ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Читання з метою пошуку необхідної інформації чи інформації,

Яка цікавить (вибіркове/ переглядове читання)

Метою цього виду (режиму) читання є формування уміння швидко переглянути ряд матеріалів (газет, журнальних статей, різноманітних програм та довідників, інших прагматичних матеріалів), для того, щоб знайти конкретну інформацію.Вона може бути задана викладачем або пов'язана з інтересами студента. Студент повинен швидко переглянути текст/тексти, знайти потрібну інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу, нама­гаючись зрозуміти її повністю або основний зміст - залежно від конкретної комунікативної мети. Цей вид читання передбачає наявність в студентів сформованих умінь, необхідних для орієнтування в логіко-смисловій структурі тексту, знаходження та вибір нової чи заданої інформації, об'єднання в логічне ціле здобутої інформації з кількох джерел згідно з конкретною проблемою. Робота з текстом/текстами може завершуватись підготовкою повідомлення чи реферату.

Точність розуміння текстуу цьому виді читання визначається правильністю відповіді студента на запитання викладача про те, чи цікавить студента така інформація, яка частина тексту виявилась найбільш інформативною, чи є в тексті нові для студента факти тощо.

Для організації переглядового читання підбираються тематично пов'язані тексти, які несуть нову або цікаву інформацію. Оскільки мова йде про навчання читання в немовному вузі, то тексти (газетні) мають бути загально-політичного, економічного та юридичного змісту.

Контроль розумінняпрочитаного проводиться за допомогою завдань такого типу:

- відповісти на запитання викладача щодо основної інформації тексту;

- відповісти на запитання, що стосуються важливих деталей;

- сказати, чи співвідноситься представлена викладачем інформація з тією, яка взята студентами з тексту;

- знайти у тексті вказані учителем факти/ одиниці смислової інформації,

- інші вправи пошукового характеру;

- виконати альтернативний тест, тест множинного вибору та ін.

Безумовно, самостійній роботі студента повинна передувати робота студента в аудиторії під керівництвом викладача.

Наведемо приклад роботиз текстомпід безпосереднім керівництвом та контролем викладача.

I. Перед самостійним опрацюванням нового тексту студентами викладач повинен спрямувати їх увагу на читання та розуміння тексту.

II.Підготовча робота до читання тексту. На цьому етапі необхідно виконати передтекстові вправи, щоб зняти деякі мовні та смислові труднощі тексту. Це може бути робота такого характеру:

а. Опрацювання вимови географічних назв, власних імен.

б. Робота з окремими словами, що відносяться до потенціального словника: інтернаціональні, похідні, складні, конвертовані. Студенти повинні здогадатися про значення цих слів, дати свої варіанти перекладу.

в. Опрацювання складних граматичних структур: аналіз, переклад.

г. Ознайомлення з передтекстовими запитаннями/завданнями, на які студенти мають знайти відповідь, прочитавши текст.

III.Читання тексту про себе з метою розуміння основного змісту.

IV.Контроль розуміння прочитаного (виконання післятекстових вправ).

а. Відповіді на запитання викладача стосовно основної інформації тексту (короткі або повні відповіді).

б. Відповіді на запитання, пов'язані з важливими деталями тексту (повні та короткі відповіді).

в. Вправи на знаходження вказаних викладачем фактів. Перевіряється вміння орієнтуватися в тексті, знаходити одиниці смислової інформації, наприклад, швидко знайти і прочитати речення, в якому називаються головні персонажі (місце дії, час, характеристики персонажів, причини та наслідки дій і т. і.).

г. Виконання тестів множинного чи альтернативного вибору з метою перевірки розуміння учнями основної інформації та важливих деталей

V. Завершальний етап роботи з текстом.

а. Підготовка до переказу тексту:

- складання плану розповіді;

- вибір з тексту слів/словосполучень/фраз для використання у власних висловлюваннях.

б. Переказ тексту з вираженням свого ставлення до проблеми, персонажів, дій, оцінка тексту.

Наша мета - навчити студента отримати і видати інформацію по прочитаному тексту. Наступний зразок вправ допоможе студенту правильно оформити свою думку та повідомлення по прочитаному тексту.

 

НАВЧАННЯ ПИСЬМА

Писемне мовлення - письмо в широкому розумінні терміна - це специфічний вид мовленнєвої діяльності, кодування інформації з урахуванням графічного способу зв'язку. Писемне мовлення відрізняється від інших видів мовленнєвої діяльності не лише своєю специфікою, але й ступенем розповсюдження його в побуті. Використання писемного мовлення вужче порівняно з усним мовленням.

Виходячи з програмних вимог, студенти повинні вміти скласти план, тези до усного повідомлення, написати анотацію, резюме до прочитаного, скласти реферат, діловий лист, а також письмове повідомлення з приводу прочитаного або прослуханого в межах вимог до монологічного мовлення (15-18 фраз).

Рекомендується виконання наступних вправ для розвитку навичок писемного мовлення під час роботи з текстом:

1) Випишіть з тексту речення, що розкривають його основний зміст.

2) Поставте запитання щодо змісту тексту.

3) Дайте назву абзацам тексту.

4) Складіть резюме прочитаного тексту.

5) Дайте опис персонажів.

6) Напишіть інший початок/кінець тексту.

7) Опишіть житло/одяг персонажів.

8) Випишіть з тексту нові слова та вирази.

У навчанні написання листівнеофіційних та офіційних - можна виділити три етапи:

1) етап ознайомлення зтекстом-зразком листа (лист-подяка, лист-вибачення тощо) та стандартами його побудови;

2) етап формування вмінь побудови тексту листа;

3) етап розвитку вмінь написання тексту листа.

На першому етані студенти ознайомлюються зі зразком тексту листа і аналізують особливості його побудови; на другому - сприймають і репродукують текст-зразок, використовуючи допоміжну інформацію щодо його логічного плану, мовленнєвих зразків та засобів міжфразового зв'язку; на третьому - самостійно створюють текст листа.

Навчаючи написання реферату, статті,можна запропонувати студентам:

- уважно прочитати всю статтю і визначити її основну думку;

- встановити призначення/мету статті; виписати опорні речення з кожного абзацу;

- виписати із статті її основні положення;

- узагальнити думку автора статті;

- перечитати текст, з'ясувати, які думки автора вимагають додаткової аргументації, дописати необхідні речення.

Навчання написання анотаціїбазується на попередньо складеному плані тексту джерела, а також на серії послідовних завдань:

- вказати прізвище та ініціали авторів;

- написати назву статті;

- вказати місце видання, видавництво, рік видання, номер журналу, газети, сторінки;

- визначити і написати, до якої галузі знань відноситься стаття, яка її основна тема;

- з'ясувати головну думку кожного з абзаців;

- згрупувати абзаци згідно з основною думкою тексту;

- сформулювати основну думку/ідею тексту.

 

НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ

Одним із завдань першого етапу роботи над текстом є зняття граматичних труднощів, акцентування уваги на найбільш уживані граматичні конструкції. Ми пропонуємо завдання-інструкції, які допоможуть зрозуміти важкі граматичні одиниці, навички пізнання і розуміння яких доводяться до автоматизму.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Мовний матеріал

1. Національний університет ДПС України

2. Вища освіта. Реформування освіти в Україні

3. Професія юриста. Особливості юридичної діяльності. Правова, політична та моральна культура юриста. Види юридичної практики

4. Поняття права. Походження права. Правові системи сучасності

5. Форми та норми права. Правові відносини

6. Вчення про державу. Походження, розвиток, форми та функції держави

7. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина

8. Галузі права: система, джерела, принципи. Цивільне, конституційне, адміністративне, трудове, митне, господарське право

9. Становлення та функціонування держави і права України

10. Вищі органи влади України

11. Конституція України: поняття, завдання і функції

12. Державні інститути зарубіжних країн. Форми правління, політичні режими, органи влади, політичні партії, вибори

13. Політичний устрій Великобританії. Парламент. Політичні партії

14. Політичний устрій США. Конституція США. Вибори

15. Міжнародне право: походження, джерела, норми. Римське право. Право ЄС

16. Міжнародні організації, ООН. Україна як суб’єкт міжнародного права

17. Судові та правоохоронні органи України. Види та функції судів

18. Прокуратура, міліція, адвокатура: поняття та принципи діяльності

19. Судова система Великобританії. Професія судді в Великобританії

20. Судова система США. Суд присяжних в США

21. Кримінальне право. Поняття і класифікація злочинів

22. Система і види покарань

23. Суб’єкти кримінального судочинства. Порядок провадження у справах

 

Граматичний матеріал

1. Іменник. Утворення множини, відмінки

2. Артикль. Форми та вживання

3. Займенники: особові, присвійні, вказівні, взаємні, неозначені

4. Дієслова to be, to have та їх відмінювання

5. Теперішній неозначений час

6. Теперішній тривалий час

7. Теперішній доконаний час

8. Минулий неозначений час

9. Майбутній неозначений час

10. Минулий тривалий час

11. Майбутній тривалий час

12. Минулий перфектний час

13. Майбутній перфектний час

14. Модальні дієслова та їх еквіваленти

15. Фінансове право України: система та джерела

16. Поняття фінансів, бюджету. Державний бюджет України

17. Банківська та грошова системи України

18. Правові аспекти банківської діяльності. Національний банк України

19. Податкова система України: історія, структура та функції

20. Державна податкова адміністрація, її структура і функції. Податкова міліція

21. Податки та збори в Україні: загальнодержавні і місцеві

22. Права та обов’язки платників податків

23. Узгодження часів. Непряма мова

24. Спеціальні та загальні питання, наказ у непрямій мові

25. Ступені порівняння прикметників та прислівників

26. Пасивний стан

27. Безособові речення

28. Перфектно-тривалі часи

29. Неособові форми дієслова. Інфінітив. Форми та функції

30. Комплекси з інфінітивом (об’єктний, суб’єктний, прийменниковий)

31. Дієприкметник. Форми та функції

32. Комплекси з дієприкметником (об’єктний, суб’єктний, незалежний)

33. Герундій. Форми та функції. Вживання герундія

34. Комплекси з герундієм

35. Способи дієслова. Умовний спосіб. Умовні речення І, ІІ, ІІІ типу

36. Складно підрядне речення. Підрядні обставинні речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні речення

 

 

 

UNIT 1

National state tax service university of Ukraine.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти