термінах вживаться префікс де-, котрий має варіативні значення протилежності та застосовується: а) на позначення ліквідації, знищення: декортикація, демаркація, депіляція, деструкція, дефекація, дезінфекція;

б) на позначення порушення, розладу

дегенерація, декомпресія, депігментація, дегідратація, декомпенсація, деформація.

Також зі значенням порушення, розладу вживається префікс диз-/дис-: дизурія, дискінезія.

Аналіз медичних термінів свідчить про те, що префікси екзо-/екто-, епі-називають

способи поширення, розміщення на поверхні того, що названо основою: екзостоз,

ектомія, епідидиміс, епігастрій, епіглотіс, епідерміс, епікард, епітелій, епіфіз.

Префікс ендо-/енто-вказує на поширення чогось всередині того, що мотивовано

похідною основою: ендокард, ендометрій, ендоскопія, ендометрит, ендоплазма .

Префікс екстра-у медичній термінології, на відміну від загальновживаної мови, де

він виражає найвищу якість кого-небудь або чого-небудь, при термінотворенні вживається

на означення знаходження поза межами того, що названо твірною основою: екстракція,

екстрасистолія, екстраабдомінальний, екстрагенітальний, екстракардіальний.

Для позначення розташування або введення чогось в межах того, що називає похідна основа,

вживається префікс інтра-: інтраартикулярний, інтравенозний, інтравітальний,

інтрадермальний, інтрамуральний.

Для позначення відхилення, відокремлення, завершення, втрати вживається префікс апо-: апоневроз, апофіз,апоплексичний.

Префікс гіпо-у медичній термінології є багатозначним та вживається на позначення:

а) розміщення, знаходження відносно того, що названо твірною основою:

гіпобласт, гіпоталамус, гіпоксимія, гіпофіз;

б) порушення, розладу, зниження того, що названо твірною основою: гіпобіоз, гіподинамія, гіпоксія, гіпоплазія, гіпосекреція, гіпотонія, гіпотрофія, гіпофункція.

Друге значення префікса при-вживаєтьсяна позначення інтенсивності ознаки, з аналогічною семантикою виступають також префікси гіпер-, гіпо- ультра-: гіперемія, гіперестезія, гіпернефрома,гіпотрофія, ультразвуковий.

Групу префіксів зі значенням неповної ознаки в медичній термінології представляють префікси під-, пів-/напів-, па-, су-: підвивих, підсилення, підживлення

півпараліч, напівзрілий, напівперетинковий, напівпрохідний,напівпорожній..

Давній словотворчий формант спільнослов’янського походження су-, котрий позначає суміжність, у більшості випадків став частиною кореня внаслідок спрощення основи: суглоб, судина, сукровиця, судома, супінатор, супровідний

2.4 Осново- та словоскладання вивчити самостійно в матеріалах самостійної роботи.

 

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати теоретичний матеріал:

- лексичні особливості української мови

- терміни і термінологія.

- способи творення медичної термінології

- термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

- правила вживання термінів.

Студент повинен вміти:

- використовувати набуті знання у процесі спілкування

- володіти літературною професійною мовою

- правильно використовувати терміни свого фаху в писемному і усному мовленні.

Робота в зошиті:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти