ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Для самостійного вивчення навчальної дисципліни

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

 

Методичні вказівки

Для самостійного вивчення навчальної дисципліни

для студентів денного відділення факультету товарознавства і торговельного підприємництва


ВСТУП.

 

У зв’язку зі збільшенням експортно – імпортних операцій на ринках з’являється значна кількість товарів сумнівної якості. Це в свою чергу вимагає уміння орієнтуватись у традиційному асортименті товарів, знати особливості їх класифікації за певними ознаками або повністю, а також уміти їх розпізнати, ідентифікувати, проводити експертизу.

Саме правильне віднесення товару до відповідного класифікаційного угруповання в системі товарної номенклатури зовнішньо-економічної діяльності є тим моментом де знання товарознавця перехреслюються з навичками митного інспектора, який повинен вміти правильно ідентифікувати товар, визначити код товару за УКТ ЗЕД і як наслідок правильно начислити митні платежі

Правильне визначення положення товару в номенклатурі (його класифікація) має вирішальне значення для встановлення режиму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, під який цей товар підпадає. Єдине розуміння класифікаційних угрупувань УКТ ЗЕД є необхідною умовою для визначення ставок мита та інших платежів. Особлива увага приділяється вивченню тих угрупувань товарів, які можуть бути об’єктами неправильної класифікації під час імпортних операцій і як результат неправильне начислення митного платежу.

Під час вивчення всіх тем і питань, при опануванні курсу дисципліни «Товарна номенклатура ЗЕД», передбачається активна самостійна пізнавальну діяльність студентів, спрямована на вирішення поставленої проблеми чи навчального завдання в ракурсі майбутньої професійної діяльності.

Саме для допомоги у осмисленому самостійному опануванні дисципліни та вирішення індивідуальних завдань мають стати у допомозі методичні рекомендації для самостійної роботи студентів.

 


Таблиця 1

 

Назва теми Обсяг годин   Форми самостійної роботи Методи контролю Оцін-ка, max min- балів
д/в
Змістовий модуль 1
Тема 1.1Історичні передумови створення міжнародних товарних номенклатур. Самостійне вивчення питань:   1. Напрямки діяльності та основна мета створення ООН 2. Які рекомендації були прийняті у 1853р. в Брю-сселі на міжнародному статистичному конгресі? 3. Питання, що вирішу-вались на конференції у Женеві в 1964 р. 4. Мета створення угоди 13 країн в Брюсселі у 1991р 5.Що являє собою стандартизована міжнародна торговельна класифікація? 6.Створення та прийняття УКТ ЗЕД. 7. Характеристика еко-номічного комітету Ліги Націй. Перевірка завдань, опитування на практичних заняттях 5-3
Тема 1.2Міжнародні товарні номенклатури. Характеристика угруповань товарів, які можуть бути об’єктами невірної класифікації під час здійснення операцій ЗЕД. Самостійне вивчення питань:   1. Яку роль відіграє міжнародна товарна но-менклатура для міжна-родного планування? 2. Коли виникла Брю-ссельська товарна номенклатура? 3. Що являє собою міжнародний класифі-катор товарів учасників ЗЕД? 4. Зі скількох розділів складалась міжнародна товарна номенклатура? 5. Коли була утворена перша міжнародна товарна номенклатура? 6. Які передумови були для створення УКТ ЗЕД? 7. В якому році було прийнято і введено в дію Український класифікатор товарів ЗЕД? 8. Описати наслідки невірного кодування товару. Письмова перевірка, опитування на практичних заняттях 5-3
Змістовий модуль 1     10-6
Змістовий модуль 2
Тема 2.1Взаємовідношення між торго-вельностатистичною та митно – тарифною номенклатурами. Митна статистика зовнішньої торгівлі України. Походження ГС опису і кодування товарів Самостійне вивчення питань:   1. Які критерії було вико-ристано при розробці ГС? 2. Скільки розділів, груп, позицій включає ГС? 3. Яке значення має митна номенклатура товарів для створення послідуючих міжнародних класифікацій? 4. Який орган може вносити зміни та поправки до ГС? 5. Що являє собою ТН ЗЕД? 6. Який орган може вносити зміни та поправки до УКТ ЗЕД? 8. Дайте визначення поняттю «класифікація товарів»? 9. Охарактеризуйте робо-ту митно статистичних органів. 10. Які документи вико-ристовує митна статистика? 11. Які основні завдання митної статистики? Письмова перевірка, опитування на практичних заняттях 2-1
Тема 2.2Правила інтерпретування. Деталізація товару за рівнями , що покладені в основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД Самостійне вивчення питань:   1. Назвіть основні правила інтерпретації? 2. Назвіть основні рівні деталізації в УКТ ЗЕД? 3. Назвіть мету введення і застосування правил інтерпретації? 4. Скільки цифр входить до Українського коду згідно до УКТ ЗЕД? 5. Як позначені розділи в УКТ ЗЕД? 6. Як правильно класифі-кувати товари, що продаються у наборах? 7.Втрати держави при невірному кодуванні товарів. Також при класифікації товару необхідно мати відповіді на наступні запитання: 1. Що це за товар? 2.Із якого матеріалу (чи речовини) виготовлено? 3.Для чого викорис-товується? 4.В якому вигляді використовується? 5.Чи єдине це угруповання, в якому воно описано? Письмова перевірка, опитування на практичних заняттях 2-1
Змістовий модуль 2     4-2
Разом     14-8

Тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу за темами та видами аудиторних занять і самостійної роботи наведено для денної форми навчання в табл. 2,

Таблиця 2

Розподіл навчального часу за змістовими модулями, формами аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи та оцінкою за поточним контролем знань студентів денної форми навчання

 

Зал. кре-дит Назва та зміст змістового модулю   Всього годин у тому числі Оцінка за поточним контролем max-min балів  
аудиторні заняття Само- стійна робота   Інд- конс/ робота  
лекції прак- тичні семі- нарські  
0,7 Змістовий модуль 1  
Тема 1.1Історичні переду-мови створення міжнарод-них товарних номенклатур.       - -       10-6,0
Тема 1. 2 Міжнародні то-варні номенклатури. Характеристика угрупо-вань товарів ,в т ч. які можуть бути об’єктами невірної класифікації під час здійснення операцій ЗЕД.       - -       10-6,0
Підсумок за змістовим модулем - - 20-12
Змістовий модуль 2  
0,8 Тема 2.1Взаємовідношен-ня між торгівельноста-тистичною та митно –та-рифною номенклатурами. Митна статистика зовніш-ньої торгівлі України. Походження ГС опису і кодування товарів           -           15-9
Тема 2.2Правила інтерпре-тування. Деталізація товару за рівнями, що покладені в основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД.           -       30-18
Підсумок за змістовим модулем   45-27
Підсумок за змістовим модулем   65-39
Залік   35-21
Всього за дисципліною   100-60
                             

Форми контролю

 

Основне значення має повнота і глибина засвоєного матеріалу, проява самостійного творчого мислення. Кожному студентові слід пам’ятати, що головною умовою якісного засвоювання дисципліни являється систематичне самостійне вивчення її на протязі всього відведеного часу.

При визначенні рівня успішності студентів використовується система контролю знань, зорієнтована на стимулювання систематичної самостійної роботи студентів.

Контроль повинен охоплювати усі види самостійної роботи і передбачає:

- перевірку конспектів;

- цільове письмове або усне опитування з основних теоретичних питань;

- перевірку вірно вирішувати задачі чсосовно кодування різних товарів;

- тестування з тем, що вивчаються.

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, враховується: логічність мислення та послідовність, культура мови, впевненість у відповіді, посилання на додаткові літературні джерела, використання нормативно технічної документації, творчій аналіз та висновки з опрацьованої теми тощо.

 

Методичні вказівки.

 

Необхідно розкрити значення міжнародних організацій у світовій торгівлі.

З’ясувати основні напрямки діяльності організації об’єднаних націй (ООН) та зміст резолюції, що була прийнята на 49-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Знайти основні принципи діяльності Генеральної асамблеї ООН.

Мати уявлення стосовно питань, що вирішувались на конференції у Женеві в 1964 р.

Яку роль відіграв колишній СРСР у роботі конференцій ООН, та як результати конвенцій ООН доводились до населення Радянського Союзу.

Описати які країни беруть участь, в сучасний час, в роботі Венській конвенції ОНН стосовно питань о договорах куплі-продажу товарів.

Знати, що відбулося в Брюсселі у 1889 р, з якою метою було створено Союз держав. Описати мету створення угоди 13 країн в Брюсселі у 1991р.

Знати коли було створено першу міжнародну гармонізовану систему опису та кодування товарів. Знати зміст міжнародної товарної номенклатури.

Яким класифікатором користувалась Україна у перші роки незаможності, які передумови створення Української класифікації товарів ЗЕД і коли його було прийнято.

Необхідно засвоїти, що представляє собою економічний комітет Ліги Націй.

 

Контрольні запитання.

1. Які рекомендації були прийняті у 1853р. в Брюсслі на міжнародному статистичному конгресі?

2. Коли була підписана «конвенція про утворення Ради митного співробітництва?

3. Що собою представляє комітет Ліги Націй?

4. Що являє собою стандартизована міжнародна торгівельна класифікація?

5. Назвіть основні функції входять до повноважень Ради митного співробітництва.

6. Назвіть основну мету створення ООН?

 

Контролюючі тести:

1. З яких часів застосовуються митні тарифи, як інструмент зовньоекономічної політики?

1. з кінця ХХ століття;

2. з початку ХVІІ століття;

3. з кінця ХV століття;

4. з початку новітньої ери.

2. У якому році промислово розвинуті країни уклали конвенцію про уніфікацію методів отримання митної вартості товарів?

1. у 1923 році;

2. у. 1753 році;

3. у 1653 році;

4. у 1953 році.

3. В якому році було розроблено 1 варіант Брюссельської митної номенклатури?

1. у 2000 р;

2. у 1905 р;

3. у 1851 р;

4. у 1951 р.

4. В якому році було укладено багатосторонній договір-конвенція про створення міжнародного союзу з публікації митних тарифів?

1. у 1989 році;

2. у 1589 році;

3. у 1889 році;

4. у 1389 році.

5. Що входило в завдання міжнародного союзу з публікації митних тарифів?

1. можливість доведення ставок до населення;

2. затвердження єдиних ставок мита на визначені товари;

3. уніфікація національних митних тарифів і національного митного законодавства держав;

4. 4.спрощення митно-тарифної системи.

6. Де формувався перший варіант митної номенклатури?

1. у Лондоні;

2. у Лос-Анджелесі;

3. у Берліні;

4. у Брюсселі.

7. Скільки країн приймало участь у створенні першого варіанту Брюссельської митної номенклатури?

1. 13 країн;

2. 20 країн;

3. 5 країн;

4. всі країни Європи.

8. З яких часів застосовуються митні тарифи, як інструмент зовньоекономічної політики?

5. з кінця ХХ століття;

6. з початку ХVІІ століття;

7. з кінця ХV століття;

8. з початку новітньої ери.

9. У якому році промислово розвинуті країни уклали конвенцію про уніфікацію методів отримання митної вартості товарів?

5. у 1923 році;

6. у. 1753 році;

7. у 1653 році;

8. у 1953 році.

10. Всесвітня організація торгівлі - це:

1. різновидність заходів по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності;

2. організація, яка розробляє заходи, направлені на захист українського ринку;

3. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми, правила введення державного регулювання, взаємної торгівлі держав-учасників;+

4. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми та правила введення державного регулювання.

11. Яку назву має класифікатор, створений в квітні 1951р.?

1. Брюссельська товарна номенклатура;

2. Гармонізована система опису та кодування товарів; +

3. номенклатура ради митного співтовариства;

4. комбінована тарифно-статистична номенклатура Європейського Економічного співтовариства.

12. Для яких з перелічених країн не характерно застосування «експортного» тарифу:

1. для країн з розвинутою економікою;+

2. для країн, що розвиваються;

3. для країн з перехідною економікою;

4. для усіх перелічених країн.

13. У якому році було прийнято на Україні закон «Про єдиний митний тариф»?

1. 5 лютого 1998 р;

2. 5 лютого 2000 р;

3. 5 лютого 1992 р;

4. 5 лютого.1999 р.

14. Які ознаки товарів було закладено в основу побудови Брюссельської номенклатури?

1. розміри товару, ставки мита, походження товару;

2. призначення товару, габаритні розміри, вид пакування, параметри теплової обробки;

3. походження, вид матеріалу з якого товар виготовлено, призначення, хімічний склад;

4. ступінь обробки, колір матеріалу, з якого виготовлено товар

15. З якого року було почато розробку нової номенклатури товарів Гармонізованої системи опису та кодування товарів?

1. з 1970 року;

2. з 1960 року;

3. з 2000 року;

4. з 1918 року;

16. Назвіть недоліки класифікації товарів за декількома ознаками на одному рівні:

1. неможливість визначити розміри товару;

2. один і той самий товар може бути включений одночасно у різні класифікаційні групи і критерії вибору визначаються співробітником митниці;

3. товари можна замінювати один на один, аби були однакові на зовнішній вигляд;

4. утворення занадто великої кількості цифрових позначень при визначені коду товару.

 

Методичні вказівки.

 

Перш за все необхідно з’ясувати, що являє собою товарна номенклатура, та яке її основне призначення.

Студентами необхідно засвоїти об’єктивну необхідність розробки міжнародної класифікації та кодування товарів .

Знати, коли виникла перша товарна номенклатура і в якому році було підписано конвенцію по митній статистиці.

Необхідно мати обізнаність стосовно умов створення першої товарної номенклатури. Засвоїти рекомендації, щодо уніфікації митних товарних номенклатур.

Знати зміст міжнародної товарної номенклатури, напрямки роботи, що проводиться відносно стандартизації митних тарифів.

Засвоїти, що представляє собою економічний комітет Ліги Націй.

Слід знати значення митної номенклатури товарів для створення наступних міжнародних класифікацій.

Під час вивчення міжнародних товарних номенклатур усвідомити як було побудовано Брюссельську митну номенклатуру, скільки вона об’єднувала назв товарів та скільки товарних позицій становила.

Визначити недоліки класифікації товарів за кількома ознаками на одному рівні поділення.

Усвідомити причину та період, коли митні тарифи та товарні номенклатури стали об’єктом уваги країн, що розвиваються і чим митні тарифи у ціх країнах відрізнялися від таріфів провідних країн світу.

Студентам необхідно уяснити, що представляє собою міжнародна стандартизована торгівельна класифікація та засвоїти її застосування в національних класифікаційних системах та міжнародній практиці.

Слід визначитися, що означає саме поняття «класифікація».

Потрібно з’ясувати, яку товарну номенклатуру використовують митні органи України для цілей класифікації і кодування товарів при митному оформленні. Необхідно знати ким здійснюється ведення в Україні ТН ЗЕД та які органи влади можуть розробляти та впроваджувати зміни та доповнення у цьому класифікаторі.

 

Контрольні запитання.

1.Яку роль відіграє міжнародна товарна номенклатура для міжнародного планування?

2.Коли виникла Бюссельська товарна номенклатура?

3.Що являє собою міжнародний класифікатор товарів учасників ЗЕД?

4.Зі скількох розділів складалась міжнародна товарна номенклатура?

5.Коли була утворена перша міжнародна товарна номенклатура?

6.Які предумови були для створення УКТ ЗЕД?

7. В якому році було прийнято і введено в дію Український класифікатор товарів ЗЕД?

 

Контролюючі тести:

1. Всесвітня організація торгівлі - це:

1. різновидність заходів по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності;

2. організація, яка розробляє заходи, направлені на захист українського ринку;

3. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми, правила введення державного регулювання, взаємної торгівлі держав-учасників;+

4. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми та правила введення державного регулювання.

2. Що передбачають норми ГАТТ/СОТ:

1. захист виробника товарів та підприємств, які виробляють подібні товари або прямо-конкурентні товари;

2. розвиток світової торгівлі по економічним законам;+

3. взаємне надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі;

4. лібералізація торгово-політичних режимів.

3. Назвіть, яке значення має принцип присвоєння кожному товару індивідуального коду згідно УКТ ЗЕД:

1. по коду УКТ ЗЕД визначається мито на товари;

2. кожний код товару визначає його особливості;

3. по коду визначається ціна товару;

4. по коду визначається час перебування на митному складі.

4. На використанні якого фактору засновано принципи митно-тарифного регулювання?

1. на використанні фактору росту виробництва;

2. на використанні цінового фактору впливу на зовнішньоторговельний обіг;

3. на використанні фактору підйому економічного потенціалу нерозвинених країн;

4. на використанні зобов’язань про міжнародну підтримку.

5. Які завдання вирішуються в процесі застосування митно тарифних заходів?

1. регулятивні, торгово-політичні , фіскальні;

2. регулятивні, фіскальні, політичні;

3. фіскальні, податкові, заспокійливі;

4. торгово-політичні, митні , науково-дослідні.

6. На рівні скількох цифрових знаків українська класифікація товарів ЗЕД гармонізована з тарифно-статистичною номенклатурою Європейського Економічного співтовариства?

1. на рівні 10 цифрових знаків;

2. на рівні 4 цифрових знаків;

3. на рівні 6 цифрових знаків;

4. на рівні 8 цифрових знаків

7. Які критерії було використано при розробці номенклатури ГС?

1. за походженням товарів;

2. за видом матеріалу з якого виготовлено товар;

3. за призначенням товару та хімічним складом;

4. всі відповіді вірні.

8. Як зазначаються товарні позиції в номенклатурі гармонізованої

системи?

1. дефісом;

2. римськими цифрами;

3. арабськими цифрами;

4. літерою.

9. Яка мета створення єдиного міжнародного класифікатора товарів зовнішньо-економічної діяльності?

1. для введення єдиної ціни на товари, що значаться за однаковими кодами

2. для того щоб майже кожен товар мав однаковий код у будь якій країні світу на будь якій мові, що спрощує читання митних документів при операціях ЗЕД;

3. для наглядності, які товари користуються попитом;

4. для визначення однакової у всіх каїнах нумерації сертифікатів якості.

10. Який класифікатор в Україні є основним?

1. КНЄЕС;

2. НГС;

3. УКТ ЗЕД;

4. СМТК.

11. Скільки розділів в УКТ ЗЕД?

1. 31;

2. 21;

3. 22;

4. 40.

12. Скільки груп міститьУКТ ЗЕД?

1. 87;

2. 95;

3. 96;

4. 97.

13. В систему кодування УКТ ЗЕД якої країни входить 11 цифр?

1. Китай;

2. США;

3. Японія;

4. Україна.

14. На базі яких нормативів розроблено ТН ЗЕД?

1. гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС);

2. комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейського

Економічного співтовариства (КМЄЕС);

3. на базі ГС та КМЄЕС;

4. на базі державного регулювання ЗЕД.

15. Який орган вносить зміни та доповнення в УКТ ЗЕД?

1. державна митна служба;

2. міністерство економіки;

3. Держстандарт України;

4. Кабінет Міністрів України.

16. Згідно з УК ТЗЕД національна деталізація товарів має стільки знаків:

1. 8;

2. 10; +

3. 12;

4. 14.

 

Методичні вказівки

Необхідно усвідомити мету та порядок застосування торговельно-статистичної та митно-тарифної номенклатур. Засвоїти їх взаємопідпорядкованість та відмінні ознаки. Яку роль означені товарні номенклатури відіграють у зовнішньоторговельній практиці.

Мати уявлення про «міжнародні класифікатори». Визначити , як міжнародні класифікатори використовують в статистиці.

Визначити роль митної статистики у розвитку міжнародних торговельних відносин України.

Знати які основні данні повинні збирати та обробляти органи з митної статистки. Засвоїти основне призначення митної статистики.

Вивчаючи тему студентам необхідно вивчити, які документи використовуються у митній статистиці.

З’ясувати основну роль, що відіграє ГАТТ і СОТ у митно-тарифному регулюванні економічних відносин між країнами.

Розуміти роль митно-тарифної номенклатури у регулюванні митно-тарифного обкладення та створенні дискримінаційних тарифних бар’єрів.

Визначити порядок становлення та розвиток митно-тарифної номенклатури в Україні.

Знати, що Митний тариф України побудовано на основі УКТЗЕД, яка розроблена на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (у 1996) та Комбінованій номенклатурі ЄС.

Бути обізнаними стосовно питання, як змінилися ставки у митно-тарифній номенклатурі за часи незалежності України. Які види ставок мита застосовуються у митному тарифі на сьогодення.

 

Контрольні запитання

1. Які критерії було використано при розробці ГС?

2. З скількох розділів, груп, позицій складається ГС?

3. Що означає абривіатура ГС?

4. Яке значення має митна номенклатура товарів для створення послідуючих міжнародних класифікацій?

5. Який орган може вносити зміни та поправки до ГС?

6. Що являє собою ТН ЗЕД?

7. Який орган може вносити зміни та поправки до УКТ ЗЕД?

8. Дайте визначення поняттю «класифікація товарів»?

9. Що означає поняття митна статистика?

10. Які документи використовує митна статистика?

11. Що таке митно-тарифна номенклатура?

12. Які основні завдання митної статистики?

13. Які основні документи використовують у соїй роботі митно-статистичні органи?

14. Як пов´язані між собою гармонізація класифікаторів і статистика?

Контролюючі тести:

 

1. Які з перелічених завдань вирішує митна статистика?

1. забезпечення повного та достовірного обліку даних про експорт та імпорт товарів, підготовка вихідних даних для прогнозування макроекономічних показників;

2. аналіз основних тенденцій та динаміки зовнішньоторговельних потоків України;

3. аналіз кон’юктури ринку держави, складання торгового та окремих статей платіжного балансів держави.

4. усі відповіді вірні.

2. Територія країни, відносно якої здійснюється збір даних, тобто де ввезені чи вивезені зі статистичної території товари повинні враховуватися у статистиці зовнішньої торгівлі має назву…:

1. статистична територія;

2. спеціальна митна зона;

3. територія спеціальної зони митної торгівлі;

4. територія вільного оподаткування.

3. Які відомості є первинними при формуванні митної статистики зовнішньої торгівлі?

1. відомості, що містяться у міжнародних договорах;

2. відомості, що містяться у вантажних митних деклараціях;

3. відомості про розрахунки між суб’єктами ЗЕД;

4. відомості, що містяться у акті експертизи при митному огляді.

4. Які товари не підлягають включенню у митну статистику?

1. товари , які піддані достатній переробці на митній території України;

2. товари , що перевозяться у багажу громадян;

3. товари, що заводяться дипломатичними особами для особистого використання;

4.товари, які переміщуються транзитом через територію України, тимчасово ввозяться чи вивозяться.

5. Який принцип покладено в основу формування митних тарифних ставок?

1. принципи стягнення найбільших податків;

2. принцип взаємодопомоги економічно нерозвинутим країнам;

3. чим більший ступінь промислової обробки товару, тим більшим митом він обкладається;

4. принцип того, з якої держави надійшов товар.

6. Скільки товарних позицій нараховувала Гармонізована система?

1. 10000 товарних позицій;

2. 25000 товарних позицій;

3. 150 товарних позицій;

4. 1240 товарних позицій.

7. Скільки назв товарів об’єднувала Гармонізована система опису та кодування товарів?

1. 4900 назв;

2. 10000 назв;

3. 100 назв;

4. 25000 назв.

8. Який з перелічених класифікаційних рівнів містить найбільш загальний опис товару?

1. товарний розділ;

2. товарна група;

3. товарний знак;

4. 4.товарна позиція.

9. Назвіть характерні ознаки ставок мита, що визначалися «Єдиним митним тарифом» України, який було затверджено у 1993 році;

1. занадто великі відсоткові ставки мита, що доходили до 70%

2. велику різноманіття різних видів мита, що становило труднощі при їх визначені;

3. помірні ставки мита, які стимулювали ввезення імпортних товарів;

4. 4.майже однакові ставки мита на зазначені тарифні товари.

10.Які принципові відміні ознаки нової тарифної номенклатури Митного тарифу України від існуючої у перші роки незалежності України?

1. тим, що збільшилась кількість зарахованих до нього товарів та зменшились ставки мита;

2. тим, що товар можна було перевозити через кордон під новою номенклатурою;

3. 3.тим, що її можна вважати дуже близькою до Брюссельської номенклатури за ставками мита;

4. 4.тим, що її було створено на сучасній Гармонізованій системі опису та кодування товарів, що дозволило встановити ставки мита по 9 і 10 значних товарних позиціях.

11. В якому році і в якому місяці було затверджено нині діючу в Україні товарну номенклатуру?

1. у квітні 2001 р;

2. у березні 2008 р;

3. у травні 1994 р;

4. у квітні 2008 р.

12. Які види митних ставок застосовано у митному тарифі України?

1. компенсаційні, адвалерні, сезонні;

2. адвалерні, специфічні, комбіновані;

3. специфічні, комбіновані, компенсаційні;

4. 4.адвалеррні, сезонні, компенсаційні, лімітовані.

13. У яких грошових одиницях подаються специфічні ставки у митному тарифі?

1. у Євро;

2. у гривні;

3. у доларах;

4. всі перелічені відповіді вірні.

14. На скількох знаках побудовано код у Європейській Гармонізованій системі опису та кодування?

1. на шести знаках;

2. на чотирьох знаках;

3. на десяти знаках;

4. на восьми знаках.

15. Що не включає номенклатура ГС та митного тарифу України?

1. електричний струм;

2. наркотики;

3. зброю;

4. 4.послуги.

16. Який принцип використано при утворенні груп у товарній номенклатурі ?

1. принцип хімічного складу товару;

2. принцип послідовності обробки товару - від сировини до отримання напівфабрикатів;

3. принцип класифікації за функціями товару;

4. принцип градації товару за пакуванням.

17. Єдиний митний тариф, зміни і доповнення до нього повинні бути офіційно надруковані в засобах масової інформації не пізніше ніж ... до дати введення їх в дію:

1. 15 днів;

2. 30 днів;+

3. 45 днів;

4. 50 днів.

18. Єдиний митний тариф України затверджується:

1. Верховною Радою України;

2. Кабінетом Міністрів України;+

3. президентом України;

4. Державною митною службою України.

19. Коли Рада митного співробітництва прийняла Гармонізовану систему опису та кодування товарів?

1. у червні 1993 р;

2. у червні 1983 р;

3. у червні 2003 р;

4. у червні 1973 р.

 

Методичні вказівки

 

Студентам необхідно знайти, що являє собою гармонізована система переліку товару. Коли була створена ГС.

Вивчити три невід’ємні складові, що являє собою гармонізована система переліку товару. Коли була створена ГС.

Вивчити три невід’ємні складові, що характеризують ГС.

Яке значення має ГС при створенні класифікації товарів та товарної номенклатури. Скільки знаків має товарний код за ГС.

Описати, що включає товарна номенклатура як ГС, так і КН ЄС.

Знати основні складові товарної номенклатури.

Вивчити на чому базується рівні угрупування товарів в УКТ ЗЕД.

Засвоїти, що найбільшими рівнями товарів в товарній номенклатурі є розділи та групи.

За якими ознаками згруповано товари у розділи як вони обозначаються.

Яку нумерацію мають товарні групи та як деталізуються товари на їх рівні.

Знайти порядок подальшої деталізації товарів на рівні товарних позицій, під позицій, категорій і підкатегорій які ознаки деталізації використовуються при їх побудові.

Слід уяснити яке значення системи пунктуації та система знаків.

Мати уявлення, що являють собою «кошикові» угрупування, для чого існують примітки до розділів.

Уяснити, що невід’ємною частиною товарної номенклатури є основні правила інтерпретації.

Вивчити порядок застосування правил інтерпретації та їх зміст.

Знати як класифікуються товари, що поступають у наборах.

Навчитися самостійно визначити код різних видів товарів і знати, що згідно з вимогами ТН класифікація (кодування) товару (виробу) здійснюється наступним чином: спочатку, згідно з першим правилом Основних правил інтерпретації класифікації товарів, визначається відповідна товарна позиція (перші чотири знаки товарного коду), в текстовому описі якої описано класифікований товар. При цьому необхідно перевірити, чи не існує відповідна примітка до розділу або групи, яка регламентує класифікацію цього товару. Після визначення відповідної товарної позиції визначаються послідовно підпозиція, категорія та підкатегорія, текстовий опис яких відповідає товару.

Також при класифікації товару необхідно мати відповіді на наступні запитання:

1. Що це за товар?

2. Із якого матеріалу (чи речовини) виготовлено?

3. Для чого використовується?

4. В якому вигляді використовується?

5. Чи єдине це угруповання, в якому воно описано?

 

Контрольні запитання

 

1. Назвіть основні рівні деталізації в УКТ ЗЕД?

2. Що є найвищим рівнем класифікації в УКТ ЗЕД?

3. Назвіть основні правила інтерпритації?

4. Назвіть правила застосування правил інтерпритації?

5. Скільки цифр входить до Українського коду згідно до УКТ ЗЕД?

6. Як позначені розділи в УКТ ЗЕД?

7. Як правильно класифікувати товари, що продаються у наборах?

Контролюючі тести:

 

1. Які невід’ємні складові має Українська товарна номенклатура?

1. ставки мита, основні правила інтерпретації, коди товарних угрупувань;

2. основні правила інтерпретації, примітки до розділів та груп, десятинний код, назву товаруодиниці вимірювання товару;

3. назви розділів та груп, зміст розділів та груп, десятинний код;

4. ставки мита, десятинний код, зміст розділів та груп.

2. Скільки колонок включає структура УКТ ЗЕД?

1. 1 колонку;

2. 2 колонки;

3. 3 колонки;+

4. 4 колонки.

3. Скільки цифр має кожен товар в УКТ ЗЕД?

1. 7;

2. 8;

3. 10;+

4. 12.

4. Що являють собою правила інтерпритації?

1. сукупність положень, які являють собою заяву про наміри оформити товар й той чи інший митний режим;

2. сукупність положень, в яких зазначені особливості оформлення ВМД;

3. сукупність обов'язкових нарахованих положень, які регламентують засоби митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

4. сукупність обов'язкових правових положень, які встановлюють порядок однозначного віднесення будь-якого товару до конкретної товарної позиції та категорії. +

5. Що означають «:» при застосуванні у текстовому описі товарних угрупувань?

1. розмежування товарів;

2. об’єднання групи товарів;

3. що починається новий опис іншого товару;

4. продовженні деталізації товарного угрупування на іншому рівні.

6. Особливість товарної номенклатури, що передбачає зазначення певної кількості рисок (дефісів) перед текстовим найменуванням деталізованих угрупувань являє собою:

1. дефісну систему;

2. систему пунктуації;

3. систему нумерації;

4. систему підпорядкування.

7. Яку назву мають угрупування з текстовим описом «інші»?

1. товарна під категорія;

2. «кошикове» угрупування;

3. дефісна система;

4. «зайві» угрупування.

8. Провести чіткий розподіл між різними товарними позиціями та визначити їх пріоритети при класифікації певних видів товарів дозволяють…:

1. правила інтерпретації ;

2. товарні групи;

3. примітки до розділів;

4. додаткові одиниці вимірювання.

9. Який принцип застосування правил інтерпретації?

1. принцип послідовності застосування кожного наступного правила допускається тільки при неможливості застосування попереднього;

2. принцип обмежування інформації у кожному із шести правил;

3. принцип переходу від більш простого до більш складного;

4. принцип розв’язання та визначення коду товару при послідовному взаємовиключні.

10. Укажіть, якому рівню деталізації відповідають перші два знаки товарного коду?

1. другому правилу інтерпритації;

2. номеру товарної позиції;

3. номеру товарного підрозділу;

4. номеру товарної групи.

11. Яка основна одиниця виміру товарів прийнята в Україні при здійсненні операцій ЗЕД?

1. літри;

2. тони;

3. кг;

4. метри.

12. Які ознаки використовують при групуванні товарів в УКТ ЗЕД?

1. призначення, вид початкового матеріалу;

2. походження, хімічний склад;

3. призначення, хімічний склад;

4. призначення, вид початкового матеріалу, походження, хімічний склад.

13. Якою кількістю цифр визначаються підкатегорія в УКТ ЗЕД?

1. 10;

2. 4;

3. 6;

4. 9.

14. Що означають перші чотири цифри десятизначного коду за УКТ ЗЕД?

1. розділ;

2. товарну позицію;

3. товарну категорію;

4. субпозицію.

15. Скільки правил інтерпретації включає в себе УКТ ЗЕД?

1. 4;

2. 7;

3. 6;

4. 10.

16. Які рівні деталізації в УКТ ЗЕД позначаються дефісом «- », «--»?

1. товарні підпозиції;

2. товарні співпозиції;

3. товарні групи;

4. товарні розділи.

17.Яку товарну групу має молочна сироватка?

1. 0403;

2. 0405;

3. 0404;

4. 0406.

18. Визначте код коропу прісноводного.

1. 0301 93 0000;

2. 0302 69 1100;

3. 0302 64 4500;

4. 0301 93 1000.

19.Яку підпозицію має вершкове масло та інші молочні жири?

1. 040501;

2. 040500;

3. 040510;

4. 040520.

20.Вкажіть товарну позицію сиру:

1. 0406;

2. 0405;

3. 0404;

4. 0403.

21.Які живі тварини слід віднести до товарної позиції 0106 00 ”Інші

тварини живі”?

1. самки великої рогатої худоби, воли;

2. мули, лошаки;

3. віслюки, коні, кози;

4. домашні

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти