ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(Іщук Сергій Іванович)

Завдання для ін.-планщиків:

Знайти і підготувати у письмовому вигляді опис прикладів об’єктів права інтелектуальної власності (реєстрація винаходу, корисна модель, торгова марка, сорт і т.д.) + залік

Перелік питання до заліку:

 

1. Поняття інтелектуальної діяльності та її результату.

2. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності.

3. Основні функції і завдання права інтелектуальної власності.

4. Юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності.

5. Джерела правового регулювання авторського і суміжних прав

6. Об'єкти авторського права: поняття і ознаки.

7. Види об'єктів авторського права

8. Суб'єкти авторських прав, їх правовий статус.

9. Особливості передання майнових авторських прав.

10. Авторський договір: поняття, вимоги, зміст.

11. Особливості правового регулювання суміжних прав: загальні положення

12. Права виконавця.

13. Права виробників фонограм.

14. Права організацій мовлення.

15. Особливості захисту авторських і суміжних прав.

16. Поняття патентного права, джерела правового регулювання

17. Поняття та ознаки винаходу.

18. Поняття та ознаки корисної моделі.

19 Поняття та ознаки промислового зразка.

20. Правове становище авторів, патентоволодільців.

21. Особливості правового статусу патентних повірених.

22. Правовий статус патентного відомства і апеляційної палати.

23. Порядок оформлення патентних прав: загальна характеристика.

24. Стадія складання та подання заявки в процедурі оформлення патентних прав

25. Пріоритет і міжнародна заявка.

26. Стадія експертизи заявки в процедурі оформлення патентних прав. Види експертиз

27. Реєстрація об'єкта патентного права і видача патенту.

28. Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і корисну модель

29. Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Особливості передання

майнових прав.

30. Ліцензія і ліцензійний договір при переданні об’єктів права промислової власності

31. Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

32. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування: поняття, функції і ознаки.

33. Структура комерційного найменування.

34. Суб'єкти, які можуть володіти комерційним найменуванням.

35. Зміст права на комерційне найменування.

36. Захист права на комерційне найменування.

37. Поняття і ознаки торговельної марки.

38. Види торгових марок.

39. Оформлення права на торговельну марку. Свідоцтво на торгову марку.

40 Правовий статус володільця торгової марки

42. Реєстрація географічного зазначення.

43. Правова охорона наукового відкриття.

44. Особливості правової охорони компонування інтегральної мікросхеми.

45. Реєстрація компонування інтегральної мікросхеми.

46. Раціоналізаторська пропозиція: поняття і основні ознаки.

47. Суб'єкти раціоналізаторської пропозиції.

48. Правова охорона сортів рослин і порід тварин.

49. Основні критерії охороноздатності сортів рослин.

50. Порядок набуття і підтримання чинності прав на сорт рослин.

51. Примусова ліцензія на сорт рослин.

52. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності: поняття, ознаки.

53. Захист комерційної таємниці.

 


Поняття інтелектуальної діяльності.

ІД – це розумова д-ть, але не всяка розумова д-ть є інтелектуальною чи творчою. Людина може розумово працювати, але творчого результату не досягти. Слід мати на увазі й те, що розумовою діяльною займаються багато людей і з розвитком суспільства їх стає все більше, це — вчені, інженери, вчителі, лікарі та ін. Результати ІД — це результати творчої діяльності. Але результати ІД обов'язково мають відповідати встановленим вимогам закону. Лише

за цієї умови результати ІД можуть стати об’єктами інел власності. У разі їх відповідності вимогам закону, вони не можуть стати об'єктами правової охорони. Ті результати творчої діяльності, що наділяються правовою охороною і визнаються об’єктами інтел власності, і є результатами ІД.

Інтел власність (результати інтел діяльності) є ірезультатом інтелектуальної творчої діяльності, що відповідає вимогам чинного законодавства. Лише в такому разі й надається правова охорона.

Поняття та ознаки права інтел власності.

Ін тел власність у самому широкому розумінні означає – закріплені законом права, що є результатом інтелектуальної діяльності людини у виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах. Ці права належать не до матеріального об'єкта, а до відображеної у ньому інформації. Як на власність у вигляді рухомого і нерухомого майна, так і на інтелектуальну власність існують обмеження, наприклад: обмеження строку дії авторського права і охоронних документів (патентів, свідоцтв).

Інтелектуальна власність об'єднує промислову власність і твори, що охороняються авторським правом. Поняття інтелектуальної власності вперше введено конвенцією у1967 р.. відповідно до якої було засновано БОЇВ і передбачає, що ін тел власність містить права, які належать до літературних, художніх і наукових творів; виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- і теле передач; винаходів у всіх галузях людської діяльності, наукових відкриттів; промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування., фірмових найменувань та комерційних позначень; захисту проти недобросов конкуренції, а також всі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

 

Основні функції і завдання права інтелектуальної власності.

 

Юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності.

До спеціальних правових засобів захисту права інтел власності ЦК України відносить (ст. 432): 1) застос-ня негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтел власності та збереження відповідних доказів;2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів/імпорт чи експорт, яких здійсн-ся з поруш права інтел власності;3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивіл оборот з порушенням права інтел власності;4)вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, що використо-вувалися переважно для виготовлення товарів з пору-шенням права інтел власності;5)застосування разового гр стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права ін тел власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення 6) опублікування у засобах касової інформації відомостей про порушення права інтел власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. Суд може прийняти рішення про застосування інших засобів захисту права інтелектуальної власності, що не суперечать чинному законодавству.

 

Об'єкти авторського права: поняття і ознаки

Оєктом АП може бути твір- що має певні, встанов законом, ознаки: а) творчий характер; 6) вираження у будь-якій об'єктивній формі.

Об'єктом АП може бути лише твір, що є результатом творчої праці. Не вважається об'єктом АП суто технічна робота (передрук на друк. машинці чи набір на комп. чужого твору тощо).Не визнається об'єктами АП: офіційні документи (закони, поста-нови, судові рішення), а також їх офіційні переклади, офіційні символи і знаки (прапори, герби, ордени і медалі, грошові знаки тощо), а також повідомлення про повний дня або повідомлення про події, що мають характер звичайної прес-інформації. Не виз-наються об'єктами АП твори народної творчості, а також результати, одержані з допомогою технічних засобів призначених для в-ва певного роду — без здій творчої д-ті,безпосередньо спрямованої на створення індивід-го твору. АП не пошир на будь-яку ідею, процедуру, метод,процес, відкриття, винахід, корисну модель. промисловий зразок, торговельну марку, раці-оналізеторську пропозицію, звичайні дані, навіть як-що вони виражені,описані, пояснені, проілюстровані у творі тощо.

 

Права виконавця

ЗУ«Про АП і суміжні права» надає охорону виконавцям-професіоналам і особі, яка виконує твір. Закон не проводить різниці між викон-професіоналам і простими любителями. Для надання охорони вико-нанню не вимагається, щоб воно мало будь-які формал ознаки, особливості чи певну оригінальність. Права виконавців можна поділити на2 групи: особисті нємайн і майн. Відповідно до п.І ст.38 Закону виконавцям належать особисті немайн права на ім'я, охорону своїх виступів від спотворення і на згаду-вання свого імені у зв'язку з використанням вико-нання там, де це можливо. Виконавець має право на захист свого виконання від будь-якого спотворення чи ін посягання на виконання, що здане нанести шкоду честі і репутації виконавця. Право на ім'я означає, що виконавець має право вимагати, щоб його ім'я або псевдонім зазначати чи повідомлялися у зв'я-зку з кожним його виступом, записом чи виконанням. Будь-які поправки, зміни чи доповнення до виконання можуть вносишся лише з дозвоіїу виконавця. Виконав можуть передавати на підставі договору ін особам право на використання виконання. У договорі мають бути визначені спосіб викор-ня виконання, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконання тощо.

 

Права виробників фонограм.

виробники фонограм (відеограм) мають виключне право дозволяти, чи забороняти вчинення щодо фонограм (відеограм) таких дій: —відтворення і роз-повсюдження способом 1го продажу: -ін відчужен-ня;—комерційний прокат фонограм (відеограм) і їх примірників, навіть після 1го продажу, а також будь-яку видозміну й імпорт фонограм (відеограм). Майн права виробників фонограм (відеограм) можуть передаватися на підставі договору ін особам. У дого-ворі має бути визначено спосіб викор-ня фонограм (відеограм), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і строк використання фонограми (відеограми). Майн права виробників фонограм виникають із самого факту 1шої фіксації звуків (зображень) за допомогою техн. засобів у яку-небудь матер форму, що дозволяє здійснювати їх сприйняття неодноразово, відтворювати або повідомляти незалеж віл виконання виробником фонограми (відеограми) будь-яких формальностей. За виробником фонограми (відеограми) визнаються лише майнові права, у тому числі право на вінагороду за будь-яке публічне використання фонограми (відеограми).

Права організацій мовлення.

Згідно ЦК використанням передачі (програми) організації мовлення є:І) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі організації мовлення:2) запис (фіксування) передачі організації мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття відтворення та здійснення їх за доп тех засобів;3) відтворення запису передачі (програми) організації мовлення; 4) представлення передачі публіці у місці, де встанов вхідну плату. Використанням передачі (програми) орг-ції мовлення є також ін дії, встанов законом.. Орг-ції мовлення також мають виключне право дозволяти чи забороняти публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції, фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення, публічне виконання своїх програм у місцях з платним входом. Зазначені організації мають право забороняти поширення на території чи з території України сиг-налу із супутника, що несе їх програми, розповсю-джуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався. Орг-ції мовлення мають право на одерж винагороди за будь-яке викор-ня їх передач

 

Поняття та ознаки винаходу.

Винахід вважається придатним для набуття права інтел власності на нього, якщо він є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придат для набуття права інтел власності на них відповідно до цієї статті.

Третій об'єкт винаходу, власне, не є новим об'єктом, а використанням уже відомого об'єкта за новим призначенням. Об’єктами винаходу не можуть бути, тобто винахідницькі рішення не можуть стосуватися: відкритів наук теорій та матем методів: методів орг-ції та управління господарством: планів, умов познач, розкладів, правил; методів виконання розумових операцій; комп'ют програм: результатів худ констру-ювання; типологій інтегральні мікросхем; сортів рослин і порід тварин.

18. Поняття та ознаки корисної моделі.

Кор модель вважається придатною для набуття права інтел власності на неї, якщо вона є новою і придатною для пром викор-ня. Кор. модель вважається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки містить усі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки. На новизну кор. Моделі не впливає розкриття інформації про неї протягом 12 міс до подання заявки до Установи.До кор моделі не висувається умова винахідницького рівня. До корис моделей належ конструктивне викор-ня пристрою.

Об'єктом корис моделі може бути конструктивне викор пристрою, що повинне мати явно виражені просторові форми, тобто х-ся не лише наявністю елементів і зв’язків між ними, а й формою виконання елементів, їхнім певним взаємним розташуванням.

Сутність кор. Моделі полягає в оригінальному компонуванні пристрою. Якщо винахід має певну перевагу перед відомим прототипом за своїм змістом, новим принциповим рішенням, то кор. Модель – це новий результат творч д-ті.

 

Види торгових марок.

39. Оформлення права на торговельну марку. Свідоцтво на торгову марку.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 р від дати подання заявки до Установи і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 р, за умови сплати збору. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою.

Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після держ реєстрації знака. Свідоцтво вид-ся особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одерж свідоцтва мають кілька осіб, їм видається 1 свідоцтво. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визнач-ся Установою.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(Іщук Сергій Іванович)

Завдання для ін.-планщиків:

Знайти і підготувати у письмовому вигляді опис прикладів об’єктів права інтелектуальної власності (реєстрація винаходу, корисна модель, торгова марка, сорт і т.д.) + залік

Перелік питання до заліку:

 

1. Поняття інтелектуальної діяльності та її результату.

2. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності.

3. Основні функції і завдання права інтелектуальної власності.

4. Юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності.

5. Джерела правового регулювання авторського і суміжних прав

6. Об'єкти авторського права: поняття і ознаки.

7. Види об'єктів авторського права

8. Суб'єкти авторських прав, їх правовий статус.

9. Особливості передання майнових авторських прав.

10. Авторський договір: поняття, вимоги, зміст.

11. Особливості правового регулювання суміжних прав: загальні положення

12. Права виконавця.

13. Права виробників фонограм.

14. Права організацій мовлення.

15. Особливості захисту авторських і суміжних прав.

16. Поняття патентного права, джерела правового регулювання

17. Поняття та ознаки винаходу.

18. Поняття та ознаки корисної моделі.

19 Поняття та ознаки промислового зразка.

20. Правове становище авторів, патентоволодільців.

21. Особливості правового статусу патентних повірених.

22. Правовий статус патентного відомства і апеляційної палати.

23. Порядок оформлення патентних прав: загальна характеристика.

24. Стадія складання та подання заявки в процедурі оформлення патентних прав

25. Пріоритет і міжнародна заявка.

26. Стадія експертизи заявки в процедурі оформлення патентних прав. Види експертиз

27. Реєстрація об'єкта патентного права і видача патенту.

28. Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і корисну модель

29. Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Особливості передання

майнових прав.

30. Ліцензія і ліцензійний договір при переданні об’єктів права промислової власності

31. Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

32. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування: поняття, функції і ознаки.

33. Структура комерційного найменування.

34. Суб'єкти, які можуть володіти комерційним найменуванням.

35. Зміст права на комерційне найменування.

36. Захист права на комерційне найменування.

37. Поняття і ознаки торговельної марки.

38. Види торгових марок.

39. Оформлення права на торговельну марку. Свідоцтво на торгову марку.

40 Правовий статус володільця торгової марки

42. Реєстрація географічного зазначення.

43. Правова охорона наукового відкриття.

44. Особливості правової охорони компонування інтегральної мікросхеми.

45. Реєстрація компонування інтегральної мікросхеми.

46. Раціоналізаторська пропозиція: поняття і основні ознаки.

47. Суб'єкти раціоналізаторської пропозиції.

48. Правова охорона сортів рослин і порід тварин.

49. Основні критерії охороноздатності сортів рослин.

50. Порядок набуття і підтримання чинності прав на сорт рослин.

51. Примусова ліцензія на сорт рослин.

52. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності: поняття, ознаки.

53. Захист комерційної таємниці.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти