ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. Лексичний аспект СУЛМ в професійному спілкуванні. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

2. Розмежуйте поняття “термін”, “термінологія”, “термінознавство”. Термін. Назвіть основні ознаки терміна.

3. Якими способами утворюються терміни? Наведіть приклади термінів вашого майбутнього фаху, утворених різними способами.

4. Згрупуйте подані терміни за способами творення. Які з них не відповідають вимогам до термінів?

Міжнародна фінансово-господарська операція, енергозберігання, Міжнародне товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій, ажіо, споживчий кошик, короткотерміновий кредит, чиста конкуренція, чекодавець, аудиторський висновок, форфейтування, жирант, індосант, СЕЗ (спеціальні економічні зони), профіцит, прибуток, зиск, акредитив з платежем на виплат, відплив капіталу, вексельний портфель, відчуження, ринок праці, СЕП (система електронних платежів), держава-монополія, капіталодефіцитні країни, пролонгація, продовження терміну чинності угоди, акцептант, тросант, жиро, індосамет, ревалоризація.

5. У чому полягає різниця між термінами, професіоналізмами, номенклатурними назвами? Яке їх місце в професійному

спілкуванні?

6. Що таке кодифікація і стандартизація термінів? Яке їх значення в розвитку термінології?

7. За яким алгоритмом укладають термінологічний стандарт?

8. З’ясуйте, фрагменти яких типів термінологічних словників подано нижче.

І. Імпорт - ввезення з-за кордону на комерційних засадах товарів, послуг, цінних паперів, капіталів, технологій (у формі чужоземних кредитів та інвестицій) для реалізації на внутрішньому ринку країни. Будучи результатом міжнародного розподілу праці, І. сприяє економії робочого часу, повнішому задоволенню потреб національної економіки та населення.

ІІ. лицензированиеэк. ліцензування;

л. внешнеэкономических отношений-ліцензування зовнішньо- економічних відносин

9. Чи є у наведених словникових статтях загальнонаукові, міжгалузеві, вузькоспеціальні терміни? Доведіть.

 

10. До поданих ненормативних слів та словосполучень, які вживаються в наукових текстах, доберіть нормативні.

Відзив, в залежності, заключення, висновки по викладеному, відмінити, в деякій мірі, в кінці кінців, для наглядності, добавити, доказувати, досвід по розробці, задіяти, константувати, між тим, примірний, при наявності, приступати (до чого), навик, мова йде про, намітити, перечислити, підготовити, не дивлячись на, направляти, область виробництва, оточуюче середовище, по крайній мірі, поступати, пред’явити, при виробленні, признавати, приймати до уваги, приміняти, при таких умовах, рішити проблему, рахувати що, протирічити.

(Для довідок: деякою мірою, залежно від; висновок, закінчення; зрештою, врешті-решт, кінець кінцем; висновки з викладеного, скасувати, перенести, для унаочнення (увиразнення), додати , доводити, розпочинати, починати, відгук, залучити, констатувати, тим часом; скеровувати, спрямовувати, звертати; галузь виробництва; приблизний, орієнтовний; довкілля, навколишнє середовище; принаймні, щонайменше; за наявності, у разі; навичка; показувати, подавати; вступати до, надходити, чинити; під час вироблення, для вироблення; визнавати, брати до уваги, застосовувати, йдеться про; за таких обставин, у таких обставинах; накреслити, запланувати; перерахувати, перелічити; підготувати, незважаючи на, розв’язати проблему, вважати що, суперечити.

II. Правописний практикум

1. Повторіть правила написання префіксів і суфіксів (§ 21-24), правопис прислівників і

службових частин мови (§30-33). Запишіть слова.

Пр...морозити, пр...мерзлий, ро...трусити, пр...дставник, пр...рва, пр...в’янути, (з, с)фотографувати, (з,с)цідити, не/здійсне(н,нн)ий, довгожда(н,нн)ий, не/сподіва(н,нн)ий, до/речі, по/правді, по/двоє, по/третє, час/від/часу, на/передодні, аби/коли, де/небудь, на/видноті, по/християнськи, не/мов/би/то, все/таки, з/під, на/при/кінці, адже/ж, не/порушно, ні/живий/ні/ мертвий, наче/б/ то.

2.Повторіть розділ «Розділові знаки при прямій мові» (§125). Перепишіть речення,

поставте розділові знаки.

1. Поклонюся я низько житам ви простіть мене блудного сина що я вас проміняв прогадав на сирени на брук на машини. 2. Дорожить людина тим писав Василь Сухомлинський у чому вона залишила часточку свого життя крихітку свого серця. 3. Гончар мав усі підстави сказати що Шевченко й Франко це справді ті два могутніх крила які винесли українську культуру на простори світові. 4. Посвята Івана Драча «Василеві Симоненкові» закінчується так

Пахне сонцем наше грішне небо

В сонці твоє полум’я руде

Всі ми прийдем на той світ до тебе

Тільки Україна хай не йде

 

III. Практикум з культури мови

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5 - 6 речень). Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки).

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Назвіть види усного професійного мовлення. У яких ситуаціях воно відбувається? Змоделюйте (усно) ситуації:

а) приймання відвідувачів (діалог перспективного молодого фахівця, випускника університету, який претендує на заміщення вакантної посади експедитораз перевезення вантажіввантажної автомобільної станції , і керівника цієї фірми (роботодавця);

б) ділова телефонна розмова (діалог завідувача відділу підприємства або установи з надання транспортно-експедиторських послуг і представника фірми-замовника даних послуг, якого цікавить дата вантажного відправлення, час прибуття, якість наданих послуг, гарантії виконання робіт і т.ін.).

 

2. З підручника з фаху доберіть і запишіть текст (5 - 6 речень). Зробіть стилістичний та лексичний аналіз тексту. З тексту випишіть п’ять вузькоспеціальних термінів і схарактеризуйте їх за зразком:

1) дефініція (що означає термін);

2) походження (власний, запозичений);

3) спосіб творення (для власномовних термінів);

4) частота вживання;

5) увести у власне речення.

 

3. Із розділу «1. Основні терміни та визначення з експлуатації та ремонту машин і обладнання агропромислового виробництва» короткого словника термінів з фаху для студентів спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» вивчіть 20 термінів майбутнього фаху. Складіть невеликий твір з доречним використанням даних термінів.

 

4. Професіоналізми як неофіційні замінники термінів, їх місце у вашій майбутній професії. Творення професіоналізмів.Назвати й охарактеризувати 5 професіоналізмів майбутнього фаху, дібрати до них слова-терміни. З’ясувати спільне й відмінне в них.

 

5. Фразеологічні одиниці, мовні стереотипи, кліше та їх використання в мовленні. Джерела фразеологізмів, їх походження. Сфери вживання.

 

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть правопис складних слів (§25-29). Запишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Воле/любний, екстра/ординарний, свят/вечір, середньо/віччя, народно/господарський, глухо/німий, екологічно/чистий, аграрно/сировинний, супер/зірка, генерал/губернаторський, жовто/гарячий, хімічно/зв’язаний, радіо/комітет, пів/гривні, екс/чемпіон, абсолютно/досконалий, історико/літературний, людино/доза, радіо/фізичний, лісо/степ, міні/футбол, напів/автомат, дванадцяти/денка, авто/клуб, лікар/хірург, важко/хворий, пройди/світ, трохи/вище/зазначений, гідро/енергетика, прем’єр/міністр, суспільно/важливий, пів/ями, стерео/система.

2. Повторіть розділ “Дужки” (§123). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Де взяти часу гірка риторика щоб наздогнати втрачене. Відцвіли волошки облетіли маки польові рано вони зацвітають і швидко гаснуть але літо ще не скінчилося Гончар. Лінгвоцид мововбивство це свідоме цілеспрямоване нищення мови.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти