ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПЕРЕЛІК КЛІШЕ ДЛЯ НАПИСАННЯ АНОТАЦІЙ ТА РЕФЕРУВАНЬ

Ось деякі приклади структур, які необхідні при написанні анотації та реферату англійською мовою. Найбільш характерними для англійської мови є речення з присудком в пасивному стані.

Приклади:

1. Вивчається ізотонічний ефект в кристалах.

1. The isotopic effect in crystals is studied.

2. Було досліджено властивості радіоактивних елементів.

2. The radioactive properties of elements were studied.

 

При повідомленні теми або предмета дослідження, треба в першу чергу користуватись формами теперішнього часу Present Simple, а у випадках, коли необхідно підкреслити завершений характер дій Present Perfect. Форма Past Simple використовується при описі виконаної роботи, якщо робота була основою для будь-яких висновків.

Приклади:

1. Досліджується випадок тонких кристалів.

1. The case of the thin crystals is analysed.

2. Вивчена ультраструктура різних стадій Tr.

2. The fine structure of the various morphological stages of Trypanosome rayae has been studied.

3. Була розрахована деформація решітки, і формула була використана для обчислення параметрів.

3. The deformation of the lattice was estimated and formula was used to calculate the parameters.

 

У повідомленні про предмет дослідження може знадобитися цілий ряд дієслів. Це дієслова з загальним значенням дослідження: study, investigate, examine, consider, analyze.

Studyмає найбільш широке вживання і означає вивчати, досліджувати.

Investigateпідкреслює ретельність і всебічність дослідження, окрім значення вивчати, досліджувати, дієслово включає поняття «розслідування».

Examine –окрім вивчати, досліджувати, означає розглядати, уважно оглядати, перевіряти.

Consider –вивчати, розглядати (беручи до уваги різні параметри).

Analyse –досліджувати, вивчати (включаючи момент аналізу).

 

Приклади:

1. Вивчається нова проблема.

1. A new problem is studied.

2. Була досліджена причина вибуху.

2. The cause of the explosion has been investigated.

3. Вивчались стародавні рукописи.

3. Old manuscripts were examined.

4. Було обстежено більш ніж 100 хворих.

4. Over 100 patients were examined.

5. Дослідили декілька сполучень.

5. Several substances were analyzed.

6. Розглядається фотоелектричне випромінювання.

6. Photoelectric emission is considered.

 

Дієслова з загальним значенням опису: describe, discuss, outline, consider.

Describe –описувати, давати опис.

Discuss –обговорювати, описувати, висловлювати.

Outline –коротко описувати, описувати в загальних рисах, окреслювати.

Consider –розглядати, обговорювати (беручі до уваги різні параметри).

 

Приклади :

1. Описуються мембрани апарату Гольді.

1. The membranes of Goldi apparatus are described.

2. Обговорюються конструкція та робочі характеристики приладу.

2. The design and operating conditions of the device are discussed.

3. Описано приводний механізм.

3. The rotation mechanism is discussed.

4. Викладено загальні принципи.

4. The main principles were discussed.

5. Розглянуто часові характеристики фотодетекторів.

5. Temporal characteristics of photo detectors have been discussed.

6. Описано переваги цього методу.

6. The advantage of the method are outlined.

7. Розглянуто питання про природу змін холодостійких рослин.

7. The nature of changes in plant cold- resistance has been considered.

Дієслова з загальним значенням отримання obtain, determine, find, establish.

Obtain – отримувати, має найбільш широке значення (спосіб отримання не має значення).

Determine – визначати, отримувати, знаходити (будь яким чином). Іноді це дієслово означає визначати (шляхом обчислення), обчислювати.

Find – відкривати, виявляти.

Establish – встановлювати, визначати, показати.

 

Приклади:

1. Отримано попередні дані.

1. Preliminary dated have been obtained.

2. Було визначено коефіцієнти дифузії.

2. Diffusion coefficients were determined.

3. Винайдено рідкісні документи.

3. Rare documents are found.

4. Встановлено наявність двох рівнів.

4. The existence of two levels has been established.

В першому реченні реферування (або в двох перших) можна сказати про тему дослідження і про результати виконаної роботи. Для повідомлення про результати знадобляться дієслова show – показувати, find – знаходити, conclude – робити висновок.

 

Приклади:

1. Розглянуто спектр рекомбінаційного випромінювання. Виявлено, що він змінюється під впливом світла.

1. An analysis was made of the spectrum of the recombination. It was found that the illumination can alter the spectrum.

2. Було розглянуто пеллікулярні мембрани і показано, що вони товщі ніж в інших клітинах.

2. Pellicular membranes were examined and it was shown that they were thicker than those in other cells.

3. Робиться висновок (приходять до висновку), що модель цілком відповідає всім експериментальним даним.

3. It is concluded that the model provides a very good fit to the experimental data.

4. Зроблено висновок, що зміна спектру залежить від термічної обробки зразків.

4. It was concluded that the changes in the spectra depend on the thermal treatment of the samples.

 

Якщо при повідомленні про виконану роботу або отримані результати треба будь-що логічно виділити, то можна користуватись наступними дієслівними сполученнями: pay attention to… – звертати увагу на, emphasize, give emphasis to, place emphasis on… – підкреслювати.

Значення цих сполучень може бути підсилено наступними прикметниками та прислівниками: particular, special, specific – особливий, great – великий, primer – першорядний, especially, particularly, specially, specifically – особливо (виключно), with particular emphasis on… (with special attention to) – до того ж особлива увага приділяється..

 

Приклади:

1. Буферні розчини, що вивчаються. Особлива увага приділялась концентрації фосфору в буферному розчині.

1. The buffer solutions were studied. Special attention was paid to the phosphorus concentration in buffer solution.

2. Описувались нервові клітини, причому особлива увага була звернена на побудову ядер.

2. Nerve cells were described with particular attention to the structure of their nuclei.

3. Розглядається будова порід. Особливо вивчаються гранітні породи.

3. The structure of rocks is studied. Granite rocks are especially studied.

 

Українські та російські обставини в англійській мові є підметами.

Приклади:

1. В цій статті описано нові методи.

1. The paper describes new methods.

2. На плівці створюється зображення.

2. The film produces an image.

3. Описано систему, в якій використовується електричний спосіб детектування.

3. A system which makes use of the electric method of detecting is described.

 

Заключні речення анотацій та реферувань статей часто вводяться наступними словами та словосполученнями: conclude – прийти до висновку; make, draw, reach a conclusion, come to a conclusion that… – робити висновки відносно…; it is concluded that… – прийти до висновку, що…; lead to a conclusion, make it possible to conclude that…; concerning, as to… – призводить до висновку, дає змогу заключити, що…; from the results it is concluded that… – на основі отриманих результатів приходимо до висновку; it may be noted that… – можна відмітити, що…; it may be started that… – можна стверджувати, що…; therefore, thus, consequently, as a result – таким чином, послідовно, як результат.

 

Приклади:

1. Було зроблено висновок, що провідність р-типу впливає на зменшення концентрації.

1. It was concluded that the p-type conduction resulted in a decrease in concentration.

2. Робиться загальний висновок відносно рівно вагової форми кристалів.

2. A general conclusion is made concerning the equilibrium shape of crystals.

 

Іноді в короткому рефераті після повідомлення про отримані результати необхідно дати рекомендації, пораду або висловити припущення стосовно можливого використання отриманих результатів, нових методів. Для цього прийнято користуватися наступними словами та словосполученнями: propose, suggest, recommend – пропонувати, рекомендувати; make a suggestion – робити пропозицію; make a suggestion as to how (when, where, what ) – робити пропозицію відносно того, як (коли, де, що); it is suggested that (smth.) (should) be done – пропонується (щось) зробити; it is necessary to do (smth) – необхідно зробити (щось); need – бути необхідним.

 

Приклади:

1. Пропонується (рекомендується) ще один метод обробки.

1. Another method of treatment is proposed (suggested, recommended).

2. Рекомендується новий метод очистки.

2. A new way of purification is recommended (suggested).

3. Необхідно вивчити це явище більш детально.

3. It is necessary that a more thorough study of the phenomenon should be performed.

Assignment 1 Render the following abstracts into Ukrainian

 

1. The book offers the know-how you need to understand and work with concepts.

2. How can the benefits of active networking be exploited in an environment where a large number of customers must chare a common network infrastructure?

3. Can a satellite system complete with the capacity provided by terrestrial cable network? If the answer is positive, and it will be shown in this article that it is, a second question arises: What new developments are required to migrate from the state-of-the art satellite technology to such advanced concepts?

4. There still exist a number of barriers to the widespread deployment of internet telephony, such as the lack of control architectures and associated protocols for managing calls, a security mechanism for user authentication, and proper charging schemes. The most prominent one, however, is how to ensure the QoS (quality of service) needed for voice conversation.

5. The author challenges the emerging industry trend of adopting Internet-style distributed network control.

6. The author identifies some of the key problems one encounters when thinking about multi-access system.

7. The author explores possible traditional steps to add programmability into the Internet.

8. The class hierarchy model possible described in this article enables users to compose their own custom, flexible framework from either predefined or custom protocol components tailored to an application’s needs.

9. Addressing the fast-growing need to integrate effective security features into wireless communication systems? This cutting-edge offers you a broad overview of wireless security, the-lab techniques, procedures and applications.

10. Get hands-on expertise with this complete, one-stop resource packed with straight-from-the-lab techniques, procedures and applications.

11. How can the benefits of active networking be exploited in an environment where a large number of customers must share a common network infrastructure?

12. The five parts of the book set out current practice and ways of thinking about language policy and planning, look at methodology and key areas of education and literacy, provide case studies of key language planning and policy issues, and examine issues toward the theory of the discipline. The book challenges academics and practitioners to indentify best practices, takes a global view and provides insights into the trends in practice that will shape the field in the coming years.

13. Why do engineers “report” while philosophers “argue” and “biologist” describe? In “Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing”, Ken Hyland examines the relationships between the cultures of academic communities and their unique discourses. Hyland also presents a useful framework for understanding the interactions between writers and their readers.

 

«ТЕХНІКА НАПИСАННЯ» АНОТАЦІЙ І РЕФЕРУВАНЬ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти