ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. В процесі вивчення дисципліни «Ринок праці» студентам пропонується виконати індивідуальні завдання дослідного характеру за наведеним переліком.

Загальна процедура виконання індивідуального завдання охоплює декілька етапів:

Етап 1. Попереднє ознайомлення із змістом завдання. На цьому етапі, студент повинен усвідомити місце завдання у навчальній програмі дисципліни.

Етап 2. На другому етапі відбувається детальний аналіз змісту завдання. Основою цього етапу роботи є знання, які вже має студент. Студент демонструє своє бачення проблематики ситуації, способи її розв’язання.

Етап 3. Третій етап полягає у визначенні джерел та зборі статистичної інформації, яка необхідна для здійснення аналізу ситуації, яку покладено в основу індивідуального завдання.

Етап 4. На четвертому етапі студент повинен провести аналіз та підбити підсумки щодо сформульованих пропозицій.

Етап 5. Підготовка звіту в письмовій формі. Звіт повинен бути переконливим, простим, поточним і зрозумілим.

 

Перелік індивідуальних завдань дослідного характеру для студентів заочної форми начання

Завдання 1. Проаналізуйтеекономічно активне населення за статтю та місцем проживання у динамиці (за оцінками, розрахованими на базі матеріалів щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності) за останні три роки. Рівні економічної активності населення за статтю та місцем проживання у динамиці (за оцінками, розрахованими на базі матеріалів щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності) за останні три роки.

Завдання 2.Проаналізуйте чисельність зайнятого та безробітного населення віком 15—70 років у динамиці (у регіональному розрізі) (за оцінками, розрахованими на базі матеріалів щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності) за останні п'ять років.

Завдання 3.Проаналізуйте рівень зайнятості та рівень безробіття населення працездатного віку у динамиці (у регіональному розрізі) (за оцінками, розрахованими на базі матеріалів щоквартальних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності) за останні п'ять років.

Завдання 4. Визначте динаміку руху робочої сили працівників, зайнятих у різних видах економічної діяльності за останні п'ять років (у розрізі регіонів).

Завдання 5. Проаналізуйте структуру чисельності осіб, що мали статус безробітних, за останній рік (за тривалістю безробіття). Середня тривалість зареєстрованого безробіття у динамиці (у регіональному розрізі).

Завдання 6. Проаналізуйте потребу в працівниках підприємств, установ і організацій за формами власності за останні п'ять років. Потреба в працівниках підприємств, установ і організацій за формами власності та видами економічної діяльності станом на кінець останнього року.

Завдання 7. Проаналізуйте потребу підприємств, установ і організацій у працівниках для заповнення вільних робочих місць станом на кінець року за останні п'ять років (у регіональному розрізі).

Завдання 8.Визначтенавантаження на одне вільне робоче місце на кінець року.

Завдання 9. Активні заходи соціального захисту незайнятого населення у динамиці (чисельність працевлаштованих, направлених на професійне навчання, громадські роботи). Охоплення населення заходами сприяння зайнятості та соціального захисту в динамиці.

Завдання 10. Визначте чисельність осіб, працевлаштованих службою зайнятості, та рівень працевлаштування незайнятих громадян (питома вага працевлаштованих у загальній чисельності осіб, що перебували на обліку) за останні три роки (у регіональному розрізі).

Завдання 11. Проаналізуйте ефективність працевлаштування різних категорій громадян за останній рік (за причинами незайнятості).

Завдання 12.Визначте чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними послугами за останні три роки (у регіональному розрізі). Професійна орієнтація населення за останній рік.

Завдання 13. Порядокформування та використання Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за останній рік.

Завдання 14. Динаміка загальних надходжень та витрат державного фонду сприяння зайнятості населення та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за останні п'ять років.

Завдання 15. Чисельність безробітних, які отримували допомогу з безробіття станом на кінець останнього року, за розмірами допомоги з безробіття (без урахування індексації).

 


Методичні рекомендації ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ домашньої контрольної роботи

 

Навчальним планом передбачено виконання однієї домашньої контрольної роботи. Контрольна робота виконується після вивчення теоретичного матеріалу змістового модуля 1. Контрольна робота виконується після вивчення теоретичного матеріалу та рекомендованої літератури по одному з зазначених нижче варіантів. Кожний варіант містить одне теоретичне питання, практичне завдання та задачу. Структура контрольної роботи включає титульний лист, зміст роботи, список використаної літератури, дату і підпис студента.

Титульний лист повинен містити такі реквізити: назву дисципліни, курс, факультет, шифр групи, прізвище студента.

Зміст роботи включає номер варіанта, перелік питань контрольної роботи, відповіді на питання. На аркушах слід залишати поля для виправлень і зауважень викладача.

Список використаної літератури оформлюється у відповідності з загальними вимогами. В кінці роботи студент проставляє дату її виконання і підпис. Обсяг роботи не повинен перевищувати 8-10 аркушів шкільного зошиту.

Студенти під час виконання контрольної роботи не повинні припускати дослівного переписування матеріалу підручника або навчального посібника. Завдання правового спрямування (завдання 2) передбачають активізацію навчального процесу в напрямі поглиблення засвоєння і розуміння законодавчих і нормотворчих актів у галузі ринку праці. Обґрунтування завдань на достатньому рівні може бути здійснено лише за умови глибокого опрацювання додаткової літератури (Конституція України, закони, положення, накази тощо).

Приклад розв'язання правової колізії

Умова. Які категорії громадян мають право на достроковий вихід на пенсію за півтора роки до встановленого законодавством строку на пільгових умовах?

Розв'язання

Право на достроковий вихід на пенсію за півтора роки до встановленого законодавством строку мають громадяни, котрі відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» можуть вийти на трудову пенсію за віком на пільгових умовах, а також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для цих категорій громадян зменшується пенсійний вік відповідно до підп. г п. 1 ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення».

 

Задачі (завдання 3 На аркушах слід залишати поля для виправлень і зауважень викладача.

Список використаної літератури оформлюється у відповідності з загальними вимогами. В кінці роботи студент проставляє дату її виконання і підпис. Обсяг роботи не повинен перевищувати 8-10 аркушів шкільного зошиту.

Задачі максимально наближені до практичних ситуацій. Вони охоплюють розділи тем навчальної дисципліни «Ринок праці», які стосуються попиту та пропозиції праці, зайнятості і безробіття, використання робочого часу та трудової міграції, роботи державної служби зайнятості, стану використання робочої сили, розподілу витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в різних можливих варіантах.

Задачі розв'язуються за допомогою формул, перелік яких надається.

Перелік формул

1. Еластичність Попиту на працю за заробітною платою (пряма еластичність):

(5.1)

де J— еластичність попиту на працю за заробітною платою;

L — чисельність зайнятих працівників, осіб;

W— часова ставка заробітної плати, грн.

2. Рівень економічної активності населення;

(5.2)

де lf— рівень економічної активності населення, %;

LF — чисельність економічно активного населення, осіб;

S — населення у віці 15—70 років включно, осіб.

3. Рівень зайнятості населення:

(5.3)

де e — рівень зайнятості населення, %;

E — чисельність зайнятого населення, осіб;

LF— чисельність економічно активного населення, осіб;

U— чисельність безробітних, осіб.

4. Структура зайнятості:

(5.4)

де ei — рівень зайнятості і-и видом економічної діяльності, %;

Ei — чисельність зайнятих і-м видом економічної діяльності, осіб;

LF— чисельність економічно активного населення, осіб.

5. Середня тривалість безробіття, місяців:

(5.5)

де Tc — середня тривалість безробіття, місяців;

Т — тривалість безробіття окремої групи безробітних, місяців';

U — чисельність безробітних окремої групи з однаковою тривалістю безробіття, осіб.

6. Рівень безробіття за певний період:

(5.6)

де и — рівень безробіття, %;

U— чисельність безробітних, осіб;

LF — чисельність економічно активного населення, осіб.

7. Чисельність безробітних:

(5.6)

де Un — кількість осіб, які «входять» у стан безробіття за місяць;

Тс — середня тривалість безробітгя, місяців.

8.Ризик залишитися без роботи:

(5.7)

де r— ризик залишитися без роботи, %

Un — кількість осіб, які «входять» у безробіття за даний місяць;

LFп — чисельність економічно активного населення на даний місяць, осіб.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти