ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 14

Укладання документів щодо особового складу

1.Документи щодо особового складу:

автобіографія,

характеристика,

резюме,

заява,

накази щодо особового складу

Особові документи - це документи, що містять інформацію щодо особового складу організації чи підприємства, яка фіксується в заявах, автобіографіях, характеристиках, в наказах про особовий склад і т.д.

Автобіографія- документ особистого характеру в якому особа, що складає його, дає опис свого життя і діяльності. Автобіографія - обов'язковий документ особової справи. Основні вимоги до написання - принцип хронологічного викладу тексту і лаконізм викладу фактів. Автобіографія має дві форми: автобіографія - розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей і автобіографія - документ з точним поданням фактів. Текст викладаються від першої особи однини в вільній формі, але обов'язкові такі реквізити:

1.Назва виду документа.

2.Текст:

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження;

відомості про навчання;

короткі відомості про трудову діяльність,
громадську роботу:
- короткі відомості про склад сім ї (батько, мати)

3. Дата написання і підпис автора.

Характеристика- документ в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає організація на прохання працівника. Характеристику складають у двох примірниках, один - працівникові, інший - в особову справу. Текст викладається від третьої особи однини. У характеристиці мають бути такі реквізити:

1.Назва виду документа.

2.Анкетні дані: прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, національність,освіта ( в Р.в.)

3.Текст, де зазначається: де працює або вчиться, ким, з якого часу, як ставиться до своїх службових обов'язків, який має рівень професійної майстерності, громадська робота; авторитет у колективі.

4.Висновки (куди подається характеристика)

5.Дата складання документа.

6.Підписи службових осіб.

7.Печатка організації.

Резюме- документ щодо особового складу, адресований роботодавцеві, у якому коротко подаються особисті, освітні та професійні відомості про особу, що бажає зайняти певну вакансію. Сьогодні однаково поширеними стали паперові й електронні резюме Реквізити:

Назва виду документа.

Текст, що складається з розділів:

а) мета написання документа;

б) особиста інформація: прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата народження; сімейний стан; національність, громадянство;

в) контактна інформація: поштова, електронна адреса,
телефон, факс тощо;

г) відомості про освіту: повне найменування навчальних
закладів, де довелося вчитися, рік випуску; ступінь володіння іноземними мовами; вміння працювати з комп'ютером;

ґ) відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади із зазначенням стажу роботи);

д)додаткова інформація, яку може вимагати роботодавець;

е)фотокартка (у разі потреби).

Дата.

Підпис.

Резюме надсилається до установи, що оголосила про наявність вакантних посад, або розміщується в Інтернеті. Його детальність і точність сприяють швидкому і повному ознайомленню роботодавця з професійним рівнем й особистими рисами можливого працівника. Якщо резюме претедента зацікавило роботодавця, то претедента незабаром запрошують на співбесіду.

Якщо Ви випускник і в Вас немає ще значного досвіду - вкажіть практику, яку проходили і що вона Вам дала як майбутньому спеціалісту.

 

Заява- це публічне повідомлення в усній або писемній формі, в якому викладається якесь прохання, рідше - пропозиція. Заяви поділяються на особисті і офіційні, прості і складні. Особиста заява складається в вільній формі, але повинна мати такі реквізити:

1. Праворуч, на останній третині листка вказується:

посада керівника організації

назва організації

прізвище, ініціали керівника організації - все в Д.в.

2. Нижче, стовпчиком викладаються дані про особу, що складає заяву: посада;

назва організації; прізвище, ініціали 2.1. Якщо заява подається в організацію вперше ( особа не має посади), то вказується: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання.

3.Посередині назва виду документа - Заява

З абзацу і з великої літери викладається текст з коротким його обґрунтуванням.

Якщо заява проста - після тексту документа ліворуч ставиться дата складання, праворуч - підпис особи, що склала документ.

Заява вважається складною, якщо до тексту заяви додаються документи, що підтверджують факти, викладені в заяві. В складній заяві дата складання, підпис ставляться особою після вказаного переліку документів, що підтверджують текст.

Перелік документів починається реченням: До заяви додаю: (в З.в). До заяви додаються такі документи: (Н.в) -Додаток:

4.Дата, підпис особи, що склала заяву

Заява як документ може існувати і в бланках і в формулярах.

Накази щодо особового складу - це розпорядчий документ, що регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення.

Зразок заяви складної

Головному лікарю лікарні № 7

м. Сімферополя Івашенку С.П.

Коваль Марії Петрівни, що

мешкає за адресою:

м. Сімферополь, вул. Кірова,

буд.22, кв.25.

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на посаду медичної сестри терапевтичного відділення з 5 серпня 1998 року. До заяви додаю:

Копію диплома про спеціальну освіту.

Виписку із трудової книжки

Особовий листок обліку кадрів.

З серпня 1998 року Коваль

 

 

Зразок заяви простої

Директору

Кримського юридичного коледжу

Іванову А.А.

студентки 25с групи Черниш Т.А.

 

ЗАЯВА

Прошу призначити мені стипендію в зв`язку з тим, що я ліквідувала заборгованість з правознавства.

20 лютого 2005 р. Черниш

 

Характеристика

Ткаченко Антоніни Андріївни, 1974року

народження, українки, освіта вища

незакінчена.

 

Ткаченко A.A. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету Українського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вузі ТкаченкоA.A. підготувала і провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-"афганців". З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів.

ТкаченкоA.A. виконує громадські доруаення, успішно працює старостою 51-ї групи.

Морально стійка. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед товаришів і викладачів
факультету.

 

Характеристика видана для подання за місцем вимоги.

 

24.09.2002 р.

 

Декан музично-педагогічного факультету А.А.Коваль

 

Печатка організації

 

 

Зразок резюме

Іванова Оксана Володимирівна

Домашня адреса:

Контактні телефони:

Дата народження:

Сімейний стан:

Мета: зайняти посаду медичної сестри, участь у конкурсі на замішення вакантної посади медичної сестри

Освіта: неповна вища, молодший спеціаліст ( бакалавр, спеціаліст, магістр)

Досвід роботи (трудова діяльність):

Професійні можливості:

3 листопада 2005року

 

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати теоретичний матеріал:

- особові офіційні документи

- вимоги до складання автобіографії, заяви, резюме,характеристики

- реквізити документів особового складу, їх розташування

- оформлення документів

Студент повинен вміти:

- створювати формуляр документа за вказаними реквізитами

- правильно добирати спосіб викладу тексту до складання тексту документа

- будувати правильно речення і вживати розділові знаки в текстах документів

- правильно складати автобіографію, заяву, резюме, характеристику.

Робота в зошиті

1.Скласти:

- автобіографію

- заяву посту і складну

- резюме

- характеристику на товариша навчальної групи за підписом куратора групи

 

Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 15

Укладання довідково - інформаційних документів

 

1.Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до ділового листування.

2.Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти.

3.Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.(самостійна робота)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти