ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Економічний зміст цінних паперів

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………...

1. Економічний зміст цінних паперів

1.1. Сутність цінних паперів і історичні передумови виникнення та їх характеристика……………………………………………………………………..

1.2 Ринок цінних паперів, його суть……………………………………………….

2. Види цінних паперів

2.1 Характеристика основних видів цінних паперів ……………………………………

2.2 Класифікація цінних паперів………………………………………………………

3 Структура ринку цінних паперів. Фондова біржа

3.1. Структура ринку цінних паперів…………………………………………….

3.2 Поняття фондової біржі…………………………………………………………

3.3.Завдання фондової біржі……………………………………………………..

3.4 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів…………………

Висновки та пропозиції …………………………………………………………………

Список використаної літератури……………………………………………………..

 

Вступ

В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення, але ще зовсім недавно ринок цінних паперів ми бачили тільки з телеекрана життя Заходу і він здавався абсолютно немислимим в умовах нашої країни. Але все поступово міняється і ось вже і громадяни України стикаються з цим, що має великий вплив на найважливіші аспекти життєвого устрою в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі і інші цінні папери, які ще зовсім недавно були новинкою, тепер міцно вкоренилися в наше життя нарівні з такими звичними словами як "біржа" і "депозитарій".

З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій території України. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. Збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України, невпинно зростає загальний обсяг їх емісії.

В той же час подальший розвиток національного ринку цінних паперів стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Найголовнішими з них є:

1) кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці;

2) відставання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому;

3) слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів;

4) нерозвиненість первинного ринку цінних паперів, практична відсутність операцій з похідними від цінних паперів;

5) відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку;

6) відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень населення.

Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивний динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його учасників — інвесторів, емітентів, посередників — він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.

На ринках цiнних паперiв формуються вихiднi критерiї для оцiнки ефективностіi нових вкладень, здiйснюється економiчний контроль за ефективною дiяльнiстю акцiонерних пiдприємств. Особливо це важливо для “захисту” пiдприємництва вiд наслiдкiв комерцiйного ризику в сучасних умовах, рiзких змiн у структурi свiтового господарства, стрибкiв у динамiцi товарних цiн, вiдсоткових ставок, валютних курсiв.

Ринки цiнних паперiв ( особливо короткостроковi ) вiдiграють важливу роль у регулюваннi грошового обiгу та кредиту. Досвiд останнiх десятирiч у країнах Заходу свiдчить, що iснування розгалуженої мережi ринкiв цiнних паперiв у багатьох ситуацiях може стримувати розвиток iнфляцiйних процесiв. Це пов’язано з тим, що наявнiсть значної кiлькостi рiзних цiнних паперiв допомагає зв’язати частину невитрачених грошових ресурсiв споживачiв, перевести їх з положення незадоволеного поточного попиту в положення, що забеспечує їх збереження. За недостатнього розвитку ( або вiдсутностi ) ринку цiнних паперiв може скластися драматична проблема розмiщення державних позик, викликана дефiцитнiстю бюджету.

Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового становища у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави постає необхіднсть забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та “переливу” коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку цінних паперів є своєрідним індикатором лібералізації економіки й успішного проведення ринкових реформ.

Отже, з усією очевидністю видно, що дана область ринкових відносин є дуже важливою, складною та актуальною на сьогоднішній день.

Метою роботи є аналіз стану і розвитку фондового ринку в Україні в умовах становлення ринкових відносин.

Предметом дослідження є проблеми відтворювального та інвестиційного процесів в Україні.

Об'єктом дослідження є фондовий ринок України.

Теоретико-методологічною основою курсової роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних папрів та фондового ринку, Держкомстату та економічних і політичних періодичних видань.

В цій роботі будуть розглянуті основні аспекти ринку цінних паперів в Україні, його структура, інструменти та шляхи вирішення проблем на сучасному етапі.

 

Економічний зміст цінних паперів

Види цінних паперів

Класифікація цінних паперів

 

За видом емітента:

- державні (центральних, місцевих органів влади);

- корпоративні;

- іноземних емітентів;

За первинністю:

- первинні - відбивають права на продукцію, кошти, майно, землю й інші первинні ресурси (акції, облігації, векселя, сертифікати);

- похідні - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів; (первинних цінних паперів, товарів, матеріальних цінностей та ін.) (опціони, ф’ючерси, варранти).

За терміном звертання:

- короткострокові (менш ніж 1 рік);

- середньострокові (від 1 до 5 років);

- довгострокові (понад п'ять років);

- безстрокові – не мають кінцевого терміну погашення.

За посвідченням права власності:

- пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (акції, інвестиційні сертифікати).

- боргові - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання (облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі;)

- іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів (іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні; сертифікати ФОН;)

- приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

- товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

За формою виплати доходу:

- з фіксованим доходом - рівень доходу за даними цінними паперами визначається в момент їх випуску і звичайно не підлягає зміні (облігації, привілейовані акції);

- з коливним доходом - рівень доходу по цінних паперах з коливним доходом звичайно не відбивається при їх випуску, а може залежати:

- від підсумків роботи емітента (розміру чистого прибутку) за окремий установлений проміжок часу (прості акції);

- від установленого механізму індексування доходів по цінних паперах (рівень інфляції, курс валют, вартість дорогоцінних металів та ін.).

За способом реєстрації власника:

- іменні - облік прав власності за цим видом цінних паперів ведеться з вказівкою імені конкретного власника;

- пред'явницькі - права по цих цінних паперах реалізуються при їх пред'явленні;

- ордерні - складається на ім'я першого власника із застереженням "його наказу". Ордерний цінний папір передається іншій особі шляхом здійснення передатного напису – індосаменту. До ордерних цінних паперів відноситься вексель.

За можливістю дострокового пред'явлення до погашення:

- термінові - погашаються емітентом після закінчення визначеного, звичайно встановленого в проекті емісії, терміну;

- терміном за пред'явленням - можуть погашатися в момент пред'явлення цінного папера до витікання кінцевого терміну.

За можливістю участі в керуванні емітентом:

- ті, що дають право на участь у керуванні: до цінних паперів, що надають право на керування підприємством, можна віднести прості акції, власник яких бере участь у керуванні акціонерним товариством через голосування на загальних зборах акціонерів;

- ті, що не дають право на участь у керуванні. Не дають права на участь у керуванні облігації, привілейовані акції (хоча в деяких випадках є голосуючими цінними паперами), векселя.

За черговістю задоволення претензій кредиторів:

- старші (облігації, привілейовані акції) - мають старшинство при задоволенні претензій після кредиторів (щодо одержання доходів по цінних паперах, по претензіях до майна при ліквідації підприємства і т.д.);

- молодші (прості акції) - претензії по цих цінних паперах задовольняються в останню чергу після всіх кредиторів і власників старших цінних паперів.

За формою існування:

- документарні - при документарній формі цінних паперів - на кожного власника оформляється бланк сертифіката цінного папера з указівкою загальної кількості і вартості приналежних йому цінних паперів, прав, наданих цінним папером, і інших реквізитів;

- бездокументарні - при бездокументарній формі оформляється глобальний сертифікат на весь обсяг випуску, що здається на збереження в депозитарій. А права власності на цінні папери підтверджуються обліковими записами в депозитарній установі.

 

Поняття Фондової біржі

Фондова біржа сприяє придбанню на певних умовах і на певний строк вільних грошей, залученню коштів за рахунок випуску і про­дажу акцій, облігацій і спрямування їх на технічне оновлення підприє­мства, його переорієнтацію на випуск продукції, яка має найвищий попит. Біржа може сприяти переливу капіталу з однієї галузі в іншу, а завдяки державному регулюванню цих процесів він може спрямову­ватись у ті соціальне важливі сфери, які найбільше його потребують

Як вторинний ринок цінних паперів фондова біржа сприяє здійс­ненню переходу фондових цінностей від одного суб'єкта до іншого. На первинному ринку цінності емітуються, тобто випускаються в обіг і розповсюджуються серед інвесторів. В окремих випадках на біржах можуть розповсюджуватися цінні папери. Емітентами цінних паперів можуть бути юридичні особи, дер­жава, державні органи, органи місцевої адміністрації, підприємства, іноземні юридичні особи. Громадяни або юридичні особи, що купують цінні папери від свого імені та за свій рахунок, є інвесторами. Ними можуть бути також іноземні громадяни та юридичні особи. Ще один учасник ринку цінних паперів — інвестиційна інституція, якій надається право юри­дичної особи, що дає їй можливість виконуватифункції посередни­ка (фінансового брокера), інвестиційного консультанта, інвестицій­ної компанії, інвестиційного фонду. Інвестиційні компанії можуть займатися організацією випуску цінних паперів та видаванням га­рантій щодо розміщення їх на користь третім особам, вкладати кош­ти у цінні папери від свого імені та за свій рахунок, у тому числі через котування цінних паперів, за якими інвестиційна компанія зо­бов'язується їх продавати і купувати.

 

Завдання фондової біржі

Основні завдання фондової біржі:

• мобілізація і концентрація капіталів з метою організації ліквідного РЦП;

• надання організованого місця для укладення угод;

• виявлення збалансованої біржової ціни, забезпечення високого рівня ліквідності вкладень в цінні папери, що котируються;

• забезпечення гласності й відкритості біржового торгу, надання інформації про ціни та умови обігу фінансових інструментів;

• забезпечення арбітражу як механізму вирішення спірних питань;

• забезпечення гарантій виконання біржових угод; розробка стандартів і кодексу поведінки учасників біржової торгівлі.

Згідно з нормативними актами різних країн до основних елементів біржової торгівлі цінними паперами належать такі:

• допуск і вилучення цінних паперів до (з) обігу на фондовій біржі;

• визначення способів біржової торгівлі, тобто способів укладення угод купівлі-продажу цінних паперів між учасниками біржової торгівлі;

• визначення видів угод, які можуть укладатися на біржі;

• встановлення кола учасників біржової торгівлі;

• встановлення порядку оформлення біржових угод;

• визначення порядку виконання доручень клієнтів щодо продажу чи купівлі цінних паперів, які котируються на фондовій біржі.

 

Висновки та пропозиції

 

Сьогодні ринок цінних паперів України знаходиться в стадії розвитку. При цьому мається значний потенціал як з боку професійних учасників ринку, так і з боку інвесторів.

Позитивну роль у розвитку ринку відіграють:

факт появи на ньому акцій приватизованих промислових підприємств, завдяки чому збільшується обсяг "предмета діяльності", тобто цінних паперів;

значна зміна фондового ринку, за рахунок активізації діяльності як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів;

перспективи створення інституту незалежних реєстраторів, що значно полегшить процес переоформлення іменних цінних паперів, збільшить швидкість їхнього обороту й у значній мірі зрівняє права акціонерів;

наявність кваліфікованих професійних учасників ринку цінних паперів;

удосконалювання законодавства, що регулює діяльність фондового ринку України.

Безумовно, регулювання відносин на ринку цінних паперів має потребу в зробленій нормативно-правовій базі. Однак, говорити про останній поки особливо не приходиться. У принципі, саме це є основою недоліків, що маються на сьогоднішній день на ринку цінних паперів в Україні, серед яких можна виділити наступні:

1. Усе ще не одержала логічного завершення розробка правового забезпечення формування національного ринку цінних паперів

2. До створення справді цивілізованих інвестиційних інститутів, покликаних виконувати посередницькі функції між емітентами і покупцями цінних паперів, "дистанції величезного розміру". Фактично незадіяними чи задіяними вкрай незначно в цій найважливішій справі залишаються банки, система казначейства і валютна біржа. Ситуація збільшується і підірваної через несумлінну (якщо не сказати більше) діяльності репутацією великої кількості фінансових посередників.

3. В Україні поки ще відсутня чітка система гарантій розміщення цінних паперів як для вітчизняних так і для іноземних фізичних і юридичних осіб.

4. Питання про лімітування покупки окремих видів цінних паперів в Україні (на відміну від Росії, де ліміт покупки державних короткострокових зобов'язань для фірм-нерезидентів складає 10%) поки в практичній площині не ставиться.

5. Дотепер не урегульоване питання про присутність на національному ринку цінних паперів фірм-нерезидентів у якості самостійних фінансових партнерів.

6. Не доведена до логічного завершення і технічна сторона справи. Так, у результаті вибіркового обстеження стану ринку цінних паперів в Україні, проведеного торік Управлінням статистики України разом зі статистичними управліннями Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Львівської, Полтавської, Харківський областей і м. Києва, установлено, що тільки 76% цінних паперів були надруковані з усіма необхідними реквізитами, включаючи захист.

7. Розвиток національного ринку цінних паперів багато в чому стримується усе ще неадекватною сприйнятливістю населення. Навіть у Росії гроші в цінні папери (акції й облігації) вкладають лише 2% жителів Москви і 3% петербуржців, ще меншу активність виявляють наші співгромадяни. З недовірою відноситься населення (після відомих подій) до держави.

8. Нормальне функціонування ринку цінних паперів утрудняється істотною недостачею достовірної і докладної інформації. Разом з тим, недосконалість інформаційного забезпечення обумовлено ще і відсутністю належної стандартизації обліку цінних паперів відповідно до міжнародних стандартів. І, нарешті, на національному ринку цінних паперів поки ще не знайдене оптимальне співвідношення біржових і позабіржових наявних і безготівкових оборотів.

Так що поряд з наявними позитивними сторонами функціонування ринку цінних паперів в Україні на даному етапі можна, у той же час, “взяться за голову”, дивлячись на наявні недоліки. І поки вони не будуть урегульовані законом з одного боку, і не налагоджені до автоматизму за допомогою ринку і

 

Список використаної літератури:

1. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу "

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність"

3. Закон України "Про обмеження монополізму і забезпечення вільної конкуренції в підприємницькій діяльності"

4. Закон України "Про ринок цінних паперів"

5. Закон України "Про акціонерні товариства "

6. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”

7. Указ Президента України “Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій”

8. "Загальні засади функціонування Національного депози­тарію України", затверджені Указом Пре­зидента України №703 від 22 червня 1999 року.

9. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. – 2000. - №3

10. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Цінні папери. Фондовий ринок. – Термінологічний –словник. – Л.: БаК, 1999

11. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. "Рынок ценных бумаг" Киев, 1999.

12. Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. – Фінанси України. – 2000. - №2

13. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2000. - №3

14. Лисяк Л.В., Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2

15. Литвиненко Т.М. Економічна культура фондового ринку – запорука успішного реформування реформування економіки. – Фінанси України. – 2000. - №3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………...

1. Економічний зміст цінних паперів

1.1. Сутність цінних паперів і історичні передумови виникнення та їх характеристика……………………………………………………………………..

1.2 Ринок цінних паперів, його суть……………………………………………….

2. Види цінних паперів

2.1 Характеристика основних видів цінних паперів ……………………………………

2.2 Класифікація цінних паперів………………………………………………………

3 Структура ринку цінних паперів. Фондова біржа

3.1. Структура ринку цінних паперів…………………………………………….

3.2 Поняття фондової біржі…………………………………………………………

3.3.Завдання фондової біржі……………………………………………………..

3.4 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів…………………

Висновки та пропозиції …………………………………………………………………

Список використаної літератури……………………………………………………..

 

Вступ

В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення, але ще зовсім недавно ринок цінних паперів ми бачили тільки з телеекрана життя Заходу і він здавався абсолютно немислимим в умовах нашої країни. Але все поступово міняється і ось вже і громадяни України стикаються з цим, що має великий вплив на найважливіші аспекти життєвого устрою в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі і інші цінні папери, які ще зовсім недавно були новинкою, тепер міцно вкоренилися в наше життя нарівні з такими звичними словами як "біржа" і "депозитарій".

З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій території України. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. Збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України, невпинно зростає загальний обсяг їх емісії.

В той же час подальший розвиток національного ринку цінних паперів стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Найголовнішими з них є:

1) кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці;

2) відставання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому;

3) слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів;

4) нерозвиненість первинного ринку цінних паперів, практична відсутність операцій з похідними від цінних паперів;

5) відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку;

6) відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень населення.

Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивний динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його учасників — інвесторів, емітентів, посередників — він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.

На ринках цiнних паперiв формуються вихiднi критерiї для оцiнки ефективностіi нових вкладень, здiйснюється економiчний контроль за ефективною дiяльнiстю акцiонерних пiдприємств. Особливо це важливо для “захисту” пiдприємництва вiд наслiдкiв комерцiйного ризику в сучасних умовах, рiзких змiн у структурi свiтового господарства, стрибкiв у динамiцi товарних цiн, вiдсоткових ставок, валютних курсiв.

Ринки цiнних паперiв ( особливо короткостроковi ) вiдiграють важливу роль у регулюваннi грошового обiгу та кредиту. Досвiд останнiх десятирiч у країнах Заходу свiдчить, що iснування розгалуженої мережi ринкiв цiнних паперiв у багатьох ситуацiях може стримувати розвиток iнфляцiйних процесiв. Це пов’язано з тим, що наявнiсть значної кiлькостi рiзних цiнних паперiв допомагає зв’язати частину невитрачених грошових ресурсiв споживачiв, перевести їх з положення незадоволеного поточного попиту в положення, що забеспечує їх збереження. За недостатнього розвитку ( або вiдсутностi ) ринку цiнних паперiв може скластися драматична проблема розмiщення державних позик, викликана дефiцитнiстю бюджету.

Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового становища у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави постає необхіднсть забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та “переливу” коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку цінних паперів є своєрідним індикатором лібералізації економіки й успішного проведення ринкових реформ.

Отже, з усією очевидністю видно, що дана область ринкових відносин є дуже важливою, складною та актуальною на сьогоднішній день.

Метою роботи є аналіз стану і розвитку фондового ринку в Україні в умовах становлення ринкових відносин.

Предметом дослідження є проблеми відтворювального та інвестиційного процесів в Україні.

Об'єктом дослідження є фондовий ринок України.

Теоретико-методологічною основою курсової роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних папрів та фондового ринку, Держкомстату та економічних і політичних періодичних видань.

В цій роботі будуть розглянуті основні аспекти ринку цінних паперів в Україні, його структура, інструменти та шляхи вирішення проблем на сучасному етапі.

 

Економічний зміст цінних паперів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти