ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні методичні рекомендації

 

Студенти товарознавчого факультету відповідно до навчальних планів спеціальностей 7.050301”Товарознавство та комерційна діяльність”, 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі”, 7.050303 „Експертиза товарів та послуг” вивчають курс дисциплини „Товарна номенклатура ЗЕД”.

Підвищення якості підготовки фахівців тісно пов'язане з постійним удосконаленням навчального процесу, пошуком нових шляхів підвищення ефективності навчання, які повинні активізувати пізнавальну діяльність студентів, прищеплювати їм практичні навички, спонукати до безпосереднього розвитку знань. Однією із форм удосконадення навчально-виховного процесу, яка здійснюється у поза-аудиторний час є самостійна робота студентів. Наближення України до світового освітянського простору вимагає втілення в учбовий процес принципів Болонської Системи навчання, де одним із важливих факторів є розвиток у студента навичок самостійності у прагненні набуття знань. Тому така велика увага приділяється організації саме самостійної роботи студентів.

Оволодіння навчальної дисципліни «Товарна номенклатура ЗЕД» базується на знаннях ряду дисциплін: «Хімія та методи досліджень сировини та матеріалів», «Фізика та методи досліджень сировини та матеріалів», «Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство непродовольчих товарів», «Митні збори і тарифи», «Митна справа», «Міжнародне право», «Організація боротьби з митними правопорушеннями», «Експертиза товарів».

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплини виховують навички самостійного опрацювання тем дисциплини та вміння користуватись набутими теоретичними та практичними знаннями для вирішення конкретних завдань по проведенню вірного кодування товару, начисленню мита та визначенню товарів код яких є сумлінним та потребує перевірки, до того ж наданий матеріал допоможе студентам правильно розуміти завдання та можливості товарознавця-експерта.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни містять перелік основних питань для вивчення під час самостійної роботи над тематикою курсу, а також перелік тестових запитань та список рекомендованої літератури для більш глибшого розуміння проблематики дисципліни «Товарна номенклатура ЗЕД». Однак, студенти повинні стежити за появою нових законодавчих актів та наказів ДержМитслужби України відносно порядку визначення коду товарів, змін у митному регулюванні, порядку оформлення товарів при переміщенні через державний кордон України та ін., читати публікації у спеціальних журналах.

Самостійна робота самодисциплінує студентів, сприяє активізації їх творчої діяльності, спонукає до творчої, активної і напруженої праці, розвиває мислення, привчає до відповідальності і самоконтролю, активізує пошукову та дослідницьку діяльність.

Самостійне вивчення навчального матеріалу рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних технологій, що є вимогою сучасного технічного розвитку суспільства і зорієнтоване на формування інтелектуального потенціалу фахівця.

Якщо студент під час самостійної роботи не зміг виконати те чи інше завдання методичних вказівок або у нього виникли додаткові питання і труднощі за матеріалами теми, він повинен звернутися до викладача за консультацією у день, передбачений графіком консультацій.

Студенти, які не виконали самостійну роботу згідно навчального плану, до підсумкового контролю (заліку) не допускаються.

2. Тематичний план дисципліни.

Завдання для самостійної роботи студентів

У процесі вивчення курсу, при підготовці до практичних занять, студенти самостійно повинні опанувати питання до тем дисципліни, що надані у табл. 1.

Таблиця 1

 

Назва теми Обсяг годин   Форми самостійної роботи Методи контролю Оцін-ка, max min- балів
д/в
Змістовий модуль 1
Тема 1.1Історичні передумови створення міжнародних товарних номенклатур. Самостійне вивчення питань:   1. Напрямки діяльності та основна мета створення ООН 2. Які рекомендації були прийняті у 1853р. в Брю-сселі на міжнародному статистичному конгресі? 3. Питання, що вирішу-вались на конференції у Женеві в 1964 р. 4. Мета створення угоди 13 країн в Брюсселі у 1991р 5.Що являє собою стандартизована міжнародна торговельна класифікація? 6.Створення та прийняття УКТ ЗЕД. 7. Характеристика еко-номічного комітету Ліги Націй. Перевірка завдань, опитування на практичних заняттях 5-3
Тема 1.2Міжнародні товарні номенклатури. Характеристика угруповань товарів, які можуть бути об’єктами невірної класифікації під час здійснення операцій ЗЕД. Самостійне вивчення питань:   1. Яку роль відіграє міжнародна товарна но-менклатура для міжна-родного планування? 2. Коли виникла Брю-ссельська товарна номенклатура? 3. Що являє собою міжнародний класифі-катор товарів учасників ЗЕД? 4. Зі скількох розділів складалась міжнародна товарна номенклатура? 5. Коли була утворена перша міжнародна товарна номенклатура? 6. Які передумови були для створення УКТ ЗЕД? 7. В якому році було прийнято і введено в дію Український класифікатор товарів ЗЕД? 8. Описати наслідки невірного кодування товару. Письмова перевірка, опитування на практичних заняттях 5-3
Змістовий модуль 1     10-6
Змістовий модуль 2
Тема 2.1Взаємовідношення між торго-вельностатистичною та митно – тарифною номенклатурами. Митна статистика зовнішньої торгівлі України. Походження ГС опису і кодування товарів Самостійне вивчення питань:   1. Які критерії було вико-ристано при розробці ГС? 2. Скільки розділів, груп, позицій включає ГС? 3. Яке значення має митна номенклатура товарів для створення послідуючих міжнародних класифікацій? 4. Який орган може вносити зміни та поправки до ГС? 5. Що являє собою ТН ЗЕД? 6. Який орган може вносити зміни та поправки до УКТ ЗЕД? 8. Дайте визначення поняттю «класифікація товарів»? 9. Охарактеризуйте робо-ту митно статистичних органів. 10. Які документи вико-ристовує митна статистика? 11. Які основні завдання митної статистики? Письмова перевірка, опитування на практичних заняттях 2-1
Тема 2.2Правила інтерпретування. Деталізація товару за рівнями , що покладені в основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД Самостійне вивчення питань:   1. Назвіть основні правила інтерпретації? 2. Назвіть основні рівні деталізації в УКТ ЗЕД? 3. Назвіть мету введення і застосування правил інтерпретації? 4. Скільки цифр входить до Українського коду згідно до УКТ ЗЕД? 5. Як позначені розділи в УКТ ЗЕД? 6. Як правильно класифі-кувати товари, що продаються у наборах? 7.Втрати держави при невірному кодуванні товарів. Також при класифікації товару необхідно мати відповіді на наступні запитання: 1. Що це за товар? 2.Із якого матеріалу (чи речовини) виготовлено? 3.Для чого викорис-товується? 4.В якому вигляді використовується? 5.Чи єдине це угруповання, в якому воно описано? Письмова перевірка, опитування на практичних заняттях 2-1
Змістовий модуль 2     4-2
Разом     14-8

Тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу за темами та видами аудиторних занять і самостійної роботи наведено для денної форми навчання в табл. 2,

Таблиця 2

Розподіл навчального часу за змістовими модулями, формами аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи та оцінкою за поточним контролем знань студентів денної форми навчання

 

Зал. кре-дит Назва та зміст змістового модулю   Всього годин у тому числі Оцінка за поточним контролем max-min балів  
аудиторні заняття Само- стійна робота   Інд- конс/ робота  
лекції прак- тичні семі- нарські  
0,7 Змістовий модуль 1  
Тема 1.1Історичні переду-мови створення міжнарод-них товарних номенклатур.       - -       10-6,0
Тема 1. 2 Міжнародні то-варні номенклатури. Характеристика угрупо-вань товарів ,в т ч. які можуть бути об’єктами невірної класифікації під час здійснення операцій ЗЕД.       - -       10-6,0
Підсумок за змістовим модулем - - 20-12
Змістовий модуль 2  
0,8 Тема 2.1Взаємовідношен-ня між торгівельноста-тистичною та митно –та-рифною номенклатурами. Митна статистика зовніш-ньої торгівлі України. Походження ГС опису і кодування товарів           -           15-9
Тема 2.2Правила інтерпре-тування. Деталізація товару за рівнями, що покладені в основу УКТ ЗЕД. Порядок визначення коду за УКТ ЗЕД.           -       30-18
Підсумок за змістовим модулем   45-27
Підсумок за змістовим модулем   65-39
Залік   35-21
Всього за дисципліною   100-60
                             

Форми контролю

 

Основне значення має повнота і глибина засвоєного матеріалу, проява самостійного творчого мислення. Кожному студентові слід пам’ятати, що головною умовою якісного засвоювання дисципліни являється систематичне самостійне вивчення її на протязі всього відведеного часу.

При визначенні рівня успішності студентів використовується система контролю знань, зорієнтована на стимулювання систематичної самостійної роботи студентів.

Контроль повинен охоплювати усі види самостійної роботи і передбачає:

- перевірку конспектів;

- цільове письмове або усне опитування з основних теоретичних питань;

- перевірку вірно вирішувати задачі чсосовно кодування різних товарів;

- тестування з тем, що вивчаються.

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, враховується: логічність мислення та послідовність, культура мови, впевненість у відповіді, посилання на додаткові літературні джерела, використання нормативно технічної документації, творчій аналіз та висновки з опрацьованої теми тощо.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти