ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 13. Фінансування державних соціальних програм. Державний бюджет України як основа фінансування соціального захисту.

Основні аспекти фінансування; джерела фінансування, методи формування джерел фінансування, напрямки фінансування.

Внутрішні та зовнішні джерела фінансування. Фінансування із зведеного бюджету держави. Фінансування з місцевих бюджетів

Характеристика основних методів фінансування соціальної політики. Основгні види податків і фориування бюджетів.

Законодавчо-нормативна база, яка регламентує фінансування соціальних витрат. Державний бюджет України як основа соціальних видатків. Принципи формування державного бюджету. Основні напрямки видатків з державного бюджету. Можливості фінансування з Державного бюджету соціальної політики.

 

Тема 14. Соціальна політика України на фоні світової практики реалізації соціальної політики.

Історичні аспекти розвитку та сучасний стан світової соціальної політики. Типи соціальних держав.

Інституції та інституційна організація соціальної політики.

Моделі соціальної політики. Загальні тенденції соціальної політики європейських держав.

Глобальні процеси сучасного світу та їх вплив на соціальні процеси. Місце України в світових соціальних процесах. Міграція в Україні та міграція українців і їх вплив на соціальну ситуацію в державі.

 

Тематика практичних занять

Заняття № 1.

Тема: Сутність та теоретичні засади соціальної політики. (2 год.)

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1. Сутність і мета соціальної політики.

2. Суб’єкти і об’єкти соціальної політики.

3. Завдання соціальної політики.

4. Складові соціальної політики.

Реферати:

Основні категорії.

Соціальне і суспільне. Соціальна справедливість.Соціальна рівність. Соціальна політика.Громадянське суспільство.Соціальнмй захист.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України.- К.: Преса України,- 1997.

2. Андрущенко В.,Михалченко М.Сучасна соціальна філософія.- К.:Ґенеза, 1996.

3. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.- К.: Основи,1996.

4. Костецький В. Розвиток соціальної сфери в Україні.// Соціальна політики та соціальна робота. 1996.- № 1.- С.56-58

5. Макарова О.В. Державні соціальні програми : теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки. – К.: Ліра,2004.

6. Об’єднання громадян ,благодійництво та соціальний захист в Україні..= Львів: Ліга-Прес, 2000.

7. Ролз Д. Теорія справедливості.- Новороссийск, 1995.

8. Соціальная политика: Ученик /Под общей ред. Н.А.Волгина. – М.: Экзамен, 2002.

9. Социальнач работа: теорія и практика : Учебное пособие. – М.:ИНФРА-М,2002.

10. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. – К.:Вид-во УАДУ, 1997.

11. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч.посібник. – К.: МАУП,2002.

12. Шевченко П.І. Соціальна безпека і гуманітарний захист. // Соціальний захист. – 1998. - № 8.- С. 23-31.

13. Шевчук П.І.Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навчальн.посібник. – Львів : Вид-во ЛРІДУ УАДУ,2003.

14. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ,2003.

Заняття № 2.

Тема:Людський розвиток і його стан в Україні. (2 год.)

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Людський розвиток. Сутність та зміст.

2.Основні складові та умови формування людського розвитку.

3.Вимірювання людського розвитку.

4.Індивідуальний людський розвиток і стан його в Україні.

 

Основні категорії.

 

Людський розвиток. Індивідуальний людський розвиток. Показники індивідуального людського розвитку. Соціальний капітал.

 

Заняття № 3. Ринок праці та його регулювання в Україні.

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Ринок праці. Сутність і зміст.

2.Робоча сила та її показники.

3.Трудова мобільність.Міграція робочої сили та її вплив на ринок праці.

4.Зайнятість населення і реалізація трудової активності.Ситуація на ринку праці в Україні.

5.Безробіття, його види та форми. Шляхи зниження безробіття.

 

Основні категорії.

 

Ринок праці. Робоча сила. Трудова мобільність. Міграція. Зайнятість населення. Безробіття. Трудова активність. Неформальний сектор трудової активності.

 

Заняття № 4. Державний центр зайнятості і основні його функції.

Форма заняття: знайомство з роботою обласного центру зайнятості.

Питання для обговорення:

1. Державний центр зайнятості України .Основні функції.

2. Структура Державного центру зайнятості.

3. Види послуг, що надаються центрами зайнятості.

4. Фонд соціального страхування на випадок безробіття.

Основні категорії.

 

Статус безробітного. Набуття статусу безробітного. Приховане безробіття . Послуги центрів зайнятості. Громадські роботи. Перекваліфікація. Державна допомога по безробіттю. Страхування на випадок безробіття. Дотації на створення робочих місць.

 

Заняття № 5. Бідність і шляхи її подоланняя.

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Бідність як соціально-економічне явище.

2.Мінімальний споживчмй бюджет, прожитковий та фізіологічний мінімуми.

3.Критерії визначення будності. Показники бідності.

4. Групи ризику за критерієм бідності та система соціальних стандартів.

5. Шляхи подолання бідності.

Основні категорії.

Поняття бідності. Мінімальний споживчий бюджет. Фізіологічний мінімум. Групи ризику. Система державних соціальних стандартів. По визначенню бідності. Межа бідності.Рівень бідності. Критеріїї визначення бідності.

 

Заняття № 6.Молодіжна політика. Гендерний аспект соціальної політики.

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Молодь як соціальна категорія. Визначення вікових рамок молоді.

2.Соціальні потреби молоді та розвиток суспільства.

3.Гендерний аспект соціальної політики.

4.Стан та перспективи молодіжної та тендерної політики в Україні.

5.Державні допомоги на дітей, малозабезпеченим сім’ям в Україні.

 

Основні категорії.

Молодь як соціальна категорія. Структура молоді. Соціальна активність молоді.Активна громадянська позиція молоді.Молодіжна політика.Гендерна рівність.

 

Заняття № 7. Державні соціальні програми в Україні.

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Об’єктивні передумови застосування державних соціальних програм у сучасний період історії.

2. Програмування як інструмент соціальної політики.

3.Сутність категорії «державна соціальна програма». Методологія розробки державних соціальних програм.

4.Бюджетна політика як передумова впровадження державних соціальних програм.

5.Ринок праці та розробка державних соціальних програм.

6.Демографічні чинники державних соціальних програм.

 

Основні категорії.

Державна соціальна програма. Програмування державної соціальної політики. Державний бюджет. Дохідна та видаткова частина державного бюджету. Передумови застосування державних соціальних програм. Соціально-економічні чинники державних соціальних програм. Макроекономічні чинники держ.соціальних програм.

 

Змістовний модуль № 2.

 

Заняття № 8. Організація системи соціальної політики та управління нею.

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Законодавча основа державної соціальної політики України.

2.Органи державної влади , їх роль і функції у розробці і реалізації соціальної політики.

3.Недержавний сектор соціальної політики. Стан та перспективи.

4.Науково-методичне та кадрове забезпечення соціальної політики.

 

Основні категорії.

 

 

Державний сектор соціальної політики. Недержавний сектор соціальної політики. Суб’єкти соціальної політики поза державою. Лобіювання соціальних програм. Інформаційне забезпечення соціальних програм.

 

Заняття № 9. Соціальне страхування і соціальна допомога.

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Соціальні ризики. Види соціальних ризиків.

2.Види і форми соціального страхування.

3.Види соціальних допомог.

4.Механізми реалізації соціальних допомог.

Основні категорії.

 

Соціальний ризик. Соціальне страхування. Пенсійне страхування. Медичне страхування. Страхування від нещасних випадків на виробництві.

Страхування на випадок безробіття. Страхування від тимчасової втрати працездатності.Міжнародні норми соціального страхування.

Соціальна допомога. Адресність соціальних допомог. Справедливість у наданні соціальних длпомог.

 

Заняття № 10. Пенсійне забезпечення і необхідність його реформування в Україні.

Форма заняття: дискусія.

Питання для обговорення:

1.Поняття пенсій та їх основні види.

2. Солідарна та накопичувальна системи пенсійного забезпечення.

3.Трудові пенсії. Пенсійне забезпечення держслужбовців.

4. Пенсія по інвалідності.

5. Суть та основні напрямки реформи пенсійної системи в Україні.

 

Основні категорії.

 

Пенсійне страхування. Пенсія за віком. Соціальна пенсія.Трудова пенсія. Пенсія за вислугу років. Пенсія по інвалідності. Пенсія по втраті годувальника.Прожитковий мінімум.

Накопичувальна система. Солідарна система. Пенсійне страхування. Недержавний пенсійний фонд.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти