ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тести поточного контролю знань по темі 7

1. Безробіття - це:

а) здатність пристосовуватися до змісту й умов трудової діяльності безпосереднього соціального середовища, вдосконалювати свої ділові і особисті якості;

б) така соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом на неї.

 

2. Безробіття фрикційне виникає:

а) внаслідок того, що в кожен певний момент частина працівників знаходиться в стані зміни роботи;

б) при зміні економічної кон’юнктури, при кризовій фазі економічного циклу, коли сукупний попит зменшується.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Напрямки боротьби з різними видами безробіття.

2. Державна політика зайнятості молоді в Україні.

3. Аналіз причин та наслідків безробіття.

4. «Хронічне», «застійне» безробіття.

5. Соціальний захист від безробіття.

6. Безробіття і макроекономічні показники.

7. Приховане і часткове ббезробіття.

Бібліографічний список до теми

2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Тема 8.Внутрішньофірмовий ринок праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про регулювання внутрішньофірмового ринку праці в Україні.

План вивчення теми

1. Дисбаланс на внутрішньофірмовому ринку праці.

2. Маркетинг внутрішньофірмового ринку праці.

3. Внутрішньо фірмовий менеджмент (корпоративна культура).

4. Методи пристосування внутрішньофірмового пропонування робочої сили до економічних змін.

5. Професійне навчання кадрів на виробництві.

6. Державні заходи щодо наслідків вивільнення працівників.

7. Регулювання внутрішньофірмового ринку праці в Україні.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Існує кілька підходів до визначення сутності внутрішньофірмового ринку праці. Як правило, внутрішньофірмовий ринок праці розглядається як такий, що базується на русі персоналу всередині підприємства або по горизонталі, коли працівник переходить на нове робоче місце, схоже з попереднім за функціями і характером роботи, або по вертикалі — на більш високий розряд чи посаду. На даному ринку праці регулювання виробничих відносин зосереджено на гарантіях зайнятості і стимулюванні тривалого стажу на підприємстві.

Відповідно до іншого погляду внутрішньофірмовий ринок праці є «адміністративною організацією», протилежною зовнішній, конкурентній, де рух робочої сили визначається не стільки економічними змінами, скільки адміністративними правилами і процедурами. Таке визначення внутрішньофірмового ринку праці поширює цей феномен переважно на великі підприємства, які здатні захистити найману робочу силу від коливань економічної кон'юнктуриі забезпечити необхідні умови для внутнішньоорганізаційної мобільності, професійного зростання і підвищення оплати праці. Слід розуміти, що навіть такі суб'єкти не в змозі забезпечити подібний стан для всіх зайнятих. Роботодавці вимушені ранжирувати найманих працівників, диференціюючи умови наймання: для одних — стабільна зайнятість і висока заробітна плата, можливість просування; для інших — низька заробітна плата й імовірність звільнення за ініціативою адміністрації. Зрозуміло, що система внутрішньофірмового ринку праці орієнтована на перших.

Абстрагуючись від наведених відмінностей у визначенні внутрішньофірмового ринку праці, необхідно звернути увагу на характерні для нього особливості формування попиту і пропозиції робочої сили, а саме: на зміни в масштабі і структурі ринкового попиту на працю цей ринок праці реагує переважно зміною структури пропозиції праці через програми розвитку персоналу.

Слід розрізняти об'єктивні (рівень продуктивності праці, якість виконуваної роботи, рівень ділової активності, стан трудової дисципліни) і суб'єктивні (якість трудового життя) соціально-економічні результати функціонування внутрішньофірмового ринку праці. Важливою умовою досягнення високих результатів функціонування внутрішньофірмового ринку праці є маркетингова діяльність, ефективність якої визначається мірою практичної реалізації концепції розвитку фірми, орієнтованої на підбір потрібних працівників, їх раціональне розміщення в системі робочих місць, психологічну і професійну адаптацію, професійне навчання, посилення трудової мотивації.

Одним з важливих факторів, що може суттєво знизити ефективність функціонування внутрішньофірмового ринку праці, наявність дискримінації. Студент має ознайомитися з її сутністю, видами і наслідками, а також можливостями і заходами запобігання їй. Потрібно опанувати нормативно-правові акти (Конституція України, Кодекс законів про працю, Конвенції МОП), що регламентують питання дискримінації у сфері праці.

Питання для самоконтролю

1. Що таке дисбаланс на внутрішньофірмовому ринку праці?

2. Що таке дефіцит робочої сили на внутрішньофірмовому ринку праці?

3. Що таке надлишок робочої сили на внутрішньофірмовому ринку праці?

4. Розкажіть про маркетинг внутрішньофірмового ринку праці.

5. Які ви знаєте методи пристосування внутрішньофірмової пропозиції робочої сили до економічних змін?

6. Які ви знаєте державні заходи щодо пом’якшення негативних наслідків вивільнення працівників?

7. Охарактеризуйте механізм регулювання внутрішньофірмового ринку праці в Україні.

 

Тести поточного контролю знань по темі 8

1. Внутрішньофірмовий ринок праці – це:

а) задоволення внутрішньофірмового попиту на робочу силу внутрішньофірмовою пропозицією;

б) ринок зі співвідношенням цін беквардейшн.

 

2. Дисбаланс на внутрішньофірмовому ринку праці – це:

а) внутрішньофірмове безробіття;

б) дисбаланс між попитом на робочу силу та пропозицією на робочу силу.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Ціна і вартість робочої сили.

2. Практичний вияв факторів впливу на сукупну пропозицію праці.

3. Забезпечення зайнятості на внутрішньфірмовому ринку.

 

Бібліографічний список до теми

11, 12, 14, 15, 17, 27

 

Тема 9.Гнучкий ринок праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про гнучкі форми зайнятості на ринку праці.

План вивчення теми

1. Поняття гнучкості та жорсткості ринку праці.

2. Гнучкі форми зайнятості на ринку праці.

3. Нестандартні режими робочого часу.

4. Надомна праця.

5. Мобільність робочої сили.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Поняття «гнучкий ринок праці» виникло з розвитком глобалізації світової економіки та поглибленням розподілу праці. Воно стало результатом випереджального зростання чисельності робочої сили порівняно зі зростаючою кількістю робочих місць та значним підвищенням продуктивності, що збільшує безробіття у світі з усіма його негативними наслідками. Пошук способів розв'язання проблеми й обумовив виникнення поняття «гнучкий ринок праці». Гнучкий ринок праці не став альтернативою безробіттю, однак, дозволив «пом'якшити» його, створити сприятливіші умови для тих верств громадян, які не були здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Студентам слід засвоїти, що гнучкість ринку праці — це його здатність швидко адаптуватись до змін у співвідношенні попиту і пропозиції робочої сили за рахунок високого рівня загальної і професійної освіти, активності й мобільності робочої сили та зміни регламентованого робочого часу. Гнучкість ринку праці є водночас і гнучкістю трудових відносин. Ринок праці конкретної організації може бути гнучким або жорстким залежно від того, які відносини склалися між роботодавцями та найманими працівниками.

Для глибокого усвідомлення ролі гнучкого ринку праці студент має знати, які фактори та яким чином на нього впливають, а саме: розвиток конкурентного середовища, раціональні витрати на робочу силу, інтеграція у світовий ринок, вікова структура робочої сили. Розглядаючи ці чинники, варто зіставити їх із ситуацією в Україні, для того щоб зробити висновок, що наш національний ринок праці є жорстким.

Гнучкість ринку праці призводить до поглиблення двоїстості ринку праці, виштовхуючи на периферію дедалі більшу кількість зайнятих. Особливо сприяє цьому застосування гнучких форм зайнятості. Розвиток вторинного ринку праці, який відбувається в цьому разі, є явищем негативним. Але такі позитивні риси гнучкого ринку праці, як «пом'якшення» безробіття та можливість щодо працевлаштування найбільш вразливих верств населення, перевершують його негатив, особливо за високого рівня безробіття серед жінок і молоді.

Студент має розібратись у сутності гнучких форм зайнятості (ГФЗ) як механізму зміни регламентованого робочого часу (дня, тижня, року). При цьому треба виходити з того, що ГФЗ можуть використовуватись лише на тих підприємствах або в окремих його підрозділах, в яких дозволяють це робити організаційно-технологічні умови виробництва та стан виробничих відносин. Слід розглянути види ГФЗ з позиції їх практичного застосування.

Студенту необхідно орієнтуватись у правових аспектах жорсткості ринку праці України. Законодавством установлені певні обмеження свободи підприємців у формах зайнятості, організації робочого часу, визначенні витрат на робочу силу.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст понять гнучкості та жорсткості ринку праці.

2. Які ви знаєте аспекти гнучкості ринку праці?

3. Які використовуються заходи щодо посилення гнучкості ринку праці?

4. Які гнучкі форми зайнятості на ринку праці?

5. Перечисліть нестандартні режими робочого часу.

6. Що таке надомна праця?

7. Що таке тимчасовий найм?

8. Розкажіть про дотримання принципів трудової моралі на японських підприємствах.

9. Що таке мобільність робочої сили?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти