ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 13. Активна і пасивна політики держави на ринку праці

 

Сутність активної і пасивної політики держави в галузі зайнятості. Активні заходи держави на ринку праці і джерела їх здійснення. Профорієнтація, профпідготовка, перекваліфікація і підвищення кваліфікації персоналу в системі активних заходів; їх роль і недоліки, які існують у цій справі в Україні.

Роль громадських робіт у заходах з запобігання безробіттю. Розширення сфери докладання праці за рахунок уведення в дію нових робочих місць та поширення гнучких форм зайнятості. Державне сприяння самозайнятості. Територія пріоритетного розвитку — визначення, статус, суб'єкти.

Сутність і вплив на зайнятість пасивних методів в умовах України. Раціональне співвідношення витрат на активні і пасивні заходи.

Державна і регіональна програма зайнятості. їх розробка, узгодження, схвалення, моніторинг виконання, недоліки в практичній реалізації.

 

Тема 14. Органи державного впливу на ринок праці

 

Функції держави на ринку праці. Склад державних органів регулювання ринку праці. Інфраструктура ринку праці, її мета і Функції. Міністерство праці і соціальної політики України — його функції, права та обов'язки в галузі зайнятості і соціального захисту безробітних, методи впливу на попит і пропозицію праці, взаємодія з іншими органами державного управління.

Система державної служби зайнятості (ДСЗ) як головна складова інфраструктури ринку праці. Функції, права, обов'язки ДСЗ; чим вони визначаються. Структура та статус ДСЗ. Міжнародні принципи, на яких базується діяльність ДСЗ. Взаємодія ДСЗ з іншими органами державної влади і суб'єктами інфраструктури ринку праці та підприємствами. Кадри системи ДСЗ, їх підготовка та підвищення кваліфікації. Оцінка ефективності роботи системи ДСЗ та показники її діяльності.

 

Тема 15. Профспілки та підприємці на ринку праці

 

Профспілки — головний суб'єкт соціального партнерства. Функції профспілок і першочергові завдання. Профспілки і соціально-трудові відносини. Вплив профспілок на зайнятість і заробітну плату. Профспілки і страйк. Моделі колективних переговорів і страйку: модель Чемберлена, модель Хікса, модель Ашен-фельтера—Джонсона.

Нова роль і функції профспілок України. Проблеми профспілок України та суперечності в їхній діяльності.

Підприємці та їх спілки на ринку праці; види, роль і функції. Спілки підприємців України.

 

Тема 16.Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий ринок праці в період глобалізації

 

Сутність економічної глобалізації. Глобалізація — об'єктивний і необхідний процес. Унесення глобалізацією корективів у нерівномірність економічного розвитку. Глобалізація і загострення міжнародної конкуренції. Національна держава — самостійна макросистема і суб'єкт загальносвітових відносин.

Глобалізація та її вплив на ринок праці України. Зміни соціально-трудових відносин. Глобалізація і доходи працівників. Намагання роботодавців знижувати заробітну плату. Проблемність принципу «однакова оплата за однакову працю». Загроза регулюванню ринку праці і децентралізації колективних переговорів.

Міжнародна організація праці (МОП) — координатор міжнародного співробітництва. її цілі, завдання, органи, методи роботи. Підвищення ролі МОП у період посилення глобалізації у сфері зайнятості, безробіття, соціального захисту.

Стан інтеграції України у міжнародний ринок праці. Робоча сила України за кордоном: чисельність, оплата праці, умови праці й перебування. Захист національного ринку праці від негативних наслідків глобалізації.

 

Тема 17.Особливості національного ринку праці України

 

Аналіз сучасного стану зайнятості і безробіття в Україні. Особливості та етапи формування ринку праці. Вплив реформування заробітної плати на стан зайнятості і безробіття.

Соціально-демографічні групи населення та їхня роль і місце у сфері ринку праці. Економічна і соціальна функція молоді. Причини молодіжного безробіття. Особи середнього віку (ЗО—49 років). Особи передпенсійного віку. Зайнятість пенсіонерів і підлітків, фактори впливу на рівень зайнятості пенсіонерів та підлітків. Зайнятість жінок і причини їх безробіття та незайнятості.

Особливості структури зайнятості та негативні тенденції в структурі зайнятості населення в Україні. Причини і наслідки цих тенденцій. Напрями державної політики щодо їх подолання.

Проблеми якості робочої сили в Україні. Роль органів державного управління в підвищенні якості робочої сили. Необхідність кардинальної зміни і значного посилення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Необхідність підвищення якості загальної і вищої освіти.

 

 

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Основними видами самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Ринок праці» є:

· Вивчення теоретичного матеріалу.

· Конспектування теоретичного матеріалу окремих питань теми.

· Складання термінологічного словника за темою.

· Самоперевірка рівня засвоєння основних положень дисципліни (відповіді на контрольні запитання та тести).

· Підготовка до практичного заняття.

· Підготовка до домашньої контрольної роботи.

· Підготовка до підсумкового контролю (екзамен).

 

Модуль 1. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти ринку праці

Змістовий модуль 1 Механізм функціонування ринку праці в системі зайнятості населення

Тема 1.Ринок праці. Місце ринку праці в економічній системі

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про механізм функціонування сучасного ринку праці.

План вивчення теми

1. Поняття «ринок праці», «ринок робочої сили», «ринок робочих місць».

2. Механізм функціонування сучасного ринку праці: суб’єкти, об’єкти, цілі, інструменти та засоби впливу

3. Функції ринку праці: суспільного поділу праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, стимулююча, регулююча.

4. Сегментація ринку праці за різними ознаками: територіальний та професійний підхід, кількісне співвідношення покупців і продавців товару «робоча сила», умови конкуренції тощо.

5. Класичний, неокласичний кейнсіанський, монетаристський, інституціоналістський та марксистський підходи до аналізу ринку праці.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Починаючи опанування даної теми, потрібно з'ясувати, що вивчає навчальна дисципліна «Ринок праці»: її об'єкт, предмет, завдання; яка мета курсу, а також взаємозв'язок з іншими навчальними дисциплінами.

Студент насамперед має звернути увагу на відмінності та взаємозв'язок між визначеннями понять «ринок праці», «ринок робочої сили», «ринок робочих місць», що дозволить зрозуміти доцільність широкого підходу до сучасного трактування поняття «ринок праці» [1, с. 8—14]. Причому, використання в курсі даної дисципліни цього поняття є дещо умовним з огляду на невизначеність в економічній літературі поняття товару на цьому ринку. Слід зазначити, що різноманітність поглядів щодо поняття «ринок праці» пояснюється дією не тільки суб'єктивних факторів (особисте сприйняття науковцями явищ і процесів), а й факторами об'єктивного характеру (розвиток економіки, соціально-трудових відносин тощо). Своєю чергою, повноті розкриття сутності ринку праці сприятиме докладний розгляд його функцій [31, с. 66—68].

Вивчаючи тему, необхідно розглянути умови виникнення ринку праці [1, с. 42], які на сучасному етапі розвитку економіки змінились унаслідок бажання деяких власників працювати на засобах виробництва, що їм належать, а також через наявність у найманих працівників інших джерел доходів. Разом з тим формування ринку праці не забезпечує його ефективного функціонування, тому визначають умови, за яких це стає можливим [31, с. 43]. Однак ці умови не слід плутати із засадами «здорового» ринку праці, який характеризується високою мірою розвитку основних форм соціально-трудової захищеності робочої сили (наявність можливостей працевлаштування на ринку праці, стабільної й вільної зайнятості; самостійність на роботі; можливість відтворення професійних навичок; безпека умов праці; можливість представництва у професійних організаціях і об'єднаннях; гарантія отримання певного мінімального доходу) [38].

Слід звернути увагу на те, що нормальне функціонування ринку праці можливе лише за умови створення загального ринкового середовища в економіці, в якому він розглядається як один з типів ринків за економічним призначенням. Існує думка щодо можливості ранжирування типів ринків за їх важливістю, утім це не відповідає дійсності, оскільки кожен з них формується як підсистема ринкової системи і може функціонувати лише у взаємозв'язку з іншими типами ринків. Разом з тим треба зрозуміти, у чому полягають розбіжності ринку праці з іншими ринками [31, с. 7—8].

Необхідність дослідження ринку праці потребує розгляду підходів до його диференціації, під якою найчастіше розуміють моделювання, класифікацію і сегментацію. При цьому слід чітко усвідомити різницю між цими поняттями.

Моделі дають змогу диференціювати ринки праці відповідно до політики держави стосовно процесів відтворення робочої сили [31, с. 53—59].

Класифікація дозволяє диференціювати ту саму сукупність за різними ознаками, базується на виявленні дії певного фактора чи групи факторів. Структурними ознаками класифікації ринку праці можуть бути територіальний, соціальний, професійний підходи, ланки суспільного виробництва, кількісне співвідношення покупців і продавців товару «робоча сила», умови конкуренції, співвідношення попиту і пропозиції робочої сили [31, с.37—38].

Сегментація базується на виявленні комплексного впливу багатьох різнорідних факторів на ринок праці; зосереджується на способах включення до процесу виробництва, координації та оцінки робочої сили. З огляду на це виокремлюють первинний і вторинний ринок праці [12, с. 65—66].

З урахуванням численності й різноманітності явищ і процесів, які відбуваються на ринку праці або пов'язані з ними, сформувалася низка шкіл, які по-різному підходять до їх аналізу та оцінки, а саме: класична, неокласична, кейнсіанська, монетаристська, інституціональна та марксистська [31, с. 50—52].

 

Питання для самоконтролю

1. Які причини призвели до виникнення ринку праці?

2 В чому полягає відмінність понять: «ринок праці», «ринок робочої сили» та «ринок робочих місць»?

3. Розкрийте сутність маркетингового підходу до вивчення кон’юнктури ринку праці.

4. Які види державного регулювання ринку праці ви знаєте?

5. Дайте пояснення негативним та позитивним наслідкам функціонування ринку праці.

6. Які функції має ринок праці?

7. За якими ознаками вирізняється сегментація ринку праці?

8. Які ви знаєте підходи до аналізу ринку праці?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти