ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунок приросту вологості в шарі утеплювача стіни.

Приріст вологості що має задовольняти нерівності (3.1), розраховується за формулами

 

(3.2)

(3.3)

 

де Р – кількість вологи, що конденсується в товщі огороджувальної конструкції за період вологонакопичення, кг/м2; – товщина шару матеріалу, в якому відбувається накопичення вологи, що конденсується, м; – густина матеріалу в шарі, де накопичується волога, що конденсується, кг/м3, і – опори паропроникненню огороджувальної конструкії і її частини в межах від внутрішньої поверхні конструкції до внутрішньої поверхні зони конденсації, м2×год×Па/мг; – парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па; – розрахунковий парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря, Па; – парціальний тиск водяної пари на внутрішній поверхні зони конденсації, Па; Z – період вологонакопичення, год, що дорівнює періоду із середньодобовими температурами зовнішнього повітря менше ніж 8 °С за СНиП 2.01.01.

Значення знаходиться за розрахунковим значенням відносної вологості внутрішнього повітря jВ(див. табл. 1.1) і значенням парціального тиску насиченої водяної пари ЕВвнутрішнього повітря, що залежить від температури (див. дод . 1), за формулою

 

=0,01jВЕВ, (3.4)

 

Розрахунковий парціальний тиск е=е(х) водяної пари в огородженні знаходять залежно від співвідношення значень елін=елін(х) і Е=Е(х) по товщині d огородження, де елін(х) – парціальний тиск водяної пари в перерізі х у варіанті лінійної залежності цього тиску від опору паропроникненню; Е(х) – парціальний тиск насиченої водяної пари в перерізі х.

Значення елін(х) знаходять за формулою

 

(3.5)

 

де е(х) – парціальний тиск водяної пари в перерізі х огородження, Па; – парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па; – розрахунковий парціальний тиск зовнішнього повітря, Па; і – опори паропроникненню огороджувальної конструкції в цілому і її частини в межах від внутрішньої поверхні цього огородження до перерізу х.

Значення Е(х) знаходять згідно дод. 9 залежно від температури огородження в перерізі х.

При елін(хЕ(х) для будь якого хÎ[0, d] примається, що

 

е(х)=елін(х). (3.6)

 

При елін(х)>Е(х) для будь якого хÎ[0, d] розподіл по товщі огородження значень е(х) знаходиться графоаналітичним методом (див. п. 3.3).

Розрахункове значення парціального тиску зовнішнього повітря eз.рвизначається за формулою

 

= Eз , при eЗ £ 0,9ЕЗ; 0,9ЕЗ,при eЗ> 0,9ЕЗ; (3.7)

 

де – середній парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря за найхолодніший місяць, Па, приймається згідно [4] або [3, дод. 13] ; Ез– парціальний тиск насиченої водяної пари при середній температурі зовнішнього повітря повітря за найхолодніший місяць (додатки 1 і 6).

Опори паропроникненню огородження , окремого i-го шару огородження і частини огородження в межах від внутрішньої поверхні огородження до перерізу на відстані х, м, від цієї поверхні визначаються за формулами, (м2ּгодּПа/мг)

 

= (3.8)

= , (3.9)

(3.10)

де di- товщина i-го шару огородження, м; mi - коефіцієнт паропро­никності матеріалу i-го шару, мг/(мּгодּПа), приймається згідно [1, дод. Л]; n - загальна кількість шарів; m – кількість повних шарів від внутрішньої поверхні до перерізу х.

3.3. Визначення зони конденсації водяної пари в огороджу­вальній конструкції.

Розташування зони конденсації водяної пари в огородженні визначають графоаналітичним методом (рис. 3.1).

Для застосування графоана­літичного методу будується переріз стіни, на якому інтервали між границями шарів стіни мають бути пропорційні опору паропроникності відповідних шарів.

З цією метою на осі абсцис будується шкала, градуйована в одиницях виміру Rе, м2ּгодּПа/мг. На цій шкалі, починаючи від точки Rе=0 (площина внутрішньої поверхні стіни), відкладаються точки, що відповідають значенням опорів паропроникності 1-го шару (Rе1), 1-го і 2-го шарів (Rе1+Rе2), 1-го, 2-го і 3-го шарів (RеS), і через ці точки перпендикулярно осі абсцис проводять лінії границь шарів стіни (рис. 3.1). Далі перпендикулярно осі абсцис будуються дві осі ординат, де одна вісь має бути градуйована в оС, інша шкала – в Па (рис. 3.1).

На такому розрізі стіни будуються графік температур t, графік розрахункового парціального тиску e водяної пари і графік парціаль­ного тиску Е насиченої водяної пари.

Графік температур t будується як ламана лінія, що з’єднує точки з координатами (tВ.П, 0), (t1, Rе1), (t2, Rе2) і (t3, Rе3), де температура внутрішньої поверхні стіни tВ.П і температури tі, і=1, 2, 3, на зовнішніх поверхнях відповідно 1-го, 2-го і 3-го шарів стіни визначають за формулами

 

tВ.П = , (3.11)

, і=1, 2, 3, (3.12)

 

де і – номер шару стіни.

Графік зміни парціального тиску Е насиченої водяної пари по товщині стіни будується по точках поточних значень Еk, що встановлюються залежно від поточних значень температур tk. Відповідність Еk=Е(tk) приймається за дод. 1.

Графік розрахункового парціального тиску eводяної пари в огородженні будується в загальному випадку у два етапи.

На першому етапі будують графік елін, який на рис. 3 представлений відрізком прямої, що з’єднує точки еві ез.р(ці точки відпо­відають значенням парціального тиску водяної пари внутрішнього і зовнішнього повітря).

Якщо графіки Е іелін не перетинаються, тобто елін(хЕ(х) для будь якого хÎ[0, d], то приймається, що стіна задовольняє умові (3.1), а відрізок прямої евезв такому разі представляє графік розрахункового парціального тиску е водяної пари в огородженні.

Якщо графіки Еіелін перетинаються, тобто по перерізу стіни є ділянки, де елін(х)>Е(х) (рис. 3.1), то переходять до другого етапу побудови графіка розрахункового парціального тиску е водяної пари в огородженні. З цією метою з точок еві езрпроводять дві прямі, що можуть торкатися лінії Е в одній точці (точка Ек на рис. 3.1) або в двух точках, які позначають символом Екв ( точка дотику, що є ближча до внутрішньої поверхні огородження) і символом Екз (точка дотику, що є ближча до зовнішьої поверхні огородження). У варіанті з двома точками дотику будемо мати прошарок між площинами, що проведені через ці точки паралельно границям огородження. Такий прошарок буде зоною конденсації водяної пари в огородженні, а складна лінія евЕквЕкзезобуде представляти графік розрахункового парціального тиску е водяної пари в огородженні. У варіанті з однією точкою дотику Ек зона конденсації вироджується в площину конденсації, а графік розрахункової пружності е водяної пари в огородженні буде представляєти ламана лінія евЕкез.р(рис. 3.1).

Після визначення положення зони (або площини) конденсації знаходять за формулою (3.7) значення , потрібне для розрахунку за формулами (3.2) – (3.3).

Якщо на підставі розрахунку вологісного стану огородження встановлено, що конструктивне рішення стіни не задовольняє умові (3.1), то потрібно скоригувати таке конструктивне рішення, наприклад, за рахунок влаштування з боку внутрішньої поверхні стіни додаткового пароізоляційного шару з наступною перевіркою скоригованого конструктивного рішення на відповідність умові (3.1).

Значення опорів паропроникності листових пароізоляційних матеріалів і тонких прошарків пароізоляції приведені в дод. 2.

В курсовій роботі теплотехнічний розрахунок вологісного стану стіни рекомендується виконувати у 4 етапи:

1. Визначаються вихідні дані для розрахунку.

2. Визначається положення зони (площини) конденсації.

3. Визначаються розрахункове і допустиме збільшення вологості шару утеплювача.

4. Перевіряється, чи задовольняє стіна нормативним вимогам щодо вологісного режиму. В разі потреби конструктивне рішення стіни коригується з метою виконання нормативних вимог щодо вологісного стану огороджень.

 

ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти