ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тести поточного контролю знань по темі 3

1. Крива байдужості споживача - це:

а) крива, побудована в координатах “кількість товару А – кількість товару Б”, крапки якої відтіняють поєднання товарів, яке вибирають споживачі;

б) можливий набір варіантів, комбінацій товарів (благ), що володіють однаковою корисністю для споживача, в зв’язку з чим йому байдуже, який вибрати набір із двох товарів, що знаходяться в кількісному співвідношенні, яке відповідає положенню крапок на кривій байдужості.

2. Бюджетна лінія - це:

а) співвідношення доходів і витрат держави, яке склалося при забезпеченні умов повної економічної зайнятості протягом року;

б) лінія (крива), крапки якої відповідають комбінації гранично можливої кількості товарів в наборі, що можуть бути куплені виходячи із обмеженого бюджету покупця.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Класична і неокласична теорії функціонування ринку праці.

2. Кейнсіанська теорія функціонування ринку праці.

3. Марксистська теорія функціонування ринку праці.

Бібліографічний список до теми

9, 10, 11, 12, 14, 15, 18

Тема 4.Сукупна пропозиція на ринку праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про фактори та напрямки впливу на обсяги сукупного пропонування робочої сили.

План вивчення теми

1.Поняття сукупного пропонування робочої сили.

2.Схема зайнятості робочої сили. Потоки робочої сили на ринку праці.

3.Джерела сукупного пропонування робочої сили.

4.Структурно-функціональний аналіз пропонування робочої сили.

5.Фактори та напрямки впливу на обсяги сукупного пропонування робочої сили.

6.Особливості пропонування робочої сили на ринку праці України.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Опанування цієї теми потребує перш за все визначення поняття обсягу сукупної пропозиції, на що можливі два погляди — вузький, за якого обсяг пропозиції зводиться до незайнятого населення, і широкий — визначається всією найманою робочою силою [31, с. 96—97]. На практиці, як правило, використовується вузький підхід до розгляду сукупної пропозиції, однак це звужує можливості її комплексного дослідження, зокрема її джерел і структури.

У зв'язку з цим важливо розглянути джерела сукупної пропозиції відповідно до широкого підходу, за яким до них відносять як сукупність економічно активного населення, так і економічно неактивного населення [31, с. 99—100]. Крім того, для з'ясування цілей регулювання зайнятості населення, зважаючи на доцільність широкого підходу, слід вивчити і проаналізувати структуру сукупної пропозиції за кваліфікаційною ознакою [31, с. 100— 101], ознакою конкурентоспроможності [31, с. 104], за формами договірних відносин [31, с. 106], за причинами входження до складу безробітних [31, с. 106].

Слід розуміти, що сукупна пропозиція характеризується динамічністю, тобто постійними змінами як в обсязі, так і в структурі, які наочно простежуються через наявність різноспрямованих потоків робочої сили на ринку праці [31, с. 103].

З огляду на сучасну ситуацію на ринку праці (перевищення пропозиції над попитом) слід звернути особливу увагу на заходи щодо скорочення сукупної пропозиції [31, с. 108—109].

У сучасній літературі обсяг пропонування називають сукупною найманою робочою силою, що визначається як кількість людей, які працюють або бажають працювати за плату в різних типах ринків праці.

Сукупну пропозицію треба аналізувати за такими критеріями: стать, вік, освіта, професія, кваліфікація тощо в регіональному та галузевому розрізах. При цьому аналіз пропонування в регіональному розрізі має враховувати сальдо трудової маятникової міграції. Обсяги сукупного пропонування робочої сили можна визначити за такою схемою: 1) визначення чисельності трудоактивного населення працездатного віку; 2) визначення перспективних коефіцієнтів трудової активності з урахуванням даних соціологічних обстежень і аналізу економічної ситуації; 3) визначення чисельності трудоактивних пенсіонерів за віком; 4) визначення загальної чисельності трудоактивних контингентів регіону; 5) визначення обсягів пропонування робочої сили з урахуванням сальдо маятникової міграції та прагнення працювати на умовах повної первинної, неповної та вторинної зайнятості.

В Україні склалося значне перевищення пропонування над попитом, у зв’язку з чим виникає потреба в заходах щодо скорочення сукупного пропонування на ринку праці. Можливі три напрями впливу на сукупну пропозицію на ринку праці: 1) зниження припливу робочої сили на ринку праці; 2) стимулювання відпливу робочої сили; 3) перерозподіл робочого часу і робочих місць між зайнятими.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність економічного змісту пропозиції робочої сили.

2. Яким чином можна визначити величину сукупної пропозиції робочої сили?

3. Покажіть різницю між внутрішнім і зовнішнім ринками праці з позиції пропозиції робочої сили.

4. В чому виявляється протиріччя закону попиту і пропозиції на ринку праці?

5. Розкрийте зміст структурно-функціонального аналізу пропозиції робочої сили.

6. По яким показникам аналізується якісний склад пропозиції робочої сили?

7. Розкажіть про регіональний аспект пропозиції робочої сили в Україні.

8. Який стан попиту на робочу силу в умовах трансформації економіки України?

Тести поточного контролю знань по темі 4

1. Сукупне пропонування робочої сили це:

а) добровільна угода між двома або декількома економічними суб’єктами на предмет виконання взятих обов’язків;

б) обсяг суспільного рівня кількості годин робочого часу, відповідних інтенсивності праці, рівня здібностей, підготовки та досвіду індивіду.

 

2. Пропонування якості робочої сили залежить від:

а) інтенсивних методів оплати праці працівників, які бажають працювати в інтенсивному темпі;

б) віку, статі, фізичного здоров’я, рівня загальної освіти, рівня професійної освіти, віросповідання тощо.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Особливості ринку праці і наслідки його функціонування.

2. Взаємозвязок між інтенсивністю, якістю праці і заробітною платою.

3. Різні концептуальні підходи до визначення ринку праці і ринку робочої сили.

4. Практичне значення сегментації ринку праці.

Бібліографічний список до теми

10, 11, 12, 14, 17, 19

 

Тема 5. Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про ринок робочих місць, умови функціонування ринку праці.

План вивчення теми

1. Поняття індивідуального попиту на робочу силу.

2. Ринок робочих місць.

3. Циклічний характер попиту на робочу силу.

4. Умови функціонування ринку праці.

5. Вплив різних факторів на обсяги сукупної пропозиції на ринку праці в Україні.

6. Регіонально-галузевий аналіз попиту на робочу силу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Основними факторами, що формують попит на робочу силу на мікро-рівні, є: попит на продукцію, що виробляється, прибуткова реалізація цієї продукції, ефективність функціонування фірми (підприємства) в конкурентному середовищі (норма і маса прибутку). Слід мати на увазі, що вказані залежності не прямо пропорційні, тому що, як правило, попит на робочу силу відстає від попиту на продукцію. Чинниками, що впливають на цю залежність, є науково-технічний прогрес, продуктивність праці, внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція, ціни. При оцінці дійсної ролі ціни у формуванні попиту на робочу силу слід ураховувати еластичність попиту, межі руху цін, ціну попиту на працю.

В практиці обраховують і потенційний попит на робочу силу (урахування перспектив розвитку підприємств і обрахування прогнозних моделей динаміки потреб в додаткових робітниках на перспективу). В такому аспекті попит на робочу силу розглядається як коротко- та довгостроковий попит на робочу силу, при цьому ураховується і циклічний характер попиту на робочу силу.

Структура попиту на робочу силу визначається конкретними видами праці. В цьому питанні слід урахувати те, що в сучасний період структура попиту надзвичайно складна, так як у межах суспільного виробництва існують десятки тисяч конкретних видів праці, що постійно змінюються і обновлюються. Структуру попиту можна розглядати по таким основним групам: а) попит на висококваліфіковану робочу силу; б) попит на робочу силу середньої кваліфікації; в) попит на робочу силу низької кваліфікації; г) попит на некваліфіковану робочу силу.

Попит на робочу силу зовні виступає як явище суб’єктивне, як продукт і інструмент кадрової політики підприємств, як явище мікрорівня. Паралельно з індивідуальним попитом (тобто попитом окремо взятої фірми) існує сукупний попит на робочу силу, що формується на основі попиту на робочу силу на різних рівнях економіки (окрема фірма, галузь економіки, комплекс галузей економіки). Слід ураховувати, що в економіці постійно відбуваються процеси переливу капіталу із галузі в галузь, а паралельно з ним і переливи попиту на робочу силу (регіонально-галузевий попит на робочу силу).

В економіці розглядається і державний рівень попиту на робочу силу, що складається з двох рівнів – попит на робочу силу в сфері матеріального виробництва та попит на робочу силу в сфері нематеріального виробництва.

Передусім треба дати визначення індивідуальному і сукупному попиту на робочу силу. У визначенні індивідуального попиту необхідно акцентувати увагу на тому, що індивідуальний попит може бути лише платоспроможним, а також пояснити зміст понять «попит на працю у широкому розумінні» і «попит на працю у вузькому розумінні». Студенту необхідно засвоїти вплив факторів (зростання виробництва продукції, зміни ціни на капітал, зміни ціни на робочу силу, зміну технології виробництва) на попит на працю. Цьому допоможе побудова відповідних графіків, котрі визначають залежність попиту на працю від кожного з перелічених факторів. Слід з'ясувати, в яких випадках дані фактори приводять до ефекту масштабу, а в яких — до ефекту заміни. Беручи до уваги і в даному разі, і взагалі, що теоретичні засновки існують не самі по собі, а застосовуються на практиці, під час моделювання впливу різних факторів на попит на робочу силу, слід робити це, розглядаючи ринок праці конкретної фірми, підприємства, організації.

Вивчаючи короткостроковий і довгостроковий попит на працю, студент має чітко усвідомити принципову різницю між ними, яка полягає зовсім не в календарних строках тривалості, а у впливовості різних факторів на попит. Треба зрозуміти, що таке гранична продуктивність, граничний продукт, як закон граничної віддачі впливає на рішення підприємця щодо оптимального попиту на робочу силу.

Еластичність попиту на працю за заробітною платою є здатністю попиту реагувати на зміну заробітної плати.

На простому графіку двох кривих попиту на працю — крутої іположистої — наочно видно, яка з них більш вигідна підприємцеві для наймання робочої сили. Студент має сам опрацювати даний графік.

Треба також знати, який вплив на попит на робочу силу здійснює перехресна еластичність, розглянути й усвідомити різницю між чотирма законами похідного попиту Хікса—Маршалла, які встановлюють зв'язок між прямою еластичністю попиту на працю (еластичність за заробітною платою), ціновою еластичністю на продукцію, заміною одних факторів іншими, питомою вагою витрат на виробництво та зайнятістю.

Питання для самоконтролю

1. Дайте поняття індивідуального попиту на робочу силу.

2. Які фактори впливають на обсяг індивідуального попиту на робочу силу?

3. Розкрийте зміст поняття ринок робочих міст.

4. Які вимоги робочих місць до якості робочої сили?

5. В зв’язку з чим попит на робочу силу має циклічний характер?

6. В чому сутність коротко- та довгострокового попиту на робочу силу?

7. Які процеси, що відбуваються в економіці України, впливають на обсяги сукупної пропозиції на ринку праці в Україні?

8. Розкажіть про регіонально-галузевий аналіз попиту на робочу силу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти