ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

КАФЕДРА соціальної роботи

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

Соціальна політика України

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Погоджено: Погоджено:

 

Декан факультету Завідувач кафедрою

суспільних наук соціальної роботи

доц. Останець Ю.А. проф..Козубовська І.В.

Ужгород − 2012

УДК ?

ББК ?

 

Соціальна політика України: Навчальна програма для студентів факультету суспільних наук УжНУ. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – ? с.

Розробник: Габор І.І.,кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи

 

 

Рецензенти: к.ф.н., доцент Пелін О.В., к.і.н., доцент Жиленко Р.О.

 

 

Затверджено вченою радою факультету суспільних наук

Протокол № від __.___._____20 р.

 


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

“Соціальна політика України”

ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУ

Предмет: Право соціального захисту населення України

 

 

Курс: Підготовка (бакалаврів, магістрів) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікацій-ний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів, відповідних ECTS: (2)   Модулів: 1 +(самостійна робота студента (СРС) та індивідуальна робота студента (ІРС)   Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 150 Тижневих годин: 4 Шифр та назва напряму (наприклад: 0403„Соціальна робота”)   (вказати шифр необхідної спеціальності факультету УжНУ)   Шифр та назва спеціальності (наприклад: 6.030104 Соціальна робота)   Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр, магістр)     Обов’язковий   Рік підготовки: 2 Семестр: 2   Лекції: 30   Практичні:24   Самостійна робота: 45   Індивідуальна робота   Вид контролю: (іспит)

МЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

Метоюнавчального курсу є ознайомлення студентів з основамисоціального захисту населення України, структурою організації органів державної влади та недержавних організацій, що здійснюють соціальний захист .

Основні завдання:

· ознайомити студентів з предметом, історією виникнення науки про соціальний захист , основними поняттями та категоріями;

· висвітлити основні принципи та складові частини права соціального захисту України;

· ознайомити студентів з основними напрямами соціального захисту Українами та механізмами його реалізації;

· розкрити структуру органів державної влади, що здійснюють соціальний захист населення в Україні;

· і т.д.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРCУ”СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ»

Всього: 144 год. (лекцій – 30 год.; практ. – 24 год.; СРС – 45 год.; ІРС – 45 год.)

ТЕМА Лекції Практичні Індивідуальна робота Самостійна робота
1. Сутність та теоретичні засади соціальної політики
2. Людський розвиток і його стан в Україні
3. Ринок праці та його регулювання в Україні
4. Державний центр зайнятості , його основні функції .  
5. Бідність і шляхи її подолання
6. Молодіжна політика та соціальний захист жінок в Україні
7. Теоретичні засади та соціально-економічні чинники розробки та впровадження державних соціальних програм.
8. Організація системи соціальної політики та управління нею
9. Соціальне страхування і соціальна допомога
10. Пенсійне забезпечення і необхідність його реформування в Україні
11. Теорія і практика соціальної роботи
12. Демографічна політика як складова частина соціальної політики.
13. Фінансування державних соціальних програм.Державний бюджет країни .
14. Соціальна політика України на фоні світової практики реалізації соціальної політики.
           
ВСЬОГО

ПРОГРАМА КУРCУ»СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ»

ВСТУП

Соціальна політика як суспільний феномен і вид практичної діяльності людства є одним їз головних предметів вивчення та засобом реалізації процесів соціального буття.Хоча розробка і впровадження основних принципів соціальної політики в життя мають давню історію, утверджуватись як академічна дисципліна вона почала лише наприкінці XIX сторіччя.

Важливого значення соціальна політика набуває саме на сучасному етапі розвику українського суспільства, який характеризується перетворенням суспільних відносин, пошуком векторів політичного та економічного розвитку, відсутністю достатніх ресурсів для забезпечення гідного функціонування соціальних програм. Подолати такі кризові явища, як спад виробництва, втрата ринків збуту, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг, що є головним завданням економіки, неможливо без підвищення стимулів до сумлінної високоефективної праці. За таких умов національна соціальна політика не повинна обмежуватися лише впливом на соціальний захист вразливихз верств населення, а більше сприяти створенню відповідних умов для розвитку активної економічної діяльності населення нашої країни.

У навчальній програмі розкриваються теоретичні засади, визначаються функції, основні форми та напрямки реалізації соціальної політики, соціального захисту та безпеки людини. Також висвітлюється світовий досвіт, а также проблеми реалізації соціальної політики України на даному історичному етапі.

Курсом передбачено 30 лекційних годин, 24 семінарів і практичних занять, в ході яких студенти побувають в обласному державному центрі зайнятості та головному управлінні праці та соціального захисту населення, де реалізується виконання соціальної політики в Закарпатській області .

Змістовий модуль № 1. Теоретичні засади соціальної політики як системи.

ТЕМА 1. Сутність та теоретичні засади соціальної політики.

Соціальна справедливість і соціальна рівність як наукові поняття (історичний аспект та сучасні трактування).

Зміст і мета соціальної політики. Зв’язок соціальної політики з іншими науковими дисциплінами та сферами діяльності.

Завдання соціальної політики.

Об’єкти та суб’єкти соціальної політики.Громадянське суспільство та розвиток соціальної політики. Роль і місце держави в реалізації соціальної політики.Партії і громадські організації як суб’єкти соціальної політики.Фонди і їх роль у реалізації соціальної політики.

Інструменти соціальної політики.

Складові соціальної політики.Конституція як юридична основа соціальної політики Правове забезпечення соціальної політики та розбудова системи її реалізації.Завдання і структура курсу «Соціальна політика України», причини його виникнення і перспективи.

 

Тема 2.Людський розвиток і його стан в Україні.

Концепція людського розвитку, сутність і зміст.Патерналістська відповідальність держави за забезпечення своїх громадян наобхідними умовами для проживання. Необхідність врахування світових тенденцій та змін для розробки соціальної політики. Соціальний та фізичний капітал.

Основні складові людського розвитку.

Умови формування людського розвитку.Сталий людський розвиток.

Вимірювання людського розвитку.Індекс людського розвитку та його параметри.Приклади розрахунку індексів очікуваного довголіття, досягнутого рівня освітита життєвого рівня.

Гендерні питання та людський розвиток. Індекс людського розвитку та тендерний фактор. Фактори реалізації тендерної політики.

Основні напрямки і перспективи людського розвитку на сучасному етапі.

Стан людського розвитку в Україні та шляхи підвищення його ефективності.

 

Тема 3.Ринок праці та його регулювання в Україні.

Ринок праці як наукова категорія. Становлення ринку праці в Україні.

Робоча сила, її показники та методи визначення. Зайнятість населення. Робоча сила як головний ресурс економіки. Попит на робочі місця. Трудова активність.

Трудова мобільність. Рівень трудової мобільності. Міграція робочої силс та її вплив на ринок праці. Види міграції. Зовнішня та внутрішня міграція.

Зайнятість населення і реалізація трудової активності населення. Види зайнятості. Рівень зайнятості.

Безробіття, його види та форми. Природне, фрікційне, інституційне та структурне безробіття. Технологічне та регіональне безробіття.

Неформальний сектор трудової діяльності.

Ситуація на ринку праці України. Шляхи зниження безробіття.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти