ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13. Господарсько – договірна документація

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Договір та його реквізити, типи договорів.

2. Контракт та його реквізити.

3. Особливості оформлення трудової угоди.

4. Продовжіть речення:

- Договір — це документ, що ...

- Договір вважають укладеним тоді, коли ...

- Текст договору має ....

- Договір містить такі реквізити: ....

- Контракт — це документ, що ....

- Текст контракту має таку структуру: ... .

- Контракт укладається у ... примірниках.

- Трудова угода — це документ, яким ....

5. Напишіть договір (на вибір)

1) купівлі-продажу житла;

2) постачання друкованої продукції;

3) на участь у виставці, ярмарку.

6. I.Розмістіть правильно реквізити контракту.

1. Орган, що наймає працівника.

2. Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого найма­ють.

3. Дата.

4. Місце написання.

5. Назва виду документа.

6. Текст.

7. Підписи.

8. Печатка, що засвідчує підпис наймача.

ІI. Розмістіть правильно реквізити тру­дової угоди.

1. Назва виду документа.

2. Заголовок,

3. Дата.

4. Місце складання.

5. Юридичні адреси сторін.

6. Текст.

7. Підписи.

 

7. Продовжіть і оформіть відповідно до вимог запропонований пункт договору.

9. Обставини непереборної сили. 9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за договором у разі, якщо .... 9.2. Для цього договору термін "обставини не­переборної сили" означає: ... . 9.3. Підтвердження наявності однієї або більше з вищезазначених обставин непереборної

сили, що впливають на невикопашія зобов'язань однією із сторін за цим договором, у разі виникнення сумніву з боку другої Сторони здійснюється ....

 

8. Продовжіть і оформіть відповідно до вимог запропонований пункт контракту.

6. Зміни та розірвання контракту.

6.1. Контракт може бути припинений або розірваний з підстав, передбачених чинним законодавством та умовами самого контракту.

6.2. …

6.9. Умови контракту можуть бути змінені тільки за уго­дою сторін у письмовій формі.

 

9. Напишіть трудову угоду про те, що виконавець бере на себе відповідальність оформити вітрини фірми.

 

ІІ. Правописний практикум

1.Повторіть тему «Закінчення в іменниках чоловічого роду ІI відміни». Запишіть

іменники в родовому відмінку однини.

Промовець, Луцьк, Кривий Ріг, малюнок, іспит, четвер, радіус, комплекс, палац, канал, карниз, штаб, деканат, мільйон, дах, поверх, відділ, імпорт, синтез, родовід, опис, процес, залік, стрибок, теніс, яр, трикутник, опір, гектар, універмаг.

2. Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери й розділові знаки.

Веден...я ділової кор....спонденції це справжнє мистецтво осягнути всі таємниці якого вдаєт...ся аж ніяк не/кожному і яке с...огодні на пр...великий жаль на наших теренах майже втрачене.

Відомий американський публіцист і маркетолог Рон Теппер гірко зауважує що в сучасному світі панують відео та усна мова а добре написан...і ділові листи й записки стають рідкіс...тю. І з ним можна цілковито погодитись. Адже зазвичай ми дбаємо лише про те щоб чітко викласти інформацію і забуваємо що ця кор...спонденція не/просто важлива частина бізнесу але й ваше облич...я. А якраз його за стандартними фразами про постачан...я г...нераторів чи нагадуван...ями про не/обхідність завершен...я будівельно/монтажних робіт і не/видно!

ІІІ. Практикум з культури мови

Поясніть значення фразеологізму ахіллесова п’ята. Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, уведіть його в діалог.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14. Обліково-фінансова документація

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Акт і його реквізити. Види актів.

2. Правила оформлення доручення.

3. Розписка та її реквізити.

4. Накладна та її реквізити.

5. Продовжіть речення:

1. Акт — це документ, який містить ... .

2. Текст акта має ... .

3. В акті після слова СКЛАДЕНО перераховуються ... .

4. Акт містить такі реквізити: ... .

6. І. Прочитайте уривок з тексту документа.

00.00.00 комісія перевірила наявність матеріальних цінностейу кабінеті й вирішила передати Майорову В'ячеславу Івановичу такі матеріальні цінності: ... .

II. Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення; ґ) формою.

Ш. Назвіть реквізити цього документа.

IV. Поясніть орфограми у виділених словах.

V. Допишіть документ.

 

7. Напишіть акт на аркуші паперу форма­ту А4 з кутовим штампом.

Акт. Дата. Індекс. Київ. Про розпакування посилки. ЗА­ТВЕРДЖУЮ.

Директор заводу Д. М. Косинка. Дата. Підстава: наказ директора заводу від 00.00.00 № 125. Складений комісією у складі: голова — начальник відділу збуту О. В. Приходько. Члени комісії: 1. Інженер В. М. Павлов. 2. Завідувач складу М. М. Малкіна. 00.00.00 на адресу заво­ду надійшла посилка від заводу-постачальника. Після розпа­кування ящика виявилося, що не вистачає відповідно до на­кладної № 0000 від 00.00.00 10 (десяти) корпусів для годинників марки "Чайка". Комісія дійшла висновку: зобов'язати завод-постачальник надіслати ту кількість кор­пусів для годинників марки "Чайка", якої не вистачає. Скла­дений у трьох примірниках: 1-й — заводу-постачальнику; -2-й — заводу № 1; 3-й — до справи. Голова комісії О. В. Приходько, члени комісії В. М. Павлов, М.М. Малкі­на. До справи 203-1. О. В. Шилова.

 

8. Продовжіть речення:

1. Доручення — це документ, яким ... .

2. Залежно від суб'єкта дії доручення поділяються на....

3. Особисте доручення юридично правомірне ... .

4. Офіційні доручення друкуються ....

5. Текст доручення містить такі відомості: ... .

 

9. Проаналізуйте подані нижче зразки документів. Назвіть реквізити офіційного(службового) і приватного (особистого)

доручення.

 

ДОРУЧЕННЯ

22 лютого 2004 р. Рівне №10

ТОВ “Бізнес-консалтинг” уповноважує заступника директора Войтовича Миколу Олексійовича (паспорт серії СН №657482, виданий Рівненським УМВС 30.04.97, прописаний за адресою: вул. Уласа Самчука, 34, Рівне) вести спра­ви від імені ТОВ "Бізнес-консалтинг" в усіх державних, приватних і громадських ус­тановах, підприємствах та організаціях, бути представником у право­охоронних органах, арбітражному суді, органах прокуратури, в органах судів загальної юрисдикції з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві, третій особі та потерпілому.

Для виконання представницьких функцій ТОВ "Бізнес-консалтинг" надає Войтовичу М.О. право подавати від імені товариства заяви, укладати угоди, отриму­вати необхідні довідки та документи, одержувати майно, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з цим дорученням.

Повноваження з цього доручення не можутьпередаватися іншим осо­бам.

Доручення дійсне до 21 червня 2005 року.

Генеральний директор О.Т. Микитюк

ДОРУЧЕННЯ

Я, Юрчук Кирило Петрович, студент І курсу факультету менеджменту НУВГП, доручаю отримати в касі університету мою стипендію за лютий цього року Петрик Тетяні Василівні, студентці І курсу факультету економіки НУВГП, за її студентським квитком № 28956473.

11.03.04 К.П.Юрчук

Підпис студента Юрчука К.П. засвідчую.

Начальник відділу кадрів С. С. Якименко

12.03.04

 

10. Напишіть доручення (за вибором): 1) на продаж будинку (квартири); 2) на ведення спадко­вої справи і на одержання свідоцтва на право успадкування; 3) на одержання грошей, які надійшли переказом; 4) на одержання внеску з Ощадного банку; 5) на зняття з обліку в органах Державтоінспекції та продаж легкового авто­мобіля.

 

11.І.Продовжіть речення:

1. Розписка — це ... .

2. Розписка містить такі реквізити: ... .

3. Якщо передаються суми грошей, у розписці вказується ...

4. Підпис особи, яка дала розписку, засвідчується… .
II.Напишіть розписку про одержання із книгарні підруч­ників з української мови за професійним спрямуванням.

 

12.Продовжіть речення:

1. Список — це ... .

2. Найпоширенішим є ... список, що ... .

3. Різновидами списку є ....

4. Перелік — це ... .

5. Бібліографія — це ... .

6. Список, перелік, бібліографія можуть записуватися у формі ....

7. Таблиця — це ....

8. Накладна — це ... .

9. Накладна містить такі реквізити: ... .

 

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть тему «Закінчення іменників І та ІI відміни». Подані словосполучення запишіть у давальному відмінку.

Академік Віталій Русанівський, секретар Олена, перекладач Петренко Лариса Андріївна, ректор Святослав Кравець, студентка Людмила Марчук, лаборант Олександр Ткачук, генеральний директор Максим Лобода, суддя Денис Діброва, адвокат Ярослав Токар, доцент Віктор Сердега, колега Світлана, аспірант Чернега.

 

2. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

В Украине как и во многих странах не хватает менеджеров. И нередко на руководя­щую должность назначают некомпетентного но при этом проверенного человека которым легко управлять. Но может ли такой руководитель стать настоящим лидером?

Если такой человек хочет стать настоящим лидером то пре­жде всего он должен заняться своим собственным развитием. Но многие руководители закоснели в своих способах действия и ничего не хотят менять. Они проявляют готовность к изменени­ям только тогда когда наступает кризис.

Когда речь идет о необходимости преобразовывать компа­нию нужно изменять не только технологические процессы но и способ мышления лю­дей.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти