ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тести поточного контролю знань по темі 9

1. Більшою гнучкістю ринку праці відзначається:

а) ситуація, коли учасники ринку не можуть його покинути, а другі не хочуть виходити на ринок;

б) конкурентний (вільний ) ринок праці.

 

2. Більшою жорсткістю ринку праці відзначається:

а) ринок праці, на якому досить великим впливом користуються профспілки та який регулюється державою;

б) ринок праці, на якому складається ситуація, що порушує діюче законодавство.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Якісний склад пропозиції робочої сили.

2. Конкуренція роботодавців на робочу силу як умова ефективності функціонування ринку праці.

Бібліографічний список до теми

7, 11, 12, 13, 17, 20, 22

Змістовий модуль 2. Роль держави в процесі забезпечення ефективного функціонування ринку праці

 

Тема 10.Правове забезпечення ринку праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про методи регулювання і ресурси забезпечення ринку праці.

План вивчення теми

1. Нормативно-правове забезпечення регулювання ринку праці.

2. Основні положення Закону України «Про зайнятість населення» і напрямки його коригування з урахуванням зарубіжного досвіду.

3. Роль Закону України «Про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» у розв 'язанні проблем на ринку праці.

4. Нормотворча діяльність МОП у сфері регулювання зайнятості населення.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми тісно пов'язано із законодавчими актами України, серед яких основними в даному разі є Конституція України і зокрема статті: 3, 22, 24, 26, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53 65; закони України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про оплату праці», «Про соціальне партнерство», «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», Кодекс законів про працю України.

Ці акти студент має опанувати й уміти вільно користуватись ними в практичній діяльності. Цьому сприятиме розв'язання завдань як в аудиторії, так і самостійно.

До речі, треба чітко розуміти, що коментарі до законів України та підзаконних актів, які даються в підручниках і спеціальній літературі, не можуть замінити глибокого знайомства з першоджерелами.

Особливу увагу слід приділити взаємозв'язаності законодавчих актів, необхідності комплексного їх застосування і водночас взяти до відома таке: станом на вересень 2006 р. Верховна Рада України ще не ухвалила зміни до Закону України «Про зайнятість населення» у повній редакції. Оскільки Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» перебрав на себе частину функцій Закону України «Про зайнятість населення», іноді виникають правові колізії.

 

Питання для самоконтролю

1. Організаційно-правові засади фінансування діяльності служби зайнятості в Україні і Росії: порівняльна характеристика переваг і недоліків (форум, дебати).

2. Оцінка ефективності функціонування Фонду загальнообов 'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: вибір методичних підходів.

 

Тести поточного контролю знань по темі 10

1. За підготовку та прийняття законодавчих актів з формування та регулювання ринку праці відповідає:

а) законодавча вітка влади, представлена Верховною Радою України;

б) виконавча влада, представлена в Україні Кабінетом Міністрів України;

в) судові органи влади, до яких належать Конституційний, Верховний та Арбітражний суди, а також Міністерство юстиції;

г) регіональні ланки системи управління ринком праці.

 

2. Центральним органом виконавчої влади з питань регулювання ринку праці є:

а) Міністерство праці та соціальної політики України;

б) Державна служба зайнятості;

в) Кабінет Міністрів України;

г) професійні спілки.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Структурно-функціональний аналіз пропозиції робочої сили.

2. Правове забезпечення ринку праці.

 

Бібліографічний список до теми

1, 2, 3. 7, 11, 12, 13, 17

 

Тема 11.Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення ринку праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про основні методи дослідження ринку праці.

План вивчення теми

1. Мета, завдання і напрямки аналізу ринку праці.

2. Основні методи дослідження ринку праці.

3. Методичні засади аналізу ринку праці.

4. Прогнозування параметрів ринку праці.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчаючи тему, студент має поцікавитись розвитком системи даних і джерел інформації в Україні щодо ринку праці [14, с. 109—111]. Слід ознайомитися зі станом комп'ютеризації інформаційно-аналітичного процесу, який забезпечує необхідні дані щодо регулювання ринку праці. Необхідно у зв'язку з цим ознайомитись із Конвенцією МОП № 160 «Про статистику праці» і рекомендацією МОП з відповідною назвою.

Студент повинен знати, які методи інформаційного забезпечення застосовуються в Україні, їх сутність, переваги й недоліки, сферу застосування, методологічну різницю; форми статистичної звітності [14, с. 111—115].

Потрібно орієнтуватися в напрямах, рівнях і методах аналізу ринку праці та його прогнозування; знати науково-дослідні установи та імена провідних учених України й іноземних, які вивчають проблеми дослідження і моніторингу ринку парці [14, с 115—122; 15, с. 123-—124]; читати періодичну літературу, яка віддзеркалює сучасні проблеми ринку праці України.

Питання для самоконтролю

1. На підприємстві приховують безробіття. За якими ознакамице можна встановити?

2. За якими джерелами можна підрахувати співвідношення витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за минулий рік? Зробіть такий розрахунок.

3. Які інформаційні джерела будуть потрібні для розрахунку прихованого безробіття на національному ринку праці за минулий рік?

4. Які джерела інформації дадуть змогу з'ясувати економічну активність населення за віковими групами, за статтю, за місцем проживання і за який період?

5. Які інформаційні джерела дадуть змогу визначити співвідношення витрат на заходи активної і пасивної політики держави на ринку праці за рік?

6. Які інформаційні джерела дадуть змогу підрахувати: чи всі, хто професійно навчався, завершили навчання?

7. Які інформаційні джерела дадуть змогу підрахувати співвідношення між вільними робочими місцями та безробітними?

8. Які потрібні дані для розробки проекту середньострокової Державної програми зайнятості відповідно до чинних законодавчих актів?

Тести поточного контролю знань по темі 11

1. Основними напрямками аналізу ринку праці є:

а) співвідношення попиту і пропозиції робочої сили;

б) показників навантаження на вільне робоче місце в динаміці, за регіонами, за видами економічної діяльності;

в) зайнятості населення за її статусом, за формами власності, за видами економічної діяльності;

г) безробіття по регіонах України з урахуванням віку і освіти.

 

2. Порівняння показників ринку праці регіону з показниками ринків праці інших регіонів або із загальними показниками по Україні, порівняння показників ринку праці регіону обласного рівня із показниками регіонів місцевого рівня, передбачає:

а) порівняльний аналіз;

б) аналіз відносних показників (коефіцієнтів);

в) вертикальний аналіз;

г) факторний аналіз.

3. Визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження, передбачає:

а) порівняльний аналіз;

б) аналіз відносних показників (коефіцієнтів);

в) вертикальний аналіз;

г) факторний аналіз.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Значення наукового забезпечення ринку праці.

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення ринку праці.

3. Практичне значення ЄТОНН та ЄIАС.

Бібліографічний список до теми

2, 3, 11, 12,14, 26

 

Тема 12. Методи регулювання і ресурсне забезпечення ринку праці

Мета:засвоїти,закріпити та систематизувати знання студентів про засади ефективності функціонування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

План вивчення теми

1. Підходи до класифікації методів регулювання ринку праці.

2. Механізм функціонування Фонду загальнообов 'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі— Фонд).

3. Засади оцінки ефективності функціонування Фонду.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розпочинати вивчення цієї теми варто з доведення необхідності поєднання механізмів державного, стихійного та колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками на ринку праці. Треба також зосередитися на визначенні ролі політики (концепції) зайнятості щодо встановлення міри та напрямів державного регулювання ринку праці. Необхідно звернути увагу на три ключових моменти у формуванні політики зайнятості в Україні, які полягають у сприянні повній, продуктивній та вільно вибраній зайнятості. Вільно вибрану зайнятість слід пов'язати з принципами, закладеними в рекомендаціях Міжнародної організації праці щодо зайнятості населення.

Вивчення методів державного регулювання зайнятості неможливе без чіткої їх класифікації за певними ознаками. При цьому студентам слід пам'ятати, що в підґрунтя вибору тих чи інших методів регулювання зайнятості завжди кладуться результати аналізу і прогнозу ситуації на ринку праці, визначення ступеня переваг кожного з методів, оцінка наслідків їх використання, аналізу міри узгодженості використовуваних методів тощо.

На особливу увагу заслуговують джерела фінансування заходів державного регулювання ринку праці та зайнятості, серед яких важливе місце посідає фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Фонд). Опановуючи відповідний Закон України, студенти мають звернути увагу на джерела утворення і напрями витрат, підпорядкування, переваги і недоліки Фонду, управління Фондом, контроль за діяльністю Фонду, переваги Фонду порівняно з державним фондом сприяння зайнятості населення (ДФСЗН).

Вивчення джерел фінансування заходів державного регулювання ринку праці та зайнятості неможливе без з'ясування ролі й місця інших джерел фінансування державного регулювання зайнятості, фінансування створення додаткових робочих місць, громадських робіт, професійної підготовки кадрів на підприємствах тощо.

Питання для самоконтролю

1.Політика зайнятості і політика на ринку праці: відмінності і напрями реалізації.

2.Заходи держави щодо стимулювання іноземних інвестицій в Україні: аналіз ситуації і способи вирішення проблем .

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти