ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА: Мовознавство Стародавнього світу, Середньовіччя та епохи Відродження

Питання для самоконтролю:

1.Мовознавство в стародавній Індії, Греції та Стародавньому Римі.

2. Вплив античного мовознавства на мовознавство інших етносів:

- арабське мовознавство;

- китайське мовознавство;

- японське мовознавство.

3. Європейське мовознавство середніх віків та епохи Відродження.

4. Філологічна наука в Україні, Білорусі, Московській державі XV – ХІХ століть.

5. Мовознавство в Західній Європі та Росії (XVІІ – XVІІІ століть).

Література:

1. Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лексикологии. – Львов, 1997.

2. Березин Ф.М. История советского языкознания: Некоторые аспекты общей теории язика. Хрестоматия. – М., 1981.

3. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – 2-е изд. -М., 1984.

4. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

5. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.

6. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963.

7. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ – ХХ вв. в очерках и извлечениях. – М., 1965.

8. Кириченко Г.С., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навч. посіб. для студ. філол спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К., 2008.

9. Мещанинов И.И. Общее языкознание. – М., 1940.

10. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка (Отв. ред. Б.А.Серебренников. – М.: Наука, 1970.

11. Пешковский А.М. Объективная и нормативная точка зрения на язык //В.А.Звегинцев. История языкознания ХIХ – ХХ вв. – М., 1965.

12. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

13. Потебня А.А. Мысль и язык //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

14. Русанівський В.М. Методологія, теорія: часткові методології, методи лінгвістичних досліджень //Мовознавство. – К., 1975. – № 2.

15. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних вчень. –Київ, 1980.

16. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1981.

 

Змістовий модуль 3

Тематичний блок 6

Семінарське заняття №3

ТЕМА: Розвиток порівняльно-історичного і загального мовознавства в першій половині ХІХ століття

Питання для самоконтролю:

1. Порівняльно-історичний метод дослідження мов. Германістика. Славістика.

2. Лінгвістична типологія мов Ф. Боппа.

3. Філософсько-лінгвістична концепція Вільгельма Гумбольдта. Загальне мовознавство.

4. Розвиток українського та російського мовознавства (М.Максимович, О.Востоков, І.Срезнєвський).

Література:

1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – 2-е изд. -М., 1984.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.

4. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ – ХХ вв. в очерках и извлечениях. – М., 1965.

5. Кириченко Г.С., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навч. посіб. для студ. філол спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К., 2008.

6. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка (Отв. ред. Б.А.Серебренников. – М.: Наука, 1970.

7. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

8. Потебня А.А. Мысль и язык //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

9. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних вчень. –Київ, 1980.

10. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1981.

 

 

Змістовий модуль 4

Тематичний блок 7,8

Семінарське заняття №4

ТЕМА: Мовознавство у другій половині ХІХ століття

Питання для самоконтролю:

1. Друга генерація представників порівняльно-історичного мовознавства. – (загальна характеристика).

2. Натуралізм у мовознавстві (Август Шлейхер). Теорія хвиль Іоганна Шмідта.

3. Лінгвістичні погляди Ф.І.Буслаєва. Лінгвістичний психологізм і Харківська лінгвістична школа О.О.Потебні.

4. Молодограматизм, його критика і пошуки нових шляхів дослідження мови.

Література:

1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – 2-е изд. -М., 1984.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

3. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ – ХХ вв. в очерках и извлечениях. – М., 1965.

4. Кириченко Г.С., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навч. посіб. для студ. філол спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К., 2008.

5. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

6. Потебня А.А. Мысль и язык //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

7. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних вчень. –Київ, 1980.

8. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1981.

 

Змістовий модуль 5

Тематичний блок 9

Семінарське заняття №5

ТЕМА: Мовознавство XХ століття

Питання для самоконтролю:

9. Розширення кола досліджуваних мов та розшифровка стародавніх письмен в кінці ХІХ – початку ХХ століття.

10. Проблеми прамови та її діалектного членування.

11. Соціологізм у мовознавстві. Женевська і французька соціологічні школи.

12. Структуралізм в лінгвістиці, його концепції та різновиди. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра.

13. Функціональна лінгвістика. Празький лінгвістичний гурток (ПЛГ).

Література:

1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – 2-е изд. -М., 1984.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

3. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ – ХХ вв. в очерках и извлечениях. – М., 1965.

4. Кириченко Г.С., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навч. посіб. для студ. філол спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К., 2008.

5. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

6. Потебня А.А. Мысль и язык //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

7. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних вчень. –Київ, 1980.

8. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1981.

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА: Мова як система особливих знаків

Питання для самоконтролю:

1. Мова одна із знакових систем у суспільстві.

2. Лігво семіотика – як навчальна дисципліна. Історія становлення наукової галузі знань.

3. Напрями розуміння природи мовного знака.

4. Знакові властивості мови.

5. Типологізація мовних знаків.

 

Література:

1. Кириченко Г.С. , Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К.: Видавничий Дім Ін-Юре, 2008.

2. Ковалик І. І. Східнослов’янська лінгвістична думка XVI — XVIII ст. — В кн.: Східнослов’янські граматики XVI — XVII ст. К. : Наук. думка, 1982, с. 66 — 68.

3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник / М.П. Кочерган. – К. : Академія, 2000. – 368 с.

4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. — К.: Академія, 2000.

5. Плющ П. П. Історія української літературної мови. — К. : Вища шк., 1971. — 423 с.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Слово як одиниця мови

Питання для самоконтролю:

1. Значення слова і його формування.

2. Проблема семантичних полів.

3. Гіперонімічні та гіпонімічні зв’язки слів.

4. Слово, поняття та їх взаємозв’язок.

5. Термін і його специфіка.

Література:

1. Кириченко Г.С. , Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К.: Видавничий Дім Ін-Юре, 2008.

2. Ковалик І. І. Східнослов’янська лінгвістична думка XVI — XVIII ст. — В кн.: Східнослов’янські граматики XVI — XVII ст. К. : Наук. думка, 1982, с. 66 — 68.

3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник / М.П. Кочерган. – К. : Академія, 2000. – 368 с.

4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. — К.: Академія, 2000.

5. Плющ П. П. Історія української літературної мови. — К. : Вища шк., 1971. — 423 с.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ №3

ТЕМА: Мовознавство в Західній Європі та Росії (ХVІІ – ХVІІІ століть)

Питання для самоконтролю:

1. Передумови виникнення мовознавства в Західній Європі та Росії (ХVІІ – ХVІІІ століть).

2. Граматика Пор-Рояля.

3. Сутність мови у дослідженнях Дж. Локка.

4. Петровська епоха розвитку лінгвістичної думки.

5. Мовознавча діяльність М. Ломоносова.

Література:

1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – 2-е изд. -М., 1984.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.

4. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ – ХХ вв. в очерках и извлечениях. – М., 1965.

5. Кириченко Г.С., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навч. посіб. для студ. філол спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К., 2008.

6. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка (Отв. ред. Б.А.Серебренников. – М.: Наука, 1970.

7. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

8. Потебня А.А. Мысль и язык //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

9. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних вчень. –Київ, 1980.

10. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1981.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ №4

ТЕМА:Проблема походження мови у працях філософів та мовознавців XVІІ - ХІХ століть

Питання для самоконтролю:

1. Проблема походження мови в працях філософів та мовознавців XVІІ – XVІІІ століть.

2. Теорії походження мови: теорія соціальної домовленості, теорія вигуків, теорія звуконаслідування.

3. Аристотель та його граматика.

4. Александрійська школа: умови виникнення, проблеми, результати.

Умови функціонування давньоіндійської літературної мови – санскриту. Санскритські граматики.

5. Спорідненість мови санскриту з європейськими мовами:

- мовознавчі акценти Ф. Сассеті;

- «Азійське товариство» В. Джонса;

- Спорідненість мов за Ф. Шлегелем.

 

Література:

1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – 2-е изд. -М., 1984.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.

4. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ – ХХ вв. в очерках и извлечениях. – М., 1965.

5. Кириченко Г.С., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства: навч. посіб. для студ. філол спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. – К., 2008.

6. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка (Отв. ред. Б.А.Серебренников. – М.: Наука, 1970.

7. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

8. Потебня А.А. Мысль и язык //В.А.Звегинцев. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ – ХХ вв. – М., 1956.

9. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних вчень. –Київ, 1980.

10. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1981.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ №5

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти