ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклади вирішення практичних завдань

Завдання 1. Для розрахунку резерву сумнівної дебіторської заборгованості підприємство обрало чотири останні звітні роки. Сума дебіторської заборгованості на 30.12.2013 р. склала 500000грн.

Вихідні дані

Період Чистий дохід від реалізації Сума безнадійної дебіторської заборгованості
2010 р.  
2011 р.
2012 р.
2013 р.

Розрахувати резерв сумнівної дебіторської заборгованості?

Розв’язок

Коефіцієнт сумнівності (Кс) визначається за формулою:

Кс = åБзн : åДзн

Бзн – безнадійна дебіторська заборгованість за відповідний період;

Дзн – дебіторська заборгованість відповідної групи на дату балансу в обраному періоді.

Визначаємо коефіцієнт сумнівності:

Кс = (90000+65000+35000) : (1500000+2100000+1850000+1000000) = 0,0435 або 4,35%

Розраховуємо резерв сумнівних боргів на кінець II кварталу 2009 року:

Рсдз = ДЗп * Кс

Рсдз – резерв сумнівної дебіторської заборгованості.

Рсдз = 5000000,00 х 0,0435 = 217500 грн.

 

Завдання 2. Визначити лізингові платежі та загальну суму лізингу за наступними умовами лізингової угоди. Вартість лізингового майна 300 тис. строк угоди – 3 роки. Величина лізингової ставки – 22%. Виплати лізингових платежів проводяться 2 на рік. Лізинговий платіж включає відшкодування частини вартості майна. Метод амортизації рівномірний, строк експлуатації 6 років. Рівень страхування майна визначається 7% ставкою (разовий). Авансовий внесок орендаря – 30% вартості майна. Після закінчення строку угоди орендар викуповує майно по залишковій вартості.

 

Розв’язок.

Розраховуємо початкові платежі лізингоодержувача. Вони визначаються страхуванням і авансовим внеском.

 

Аванс = Вартість майна х розмір авансу 100 = 300000 х 0,3 = 90000 грн.

 

Страхування = Вартість майна х розмір стр. Премії /100= 300000 х 0,07= 21000 грн.

 

Сумарний початковий платіж = 90000 + 21000= 111000 грн.

 

Кожен наступний платіж буде складатись з

- сплати частини вартості майна

- сплати лізингової ставки

Оскільки лізинг передбачає відшкодування частини вартості майна, який рівний амортизаційним відрахуванням то розрахуєм річну амортизацію:

 

Річна амортизація =

 

Оскільки виплати піврічні то 50000/2 = 25000 грн. потрібно лізингової угоди – 3 роки, а це означає, що вартість по якій викуплено майно буде:

 

Оформимо розрахунки у таблиці.

  60000 викуп   9350   25000 34350

Завдання 3. Підприємство дійшло домовленості з банком щодо реструктуризації кредиту в сумі 500 тис. грн. строком на 3 роки. Відсоткова ставка 25%, нарахування і сплата відсотків проводиться щорічно в кінці року, одночасно відбувається погашення частини основного боргу. Кожне наступне погашення тіла кредиту більше за попереднє на 30000 грн. Розрахувати графік виплат по реструктурізованому кредиту.

Розв’язок.

D – сума основного боргу (тіла кредиту);

r – відсоткова ставка, за якою нараховуються відсотки;

t – строк кредитування (термін погашення);

n – кількість платежів;

q – темп зміни/погашення основної суми боргу.

Перший амортизаційний платіж знаходиться:

грн.

Оскільки наступні амортизаційні платежі більше попереднього на 30000 грн, вони складуть для:

другого року 166667 грн ;

третього року 196667 грн ;

Відповідно відсотки нараховуватимуться на залишок заборгованості, вони становитимуть для:

першого року 125000 грн ( );

другого року 90833 грн ( );

третього року 833333 грн ( );

Відповідно план погашення даного кредиту буде наступний:

Період Залишок боргу на (грн) Сума нарахованих відсотків, грн Сума погашеного основного боргу, грн Загальна сплачена сума, грн
початок періоду кінець періоду
Загалом

Завдання 4. Компанія випускає облігації з купоном 80 грн., сума боргу – 1000 грн., а витрати на випуск становлять – 3 % номіналу. Раніше були випущені звичайні акції: поточна ціна – 40 грн., дивіденди – 3 грн, щорічний приріст дивідендів – 8 %. Частка облігацій у структурі капіталу – 0,4, акцій – 0,6. Розрахувати середньозважену вартість капіталу.

Розв’язок.

Для визначення вартості власного капіталу використовуєм формулу:

Св = D1/P + g

Де Св = вартість власного капіталу;

P – ринкова ціна однієї акції.

D1 – дивіденд, обіцяний компанією в перший рік реалізації інвестиційного проекту;

g – прогнозоване щорічне зростання дивідендів.

Св = (3/40) *100% +8%=15,5%

Для визначення вартості позикового капіталу використовуєм формулу:

Соб = (D/(No-f))*100

Де Cоб – вартість облігаційного боргу;

D – річний процентний доход з облігацій;В

No – номінальна вартість облігацій;

f – витрати на емісію і розміщення облігацій.

Соб = (D/(No-f))*100

Соб = (80/(1000-1000*0,03))*100=8,3%

Середньозважена вартість капіталу – визначається за формулою:

WACC = å(Ri * wi) + å(Rj(1-tax) * wj)

Де WACC - середньозважена вартість капіталу.

Ri – вартість джерел отримання власного капіталу.

Rj – вартість позикових джерел капіталу.

wi та wj – питома вага власного і боргового капіталу відповідно.

tax – ставка податку на прибуток.

Розраховуємо середньозважену вартість капіталу по-варіантно. Приймаючи ставку податку на прибуток – 19%

WACC = (15,5 * 0,6) + (8,3(1-0,19) * 0,4)=12%

Завдання 5. На підприємстві планується встановити нову автоматизовану технологічну лінію. Обсяг капіталовкладень – 7000 тис. грн.. Річні поточні витрати на виробництво продукції на лінії плануються в розміні 15500 тис. грн.., а обсяг продажу в оптових цінах – 18000 тис. грн. Термін експлуатації лінії 10 років. Облікова ставка НБУ – 15 % річних. Зробіть висновок про доцільність впровадження даного проекту.

Розв’язок.

1. Річний прибуток: 18000-15500=2500тис. грн.

2. Річна амортизація: 7000/10=700 тис. грн..

3. Річний грошовий потік = 2500+700=3200 тис. грн..

Чиста теперішня вартість грошового потоку = первинні інвестиції – дисконтовані грошові потоки за період впровадження інвестиційного проекту - первинні інвестиції.

Для нашого прикладу візмьмемо перші три роки. Чиста теперішня вартість проекту:

тис. грн..

Чиста теперішня вартість грошового потоку за 3 роки більше нуля, отже проект можна прийняти і вважати ефективним

Завдання 6.Необхідно виконати аналіз ринкового ризику акції. Дані, що характеризують прогнозовані сценарії розвитку подій на ринку наведені в таблиці

Вихідні дані

№ вар Імовірність (Р) Середньо ринкова доходність інвестиційних інструментів (%) Доходність акції (%)
підйом стабільн спад підйом стабільн спад підйом стабільн спад
0,20 0,50 0,30 -10 -5

Розв’язок.

Необхідно знайти β-коефіцієнт.

Β=(cov(Xi, Xm))/ m.

σ2m

Cov=Σpi(Xi-M(Xi))*(Xm-M(Xm))

M(Xm)=0,2*20+0,5*15+0,3*(-10)=11,5

M(Xi)=0,2*28+0,5*10+0,3*(-5)=9,1

=0,2*(20-11,5) .+0,5*(12-11,5) +0,3*((-10) -11,5) =54,3

Β=(0,2*(20-11,5)*(28-9,1)+0,5*(12-11,5)*(10-9,1)+0,3*((-10)-11,5)*((-5)-9,1))/54,3=2,27

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти