ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту для студентів

ОКР «Бакалавр» напрям: 6.050401 «Металургія»,

ОКР «Спеціаліст» спеціальність: 7.05040101

«Металургія чорних металів»

спеціалізація «Металургія сталі»

 

Кривий Ріг


Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студен­тів ОКР «Бакалавр» напряму: 6.050401 – «Металургія» та ОКР «Спеціаліст» спеціальність: 7.05040101 «Металургія чорних металів» спеціалізація «Металургія сталі» / Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «КНУ»; уклад.: В.М. Серветник, Н. Г. Радько, З. З. Пастушенко. – Кривий Ріг: КМІ, 2015. – 139 с.

 

 

Рецензент: зав. кафедрою металургійних процесів КМІ, професор, доктор технічних наук Лялюк В.П.

 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 4 від 2 жовтня 2015 р.


ЗМІСТ

Ст.

 

1. Мета і завдання дипломного проектування

2. Питання організації і методика роботи над дипломним проектом

3.Зміст пояснювальної записки дипломного проекту

4. Оформлення пояснювальної записки

5. Графічна частина дипломного проекту

6. Підготовка до захисту дипломного проекту 7. Захист дипломних проектів

8. Порядок зберігання і виконання дипломних проектів

9. Бібліографічний список

Додатки А,Б,В

 


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Дипломне проектування це кваліфікаційна робота яка є нормативною формою державної атестації випускника кафедри «Металургійних технологій», завершальним і творчим етапом навчання студентів в університеті яка показує, що він засвоїв необхідні для спеціальності обсяги знань, орієнтується в питаннях теорії і практики вирішення інженерних задач, здатний їх розв’язувати з урахуванням соціально-економічного стану України в сучасних умовах. Дипломний проект – перший самостійний крок майбутнього фахівця, коли право остаточного вибору інженерно-технічних рішень і відповідальність за їх прийняття цілком належить його автору – студенту-дипломнику. Доповідь за темою роботи і її захист є важливими етапами в навчанні студента в університеті.

 

1.1 Теми та завдання на дипломне проектування

 

Право отримання завдання на дипломне проектування надається студентам, що повністю закінчили теоретичний курс навчання.

Теми дипломних проектів розробляються кафедрою металургій­них технологій на основі замовлень підприємств, проектних та науково-дослідних організацій, сучасних досягнень науки та техніки з урахуванням по­бажань студентів, місця їх працевлаштування та баз практики.

Вибір теми диплому студентами здійснюється самостійно.

Структура і зміст розділів дипломного проекту узгоджується з керівником і консультантами відповідних розділів.

Після повернення студента з переддипломної практики і оформлення звіту про переддипломну практику, керівник проекту спільно з дипломантом (на підставі зібраних матеріалів) остаточно уточнює окремі положення дипломного завдання, формулює остаточний варіант завдання на проектування, яке затверджується наказом по навчальному закладу за поданням за­відувача кафедри і не підлягає подальшій зміні.

Тема дипломного проекту, повинна бути спрямована на вирішення актуальних питань реконструкції сталеплавильного цеху, організації конкретної дільниці, змінення технологічних прийомів або створення нового, модернізацію та вдосконалення діючого обладнання з метою підвищення його продуктивності, зниження втрат сировини, енергоресурсів, зниження цінності устаткування, зменшення числа і тривалості ремонтів, а також простоїв машин та агрегатів. У дипломному проекті повинні розглядатися питання економічної чистоти виробництва - об'єктів проектування.

У завданні обов'язково вказуються дата його видачі і термін закінчення проектування, тобто дата надання закінченого проекту для проходження нормоконтролю, отримання відгуків керівника та консультантів і направлення на рецензію.

Керівник дипломного проекту повинен видати студенту тему проекту, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста, скласти графік консультацій і контролювати якість виконання завдання, а також вести підготовку студента для захисту дипломного проекту. Завдання на дипломний проект затверджується завідувачем кафедри.

Студент при виконанні дипломного проекту повинен:

− обрати і узгодити з керівником тему дипломного проекту;

− самостійно виконувати дипломний проект з опорою на матеріали виробничих практик, методичне та інформаційне забезпечення;

− систематично, не рідше ніж один раз на тиждень, відвідувати консультації

керівника проекту і керівників розділів;

− щотижнево інформувати керівника про виконання завдання на дипломний проект;

− подати дипломний проект на перевірку керівникам розділів, отримати

оцінки за виконання кожного розділу;

− подати дипломний проект з оцінками усіх розділів керівнику проекту не

пізніше, ніж за тиждень до захисту;

− підготувати доповідь про основні положення проекту;

− підготувати відповіді на зауваження керівника роботи, керівників розділів;

− згідно з графіком захистити дипломний проект на засіданні ДЕК, дотримуючись регламенту;

− отримати документ про рівень освіти та кваліфікацію.

 

1.2 Структура, об'єм і зміст дипломного проекту

 

У структурному відношенні дипломний проект складається з графічної частини і текстових документів, наданих у вигляді пояснювальної записки. Обсяг закінченого дипломного проекту повинен знаходитися в межах: графічна частина 5…10 аркушів формату А4 (298 x 210мм), пояснювальна записка 70…100 листів формату А4 (298 x 210мм), в тому числі таблиці,графіки та рисунки, додатки. Відхилення обсягу в меншу чи більшу сторону можливе, але повинно бути обґрунтоване автором і узгоджене з керівником дипломного проектування.

Нижче наведено рекомендовані комісією приблизний перелік і об'єм графічних (креслень) і текстових (пояснювальною запискою) документів.

Графічна частина може включати (аркуші формату А4 та А3)

− план цеху, креслення перетину цеху – 1…2;

− збірне креслення машини (механізму, пристрою) або окремих її частин з необхідними проекціями, видами, перерізами, технічною характеристикою, робочі креслення нового або модернізованого вузла - 1...2;

− таблиці, графіки, рисунки які відображають суть запропонованих проектних рішень та їх вплив на техніко-економічні показники роботи цеху, дільниці – 3…5.

Обсяг пояснювальної записки наведено в таблиці 1.1.

Для бакалаврів економічна частина та охорона праці виконуються за рішенням Вченої ради інституту та навчальним навантаженням керівника й консультантів.

У кожному конкретному випадку обсяг і зміст графічної частини і всіх (або деяких) розділів пояснювальної записки можуть істотно відрізнятися від тих, що рекомендуються, але обов'язковою є умова обґрунтованості і узгодження ухвалених дипломантом рішень з керівником проектування

 

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКА РОБОТИ НАД

ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

2.1Дуже важливим етапом в розробці теми дипломного проекту є, безумовно, переддипломна практика, програма якої передбачає вивчення всіх основних питань, пов'язаних з виконанням проекту.

Таблиця 1.1.

Зміст та обсяг пояснювальної записки дипломного проекту

№ п/п Частина пояснювальної записки Обсяг, стор.
Титульний аркуш
Завдання на дипломний проект
Відомість дипломного проекту 1-2
Реферат
Зміст 1-2
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень 0-1
Вступ 1-2
Аналітична частина 20-30
Висновки по аналітичній частині та постановка завдань у проекті 1-2
Основна частина 30-40
Висновки по основній частині 1-2
Економічна частина 7-15
Охорона праці 10-15
Загальні висновки 1-2
Бібліографічний список 1-2
Додатки 1-10
Загальний обсяг пояснювальної записки (без додатків) 80-120

 

Тому ретельне і повне виконання студентом програми практики в значній мірі полегшує процес дипломного проектування, підвищує якість проекту і сприяє успішному його захисту.

2.2 Частина питань загального характеру, спеціальної та інших частин пояснювальної записки проекту можна (і слід) розробляти безпосередньо в період проходження практики. Можливе виконання деяких частин графічної частини.

2.3 Отримавши завдання, студент зобов'язаний перш ніж приступити до проектування детально опрацювати і повністю з'ясувати собі його зміст.

2.4 Студент виконує дипломний проект під наглядом керівника і консультантів з окремих розділів, в процесі виконання проекту дипломант консультується і вирішує з ними відповідні питання. Ухвалені рішення з цих питань дипломант погоджує з керівником проекту.

2.5Вказівки керівника є для дипломанта лише рекомендаціями, оскільки за ухвалені в проекті рішення і за правильність всіх обчислень несе відповідальність тільки автор проекту.

2.6 Студент, який не виконав дипломний проект, або не захистив, у встановлений термін відраховується з університету.

 

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Конкретні вказівки і поради за змістом пояснювальної записки до дипломного проекту студенти отримують від керівника і консультантів відповідних розділів проекту. Загальні ж вимоги до змісту пояснювальної записки викладені нижче.

 

3.1 Реферат

 

Реферат – стислий виклад змісту пояснювальної записки, який включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з проектом.

Реферат розміщається безпосередньо після завдання на дипломний проект.

Реферат містить:

– дані про кількість сторінок пояснювальної записки, кількість ілюстрацій,

таблиць, додатків, використаних посилань на літературні джерела та

аркушів графічної частини;

– текст реферату;

– перелік ключових слів.

Текст реферату має відображати інформацію, представлену в пояснювальній записці. Рекомендується цю інформацію подавати в наступній послідовності:

– об'єкт і предмет роботи;

– мета роботи;

– отримані результати;

– основні конструктивні, технологічні і техніко-експлуатаційні показники;

– рекомендації з використання результатів проекту.

Ключові слова призначені для розкриття суті дипломного проекта. Вони розміщуються після тексту реферату. Перелік ключових слів включає від 5 до 10 слів (словосполучень), надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок через коми. Обсяг реферату не повинен перевищувати 500 слів. Рекомендується, щоб текст реферату не виходив за межі однієї сторінки формату А4. Зразок оформлення реферату наведено в методичних вказівках до виконання дипломних проектів і робіт для студен­тів ОКР «Бакалавр» напряму: 6.050401 – «Металургія» та ОКР «Спеціаліст» спеціальність: 7.05040101 «Металургія чорних металів» [1].

 

3.2 Зміст

 

Зміст розміщують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. Він включає: перелік умовних позначень, скорочень і термінів; послідовно перераховані найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів; висновки; перелік посилань; додатки з номерами сторінок, на яких міститься початок перерахованого матеріалу. Зразок оформлення змісту наведено в [1].

 

3.3 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

 

Всі використані в пояснювальній записці мало розповсюджені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який

розташовують безпосередньо після змісту на новій сторінці. Незалежно від цього з першою появою цих елементів у тексті пояснювальної записки наводять їхнє розшифрування.

 

3.4 Вступ

 

Вступ присвячується характеристиці існуючого рівня техніки і розгляду перспектив розвитку тієї галузі металургійного виробництва, до якого відноситься дипломний проект, що виконується. Логічним завершенням «Вступу» повинні бути завдання з розвитку даної галузі виробництва, значення питань, що розробляються в проекті, для даного підприємства.

 

3.5 Аналітична частина

 

Аналітична частина проекту включає ха­рактеристику підприємства, цеху, обладнання та устаткування, особливостей сировинних та паливних ресурсів, умов праці, а також технологічного режиму виробництва металургійної продукції. Для нового будівництва дається інфор­мація про місце розміщення та споживачів продукції, параметри майданчика для будівництва, а також наводяться дані про людські та енергетичні ресурси у вигляді табличного матеріалу. Описання підприємства, діючого цеху та його вантажопотоків здійснюється коротко з наведенням тільки основних даних, те­хнологічних параметрів і операцій, що характеризують процес. Більш детально наводяться дані тих агрегатів, відділів, ділянок, які будуть підлягати реконст­рукції, технічному переобладнанню.

Значна увага приділяється аналізу існуючої технології виробництва, її впливу на навколишнє середовище; конструкції агрегату, технічної, організа­ційної, економічної або іншої системи, характеристик продукції, техніко-економічних показників, інформаційних і фінансових потоків, форм звітності тощо; встановлення недоліків, «вузьких» місць. Наприклад, при проектування реконструкції сталеплавильного цеху, виконуються розрахунки металургійних агрегатів, необхідної кількості МБЛЗ, розрахунки шихтових , міксерних, конвертерних , розливних відділень, та ін. (див. додаток А [2]). Після визначення потреби проектованого цеху в сировині,паливі, електроенергії необхідно указати джерела постачання, а при необхідно­сті, перелічити заходи, що спрямовані на забезпечення даної потреби.

Визначаються особливості «вузьких» місць та їх вплив на показники ро­боти цеха (агрегату, стана), формулюються задачі проектної розробки у ви­сновку до аналітичної частини проекту.

 

3.6 Основна частина

 

Основною, найбільш трудомісткою і змістовною частиною дипломного проекту є технічне рішення поставленої задачі.

При виконанні основної частини повинні найповніше розкритися теоретичні знання і практичні навички дипломанта при рішенні самостійної технічної задачі в області технології виплавки сталі.

Основна частина проекту включає: викла­дення питань, які розглянуті детальніше і глибше порівняно з попереднім роз­ділом, де можуть бути обґрунтування нового будівництва, об'єму реконструкції, технічного переобладнання цехів, металургійних агрегатів, можливостей (або необхідності) збільшення металургійної сировини; заходи, що розроблені в проекті, по реконструкції, технічному переобладнанню цеху, агрегатів тощо; пропозиції щодо вдосконалювання технології в нових умовах.

Технічна можливість і економічна доцільність нового будівництва, реко­нструкції та вибраних у проекті рішень визначається коньюктурою ринку мета­лургійної продукції, на основі аналізу їх потреби згідно з перспективним пла­ном виробництва кінцевої продукції, необхідністю закриття застарілих вироб­ництв або агрегатів, станом цехів та доцільності технічного переобладнання діючого цеху або агрегатів, а також можливими шляхами удосконалювання те­хнології виробництва та ін.

Заходи, що розроблені в проекті, включають всі пропозиції щодо реконс­трукції цеху (агрегатів), збільшення виробництва металургійної продукції (за­міна старих агрегатів новими, збільшення корисного об'єму доменних печей або садки сталеплавильних агрегатів, зростання потужності електросталеплави­льних та феросплавних печей, введення у дію нових агрегатів, скорочення про­стоїв та ін.). Необхідно стисло описати організацію реконструкції, технічного переобладнання цеху агрегатів. При цьому необхідно на плані цеху указати мі­сце спорудження агрегату, привести перелік будівель і допоміжних дільниць, які необхідно зруйнувати. Приводиться опис конструкції агрегатів з докладним описанням запропонованих рішень. В цьому розділі повинно навести всі вико­нані необхідні розрахунки конструкції агрегатів, а також розрахунки шихти, матеріального і теплового балансів металургійного виробництва (див. додаток Б,В [2]).

Після визначення потреби проектованого цеху в сировині,паливі, електроенергії необхідно указати джерела постачання, а при необхідно­сті, перелічити заходи, що спрямовані на забезпечення даної потреби.

Опис технології виплавки металу, його позапічної обробки та розливки в нових умовах повинно супроводжуватись новими конкретними пропозиціями щодо її удосконалення. Дані пропозиції розробляються на основі літературних даних, даних звітів науково-дослідних робіт за даним напрямком, а також мате­ріалів, які були зібрані на протязі переддипломної практики. Описання техно­логії повинно ілюструватися рисунками, графіками, таблицями, які характери­зують основні залежності, що мають принципове значення для формування ви­сновків. В кінці основної частини розміщують загальну таблицю, яка характе­ризує вплив кожного проектного рішення на техніко-економічні показники ро­боти цеху (агрегату). Визначаються нові показники роботи цеху або агрегату.

Основна частина закінчується висновками, які відображують вплив кожного проектного рішення на техніко-економічні показники роботи цеху (ді­лянки).

 

3.7 Охорона праці

 

В цій частині наводять типові розрахунки з охорони пра­ці, а також оформлення документації згідно з нормативними матеріалами охо­рони праці для об'єкту проектування. Контроль та узгодження цієї частини пок­ладається на консультанта розділу.

У цьому розділі дипломного проекту студент повинен показати професійний підхід до питань техніки безпеки обслуговуючого металургійне обладнання персоналу на об'єкті проектування.

Дипломат повинен вільно орієнтуватися в питанні пожежної безпеки, що розглядається в проекті цеху (дільниці) і викласти заходи по попередженню або ліквідації вогнища пожежі на проектованій виробничій ділянці.

Особливе значення слід приділити питанню безпечних умов при експлуатації обладнання.

 

3.8 Організаційно - економічна частина

 

В даній частині проекту всі прийняті організаційно-технічні та технологічні рішення обґрунто­вуються економічним аналізом та розрахунком, визначається їх економічна ефективність. Контроль та узгодження цієї частини покладається на консультанта розділу.

Наводяться техніко-економічні показники роботи цеху .

Кожна нова (модернізована) конструкція агрегату (машини), розроблена в дипломному проекті, повинна бути обґрунтована техніко-економічними розрахунками.

Після економічної частини роблять загальні висновки.

Загальні висновки та рекомендації вміщують стислі підсумки виконання проекту та їх значимість.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Бібліографічний список являє со­бою перелік джерел, на які є посилання в тексті пояснювальної записки .

Додатки. В них виносяться результати проміжних розрахунків, техноло­гічні та інші схеми, що не увійшли до основних частин проекту та ін.

 

Початкові дані

Початкові для розрахунку виплавки сталі 26ХГА в кисневому конвертері місткістю 160 тонн представлені у вигляді таблиць 1-3. Крім того враховуємо температуру рідкого чавуну 1300˚C і температуру випуску сталі 1620˚C.

Таблиця 1

Хімічний склад металевої шихти, %

Найменування С Si Mn Р S Cr Fe Усього
Чавун рідкий 4,20 0,86 0,60 0,10 0,040 - 94,20
Брухт 0,20 0,16 0,42 0,04 0,03 - 99,15
FeSiMn 3,5 0,20 0,03 - 21,27
FeCr 0,25 - 0,03 0,02 32,7
Готова сталь 0,23-0,29 0,12-0,27 1,10-1,4 0,025 0,025 0,7 -

 

Таблиця 2

Хімічний склад неметалевої шихти, %

Матеріал SiO2 Аl2О3/ CaF2 2О3 FeO MnO CaO MgO P2O5 S СО2 Н2О Усьо го  
Шлак мікс. 47,5 6,5 1,4 4,0 8,0 27,5 4,5 0,2 0,4    
Вапно 2,00 0,80 - - - 90,4 2,00 0,10 0,10 3,6 1,00
Футерівка 3,4 1,4 2,1 - - 40,3 52,8 - - - -
Обкотиші 5,0 2,0 86,0 1,3 0,1 3,5 1,0 0,05 0,05 - 1,0
Плав. шпат 8,0 89,5 - - - 1,0 0,8 0,1 0,2 0,2 0,2

 

Таблиця 3

Дані для розкислення

Назва статті C Si Mn S Cr P
В готовій сталі, % 0,26 0,195 1,25 0,025 0,7 0,025
В сталі перед розкисленням, % 0,07 - 0,194 0,023 - 0,021
Необхідно внести, % 0,19 0,195 1,056 0,002 0,7 0,004

 

 

Вміст вуглецю, кремнію і марганцю в готовій сталі в таблиці 2.3 розраховується як середнє значення відповідних даних таблиці 1 (з можливістю корегування). Кількість елементів, яку необхідно внести при розкисленні (недостаток елементів в готовій сталі), розраховується як різниця між вмістом в готовій сталі і вмістом в сталі до розкислення.

Розрахунки ведемо на 100кг метало шихти.

Необхідні витрати вапна

 

Для визначення необхідної витрати вапна знаходимо уточнений вміст домішок в металевій шихті. Сумарна кількість домішки Е в металошихті визначається по формулі (2.1), але замість прийнятих витрат брухту і чавуну підставимо їх фактичні значення. Таким чином, підставивши у формулу (1.1) необхідні дані, отримаємо:

 

кг;

кг;

кг;

кг;

кг.

Витрати вапна визначаємо по формулі (1.23):

 

(1.23)

 

де – витрати вапна на плавку, кг; – вміст CaO у вапні, %; – вміст (SiO2+P2O5) у вапні, %;В – основність кінцевого шлаку; , – кількість Si і Р, що окислюється в перебіг продувки, кг; – кількість (SiO2+P2O5), які надходять з усіх джерел, окрім металевої шихти і вапна, %; – кількість CaO, що поступає з усіх джерел, окрім металевої шихти і вапна, %2,14 і 2,29 – стехіометричні коефіцієнти, що характеризують кількість оксиду, що утворюється при окисленні 1 кг домішки, кг/кг;

 

Приймаємо В = 3,0. Згідно додатку А: = 0,480 кг; = 0,299 кг.

кг

кг

Тоді витрати вапна складуть:

 

кг

 

Знаючи витрати вапна, заповнюємо відповідні графи в додатку А.

Уточнення кількості шлаку

 

Уточнену кількість шлаку визначаємо по формулі (1.24):

 

(1.24)

 

де – кількість шлаку, кг; – кількість Si Р і Mn, що окислюються в продовж продування, кг; – кількість шлакоутворюючих (без оксидів заліза), що вносяться всіма матеріалами, окрім металевої шихти, кг; – вміст оксидів заліза в шлаку, %;2,14; 2,29; 1,29 –стехіометричні коефіцієнти, що характеризують кількість оксиду, що утворюється при окисленні 1 кг домішки, кг/кг.

 

Раніше приймалося (FeO) – 12%; (Fe2O3) – 6%, тоді = 18%;

кг.

Згідно додатку А одержуємо: = 1,3456 + 6,828 = 8,173 кг.

Тоді:

 

кг

 

Матеріальний баланс

 

Для складання матеріального балансу необхідно визначити кількість СО, СО2 і N2 в газах, що відходять.

 

1.14.1 Азот

 

Визначається по формулі (1.40):

 

(1.40)

 

де – кількість N2 в газах, що відходять, кг; – витрати дуття на плавку, кг; – вміст азоту в дутті, %.

 

Приймаємо = 0,80%, тоді:

 

кг

 

1.14.2 Оксиди вуглецю

 

Як вже наголошувалося, кисень вапна у вигляді СО2 також бере участь в окисленні домішок. При відомих витратах вапна вміст СО2 вапна, що бере участь в окисленні домішок r, маємо масу СО2 вапна, що бере участь в окисленні (1.41)

(1.41)

 

де – витрати двоокису вуглецю, що міститься у вапні, на окислення домішок, кг; – витрати вапна, кг; – вміст СО2 у вапні, %;r – частка СО2 вапна, що бере участь в окисленні домішок, %.

Підставивши отримані дані в формулу (1.41) отримаємо:

 

(CO2) = 6,828 · 0,036 · 0,8 = 0,206 кг.

При взаємодії цієї кількості СО2 з домішками металу утворюється в кількості:

(CO) =0,206· = 0,131 кг

Тоді всього за плавку виділяється згідно розрахункам по формулах (1.41) і додатку А: q = 2,5191 - 0,206 = 2,313 кг;

qсо=5,755 + 0,131 = 5,886 кг

Матеріальний баланс плавки зводимо в таблицю 5.

Таблиця 5

Матеріальний баланс плавки

Задано Отримано
Найменування статті к-ть, кг. Найменування статті к-ть, кг.
Чавун 76,37 Метал 90,399
Брухт 23,63 Шлак 12,61
Вапно 7,157 Викиди металу 2,000
Обкотиші 0,300 Корольки в шлаку 0,378
Плавиковий шпат 0,250 Втрати з пилом 0,436
Футеровка   0,300   Гази     СО   5,886  
Дуття   6,191       СО2   2,313  
            Н2О   0,075  
            SО2   0,004  
            N2.   0,050  
Разом 114,197 Разом 114,150

 

Нев'язка обчислюється за формулою (1.42):

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту для студентів

ОКР «Бакалавр» напрям: 6.050401 «Металургія»,

ОКР «Спеціаліст» спеціальність: 7.05040101

«Металургія чорних металів»

спеціалізація «Металургія сталі»

 

Кривий Ріг


Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студен­тів ОКР «Бакалавр» напряму: 6.050401 – «Металургія» та ОКР «Спеціаліст» спеціальність: 7.05040101 «Металургія чорних металів» спеціалізація «Металургія сталі» / Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «КНУ»; уклад.: В.М. Серветник, Н. Г. Радько, З. З. Пастушенко. – Кривий Ріг: КМІ, 2015. – 139 с.

 

 

Рецензент: зав. кафедрою металургійних процесів КМІ, професор, доктор технічних наук Лялюк В.П.

 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 4 від 2 жовтня 2015 р.


ЗМІСТ

Ст.

 

1. Мета і завдання дипломного проектування

2. Питання організації і методика роботи над дипломним проектом

3.Зміст пояснювальної записки дипломного проекту

4. Оформлення пояснювальної записки

5. Графічна частина дипломного проекту

6. Підготовка до захисту дипломного проекту 7. Захист дипломних проектів

8. Порядок зберігання і виконання дипломних проектів

9. Бібліографічний список

Додатки А,Б,В

 


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Дипломне проектування це кваліфікаційна робота яка є нормативною формою державної атестації випускника кафедри «Металургійних технологій», завершальним і творчим етапом навчання студентів в університеті яка показує, що він засвоїв необхідні для спеціальності обсяги знань, орієнтується в питаннях теорії і практики вирішення інженерних задач, здатний їх розв’язувати з урахуванням соціально-економічного стану України в сучасних умовах. Дипломний проект – перший самостійний крок майбутнього фахівця, коли право остаточного вибору інженерно-технічних рішень і відповідальність за їх прийняття цілком належить його автору – студенту-дипломнику. Доповідь за темою роботи і її захист є важливими етапами в навчанні студента в університеті.

 

1.1 Теми та завдання на дипломне проектування

 

Право отримання завдання на дипломне проектування надається студентам, що повністю закінчили теоретичний курс навчання.

Теми дипломних проектів розробляються кафедрою металургій­них технологій на основі замовлень підприємств, проектних та науково-дослідних організацій, сучасних досягнень науки та техніки з урахуванням по­бажань студентів, місця їх працевлаштування та баз практики.

Вибір теми диплому студентами здійснюється самостійно.

Структура і зміст розділів дипломного проекту узгоджується з керівником і консультантами відповідних розділів.

Після повернення студента з переддипломної практики і оформлення звіту про переддипломну практику, керівник проекту спільно з дипломантом (на підставі зібраних матеріалів) остаточно уточнює окремі положення дипломного завдання, формулює остаточний варіант завдання на проектування, яке затверджується наказом по навчальному закладу за поданням за­відувача кафедри і не підлягає подальшій зміні.

Тема дипломного проекту, повинна бути спрямована на вирішення актуальних питань реконструкції сталеплавильного цеху, організації конкретної дільниці, змінення технологічних прийомів або створення нового, модернізацію та вдосконалення діючого обладнання з метою підвищення його продуктивності, зниження втрат сировини, енергоресурсів, зниження цінності устаткування, зменшення числа і тривалості ремонтів, а також простоїв машин та агрегатів. У дипломному проекті повинні розглядатися питання економічної чистоти виробництва - об'єктів проектування.

У завданні обов'язково вказуються дата його видачі і термін закінчення проектування, тобто дата надання закінченого проекту для проходження нормоконтролю, отримання відгуків керівника та консультантів і направлення на рецензію.

Керівник дипломного проекту повинен видати студенту тему проекту, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста, скласти графік консультацій і контролювати якість виконання завдання, а також вести підготовку студента для захисту дипломного проекту. Завдання на дипломний проект затверджується завідувачем кафедри.

Студент при виконанні дипломного проекту повинен:

− обрати і узгодити з керівником тему дипломного проекту;

− самостійно виконувати дипломний проект з опорою на матеріали виробничих практик, методичне та інформаційне забезпечення;

− систематично, не рідше ніж один раз на тиждень, відвідувати консультації

керівника проекту і керівників розділів;

− щотижнево інформувати керівника про виконання завдання на дипломний проект;

− подати дипломний проект на перевірку керівникам розділів, отримати

оцінки за виконання кожного розділу;

− подати дипломний проект з оцінками усіх розділів керівнику проекту не

пізніше, ніж за тиждень до захисту;

− підготувати доповідь про основні положення проекту;

− підготувати відповіді на зауваження керівника роботи, керівників розділів;

− згідно з графіком захистити дипломний проект на засіданні ДЕК, дотримуючись регламенту;

− отримати документ про рівень освіти та кваліфікацію.

 

1.2 Структура, об'єм і зміст дипломного проекту

 

У структурному відношенні дипломний проект складається з графічної частини і текстових документів, наданих у вигляді пояснювальної записки. Обсяг закінченого дипломного проекту повинен знаходитися в межах: графічна частина 5…10 аркушів формату А4 (298 x 210мм), пояснювальна записка 70…100 листів формату А4 (298 x 210мм), в тому числі таблиці,графіки та рисунки, додатки. Відхилення обсягу в меншу чи більшу сторону можливе, але повинно бути обґрунтоване автором і узгоджене з керівником дипломного проектування.

Нижче наведено рекомендовані комісією приблизний перелік і об'єм графічних (креслень) і текстових (пояснювальною запискою) документів.

Графічна частина може включати (аркуші формату А4 та А3)

− план цеху, креслення перетину цеху – 1…2;

− збірне креслення машини (механізму, пристрою) або окремих її частин з необхідними проекціями, видами, перерізами, технічною характеристикою, робочі креслення нового або модернізованого вузла - 1...2;

− таблиці, графіки, рисунки які відображають суть запропонованих проектних рішень та їх вплив на техніко-економічні показники роботи цеху, дільниці – 3…5.

Обсяг пояснювальної записки наведено в таблиці 1.1.

Для бакалаврів економічна частина та охорона праці виконуються за рішенням Вченої ради інституту та навчальним навантаженням керівника й консультантів.

У кожному конкретному випадку обсяг і зміст графічної частини і всіх (або деяких) розділів пояснювальної записки можуть істотно відрізнятися від тих, що рекомендуються, але обов'язковою є умова обґрунтованості і узгодження ухвалених дипломантом рішень з керівником проектування

 

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКА РОБОТИ НАД

ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

2.1Дуже важливим етапом в розробці теми дипломного проекту є, безумовно, переддипломна практика, програма якої передбачає вивчення всіх основних питань, пов'язаних з виконанням проекту.

Та

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти