ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тести поточного контролю знань по темі 1

1. Ринок праці це:

а) система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем;

б) матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисних результатів.

2. Сегментація ринку праці це:

а) суперництво між конкурентами за ринок збуту товару;

б) поділ робочих місць і працівників за об’єднуючими ознаками на відносно стійкі й замкнуті сектори, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Місце ринку праці в економічній системі.

2. Взаємодія субєктів ринку праці.

3. Функціональний взаємозвязок ринку праці з іншими типами ринків за економічним призначенням.

4. Роль різних демографічних груп на ринку праці.

5. Стимулювання економічної активності населення.

Бібліографічний список до теми

1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 17

Тема 2.Механізми саморегулювання і функціонування ринку праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про мождивості і обмеження механізма

План вивчення теми

1. Регулююча роль попиту та пропозиції на ринку праці.

2. Класичний аналіз ринку праці.

3. Проста модель попиту на робочу силу.

4. Монополія на ринку праці.

5. Монопсонія на ринку праці.

6. Пряма еластичність попиту на робочу силу.

7. Перехресна еластичність попиту.

8. Еластичність попиту на працю і науково-технічний прогрес.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Вивчення цієї теми передбачає перш за все розгляд елементів ринку праці (попит і пропозиція робочої сили, її ціна) та їхнього взаємозв'язку. Принциповим питанням з цього приводу є формування уявлення щодо ціни робочої сили, що потребує визначення її вартості. В економічній літературі автори по-різному підходять до трактування цієї категорії. Найбільш поширеним є марксистський підхід, згідно з яким вартість робочої сили, виражена в грошах, набирає форми ціни (заробітної плати) робочої сили, матеріальним змістом якої є кількість життєвих благ, необхідних для відтворення робочої сили працівника та членів його сім'ї, тобто вартість робочої сили є її відтворювальним мінімумом. Другий підхід, що відповідає теорії загальної рівноваги, передбачає визначення вартості послуг робочої сили (заробітної плати) за умов рівноваги попиту і пропозиції на основі її граничної продуктивності, тобто вкладу у виробництво продукту [26, с. 304—306].

Також треба звернути увагу на визначення даного поняття в Інструкції по визначенню вартості робочої сили, затвердженій наказом Мінстату України від 29.05.97 № 131 [19], в якій зазначається, що «вартість робочої сили — це розмір фактичних видатків наймача на утримання робочої сили», тобто йдеться про фактичну вартість робочої сили, яка є ширшим поняттям порівняно з заробітною платою.

Слід зазначити, що в курсі даної дисципліни ціна і вартість робочої сили розглядаються відповідно до першого і другого підходів, тобто враховуються як суспільно необхідні витрати на відтворення робочої сили, так і результативність її праці.

Повніше розуміння основних процесів, що відбуваються на ринку праці, можливе на основі побудови і розгляду його абстрактної моделі, яка відображає залежність попиту і пропозиції від ціни робочої сили. Причому залежність попиту від ціни робочої сили характеризується ефектами масштабу і заміщення, а пропозиції — ефектами доходу і заміни [12, с. 53—56]. Своєю чергою, зіставлення цих залежностей на одному графіку дає можливість одержати найпростішу модель ринку праці, що дозволяє охарактеризувати механізм його саморегулювання. Слід згадати, що прибічниками даного механізму є представники класичної школи, які вважають його базою для розв'язання проблем безробіття і дефіциту робочої сили і впевнені, що втручання держави — зайве і шкідливе. Водночас кейнсіанська та монетаристська школи додержуються думки, що втручання держави, хоч і за різними напрямками, потрібне для розв'язання згаданих проблем [35, с. 246—249].

Слід звернути увагу на те, що практика довела необхідність державного і профспілкового втручання в сучасний механізм функціонування ринку праці, що, своєю чергою, складається із суб'єктів, об'єктів, цілей, функцій, інструментів і засобів впливу, механізмів структури та інфраструктури [31, с. 59—66].

Питання для самоконтролю

1. В чому проявляється процес саморегуляції ринку праці?

2. Розкрийте регулюючу роль попиту і пропозиції на ринку праці.

3. Дайте характеристику ціни товару “робоча сила”.

4. Чім визначається структура попиту на робочу силу?

5. Дайте кількісну та якісну характеристики попиту.

6. Назвіть фактори, що визначають обсяг і динаміку попиту на працю.

7. Чи вірний тезис Дж. М. Кейнса про те, що скорочення заробітної плати не обов’язково приведе до збільшення зайнятості?

8. Дайте визначення монополії на ринку праці.

9. Дайте визначення монопсонії на ринку праці.

10. Розкрийте зміст прямої еластичності попиту на робочу силу.

11. Розкрийте зміст перехресної еластичності попиту на робочу силу.

12. Розкрийте зміст еластичності попиту на працю і науково-технічний прогрес.

Тести поточного контролю знань по темі 2

1. Монополія на ринку праці це:

а) соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу;

б) коли кількісне співвідношення суб’єктів ринку представлене одним продавцем і багатьма покупцями.

2. Монопсонія на ринку праці це:

а) безперервні відносини купівлі-продажу робочої сили на ринку праці;

б) коли кількісне співвідношення суб’єктів ринку представлене багатьма продавцями і одним покупцем.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Розподільна функція ринку праці.

2. Відтворювальна функція ринку праці.

3. Механізм саморегулювання ринку праці.

4. Механізм державного регулювання і саморегулювання ринку праці.

Бібліографічний список до теми

7, 10, 11, 12, 14, 15, 17

 

Тема 3.Індивідуальна пропозиція на ринку праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про складові індивідуального пропонування на ринку праці.

План вивчення теми

1. Складові індивідуального пропонування на ринку праці.

2. Концепція корисності.

3. Криві байдужості та бюджетна лінія.

4. Класична теорія пропонування робочого часу. Ефект доходу та ефект заміщення.

5. Пропонування якості праці.

6. Пропонування інтенсивності праці.

7. Конкурентоспроможність робочої сили.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розгляд даної теми необхідно розпочати з визначення пропозиції на ринку праці. Слід звернути увагу на те, що вона не обмежується лише робочою силою, а й ураховує, скільки часу, який темп роботи, а також якої якості робочу силу пропонує окремий працівник на ринку праці, тобто йдеться про індивідуальну пропозицію на ринку праці. Виходячи з цього треба розглянути кожну її складову.

Рішення індивіда щодо кількості часу, яку він запропонує на ринку праці, залежить від низки факторів [31, с. 72]. Проте класична теорія вибору дає власне обґрунтування цього рішення, що передбачає використання графіків кривої байдужості (карт байдужості) [31, с. 73—75] та бюджетної лінії [31, с. 75—78]. Слід зазначити, що в разі наявності в індивіда нетрудового доходу побудова бюджетної лінії матиме свої особливості — бюджетна лінія пересувається догори паралельно самій собі (відсутність зміни у ставці заробітної плати) на величину трудового доходу [31, с.78]. Виходячи з того, що рівновага на ринку праці забезпечується в точці дотику згаданих графіків (кривої байдужості, бюджетної лінії), тобто через визначення максимальної корисності за умови обмеженості бюджету часу, знаходження точки рівноваги на ринку праці передбачає аналіз показників — граничної норми заміни доходу на відпочинок (МК8) [31, с. 75] та граничної норми ринкової заміни (МКМ5) [31, с. 76], між якими має бути досягнуто рівність. Положення теорії вибору, а також її графічне обгрунтування дозволяють дослідити ефекти доходу і заміни, що виникають за зміни ставки заробітної плати [31, с. 81—82].

Наступним етапом вивчення даної теми є характеристика пропозиції інтенсивності праці, яка залежить від внутрішніх мотивів індивіда (кількість робочих годин, рівень заробітної плати), а також визначається звичаями, законодавством, системою контролю з боку роботодавців і державними або профспілковими інститутами [31, с. 88—90].

Важливим питанням, на якому варто зупинитися, є пропозиція якості робочої сили, що визначається, з одного боку, характеристиками людини, на які неможливий її вплив (вік, стать, здібності тощо), а з другого — факторами, які дають їй можливість вибору (наприклад, рівень освіти). При цьому відповідно до теорії людського капіталу витрати (втрати) індивіда на освіту [31, с. 92] є ефективними інвестиціями як для роботодавця (викликають збільшення продуктивності), так і для людини (зростання розміру заробітку). Також розрахунок ефективності капіталовкладень в освіту передбачає врахування фактора часу, оскільки здійснення витрат і одержання вигід різняться в часі [31, с. 94—95].

Питання для самоконтролю

1. Назвіть складові індивідуальної пропозиції на ринку праці.

2. Розкрийте зміст концепції корисності товарів і благ.

3. Як ви розумієте граничну норму заміни доходу на відпочинок?

4. Покажіть на графіку криві байдужості. Дайте їм пояснення.

5. Покажіть на графіку бюджетну лінію. Дайте їй пояснення.

6. Що таке гранична норма ринкової заміни?

7. Розкажіть про карту байдужості.

8. Розкажіть про ефект доходу та ефект заміни.

9. Як законодавчо регулюється робочий час в Україні та в інших країнах?

10. Розкрийте поняття “робоча сила” та “людський капітал”.

11. Які фактори характеризують якість робочої сили?

12. В чому проявляються особливості товару “робоча сила” на ринку праці?

13. Розкажіть про інвестиції в людський капітал.

14. Які заходи держави щодо підвищення конкурентоспроможності робочої сили?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти