ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

(УКРКООПСПІЛКА)

Вінницький кооперативний інститут

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

(нормативна дисципліна)

Методичні рекомендації

Щодо виконання і захисту

Курсової роботи

для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

 

галузі знань 0305 Економіка і підприємництво

напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит

 

для студентів IIІ курсу денної і заочної форми навчання

 

Вінниця 2013

Укладач: Т.П. Гринчук , викладач кафедри фінансів

 

 

Методичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від “___” _______________2013 р.

Зав. кафедри фінансів ____________________ проф. М.І.Петренко

 

 

Затверджено на засіданні науково-методичної ради

Протокол № ____ від “___” ______________ 2013 р.

Голова науково-методичної ради _____________ д.е.н., професор К.Д. Якимчук

 

 

«Узгоджено»

Декан факультету ______________________ С.М. Мацера

«____»_______________2013 р.

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………… 4

1. Порядок виконання курсової роботи …………………………………………. 5

2. Структура, зміст і обсяг курсової роботи…………………………………....... 7

3. Оформлення курсової роботи .…..…………………………………………… 12

Нумерація…………………………………………………………………….. 14

Ілюстрації…………………………………………………………………….. 15

Таблиці………………………………………………………………………… 16

Формули………………………………………………………………………. . 17

Загальні правила цитування використаних джерел та посилання

на них………………………………………………………………………………. 18

Оформлення списку використаних літературних джерел…………………. 18

Додатки……………………………………………………………………….. 19

4. Підготовка курсової роботи до захисту…………………………………… 20

5. Публічний захист курсової роботи………………………………………… 20

6. Рекомендовані літературні джерела……………………………………… 22

Додатки:

1.Додаток А.Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»…………………………………………………………………… … 26

2. Додаток Б. Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи…… 30

3. Додаток В. Приклади оформлення плану курсової роботи…………………. 32

6. Додаток Г. Приклад оформлення висновку наукового керівника на курсову роботу........................................................................................................................ 33

7. Додаток Д . Критерії оцінювання курсової роботи………………………… 34

8. Додаток Ж. Лист оцінювання курсової роботи ………………….......... .35

9. Додаток З. Перелік бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності підприємства (організації), яка використовується при написанні курсової роботи…………………………………………………………………………… 36

10. Додаток К. Зразок форми завдання та календарного плану курсової роботи……… …………………………………………………………………... 37

В с т у п

 

Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Мета виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, набутті навичок самостійної творчої роботи, опануванні уміннями аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

Курсова робота найчастіше є першим кроком студента в науці, але вже на цьому етапі студент повинен виявити самостійність і риси дослідника. Вона дає можливість не лише виявити рівень засвоєння вивченого матеріалу та готовність до засвоєння нових навчальних курсів, розкрити нові грані навчальної дисципліни і зробити власний крок до поглиблення розуміння свого фаху. Наукова робота виконується для того, щоб у кінцевому підсумку в обраній галузі одержати нові знання. Тому студенти повинні уявити, що курсова робота повинна базуватися на результатах досліджень інших науковців, викладених у відомих чи маловідомих працях. Безсумнівно, будь-якому дослідникові, а тим більше студенту, складно здобути абсолютно нові знання, оскільки майже в кожній галузі науки працювало не одне покоління науковців і кожне наступне щось додавало до знань, набутих попередніми. Тому студенти при написанні курсової роботи, як правило, розширюють, доповнюють, уточнюють, конкретизують відомі дані.

У процесі виконання курсової роботи студенти набувають навичок зі збору матеріалів, оволодіння методикою наукового дослідження, аналізу джерел з обраної теми, письмового викладу науково обґрунтованої аргументації проблеми курсової роботи. Підготовка та написання студентських курсових робіт сприяють поглибленому засвоєнню програмного матеріалу, дають змогу оволодіти навичками наукової роботи та закріпити теоретичні й практичні знання, набуті в процесі вивчення.

 

Порядок виконання курсової роботи

 

1.1. Тему роботи, як правило, студент обирає самостійно з тематики, розробленої та затвердженої кафедрою. Як виняток, студент сам може запропонувати актуальну проблему наукового дослідження. У такому випадку, за згодою наукового керівника, тема подається для затвердження на засідання кафедри, а після схвалення вноситься до кафедральної тематики.

1.2. Обрані студентами й узгоджені з науковими керівниками теми курсових робіт затверджуються до виконання на засіданні кафедри.

1.3. Вибравши тему курсової роботи, студент повинен визначитися з об’єктом, предметом і метою наукового дослідження.

1.4. Для проведення ґрунтовного наукового аналізу з теми дослідження складається план, який дає змогу виділити основні структурні одиниці роботи. В тексті роботи він фіксується як зміст роботи. Формуючи план роботи, студент показує вміння визначати головне, найбільш істотне у проблемі, а також послідовність викладення. Перелік питань, які розглядаються, структурується за принципом від загального до конкретного. Тобто питання теми, як вузлові складові обраної проблеми, мають бути єдиною системою, в якій кожне наступне питання розвиває і доповнює попереднє. Питання повинні бути чітко і ясно сформульовані. Назва питань не може дублювати назву теми курсової роботи.

1.5. Визначення і добір матеріалу для курсового дослідження студент здійснює самостійно, консультуючись із науковим керівником. Важливим етапом є визначення необхідних джерел (нормативних, статистичних, звітних, публікацій у періодичних виданнях тощо), основної та допоміжної літератури, насамперед монографічних досліджень, які мають розділи, що стосуються окремих питань курсової роботи.

Студент повинен знайти найповніші джерела для розкриття теми роботи, на їх основі показати дослідницьку новизну обраної проблеми й уміти охарактеризувати ці джерела.

1.6. При складанні списку літератури за темою курсової роботи студент обов’язково має зазначити прізвище та ініціали автора, назву роботи, видавництво, місце та рік видання, сторінки. Якщо до списку входять журнальні публікації, то потрібно вказати прізвище та ініціали автора, назву статті, рік видання, номер та використані в роботі над темою сторінки.

1.7. Контроль за підготовкою й захистом курсової роботи покладається на завідувача кафедри. Безпосереднє керівництво написанням курсової роботи здійснює науковий керівник із числа професорсько-викладацького складу кафедри.

Науковий керівник курсової роботи:

· надає допомогу студенту в остаточному формулюванні теми, складанні плану та програми, доборі потрібного матеріалу;

· рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу й інформаційні джерела за обраною темою курсової роботи;

· регулярно консультує студента, контролює протягом усього періоду графік виконання курсової роботи, її якість, а також інформує завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

· дає відгук на курсову роботу після її завершення.

1.8. Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістюі відповідати таким вимогам:

· містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

· містити розрахунки,виконані з застосуванням ЕОМ;

· містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремих напрямів діяльності досліджуваного об’єкта;

· бути належно оформленою;

· мати всі потрібні супровідні документи;

· бути виконаною і поданою на кафедру втермін, передбачений графіком навчального процесу.

1.9. Курсова робота, яка невідповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретногодослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.

 

Оформлення курсової роботи

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Робота має виконуватися державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, бути чітким, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовним. Пряме переписування матеріалів з літературних джерел неприпустиме.

3.1.2. Робота має бути надрукована на комп’ютері на одному боці стандартних аркушів паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, 28-30 рядків на сторінку, до 65 знаків у рядку. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Сторінки повинні мати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Абзацні відступи – 1,27 см.

Надрукований текст повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту – однакова по всій роботі.

3.1.3. Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближена до щільності основного тексту.

3.1.4. Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням корегуючою рідиною та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) комп’ютерним способом. На одній сторінці допускається не більше двох виправлень.

3.1.5. Першою сторінкою роботи є титульна сторінка, яка оформлюється за зразком: див. додаток Б.1-Б.2.

3.1.6.На наступній сторінці після титульної подається зміст роботи із зазначенням сторінок (додаток В). Зміст містить найменування всіх розділів та параграфів роботи і номери їх початкових сторінок. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

3.1.7. Кожен розділ роботи разом із заголовком має починатися з нової сторінки. Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом.

3.1.8. Заголовки структурних частин роботи – "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" – друкуються великими літерами посередині рядка. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка після заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам основного тексту.

 

Нумерація

 

3.2.1. Сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами (в правому верхньому куті без тире, крапки та знака №). Нумерація має бути наскрізною від титульної до останньої сторінки, включаючи всі ілюстрації та додатки. На титульній сторінці номер не ставиться.

3.2.2. ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Тобто не можна друкувати «1. Вступ» чи «Розділ 4. Висновки». Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: "1.2." (другий підрозділ першого розділу), після якої в тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.

3.2.3. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, діаграми) і таблиці необхідно розміщувати безпосередньо за текстом, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо ілюстрації і таблиці розміщені на окремих сторінках, ці сторінки нумерують за загальною нумерацією сторінок. Таблицю чи ілюстрацію на аркуші формату, більшого за А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

3.2.4. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставлять крапку. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

3.2.5. Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). Для цього в правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується надпис: Таблиця 1.4 (четверта таблиця першого розділу) без крапки. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, над її продовженням на наступній сторінці подається надпис: Продовження табл. 1.4. Назву таблиці не підкреслюють.

3.2.6. Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

 

Ілюстрації

 

3.3.1. Текст може доповнюватися ілюстративним матеріалом у вигляді графіків, діаграм, схем тощо.

Зміст ілюстрацій має допомагати кращому розкриттю, теми, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них має бути посилання з коментарем.

3.3.2. Підпис під ілюстрацією зазвичай має такі основні елементи:

· найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис. »;

· порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

· тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

· експлікацію – пояснення деталей сюжету, позначених на ілюстрації цифрами тощо.

3.3.3. Нумераційний заголовок (Рис. 1., Рис. 2.) розміщують під графіком (схемою) поряд із тематичним заголовком.

3.3.4. Тематичний заголовок ілюстрації розміщують після нумераційного. За необхідності далі наводять пояснювальні дані (експлікацію).

3.3.5. Недоцільно оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься в підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де потрібно вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу «... як це видно з рис. 3.1», «... як це показано на рис. 3.1».

Таблиці

 

3.4.1. Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею посередині рядка. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву таблиці друкують жирним шрифтом.

3.4.2. Заголовки граф (колонок) таблиці починаються з великих літер, підзаголовки, якщо вони становлять одне речення із заголовком – з малих, а якщо вони є самостійними – з великих. Заголовок кожної графи має бути по можливості коротким.

3.4.3. У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі показники таблиці мають однакову одиницю виміру, її наводять у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

3.4.4. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за рухом годинникової стрілки. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку назву розміщують тільки над першою частиною таблиці, а заголовки граф повторюють над кожною наступною частиною.

3.4.5. Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено, наприклад: «у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово «дивись»: наприклад, «див. табл. 2.5».

Формули

 

3.5.1. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

3.5.2. Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними рядками: вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (·) і ділення (:).

3.5.3. Нумерувати формули слід лише в тому разі, якщо хоча б на одну з них є посилання в подальшому тексті. Номер формули (арабськими цифрами в круглих дужках) ставлять біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Наприклад:

 

К = Dр/Dр-1, (2.8)

де: К - коефіцієнт росту доходів порівняно з попереднім роком;

Dр - надходження окремого податку за рік, що обчислюється;

Dр-1 - фактичні надходження окремого податку за попередній рік.

3.5.4. Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула є складовою речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації:

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;

б) цього потребує будова речення, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою, які ставлять безпосередньо за формулою до її номера.

3.5.5. При посиланні на формулу у круглих дужках наводять її порядковий номер, наприклад: «у формулі (2.8)».

 

Та посилання на них

 

3.6.1. У тексті курсової роботи мають бути посилання на джерела інформації. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити правильність їх цитування та сприйняття їх студентом. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не входить до останнього видання.

Якщо використовуються відомості з джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номер конкретної сторінки (чи номери сторінок).

3.6.2. Оформлення посилання в тексті на джерела інформації: у квадратних дужках наводять порядковий номер зі списку літератури, наприклад, «... у працях [1– 3]...».

3.6.3. Цитати беруться в лапки, пропуски в цитатах позначаються трьома крапками, взятими в ламані дужки: <…>. Цитати подаються мовою оригіналу. Після цитати в тексті ставиться в квадратних дужках порядковий номер використаного джерела за списком літератури та сторінка: [3, с.16].

 

 

Додатки

 

3.8.1. Додатки оформляються як продовження курсової роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті.Додаткидо роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття роботи:

· реальні документи;

· рекламні матеріали;

· проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

· таблиці допоміжних цифрових даних;

· інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ПЕОМ, що розроблені в процесі виконання роботи;

· ілюстрації допоміжного характеру.

3.8.2. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери посередині рядка. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і поряд – велика літера, що позначає його. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б і т. д. Якщо є лише один додаток, його позначають «Додаток А».

3.8.3. Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатка А); «В. 3.1» (перший підрозділ третього розділу додатка В).

3.8.4. Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «рис. Д.1.2» (другий рисунок першого розділу додатка Д); «формула (А.1)» (перша формула додатка А).

Базова

1. Закон України "Про підприємства в Україні" // Бізнес. − 1998. − №36. − С. 4-6.

2. Закон України "Про підприємництво" // Діло. −1994. − №22. − С. 24-27.

3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" //Бізнес. − 1998. − №37. − С. 6-12.

4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Галицькі контракти. − 1997. − № 1. − С.48-52.

5. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 р. №784-ХІVВР.

6. Податковий кодекс України. – К.: ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. – 336с.

7. Положення про введення касових операцій у національній валюті в Україні №637 від 15.12.2004.

8. Положення НБУ "Про кредитування": Затверджено Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.1995 р.

9. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 №135 (зі змінами і доповненнями).

10. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 03.12.2003 за №1256/8577 (зі змінами)

11. Бердар М.М. Фінанси підприємств.: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352с.

12. Гриб С.М. Фінанси підприємств в таблицях та схемах; Навч. Посіб Львів:»Магнолія-2006», 2007.

13. Кравчук О.М., Лещук В.П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.

14. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.

15. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетування на підприємстві. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2008 р. – 312 с.

16. Кузьмін В.В. – Фінансові основи підприємства:Навч. Посіб – К.:ЦНЛ, 2006.

17. Онисько С.М., Марич П.М.- Фінанси підприємств: Підручник – Львів:Магнолія Плюс, 2004.

18. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.

19. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2006.

20. Терешенко О.О. Фінансова санація та банкруцтво підприємств: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2000.

21. Тюріна Н.М., Карвацька Н.С. Управління фінансовою санацією підприємства: Підручник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. – 396 с.

22. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 440 с.

23. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : Навч. Посіб. – К.: Кондор, 2005.

24. Філіпіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 2 – ге вид. перероб. та допов. Навч. пос. – К. Центр учбової літератури, 2009. – 320с.

25. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Поддєрьогіна А.М. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.

26. Фінанси підприємств:тести, задачі, методичні рекомендації:Навч. Посіб (В.З. Потій, Н.Д.Бабяк) – К.: КНЕУ, 2005.

Допоміжна

1. Біла О.Г. Фінанси підприємств: Навч. Посіб – Львів; «Магнолія-2006», 2008.

2. Білик М.Д. Фінанси підприємств: Практикум. – К.: ЦУЛ, 2008.

3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. − М.: Финансы и статистика, 1999. – 432 с.

4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. − К.: Ника-центр, 1999. − 1170 с.

5. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-центр, 2000. – 656 с.

6. Бородина Е.И. Финансы предприятий. − М.: ЮНИТИ, 1995. − 20 с.

7. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. − СПб: Питер, 2001. − 151с.

8. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. − СПб: Питер, 2000. − 207с.

9. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. − СПб: Питер, 2001. − 253 с.

10. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. − К.: Молодь, 1997. − 1000 с.

11. Заруба О.Д. Основи фінансового менеджменту. − К.: УФІМБ, 1995. − 246 с.

12. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Знання, 2003. – 454 с.

13. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. − К.: МАУП, 2001. – 152 с.

14. Ковалева А.И. Финансы. Менеджмент. − М.: Финансы и статистика, 1996. − 326 с.

15. Комаринський А., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз. − К.: У.Е., 1996. −176 с.

16. Крайник О.П., Клепікова З.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Декор, 2001. – 260 с.

17. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. _М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002. – 639с.

18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

19. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. − М.: Перспектива, 2000. − 399с.

20. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

21. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2003. – 384 с.

22. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації (За ред. Білої О.Г.) Підручник. – К.:НМЦ «Укоопосвіта», 1999.

23. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

24. Финансы предприятий: Учебник /Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. и др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 413с.

25. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. Д.е.н. проф. Т.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2004.

26. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Видавництво АСК, 2003. – 240 с.

 

Журнали „Фінанси України”, „Економіка. Фінанси. Право”, „Фінансова консультація”, „Економіка України”, „Актуальні проблеми економіки”, „Вісник НБУ”, „Бізнес”, „Галицькі контракти”, „Вісник податкової служби України” та ін.

 

Додаток А

Додаток Б.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ РОБОТИ номер__________, дата___________   ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ: c ТАК, c НІ

М. Вінниця - 2013 рік

 

Додаток В

Приклад оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

  стор.
Вступ
Розділ 1 Фінансові кошти – джерело фінансування промислових підприємств
1.1. Поняття фінансових ресурсів  
1.2. Фінансові кошти промислових підприємств, їх склад та характеристика    
Розділ 2 Методи фінансування промислових підприємств
2.1. Прибуток та амортизація як джерела формування власних коштів    
2.2. Кредиторська заборгованість та кошти, отримані в
2.3. Кредит як спосіб фінансування
Розділ 3 Форми фінансування промислових підприємств на різних етапах розвитку
     
     
Висновки
Список використаних джерел
Додатки  

 

 

Додаток Г

ВИСНОВОК

Наукового керівника

на курсову роботу студента групи ФК(б)-111

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на тему ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Група:____________

Курс:_____________

Напрям підготовки: _________________________________________________________

Форма навчання (денна, заочна)

Дисципліна:________________________________________________________________

 

Науковий керівник: (П.І.П.)___________________________________________________

Робота здана на кафедру: «________»________________ 201___ р.

 

1. Зміст роботи складено (підкреслити): раціонально, нераціонально, частково, інше

______________________________________________________________________

відповідно темі дослідження; не відпрацьовано; частково. В роботі визначено

(не визначено) предмет і об’єкт дослідження___________________________________

_________________________________________________________________________

2. В курсовій роботі тему викладено (підкреслити) повністю, частково, не викладено,

інше___________________________________________________________________

1. Порядок оформлення (необхідно підкреслити): дотримано, не дотримано, частково,

інше ___________________________________________________________________

4. Мета роботи (необхідно підкреслити): досягнуто, не досягнуто, частково, не визначена,

інше____________________________________________________________________

5. Тема роботи: розкрита, не розкрита, частково, інше_____________________________

Зауваження: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Робота прийнята: ____________________________________________________________

(кількість балів)

Захист курсової роботи

1. На захист роботи зауваження враховані (необхідно підкреслити): повністю, частково,

2. Доповідь студента (необхідно підкреслити): відповідає темі роботи: не відповідає,

частково, інше_______________________________________________________________

3. Додаткові запитання (підкреслити): відповідь отримано, відповіді не отримано, частково,

інше_____________________________________________________________________

 

Роботу оцінено, у відповідності до національної шкали оцінювання, на: відмінно (5);

добре (4); задовільно (3); не задовільно (2).

Рецензент6________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

“____”______________ 201_ р. _________________________________

(підпис)

Додаток Д

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

“Відмінно” – заслуговує студент, який успішно виконав курсову роботу та під час захисту дає логічно побудовані, послідовні, обґрунтовані відповіді на поставлені запитання; уміло використовує аналіз та влучно підбирає критерії для порівняння загальнотеоретичних понять. Вільно володіє термінологією при характеристиці різноманітних понять, уміє виділяти й оцінювати корінні проблеми в галузі.

“Добре” – заслуговує студент, який володіє повним обсягом знань відповідно до навчальної програми, але припускається неточностей у відповіді; не завжди може аргументувати та захистити висловлені ним думки й положення; має певні навички аналітичної діяльності, але не завжди може використати їх у відповіді; опрацював усі рекомендовані джерела, але недостатньо оперує ними; використовує для відповіді положення тільки окремих наукових праць; припускається окремих непринципових помилок при відповіді.

“Задовільно” – заслуговує студент, який виявив знання не менше 2/3 (70%) навчального матеріалу, але має низький рівень навичок аналітичної роботи, не завжди може використати отриману інформацію при розгляді загальнотеоретичних проблем; має недостатні навички систематизації та узагальнення матеріалу; виявив знання

основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності, але припускається помилок та неточностей у відповіді.

“Незадовільно” – виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знаннях основного навчально-програмного матеріалу, припустився принципових помилок у виконанні кваліфікаційних завдань і не може продовжити навчання без додаткових знань.

Додаток Ж

Лист оцінювання курсової роботи

Дисципліна Фінанси підприємств

Виконав(ла) студент(ка) групи ФК(б)-111 форма навчання денна

Напрям підготовки : 6.030508 Фінанси і кредит

Прізвище, ім'я, по батькові

Тема курсової роботи___ __

 

 

 

 

№ п/н Критерії оцінювання Бали
Зміст (до 50 балів)  
1. Обгрунтування актуальності теми (до 3 балів)
Повнота розкриття теми (до 10 балів)  
3. Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)  
4. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп'ютерних технологій (до 5 балів)  
5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)  
6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)  
7. Наявність в курсовій роботі (проекті) наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)  
8. Обгрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)  
  Оформлення та організація виконання (до 20 балів)    
9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)  
10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 5 балів)  
11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)  
12. Дотримання графіка виконання курсової роботи (проекту) (до 5 балів)  
  Захист (до 30 балів)  
13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)  
14. Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів)  
15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)  
  Разом балів  
Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS

Члени комісії ________________________

 

Додаток З

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти