ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До виконання лабораторних робіт на тему

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

До виконання лабораторних робіт на тему

«Програмування мовою VBA»

із дисципліни “Інформатика”

(частина 1)

для студентів денної форми навчання

за напрямом “Будівництво”

 

Полтава 2006


 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему “Програмування мовою VBA” із дисципліни “Інформатика” (частина 1) для студентів денної форми навчання за напрямом “Будівництво” / Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 19 с.

Укладачі: О.О. Голов , кандидат технічних наук, старший викладач, В.В. Мартьянов, старший викладач.

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедри будівельної механіки О.А. Шкурупій, кандидат технічних наук, доцент.

 

Рецензент: В.В. Васюта, кандидат технічних наук, доцент.

 

Затверджено радою університету

Протокол ____від _______________2006 р.

 

Редактор Я.В. Новічкова

Коректор Н.О. Янкевич


Лабораторна робота № 1

Тема: Інструментальне середовище Visual Basic for Application

Мета роботи - вивчення інструментального середовища програмування Visual Basic for Application, його системи меню, режимів роботи, текстового редактора програм, виконання програм, довідково-інформаційної системи.

Завдання для самостійної підготовки

1. Навчитися створювати панель інструментів користувача, кнопки макросів, призначати макроси кнопкам, змінювати вигляд кнопок, запускати макроси на виконання.

2. Ознайомитись із системою меню Visual Basic for Application, призначенням і використанням пунктів головного меню та підпорядкованих йому меню, вікнами середовища VBA – для редагування коду, встановлення властивостей об’єктів “Properties”, управління проектом “Project”.

3. Ознайомитися з роботою довідково-інформаційної системи Visual Basic for Application.

4. Навчитись викликати програми для виконання, записувати їх для зберігання та виходити із системи програмування Visual Basic for Application.

5. Ознайомитись із роботою текстового редактора Visual Basic for Application, клавішами переміщення курсора по тексту, клавішами редагування символів і блоків тексту.

6. Навчитися створювати нескладні програми мовою Visual Basic for Application, налагоджувати, редагувати та тестувати їх; запускати макроси на виконання.

7. Створити панель інструментів користувача із назвою, яка містить прізвище студента і групу. Створити макроси із наступними іменами:

 

SUB Liniyniy()

END SUB

 

SUB Rozgalugeniy()

END SUB

 

SUB Cycl_za_indeksom()

END SUB

 

SUB Iteraciyniy_cycl()

END SUB

 

SUB Odnovymirniy_masiv()

END SUB

 

SUB Dvovymirniy_masiv()

END SUB

 

Створити на панелі шість кнопок, кожна з яких має рисунок характерний для призначеного їй макроса. Приклад створеної панелі показано на рисунку 1.

 

Лабораторна робота № 2

Тема: Програмування алгоритмів лінійної структури

Мета роботи - оволодіння практичними навичками розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури і навичками налагодження й тестування програм.

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити головне меню, робочі вікна та основні команди інструментального середовища Visual Basic for Application.

2. Ознайомитись із правилами запису констант, числових і символьних змінних, типів даних.

3. Вивчити правила запису арифметичних виразів і оператора присвоювання.

4. Вивчити організацію найпростішого введення/виведення даних.

5. Побудувати алгоритм розв’язування завдання відповідно до варіанта (табл.1) та накреслити його блок-схему.

6. Скласти програму розв’язування завдання мовою Visual Basic for Application.

7. Обчислити на ПЕОМ значення змінних, які вказані в таблиці 1 (варіант видає викладач) за заданими формулами і наборами вихідних даних. Вивести значення вихідних даних та результатів обчислень, а також назву програми й відповідні пояснення.

Таблиця 1

Завдання до лабораторної роботи 2

Варіант завдання Розрахункові формули Значення вхідних змінних
x=1,426 y=-1,220 z=3,5
x=1,825 y=18,225 z=-3,298
x=0,335 y=0,025
a=-0,5 b=1,7 t=0,44
a=1,5 b=15,5 x=-2,9
a=16,5 b=3,4 x=0,61
a=0,7 b=0,05 x=0,5
a=1,1 b=0,004 x=0,2
m=2 c=-1 t=1,2 b=0,7
a=3,2 b=17,5 x=-4,8
a=10,2 b=9,2 x=2,2 c=0,5
a=0,3 b=0,9 x=0,61
a=0,5 b=3,1 x=1,4
a=0,5 b=2,9 x=0,3
m=0,7 c=2,1 x=1,7 a=0,5 b=1,08
x=0,7 a=2,1 b=1,7
x=2,7 a=2,1 b=4,5
l=4 R=1,4 x=3
b=3,2 j=2,1 x=2
a=6 f=12,4 x=5
d=2 f=1 x=1,4
y=5 t=3 u=2,6
p=3 c=1 y=-3
a=-5 p=-1 x=4
c=1 p=1,1 x=2
u=3 w=2,1 a=4
f=2 l=-1 x=2,4
h=3 g=-2 x=2,3
l=2 c=-3 x=-1
 
 

a=2 g=5 x=-2

Приклад виконання лабораторної роботи №2

а) Постановка задачі. Розробити алгоритм та програму розрахунку значень функції y і z згідно з формулами:

Протестувати роботу програми за такими

вхідними даними: x=2, t=3, a=4, b=1,24.

 

б) Блок-схему алгоритму наведено на рис.1.

 

в) Таблиця ідентифікаторів

Змінна алгоритму x y z a b t
Ідентифікатор x y z alfa beta t
Тип Single Single Single Single Single Single

 

г) Текст програми

Sub zavdannya_1( )

‘ оголошення змінних

Dim alfa As Single, beta As Single, t As Single

Dim z As Single, y As Single

 

‘ уведення вхiдних даних

alfa = InputBox (“Уведiть alfa” )

beta = InputBox ( “Уведiть beta” )

t = InputBox ( “Уведiть t” )

 

‘ обрахування виразiв

y = sqr(abs(alfa* t^2+beta*sin(t)+1))

z = t - 1/(3+sin(3.6*t))

 

‘ виведення результатiв

MsgBox ( “Значення y: “ +str(y))

MsgBox ( “Значення z: “ + str(z))

End Sub

 

д) Контрольний приклад для тестування програми. Задаємо змінним значення: x=2, t=3, a=4, b=1,24. Виконуємо на калькуляторі підрахунки значень у і z згідно з формулами: у=6,09713, z=2,5047.

Результати роботи програми у вікнах діалогу InputBox та MsgBox:

Уведiть x

Уведiть t

Уведiть alfa

Уведiть beta

1.24

Значення y: 6.097129

Значення z: 2.504721

Лабораторна робота № 3

 

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити засоби реалізації умовної передачі управління алгоритмічної мови VBA для обчислювального процесу розгалуженої структури.

2. Побудувати алгоритм розв’язання відповідно до завдання (табл. 2).

3. Скласти програму розв’язання завдання мовою VBA.

4. Підготувати тести (їх число дорівнює числу гілок обчислювального процесу) для перевірки правильності функціонування програми.

5. Вивчити засоби реалізації обчислювальних процесів розгалуженої структури із заданим числом повторень алгоритмічної мови Visual Basic for Application.

 

Таблиця 2

Завдання до лабораторної роботи № 3

№ вар. Функція Умова Вхідні дані Діапазон та крок зміни аргументу
a=-0.5 b=2
x<1,3 x=1,3 x>1,3 a=1,5
x<1,2 x=1,2 x>1,2 a=2,8 b=-0,3 c=4
x<1,4 x=1,4 x>1,4 a=1,65
x<1 x=1 1<x≤2 x>2 a=2,3
x>a x=a x<a a=2,5
bx<1 bx=1 bx>1 b=1,5
-
a=20,3
x<0,5 x=0,5 x>0,5 t=2,2
a=2,6 b=-0,39
a=0,9
a=2,1 b=1,8 c=-20,5
a=0,3 n=10
t<0,1 t=0,1 t>0,1 a=2,5 b=0,4
a=1,5 b=2,3 c=-0,7 xÎ[-2,2] Dх=0,2
a=2,1 b=-0,3 c=1,44 xÎ[-1,3] Dx=0,25
a=1,4 b=2,0 c=-1,5 xÎ[-4,3] Dx=0,5
a=1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-3,5] Dx=0,25
a=1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-3,5] Dx=0,25
a=2,3 b=3,2 c=-2,4 xÎ[-2,3] Dx=0,2
a=1,4 b=0,2 c=2,4 xÎ[-2,1] Dx=0,1
a=1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-3,1] Dx=0,2
a=1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-6,1] Dx=0,25
a=1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-3,5] Dx=0,25
a=1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-2,2] Dx=0,2
a=1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-1,5] Dx=0,5
a=-1,3 b=2,2 c=-1,4 xÎ[-3,3] Dx=1,5
a=1,3 b=4,2 c=-1,4 xÎ[-3,5] Dx=0,25
a=-1,3 b=0,2 c=-1,4 xÎ[-3,1] Dx=0,5

Лабораторна робота № 4

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити засоби реалізації обчислювальних процесів циклічної структури із заданим числом повторень алгоритмічної мови VBA.

2. Побудувати алгоритм табуляції функції однієї змінної, яка задана в таблиці №2 (див. завдання до лабораторної роботи №3).

3. Скласти програму табулювання функції мовою VBA.

 

Лабораторна робота № 5

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити організацію алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень; можливості мови програмування VBA для побудови таких циклів.

2. Побудувати алгоритм розв’язання задачі згідно із завданням (табл.3).

3. Скласти програму мовою VBA розв’язання задачі.

4. Скласти тестовий приклад для кількості членів ряду n і значення x, указаних у таблиці 3.

5. Скласти програму визначення суми членів ряду із заданою точністю (використовуючи ітераційний цикл). Протестувати програму для точності, вказаної у таблиці 3.

 

Таблиця 3

Завдання до лабораторної роботи № 5

№ вар. Сума членів ряду Значення x Точність Кількість членів ряду
0,20 10-5 5
0,10 5
0,15 10-3 6
0,12 10-4 5
0,70 10-4 7
- 10-4 5
1,5 6
5
1,7 10-3 4
3
0,75 5
0,62 10-4 5
0,20 10-4 4
0,30 10-5 6
0,25 10-4 4
0,4 5
0,2 10-4 4
0,3 10-5 3
0,4 10-5 4
0,5 10-4 3
0,3 10-5 4
0,4 10-4 5
0,2 10-5 4
0,3 10-3 7
0,7 10-4 5
0,4 10-5 4
0,5 10-5 5
0,4 10-4 4
0,2 10-4 3
0,3 10-5 4

 

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити:
- способи опису розмірів масивів мовою програмування VBA;
- способи вводу і виводу масивів;
- реалізацію прийомів накопичення суми або добутку, запам’ятовування результатів,

- знаходження найбільшого і найменшого елементів.

2. Розробити алгоритм розв’язування у відповідності із завданням.

3. Скласти програму розв’язання задачі (див. завдання до лабораторної роботи ).

4. Підготувати тест для перевірки програми.

Завдання для самостійної підготовки

1. Вивчити:
- правила організації вкладених циклів із урахуванням порядку перебору елементів матриці;
- правила використання прийомів програмування в структурах із вкладеними циклами;
- способи вводу і виводу матриць, які реалізовані в алгоритмічній мові VBA.

2. Розробити алгоритм розв’язування у відповідності із завданням (див. завдання до лабораторної роботи ).

3. Скласти програму розв’язування задачі.

4. Підготувати тестовий варіант програми і вхідних даних.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання лабораторних робіт на тему

«Програмування мовою VBA»

із дисципліни “Інформатика”

(частина 1)

для студентів денної форми навчання

за напрямом “Будівництво”

 

Полтава 2006


 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему “Програмування мовою VBA” із дисципліни “Інформатика” (частина 1) для студентів денної форми навчання за напрямом “Будівництво” / Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 19 с.

Укладачі: О.О. Голов , кандидат технічних наук, старший викладач, В.В. Мартьянов, старший викладач.

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедри будівельної механіки О.А. Шкурупій, кандидат технічних наук, доцент.

 

Рецензент: В.В. Васюта, кандидат технічних наук, доцент.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти