ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Стилістичні можливості омонімії, синонімії, антонімії

 

План

 

 1. Шляхи виникнення омонімів у мові. Повна та часткова омонімія.
 2. Стилістичні можливості омонімів різних типів. Каламбур.
 3. Паронімія як стилістичне явище і як вада стилю. Паронімія в газеті.
 4. Синоніми в мові та мовленні. Типи синонімів.
 5. Евфемізми, перифрази, ампліфікація, градація як стилістичні засоби.
 6. Антонімія як лексичне явище. Стилістичні функції антонімів у текстах різного плану. Антитеза, епітет-оксиморон, антонімічна іронія.

 

Література

1. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.

2. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.

3. Коць Т. Лексична синонімія у ЗМІ й проблема кодифікації загальнолітературної норми //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.

4. Культура української мови: Довідник /За ред. В.М.Русанівського. — К., 1990.

5. Курбанова Т. Типи, стилі та жанри мовлення. Стилістичний аналіз тексту// Все для вчителя. — 2005. — №1-2. — С.29.

6. Ленець К. Деякі явища в лексичному складі мови преси //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.

7. Особливості мови і стилю ЗМІ. — К., 1983.

8. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

9. Словник синонімів української мови: В 2 т. /А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та інші. — К., 1999 — 2000.

10. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. На прикладі текстів ЗМІ розкрийте стилістичні можливості омонімів, паронімів, синонімів, антонімів.

2. У газетних текстах знайдіть евфемізми, ампліфікацію, градацію. Поясніть, яку роль виконують ці стилістичні засоби, доведіть доцільність їх вживання.

 

 

Контрольні питання

 

1. Які стилістичні ефекти базуються на використанні паронімії?

 1. Розкрийте значення термінів «загальномовні синоніми», «стилістичні синоніми», «контекстуальні синоніми».
 2. За якими принципами будується антитеза?
 3. Що об’єднує такі стилістичні явища, як антитеза, епітер-оксиморон, іронія?

 

Практичне заняття № 6

Тема: Стилістичне вживання термінологічної, розмовної

Та діалектної лексики

План

 1. Термінологічна лексика в різних стилях мови.

2. Межі поширення термінів у газетних матеріалах.

 1. Професіоналізми. Їх типи, способи творення, можливості використання.
 2. Жаргонізми й арготизми (зіставна характеристика), особливості вживання в окремих функціональних стилях.
 3. Розмовна лексика за складом та характером.
 4. Порівняльна характеристика розмовної та просторічної лексики. Стилістичні можливості.
 5. Діалектизми в номінативній та стилістичній функції. Межі використання розмовних, просторічних та діалектних елементів у літературній мові, зокрема в засобах масової інформації.

 

 

Література

 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. — К., 1980.

2. Великий тлумачний словник української мови /Упор. Т.В.Ковальова. — Харків, 2005.

3. Винник В.О. Професіоналізм //Українська мова: Енциклопедія — К., 2004. — С. 537 — 538.

4. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.

5. Григораш Д. Г. Журналістика у термінах і виразах. — Львів., 1974.

6. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.

7. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.

8. Піддубняк В.Г. Словник журналіста і видавця. — Херсон, 2005.

9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

10. РROМОВА, або Де ми помиляємося ... /Відп. ред. Городенська К.Г. — К., 2006.

11. Селігей П. Науковий жаргон: бар`єр між автором і читачем // Українська мова та література. — 2006. — №18. — С. 3 — 9.

12. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціяція української мови. — К., 2005.

13. Шелов С.Д. Терминология, профессионая лексика и профессионализмы: (К проблеме классификации специальной лексики) //Вопросы языкознания. — 1984. — №5. — С. 76 — 87.

14. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. Опрацюйте будь-яку статтю в журналі «Телекритика». Знайдіть знайомі і незнайомі терміни. Спробуйте дати самостійне тлумачення незнайомим термінам.

2. Доберіть різнотипні газетні матеріали. На основі їх аналізу встановіть: а) кількість термінів у різних типах газетних текстів; б) їх характер (належність до певної галузі науки, поширеність, загальнозрозумілість); в) спосіб уведення термінів у тексти.

3. Наведіть 10 журналістських професіоналізмів. Спробуйте дати самостійне тлумачення цим лексемам.

4. Наведіть 10 діалектизмів вашого міста (району, села). Спробуйте дати самостійне тлумачення цим лексемам.

 

Контрольні питання

 

 1. Назвіть основні ознаки термінів.
 2. Як розрізнити термін і номен?
 3. Які стилістичні можливості термінів?
 4. Назвіть причини появи професіоналізмів.
 5. У яких функціональних стилях є доцільним вживання професіоналізмів, жаргонізмів, арготизмів, діалектизмів?
 6. Які причини використання розмовної лексики у текстах ЗМІ?

 

 

Практичне заняття № 7

Тема: Стилістичний потенціал простого речення

 

План

 1. Порядок слів з погляду стилістики.
 2. Способи вираження підмета й присудка.
 3. Типи простих речень. Односкладні та двоскладні речення.
 4. Активні, пасивні й безособові конструкції.
 5. Однорідні члени речення. Стилістичні аспекти однорідності в нехудожніх текстах.
 6. Відокремлення та його стилістичні можливості.

Стилістичні аспекти звертання, вставних і вставлених конструкцій.

8. Власне звертання й риторичне звертання. Семантична й стилістична характеристика звертань. Функції вставних слів у нехудожніх та художніх текстах.

9. Зіставна характеристика вставних слів та вставлених конструкцій.

 

Література

 1. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 2. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.
 3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. — К., 1994.
 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.
 5. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К., 2000.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Прочитайте вірш. Визначте порядок слів і логічний наголос у кожному реченні. Яку стилістичну роль відіграє тут інверсія?

Васильки

Васильки у полі, васильки у полі,

і у тебе, мила, васильки з-під вій,

і гаї синіють ген на видноколі,

і синіє щастя у душі моїй.

 

Одсіяють роки, мов хмарки над нами,

і ось так же в полі будуть двоє йти,

але нас не буде. Може, ми квітками,

може, васильками станем — я і ти.

 

Так же буде поле, як тепер синіти,

і хмарки летіти в невідомий час,

і другий, далекий, сповнений привіту,

з рідними очима порівняє нас.

(В.Сосюра)

 

2. Прочитайте тексти. Виділіть двоскладні й односкладні поширені й непоширені речення. В якому стилі синтаксична будова тексту характеризується різноманітністю речень і чому?

 

Ювілей інституту

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України 12 — 13 жовтня відзначатиме 60-річний ювілей. Урочистості та святковий концерт з нагоди ювілею навчального закладу відбудуться 12 жовтня у Національному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької. А 13 жовтня в рамках святкування в центральній частині пройде парад пожежно-рятувальної техніки і складання присяги на вірність українському народові першокурсників університету.

(З газети)

* * *

Вода чиста і прозора. Сонце її пронизує зверху аж до самого дна. Вас так і потягло до чистої хвилі. Шубовсь! Заклекотіла — потемніла прозора товща. Широкі круги знялись по верху, розходячись на всі боки. Покотили один за другим, здіймаючи невеличкі бульки. Ви виринаєте з-під хвилі. Раді та веселі, струшуючи воду, розплющуєте очі. Перевівши дух, обдивляєтесь кругом себе. Вам стає гарно серед тієї різкої прохолоди.

(За Панасом Мирним)

Контрольні питання

1. Яку роль у стилістиці відіграють синтаксичні засоби?

2. Чи впливають члени речення на смислове і стилістичне забарвлення тексту? Наведіть приклади.

3. Якими стилістичними особливостями виділяються односкладні і неповні речення?

Завдання для самостійної роботи

 1. Доведіть, що текст публіцистичного стилю. Якими засобами автор досягає зацікавлення мистецтвом? Як впливають на стиль тексту речення з однорідними членами?

 

Чарівна сила мистецтва

Пам’ятники видатним діячам, картини, романи, вірші, танці, архітектурні споруди, кінофільми, килими, ілюстрації в книжках, театральні вистави — усе це твори різних мистецтв. Яке розмаїття! Яке все це відмінне: «Війна і мир» Л.Толстого і українська народна пісня, Київський Софіївський собор і фільми О.Довженка... Що їх єднає? Та хоч би те, що всі ці твори справляють враження, мають велику притягальну силу. Чому, в який спосіб твори мистецтва примушують хвилюватися, вражають уяву, захоплюють, підносять? Колись це здавалося чудом.

Довго люди не могли повірити в силу свого власного розуму і всі знання, будь-які вміння вважали дарунком вищих, всемогутніх істот.

(П.Білецький)

2. Напишіть невеликий твір-роздум «На човні», використовуючи однорідні члени речення.

 

Довідка: Херсонський гідропарк. Зелений острів у пониззі Дніпра. Розсікаєш на човні могутні плечі ріки. Милуєшся мальовничими берегами Дніпра. Дихаєш свіжим повітрям. Почуваєш себе бадьорим і сильним. Дивишся на красу і велич Дніпра-Славути.

 

 

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте стилістичні аспекти однорідності в текстах різних стилів.

2. Як впливають на стилістичне забарвлення речень однорідні члени?

3. Назвіть принципи побудови однорідного ряду.

4. Які стилістичні фігури базуються на принципах однорідності?

 

Завдання для самостійної роботи

 

 1. Прочитайте текст. Знайдіть відокремлені і невідокремлені означення і прикладки. Яку роль вони виконують в реченнях? Поясніть розділові знаки; визначте стиль тексту. Доведіть, що це роздум.

 

Скільки несподіванок, гідних подиву, сповнених цікавого змісту, захоплюючого матеріалу для роздумів, ховається на кожному кроці і серед усього, створеного силами природи і генієм людини, часом найскладнішими, найтаємнішими бувають звичайні слова — назви. Ми говоримо звичайні, коли це слово може підійти для власних географічних назв, або, як їх ще називають, топонімів.

Хіба найменування славнозвісної Говерли — найвищої точки української землі, окраси карпатської Чорногори є звичайне? А зубчата гора Ай-Петрі, що гордо піднеслася над блакиттю з Понту Евксінського? А таємниче слово Бескиди, що вживається для гір — мовчазних свідків народження не тільки українського народу, а можливо, й слов’ян узагалі. А Блакитна і Кришталева печери Тернопільщини? Перлинна Печера — у підземеллях Закарпаття, Червона у нетрях Тавриди? А Нафтуся, що поєднала в одному імені багатства української землі і милозвучність українського слова? Що не назва, то загадка, проблема, розв’язання якої має жагуче пізнавальне значення. Воно й дає ключ до розуміння краси рідного краю, його мови, історії — ключ до відкриття підземних скарбів, нових для сучасників природних ресурсів.

(О. Стрижак)

 

2. Прочитайте речення, визначте відокремлені прикладки. Чи впливають вони на стилістичне забарвлення речень? В якому стилі можуть бути використані ці речення?

 

1. На землю впав туман — земна хмара. Вона, як і небесна хмара, складається з міріадів дрібнесеньких кристалів. 2. Ла-Манш, або Англійський канал, —протока, яка відділяє європейський континент від острова Великобританія. 3. Ще в давні часи помітили, що блискавка найчастіше б’є в найвищі предмети, які стоять на землі, — дзвіниці, вежі, опори, дерева. На вікових деревах (особливо дубах) іноді можна побачити свіжі рани чи шрами від удару, завданого вогненною стрілою. 4. Міраж, як і всі інші оптичні явища, люди в минулому тлумачили по-різному. Скількох мандрівників вабило до себе це чудесне видіння, жорстокий оптичний обман. 5. Вогні Ельма, як і блискавки, — продукт грозової діяльності. Це тихі розряди електрики, які виникають звичайно перед початком чи в розпал грози, коли в тому чи тому місці атмосфера дуже наелектризована.

(З творів О.Муранова)

 

Завдання для самостійної роботи

1. Виберіть із дужок найбільш вдалі для цього стилю вставні слова і речення, поясніть свій вибір.

 

Учених дуже цікавить, чому немає гранітної оболонки на дні океанів. (може, можливо, мабуть) вона була розірвана у ті часи, коли величезний праматерик, з якого утворилися всі сучасні материки, розповзався по поверхні Землі?

А (може, можливо, мабуть), (як вважають деякі дослідники, на думку деяких дослідників, як думають деякі дослідники, як здається деяким дослідникам), якимсь небесним тілом, силами тяжіння від Землі було відірвано чималий шмат її поверхні і з нього утворився супутник Землі Місяць? (Можливо, може, мабуть), були й інші якісь причини. (Та так чи інакше, інакше кажучи, іншими словами), гранітної оболонки на дні океанів немає. Тут лежать базальти.

(В.Уткін)

 

2. Прочитайте. Введіть у текст слова і речення, подані в довідці. Як вони впливають на його зміст? Визначте стиль тексту.

 

Є у творах О.Гончара герої, про яких він пише, ... з найбільшою симпатією і теплотою. Це — молодь (...).

«Бригантина» — повість про те, як важливо і як непросто — ще з дитинства не втратити людину, підтримати в ній все найкраще. Інакше — загроза емоційної глухоти, бацили бездуховності, цинізму, поширеність яких, ... , і пояснюється допущуваним легковаженням потребами душі людини. ..., в однієї її подруги навіть неприємності свого часу були за те, що дала учням провідміняти слово «душа»: їй нагадали, що душі немає ... Це в минулому, хоча, ... , і в «наш час душа теж водиться не в кожного». І особливо, коли нівечиться вона в дитині ...

(А.Погрібний)

Довідка. Може; на думку завуча Ганни Остапівни; як розповідає вона; запевняє Ганна Остапівна.

 

Контрольні питання

1. Що таке власне звертання і риторичне звертання?

2. Які функції вставних слів у текстах різних стилів?

3. Як впливають на стилістичне забарвлення речень звертання, вставні слова, вставлені конструкції?

Практичне заняття № 8

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти