ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модуль 1. Податкові системи країн світу

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток податкових систем зарубіжних країн

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування
в зарубіжних країнах

 

Предмет і завдання навчальної дисципліни, її зв`язок з іншими дисциплінами. Структура навчальної дисципліни та зміст окремих тем.

Історичний розвиток систем оподаткування у зарубіжних країнах світу. Роль податків в процесі розподілу і перерозподілу вартості ВВП в зарубіжних країнах світу. Тенденції розвитку податкових систем у зарубіжних країнах світу.

Податкове право зарубіжних країн як інструмент регулювання податкових відносин: сутність податкових правовідносин, поняття та характеристика податкового закону.

Реформування податкових систем в країнах з ринковою економікою.

 

Тема 2. Правові аспекти регулювання міжнародними податковими відносинами

Розвиток міжнародного бізнесу, інтеграція капіталу.

Сутність подвійного оподаткування, умови його виникнення, його ознаки. Існуючі форми подвійного оподаткування. Варіанти дії подвійного оподаткування.

Основні напрямки уникнення подвійного оподаткування.

Види ухилення від податків.

Фактори, що впливають на можливості ухилення від податків. Наслідки ухилення від сплати податків. Напрямки боротьби з ухиленням від сплати податків.

 

Змістовий модуль 2. Сучасні податкові системи країн світу

Тема 3. Податкові системи США та Канади

Структура федерального бюджету США та місцевих органів управління.

Характеристика податкової системи країни, особливості побудови. Напрямки орієнтування податкової політики.

Види податків США: індивідуальний податок, прибутковий податок, податок на соціальне страхування, податок на доходи корпорацій; акцизи, податок на майно і дарування тощо. Характеристика їх елементів, механізм утримання та напрямки перерахувань.

Особливості класифікації та стягнення місцевих податків у США. Податкова звітність.

Податкова політика Канади. Система податкового регулювання, його особливості, законодавча база оподаткування. Поняття координації податків, їх основні напрямки .

Рівні податкової системи Канади: федеральний, провінційний та місцевий, джерела їх формування.

Види податків, що діють у Канаді (прибутковий податок, податок з продажу, податок на прибуток корпорацій тощо). Характеристика їх елементів, механізм стягнення.

Тема 4. Податкові системи країн Західної Європи

Досвід організації податкової роботи Великобританії, форми податкового контролю та обліку. Податкова система Великобританії, її структура, законодавча база.

Класифікація податків. Характеристика елементів діючих податків, механізм їх стягнення. Загальнодержавні й місцеві податки. Податки на доходи. ПДВ. Податок на приріст капіталу. Податок на спадок. Муніципальний податок.

Акцизи. Прибутковий податок. Податок на прибуток корпорацій. Гербовий збір. Податок на реєстрацію автомобілів. Податок на майно. Підприємницькі податки.

Організація податкової служби Німеччини: центральна та регіональні податкові адміністрації. Основні завдання податкового управління.

Структура бюджету держави, джерела його утворення.

Основні види податків діючої системи оподаткування: прибутковий податок, корпоративний податок на прибуток, промисловий податок, податок на додану вартість тощо. Їх елементи, механізм утримання.

Характеристики державної податкової служби Франції: центральне та регіональні податкові управління.

Види сучасних податків Франції, їх елементи, механізм утримання. Особливості утримання податку на додану вартість.

Структура податкових надходжень в бюджет Франції.

Особливості структури місцевих податків Франції.

Організація податкової служби Австрії. Структура бюджету країни.

Види податків, їх елементи та механізм стягнення.

Методика визначення категорій платників (юридичних та фізичних осіб). Особливості стягнення прибуткового податку, податку на додану вартість.

Основи соціально-економічного устрою Швеції. Вплив державного регулювання на податкові відносини.

Огляд податкової системи Швеції, облік населення і фірм, види податків, їх елементи, механізм стягнення.

Фінансовий устрій Італії. Характеристики діючої системи оподаткування. Характеристика засобів утримання податків: прямі перерахування податків у бюджет; утримання податків при виплаті сум; стягнення податків шляхом податкового списку - податковий реєстр.

Види податків, їх елементи. Особливості діючого механізму утримання податків.

 

Тема 5. Податкова система Японії

Структура податкових надходжень до бюджету, механізм їх перерозподілу.

Характеристика податкової системи Японії, особливості її побудови.

Види податків, їх елементи, характеристика механізму справляння.

Тема 6. Податкові системи інших зарубіжних країн

Податкові системи Бельгії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Люксембурга, Нідерландів, Португалії, Фінляндії: їх структура, характеристики, особливості побудови та механізм справляння.

Податкові системи країн СНД.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)


2. методичні рекомендації ДО самостійної роботи

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи розроблено відповідно до програми та робочої навчальної програми з дисципліни “Податкові системи зарубіжних країн”. Згідно зі структурою залікового кредиту робочої навчальної програми окремі питання тем дисципліни розглядаються на лекційних та семінарських (практичних) заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямках:

- з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних та семінарських (практичних) занять;

- з питань тем дисципліни, які повністю виносяться на самостійне вивчення. При цьому особливу увагу слід зосередити на детальному вивченні основних положень обов’язкової та додаткової літератури.

Отже, самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури та виконанні 40 тестових завдань. Для досягнення поставленої мети подається перелік питань та методичні рекомендації до самостійної роботи, рекомендована література, а також тестові завдання. Для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю.

При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:

1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями та списком рекомендованої літератури до даної теми.

2. Підібрати ті джерела де найбільш повно викладено матеріал теми.

3. Переглянути коротко усі питання теми для того, щоб мати загальну уяву про зміст теми, яку запропоновано для вивчення. Провести логічний зв’язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.

4. Уважно вивчити кожне питання теми у такій послідовності як зазначено у плані.

5. Взяти на замітку найбільш складні питання теми і більш детально їх опрацювати.

6. Здійснити самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми.

7. Виконати тестові завдання.

Системі контролю підлягають:

- самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

- самостійне опрацювання питань для самоконтролю знань.

Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість перевіряється при виконанні 40 тестових завдань, які наведені у цьому розділі, і враховується при підведенні підсумків поточного і підсумкового модульного контролю.

Модуль 1. Податкові системи країн світу

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток податкових систем зарубіжних країн

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування
в зарубіжних країнах

 

Мета: засвоєння, закріплення та систематизація знань з питань сутності податкових правовідносин у зарубіжних країнах світу, їх ролі у системі фінансових відносин.

 

План вивчення теми

 

1. Податкове право зарубіжних країн як інструмент регулювання податкових відносин: сутність податкових правовідносин, поняття та характеристика податкового закону.

2. Реформування податкових систем у країнах з ринковою економікою.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Розглядаючи перше питання, необхідно згадати, що податкові правовідносини виступають необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток та зміна форм державного устрою завжди супроводжується модернізацією податкових відносин та перебудовою системи оподаткування.

Податкові відносини потребують багатоаспектного осмислення, що перетворює науку про них в міждисциплінарну галузь знання. Податкові відносини – складна сукупність соціально-економічних явищ і суспільно-державних відносин, що породжують далекосяжні умовиводи і наслідки. Адже в сукупності індивідуальних ставлень платників до податків відображений економічний, морально-етичний і політичний стан суспільства. За подіями і законодавчими нормами податкового процесу бачиться певний рівень соціально-економічного розвитку держави, а також правова творчість громадянського суспільства у всій різноманітності інтересів і поглядів, обумовлених економічно, історично, політично.

Разом з тим, в системі демократично-правових європейських цінностей на концептуальному рівні більш важливо не тлумачення економічної суті податкових відносин, що допускає різні схоластичні спекуляції, а поняття оподаткування як реальної форми соціальної відповідальності громадян (тобто, виборців, функціонерів влади і воднораз платників податків) за свою державу, за добробут і безпеку суспільства. В історичній ретроспективі у західних країнах егоїстичні інтереси платників як приватних осіб поступово урівноважувалися громадянським типом свідомості та мислення, ментальністю, підпорядкованій принципу: “я можу, значить, я повинен”.

Отже, розвиток податкових відносин у західних країнах можна прослідкувати через зміну форм і методів оподаткування від часів Стародавнього Світу до теперішнього часу. Початковою формою оподаткування можна вважати жертвоприношення, яке було неписаним законом і таким чином, поступово перетворилось на примусові виплати та збори у вигляді церковної десятини. З подальшим розвитком держави виникла “світська” десятина, що стягувалась з метою концентрації коштів для потреб державної влади (утримання армії, будівництво доріг, храмів, соціальні потреби). Основним джерелом доходів держави у середні віки служили: воєнна здобич, добровільні пожертвування, дань завойованих народів, мито, податки підданих. Причому податки, як бачимо, займають останнє місце у наведеному переліку. Але поступово, до кінця XVIII століття, вони стають найважливішим джерелом формування доходів держави у європейських та інших зарубіжних країнах. Для всіх правових демократичних країн із ринковою економікою існують спільні теоретичні засади і наукові принципи оподаткування, інститути та організаційні структури функціонування податкових систем, моделі фіскальної політики. При цьому слід усвідомити, що як теоретична розробка питань оподаткування, так і фіскальна практика в західних країнах знаходяться на високому рівні наукової та професійної культури. Знання і досвід західних країн у сфері оподаткування уже випробувані й довели свою ефективність. Тому адаптовані до вітчизняних умов запозичення з Заходу відповідають національним інтересам України. Однотипні із Україною фінансово-економічні умови оподаткування і проблеми у становленні і розвитку податкових відносин має і Росія. Ця обставина обумовлює необхідність вивчення податкової системи Російської Федерації з точки зору порівняння засобів вирішення майже тотожних з Україною проблем.

При вивченні другого питання необхідно з’ясувати шляхи та напрями реформування податкових систем в європейських країнах з ринковою економікою та інших промислово розвинутих країнах, а також в країнах з транзитивними економічними системами, оскільки з практичного боку податкові системи західних держав приваблюють більш досконалим, ніж в Україні, устроєм, більш ефективним фіскальним адмініструванням, продуманістю підготовки та ефективністю проведення податкових реформ, високою виучкою персоналу податкових органів, відповідальністю та дисципліною платників. Повчальний урок, який дає нам практика справляння податків у західних країнах, можна виразити таким чином: демократично-правова держава пропонує особистості широкі ліберальні права, але не допускає ліберального ставлення до обов’язків перед фіском. В фіскально-політичному аспекті найбільш нагальною задачею сучасної податкової політики стає посилення адміністрування податків. Це обумовлено тим, що чи не всі можливі схеми оподаткування (види податків, різні шкали податкових ставок і режими справляння податків) уже перепробувані. В резерві залишається лише активізація людського фактора в оподаткуванні: покращення рівня підготовки персоналу податкових служб, підвищення ефективності їх роботи через вдосконалення організації діяльності та запровадження в податковий процес найсучасніших інформаційно-комп’ютерних технологій. Оскільки фіскально продуктивна й економічно ефективна податкова система – наріжний камінь макроекономічної стабільності, під кутом зору податкових реформ проблема полягає в створенні такої податкової системи, котра, не допускаючи втрат, стимулює ефективне розміщення та використання наявних ресурсів, тобто мінімізує ресурсну вартість оподаткування. Економічно й соціально найбільш вигідна система, створена на основі податків із широкою базою оподаткування (доходи, споживання), бо при рості ВВП вона дозволяє понижувати податкові ставки без скорочення обсягу державних доходів. Крім того, подібна система спрощує процес збирання податків і тим самим вивільняє зусилля податкової служби для боротьби з ухиленням від податків. Теоретики переважно виправдовують складні диференційовані податкові системи, а практики – функціонери фіску – здебільшого підтримують податки, що мають широку оподатковувану базу та справляються за єдиною ставкою. З погляду відомого теоретика й експерта-реформатора податкових систем Японії, Канади, Венесуели, Куби і Ліберії, одного з винахідників податку на додану вартість, колишнього президента Міжнародного інституту державних фінансів Карла Шоупа, конструювання “ідеальної” (настільки ідеальне можливе реально) податкової системи допускає компроміси між соціальною справедливістю (рівністю) та економічною ефективністю оподаткування, але виключає уступки кон’юнктурно-політичного характеру.

У даному контексті виникає доречне питання: наскільки можливе вирішення фіскальних проблем України на основі теоретичних концепцій і практичного досвіду чужоземного походження, іншими словами, – за допомогою імпорту знань? Адже знання соціально-економічного характеру, до яких відноситься і наука про оподаткування, інколи виявляються незастосовними за межами тих умов і тієї культури, в яких вони створені. У відповідь можуть бути запропоновані такі аргументи. У країнах Заходу наукова розробка проблем оподаткування здавна знаходиться на високому рівні. Західна фіскальна наука і практика пропонують універсальний запас знань, унікальний практичний досвід застосування різних технологій оподаткування, видатні взірці податкової політики на рівні мистецтва. Засвоєння, переробка, використання цього інтелектуального багатства має як академічний інтерес, так і прагматичну цінність. Звертання до західних джерел збагачує теоретично-методологічний арсенал, нарощує наукову ерудицію, розширяє проблемне бачення фіскальних явищ, сприяє оптимізації податкової політики України.

Отже, аналіз зарубіжних податкових систем буде корисним для України, оскільки в процесі їх формування та реформування у більшості країн світу є позитивний досвід, який можна застосувати в сучасних умовах функціонування національної податкової системи. Разом із тим зарубіжну наукову думку, її практичний досвід, не варто сприймати некритично, як істини в останній інстанції, без врахування реальних умов, національних інтересів, особливостей соціально-економічного розвитку України. Як і недопустимо нехтувати творчими доробками українських учених, досвідом вітчизняної податкової практики. Для цього рекомендуємо детально опрацювати такі видання: Суторміна В.М. та інші. Держава – податки – бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія. - К.: Либідь, 1992. – 328 с.; Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

 

Питання для самоконтролю знань

1. З’ясуйте основні економіко – правові тенденції розвитку податкових відносин у зарубіжних країнах світу.

2. Визначте зміст податкового права зарубіжних країн як інструменту регулювання податкових відносин.

3. Визначте шляхи реформування податкових систем в європейських країнах з ринковою економікою та інших промислово розвинутих країнах.

4. Визначте шляхи реформування податкових систем в країнах з транзитивними економічними системами.

Завдання до самостійної роботи

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти