ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 5. Юридична мова й юридична термінологія

Поняття юридичної мови, сфера її функціонування. Особливості юридичної мови: дефінітивність; модуси імперативності, нейтральності; формальна логіка юридичних текстів та їх аргументативна структура. Юридична мова як прошарок загальнонаціональної літературної української мови і як мова фахівців.

Юридичні тексти як поєднання елементів загальнонаціональної і юридичної мови. Види юридичних текстів за функцією, ступенем юридизації й структурою. Історія вивчення мови права у вітчизняній і закордонній лінгвістиці.

Походження, закономірності розвитку й історія основних юридичних термінів. Юридична термінотворчість. Джерела поповнення юридичної термінології. Взаємодія юридичної термінології з іншими терміносистемами. Логіко-лінгвальна характеристика юридичних термінів. Термінологізація лексичних одиниць в юридичній сфері. Загальнонародна, неюридична професійна й жаргонна лексика в юридичних текстах, їх юридична узуалізація.

Роль і значення теми для діяльності юристів:Матеріалтеми навчить студентів доцільному використанню під час фахового мовлення речень різних за структурою й видом зв’язку.

Ключові слова: синтаксис; головні та другорядні члени речення, просте та просте ускладнене речення; однорідні члени речення, відокремлені члени речення; синтаксичне керування.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: структуру речень, види ускладнень у простому, типи зв’язку між частинами складного речення, культура використання сучасних синтаксичних норм. Треба вміти: правильно й вмотивовано застосовувати речення різного типу й структури як в усному, так і в писемному професійному мовленні; при перекладі російськомовних фахових текстів трансформувати, у разі потреби, прості речення у складне й навпаки..

ТЕМА 6. Лінгвістичні аспекти юридичної техніки

Необхідність гармонізації юридичних і лінгвістичних планів юридичних текстів. Юридична логіка та її мовне втілення. Юридичний текст як результат волевиявлення законодавця й основні вимоги до нього. Різні види юридичної документації й вимоги до її складання. Текст закону як вища форма юридизації мови.

Лінгвістичні аспекти тлумачення юридичних текстів. Місце лінгвістичного аспекту тлумачення правових текстів серед інших аспектів: логічного, історичного, власне юридичного

Протоколювання в юридичній практиці і його особливості. Службове листування. Основні правила складання й оформлення юридичних документів. Наявність мовних кліше як найважливіша ознака юридичних документів. Юридична аргументація та її вимоги до мови юридичних документів.

Етика юридичної техніки. Основні помилки в складанні юридичних текстів. Мовно-мовленнєві неточності й помилки як джерело конфлікту.

Роль і значення теми для діяльності юристів:Упродовж вивчення теми студенти мають розрізняти тексти різних стилів і навчитися правильно використовувати виражальні засоби наукового й офіційно-ділового стилів мовлення під час укладання професійної документації, реферування, анотування, рецензування й написання фахового тексту.

Ключові слова: стилістика, стиль мовлення,текст, зв’язний текст, засоби його організації; типи контекстуальних відношень між реченнями, етикет спілкування.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: текстотвірну функцію мови, правила цитування, логічної побудови тексту й причини їх порушення; визначення понять «інтеракція», «перцепція», специфіку використання публіцистичного, наукового й офіційно-ділового стилів; механізми взаєморозуміння під час спілкування. Треба вміти: правильно побудувати фаховий зв’язний текст, використовуючи при цьому необхідні стилістичні засоби й етикетні правила.

ТЕМА 7. Мовно-мовленнєва культура фахівця правової сфери

Мовно-мовленнєва культура фахівців, що працюють у юридичній сфері. Юридична діяльність як текстова діяльність. Граматика права (О.С. Александров). Поняття правової комунікації. Необхідність лінгвістичних знань і вмінь у практичній діяльності фахівців, що працюють у юридичній сфері. Спеціальні юридичні вміння, що вимагають високої лінгвістичної культури.

Різноманіття видів мовленнєвої діяльності в юридичній сфері. Змагальність у судовому процесі й лінгвістичні норми діалогу. Діалог як особлива форма взаємодії юридичної мови із загальнонародною. Юридичне красномовство і його особливості. Лінгвістичні аспекти допиту.

Культура письмової мови як компонент юридичної діяльності. Етика юридичної мовно-мовленнєвої діяльності.

Роль і значення теми для діяльності юристів:Упродовж вивчення теми студенти мають зрозуміти як правильно застосовуватижанри усного мовлення й етикетні формули у професійній діяльності.

Ключові слова: мовлення, усне мовлення, культура усного професійного мовлення, жанри усного мовлення, ефективність мовлення, етикет, етикетна формула.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:Необхідно знати: основи усного професійного мовлення, специфіку його жанрів: мовні кліше, що застосовуються під час службового листування. Треба вміти: застосовувати принципи та правила ефективного професійного мовлення в практичній діяльності; володіти як мовними, так і позамовними засобами спілкування, використовувати їх під час ділових бесід, виступів у залі суду тощо.

 


Структура навчальної дисципліни

             
                     
№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими дисциплінами  
З викладачем  
Всього Лекцій Семінарів Практичн.  
Правнича лінгвістика як наука і навчальна дисципліна       Українська мова (за професійним спрямуванням), Кримінальний процес, Кримінальне право, Цивільний процес, Конституційне право  
Юридизація мовних конфліктів       Удосконалення мовної підготовки, Конфліктологія, Кримінальний процес, Цивільний процес  
Мовні конфлікти як правопорушення           Удосконалення мовної підготовки, Риторика, Культура професійного мовлення, Юридична деонтологія  
Лінгвістична експертиза           Українська мова (за професійним спрямуванням), Мова і термінологія наукових досліджень, Кримінальний процес, Кримінальне право, Цивільний процес  
Юридична мова й юридична термінологія     Наочний матеріал, електронний словник Українська мова (за професійним спрямуванням), Мова і термінологія наукових досліджень, Кримінальний процес, Кримінальне право, Цивільний процес  
Лінгвістичні аспекти юридичної техніки     Наочний матеріал Українська мова (за професійним спрямуванням), Мова юридичного фаху  
Мовно-мовленнєва культура фахівця правової сфери           Українська мова (за професійним спрямуванням), Мова і термінологія наукових досліджень, Культура професійного мовлення,Кримінальний процес, Цивільний процес  
  Усього за модуль        
  Усього за семестр        
  Форма підсумкового контролю Залік      
   
             
                                 

Теми семінарських занять

Тема 5. Юридична мова й юридична термінологія

Семінарське заняття №5 – 2 год.

План

1. Особливості юридичної мови: дефінітивність; модуси імперативності, нейтральності; формальна логіка юридичних текстів та їх аргументативна структура.

2. Юридична мова як прошарок загальнонаціональної літературної української мови і як мова фахівців.

3. Юридичні тексти як поєднання елементів загальнонаціональної і юридичної мови. Види юридичних текстів за функцією, ступенем юридизації й структурою.

4. Походження (етимологія), закономірності розвитку й історія основних юридичних термінів.

5. Юридична термінотворчість. Джерела поповнення юридичної термінології. Запозичення з різних сфер функціонування української мови та з інших мов. Роль латинської мови в юридичній мові.

6. Взаємодія юридичної термінології з іншими терміносистемами.

7. Термінологізація лексичних одиниць в юридичній сфері.

8. Загальновживана, неюридична професійна й жаргонна лексика в юридичних текстах, їх юридична узуалізація.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: юридична мова, дефінітивність, модуси імперативності, нейтральності, юридичний текст, літературна мова, термінологія, юридичний термін, етимологія, юридизація, термінотворчість, запозичена термінологія, терміносистема, термінологізація, загальновживана лексика, професіоналізм, жаргонна лексика, юридична узуалізація.

Рекомендована література до теми 5:2.4.,2.6.,2.9., 3.1., 3.2., 3.7., 3.20., 4.2., 4.4., 4.8., 4.14., 5.4., 5.7., 5.8., 5.12.

 

6.Завдання для самостійної роботи

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти