ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Форми проведення поточного та підсумкового контролю

Імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Кафедра логіки

 

 

Укладач:к.філос.н., доц. Алексюк І.А.

ЛОГІКА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальностей (6.040203) Фізика

(6.051004) Оптотехніка

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол N_______

від”____”_______________2012 р.

Зав. кафедри логіки

______________________проф.Конверський А.Є.

 

Декан філософського факультету

______________________проф.Конверський А.Є.

 

_______________________

 

Київ – 2012

 

Робоча навчальна програма з дисципліни „Логіка” для студентів фізичного факультету.

 

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Алексюк Ігор Анатолійович.

 

Лектор:кандидат філософських наук, доцент Алексюк Ігор Анатолійович.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

 

„_____”________________2012 р.

 

Голова НМК факультету:

доц. Кравчук А.А.

 

 

ЗМІСТ

Вступ .................................................................................................................4

Форми проведення поточного та підсумкового контролю .....................5

Навчально-тематичний план лекцій і семінарів ......................................7

Тематично-змістовна частина курсу ...........................................................8

- зміст дисципліни за темами, лекціями, плани семінарських занять, рекомендована література до тем .....................................................8

- змістовий модуль 1 …………………………………………………….8

- змістовий модуль 2 ……………………………………………………11

- теми для самостійного опрацювання ..............................................14

- зразки завдань модульних контрольних робіт ..............................16

- зразок завдань залікової роботи ………………………………….17

- орієнтовний перелік типів завдань залікової роботи...................................................................................................17

- рекомендована література ................................................................19

Вступ

Дисципліна „Логіка” є дисципліною вільного вибору студентів із циклусоціально-гуманітарної підготовки, що викладається для студентів спеціальностей «фізика» та «оптотехніка» у 6 семестрі в обсязі 3 кредитів.

Курс „Логіка” передбачає 108 годин занять (34 годин лекцій, 17 годин практичних занять і 57 години самостійної роботи). Завершується письмовою заліковою роботою у 6 семестрі.

Мета навчальної дисципліни – вдосконалення логічної культури мислення.

Завдання навчальної дисципліни- ознайомлення із головними поняттями, проблемами, теоріями сучасної і традиційної логіки; формулювання базових принципів побудови і критеріїв оцінки правильності міркувань певних видів; вдосконалення навичок критичного ставлення до міркувань (їх аналізу, оцінювання і конструювання); ознайомлення із низкою „технік” логічного аналізу міркувань; усвідомлення важливості понять, проблем і методів формальної логіки для вирішення сучасних наукових і практичних проблем.

Предмет навчальної дисципліни – логічні форми міркувань.

Вимоги до знань і вмінь

Студент повинен знати:

- визначальні для сучасної логіки поняття: міркування, висловлювання, умовивід, правильність/неправильність міркувань, логічна форма, логічне слідування, сумісність, рівносильність, логічний закон, демонстративні і недемонстративні міркування, дедукція та індукція, формалізовані мови, метод формалізації, традиційна логіка, поняття, силогістика, доведення і спростування, сучасна символічна логіка, класична логіка, логіка висловлювань, логіка предикатів, некласична логіка;

- основи логічних теорій: логіки висловлювань, логіки предикатів, силогістики, теорії поняття, теорії аргументації.

Студент повинен вміти:

- аналізувати структурну будову міркувань та визначати їх види;

- встановлювати правильність/неправильність міркувань;

- визначати низку відношень між висловлюваннями (логічне слідування, рівносильність, сумісність);

- здійснювати логічний аналіз понять.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Навчальна дисципліна „Логіка” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. Оскільки дисципліна „Логіка” формулює базові принципи побудови та оцінки міркувань, то вона пов’язана із вивченням усіх інших дисциплін.

 

Форми проведення поточного та підсумкового контролю

 

Система контролю знань та умови складання заліку.

Навчальна дисципліна „Логіка” складається із 2 змістових модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за модульно-рейтинговою системою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх завдань, усних відповідей, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять, індивідуальних завдань.

Модульний контроль: 2модульні контрольні роботи.

Підсумкова оцінказ дисципліни „Логіка” встановлюється за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за 2змістові модулі (ЗМ) та письмову залікову контрольну роботу (комплексний підсумковий модуль (КПМ)).

 

    ЗМ 1     ЗМ 2       Залік (КПМ)   Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів     (30+30+40=100)

 

Підсумкова оцінка з дисципліни:

60 – 100 балів – «зараховано»;

0 – 59 балів – «не зараховано».

 

Підсумкова оцінка за кожний окремий змістовий модуль(максимальна кількість балів за кожнийокремий змістовий модуль – 30) складається із двох частин:

(а) підсумкова модульна робота(ПМР) – 15 балів.

ПМР виконується як письмова контрольна робота після завершення опрацювання кожного змістового модулю під час лекції. Дату проведення ПМР викладач оголошує заздалегідь. Виконання підсумкової модульної роботи є обов’язковим. В разі відсутності студента при написанні ПМР йому надається можливість у 2 тижневий термін виконати цей вид роботи. Якщо студент не з’являється у зазначений термін, то “вартість” (кількість балів) модуля дорівнює нулю, незважаючи на кількість балів, яка була отримана за інші види робіт, передбачені даним модулем. Зразки завдань ПМР див. нижче у відповідному розділі.

(б) робота на семінарах – 15 балів.

Оцінка за роботу на семінарах вираховується як краща оцінка за відповіді на семінарах, тестові роботи (час проведення останніх наперед не повідомляється), індивідуальні домашні письмові завдання (їх обсяг і зміст встановлюється під час попередньої консультації із викладачем).

Підсумкова залікова письмова робота (комплексна підсумкова модульна робота) виконується під час останньої (чи передостанньої) лекції. Максимальна оцінка – 40 балів. Зразки завдань письмової залікової роботи див. нижче у відповідному розділі.

Якщо протягом семестру студент не з’являється на заняттях (незалежно від причин), або не має жодної модульної оцінки, то у графі модульних оцінок виставляється “0”, а у графі заліку – відмітка про недопуск. У цьому випадку підсумкова оцінка з дисципліни також дорівнює нулю, тобто “Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни” (за шкалою ECTS).

Студент не допускається до складання заліку, якщо впродовж семестру набрав за змістові модулі не більше 19 балів („непрохідний мінімум” – така кількість балів, що будучи доданою до максимальної можливої кількості балів, отриманих на заліку, в сумі не перевищує 59 балів).

Додатково пропонуються чотири теми для самостійного опрацювання: А „Семіотичний характер логіки”, Б „Правдоподібні (недемонстративні) міркування, В „Поняття”, Г „Теорія аргументації”.Їх плани, контрольні запитання і завдання, а також відповідну літературу див. у розділі “Теми для самостійного опрацювання”. Теоретичні питання і практичні завдання, що стосуються зазначених тем, обов’язково включаються до завдань підсумкових модульних робіт і/або підсумкової залікової роботи.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

 

Назви тем Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота Інші форми контролю
Змістовий модуль 1
Предмет, метод і значення логіки    
Логіка висловлювань    
А Семіотичний характер логіки     модульна і/або залікова контрольна робота
Б Правдоподібні (недемонстративні) міркування     модульна і/або залікова контрольна робота
  Модульна к/р      
Змістовий модуль 2
Логіка предикатів    
В Поняття     модульна і/або залікова контрольна робота
Г Теорія аргументації     модульна і/або залікова контрольна робота
  Модульна к/р      
Силогістика    
Огляд актуальних проблем і напрямків досліджень сучасної логіки      
  Залікова к/р      
  ВСЬОГО  
           
           

Загальний обсяг 108год., в тому числі: лекцій – 34год.; семінарів – 17год.; с/p – 57 год.

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА КУРСУ

Зміст дисципліни за темами, лекціями, плани семінарів, рекомендована література

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 1

[1: Книга перша: розд. І – ІII, V, VII, IX (§ 4)].

Тема 2. ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 2

[1: Книга перша: розд. ІV (§ 3) , IX (§§ 1-2, 10-11), Х (§ 2 в)-г)); Книга друга: розд. І].

Лекція 7. Модульна контрольна робота N1(2 год.)

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 3. ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 3

[1: Книга перша: розд. ІV , IX (§§ 5-6); книга друга: частина ІІ Б (розд.І)].

 

Лекція 12. Модульна контрольна робота N1(2 год.)

 

Тема 4. СИЛОГІСТИКА

Лекція 13. Загальна характеристика силогістики(2 год.)

Прості категоричні висловлювання: визначення, структурна будова, види. Три групи законів силогістики. Логічний квадрат.

 

Лекція 14. Безпосередні умовиводи(2 год.)

Логічна і гносеологічна сутність перетворення, обернення, протиставлення предикату.

 

 

Лекція 15. Простий категоричний силогізм(2 год.)

Простий категоричний силогізм як історично перша система дедукції. Будова ПКС. Фігури і модуси ПКС. Силогістика і логіка предикатів. Діаграмний метод Венна. Складні і скорочені силогізми. Варіанти силогістичних теорій.

Семінар 8(2 год.)

Теоретичні питання

1. Загальна характеристика простих категоричних висловлювань: визначення, структурна будова, види, розподіленість термінів

2. Закони логічного квадрату.

3. Закони правильних трансформацій простих категоричних висловлювань: перетворення, обернення, протиставлення предикату.

 

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

Семінар 9(1 год.)

Теоретичні питання

1. Загальна характеристика простого категоричного силогізму: визначення, будова, фігури і модуси.

2 Огляд методів встановлення правильності модусів простого категоричного

силогізму і сутність методу діаграм Венна.

3. Доведення правильності модусів силогізму за допомогою засобів логіки

предикатів.

4. Складні і скорочені силогізми.

 

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 4

[1: Книга перша: розд. IX (§§ 1-4, 8-9), Х (§§ 1,3)].

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 5

[1: Книга друга: частина друга; 3: розд. VIIІ; 9:Част. ІІ-ІV; 10:частина ІІ; 13:розд.X-XIV].

Лекція 17. Залікова контрольна робота(2 год.)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ А

[1: Книга перша: с.42-50, 55-61]

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми А

(див. окремий додаток)

 

Тема Б. Правдоподібні (недемонстративні) міркування(15 год.)

1. Загальна характеристика правдоподібних міркувань.

2. Індуктивні міркування та їх види.

3. Наукова індукція і методи знаходження причиннєвих зв’язків

4. Міркування за аналогією та їх різновиди.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Б

[1:Книга перша: с.269-280].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми Б

(див. окремий додаток)

 

Тема В. Поняття (15 год.)

1. Загальна характеристика поняття.

2. Логічна структура понять. Зміст, обсяг, елемент і частина обсягу понять.

3. Закон оберненого відношення між обсягом і змістом поняття. Обмеження і

узагальнення понять.

4. Види понять.

5. Логічні відношення між поняттями.

6. Поділ понять.

7. Визначення понять

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ В

[1:Книга перша: розд. VIІІ].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми В

(див. окремий додаток)

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Г

[1:Книга перша: розд. ХІ].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми Г

(див. окремий додаток)

 

 

Письмова залікова робота (комплексний підсумковий модуль) виконується під час останньої чи передостанньої лекції. Складається із 4-6 завдань, довільно обраних із різних тем курсу (включно із темами для самостійного опрацювання). Максимальна оцінка – 40 балів.

 

1. За допомогою засобів логіки висловлювань встановіть, наявність чи відсутність відношення сумісності за істинністю між висловлюваннями: (а) „Невірно, що ці обидва іспити не були важкими”; (б) „Ці обидва іспити були важкими”. Використайте різні методи вирішення (15 балів).

2. За допомогою засобів логіки предикатів доведіть правильність міркування: „Де­я­кі ре­с­пу­б­лі­ка­н­ці лю­б­лять усіх де­мо­к­ра­тів. Жо­ден ре­с­пу­б­лі­ка­нець не лю­бить жо­д­но­го со­ці­а­лі­с­та. От­же, жо­ден де­мо­к­рат не є со­ці­а­лі­с­том” (15 балів).

3. За допомогою діаграм Венна доведіть правильність модусу ААІ четвертої фігури простого категоричного силогізму (5 балів).

4. За допомогою колових схем Ейлера зобразіть відношення між обсягами понять: А. Плідна лекція; Б. Зірвана лекція; В. Лекція з логі­ки; Г. Лекція, на яку ніхто не прийшов (5 балів).

.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Конверський А.Є. Логіка (традиційна і сучасна). - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Додаткова:

Підручники

 1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 336 с.

3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»:

ИНФРА-М, 2008. – 560 с.

4. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. - М.: Новая школа, 1996.

5. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998.

6. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. - К.: Вища школа, 1992.

7. Ивин А.А. Логика. – М.: Знание, 1997.

8. Ивлев Ю.В. Логика. - М.: Наука, 1994.

9. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1996.

10. Логика: учебник / С.С. Гусев, Э.Ф. Караваев, Г.В. Карпов [и др.]; под ред. А.И. Мигунова, И.Б. Микиртумова, Б.И. Федорова. – Москва: Проспект, 2010. – 680 с.

11. Мельников В.Н. Логические задачи. - К.; Одесса: Выща школа, 1989.

12. Переверзев В.Н. Логистика. Справочная книга по логике. - М.: Мысль, 1995.

13. Символическая логика: Учебник / Под ред. Я.А. Слинина, Э.Ф. Караваева, А.И. Мигунова. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 506 с.

14. Светлов В.А. Практическая логика. - Спб: Из-во Русского Христианского ин-та, 1995.

15. Хоменко І.В. Логіка. – К.: Абрис, 2004.

16. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. - К.: Четверта хвиля, 1996.

17. Формальная логика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.

 

Практикуми

18. Ивин А.А. Практическая логика: Задачи и упражнения. - М.: Просвещение, 1996.

19. Кузина Е.Б. Практическая логика. Упражнения и задачи с объяснением способов

решения. - М.: Инс-тут межд. права и экономики. Изд-во "Триада, Лтд", 1996.

20. Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике. - М., 1961.

21. Хоменко І.В. Логіка: Практикум. – К., 2002.

 

Довідники, словники, енциклопедії

22. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: Владос, 1998.

23. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.

24. Логический словарь: ДЕФОРТ / Под ред. А.А.Ивина, В.Н.Переверзева, В.В.Петрова. – М.: Мысль, 1994.

25. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975.

26. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002.

Додаткова література до окремих тем

Тема 1

27. Арно А., Николь П. Логика, или искусство мыслить. - М.: Наука, 1991.

28. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с.7-33.

29. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998. - с.3-86, 328-332.

30. Вригт Г.Х.фон. Логика и философия в ХХ в. // Вопросы философии.-1992.- N8.-с.80-91.

31. Гуссерль Э. Логические исследования: пролегомены к чистой логике. - К.: Вентури, 1995.

32. Жоль К.К. Логика в лицах и символах.-М.: Педагогика-Пресс, 1993.

33. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. - с.5-31.

34. Ішмуратов А.Т. Логический анализ практических рассуждений. – К.: Наукова думка, 1987.

35. Ивин А.А. Логика. - М.: Знание, 1997. - с.3-40, 111-227.

36. Карнап Р. Значение и необходимость.- М.:Иностр. лит-ра,1959.- гл.ІІІ.

37. Котарбинький Т. Лекции по истории логики. - Биробиджан: ИП "ТРИВИУМ", 2000.

38. Логика: учебник / С.С. Гусев, Э.Ф. Караваев, Г.В. Карпов [и др.]; под ред. А.И. Мигунова, И.Б. Микиртумова, Б.И. Федорова. – Москва: Проспект, 2010. – Гл.1,3,4.

39. Маковельский А.О. История логики. - М.: Наука, 1967.

40. Попович М.В. Очерк развития логических идей в культурно-историческом контексте. – К.: Наукова думка, 1979.

41. Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей в эпоху Возрождения. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1983.

42. Стяжкин Н.И. Становление математической логики. - М.: Наука, 1964.

43. Щербатский Ф.И. теория познания и логика по учению позднейших буддистов (Ч. I, Ч. II). - СПб.: АСТА-ПРЕСС LTD, 1995.

44. Фреге Г.Логика и логическая семантика: Сборник трудов/Пер. с нем. Б.В.Бирюкова под ред. З.А.Кузичевой: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2000.- 512 с.

45. Яворський С. Мала логіка. Велика логіка // Філософські твори. - т.1. - К.: Наукова думка, 1992.

46. Kneale W., Kneale M. The Development of Logic. – Oxford: Clarendon Press, 1962.

Тема 2-3

47. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с.34-77.

48. Войшвилло Е.К. Символическая логика (классическая и релевантная): философско- методологические аспекты. - М.: Высшая школа, 1989.

49. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998. - с.87-113.

50. Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. - М.: Иностр. лит-ра, 1947.

51. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. – Ч. І, розд. 2.

52. Логика и компьютер. - М.: Наука, 1990.

53. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. - М.: Наука, 1984.

54. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. - М.: Иностр. лит-ра, 1948.

55. Тей А., Грибомон П., Луи Ж. и др. Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому программированию. - М.: Мир, 1990.

Тема 4

56. Аристотель. Сочинения. - т.2. - М.: Мысль, 1978.

57. Ахманов А.С. Логическое учение Аристотеля. - М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1960.

58. Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика (Анализ силлогистических теорий). - М.: МГУ, 1984.

59. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с.150-183.

60. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998. - с.3-56, 78-91, 325-326, 349-384.

61. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. - с.217-223.

62. Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля. - М.: Наука, 1984.

63. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. - М.: Иностр. лит-ра, 1959.

64. Маркин В.И. Силлогистические теории в современной логике. - М.: МГУ, 1991.

65. Серебрянников О.Ф., Бродский И.Н. Дедуктивные умозаключения. - Л.: ЛГУ, 1969.

66.Субботин А.Л. Традиционная и современная формальная логика. - М.: Наука, 1969.

Тема 5

66а. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. ХVI (Лингвистическая прагматика). – с.217-237.

66б. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. ХVII (Теория речевых актов). – с.22-129.

66в. Серл Дж.Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. ХVII (Теория речевых актов). – с.151-169.

66г. Зиновьев А. Очерки комплексной логики. – М.: эдиториал УРСС, 200. – 560с.

Тема А “Семіотичний характер логіки”

67. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.

68. Павиленис Р.Й., Петров В.В. Язык как объект логико-методологического анализа:

новые тенденции и перспективы // Вопросы философии. - 1987. - N7. - с.54-61.

69. Петров В.В. Язык и логическая теория // Новое в зарубежной лингвистике. - М.:

Прогресс, 1986. - Вып.ХVII (Логический анализ естественного языка). - с.5-23.

70. Семиотика. - М.: Радуга, 1983.

71. Тондл Л. Проблемы семантики. - М.: Прогресс, 1975.

Тема Б “Правдоподібні (недемонстративні) міркування”

72. Костюк В.М, Підтвердження та вибір гіпотези в науковому дослідженні. - К.: вид-

во Київського університету, 1973.

73. Милль Дж.Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. - М.: Издание

Г.А.Лемана, 1914.

74. Светлов В.А. Современные индуктивные концепции. - Ленинград: изд-во

Ленинградского университета, 1988.

75. Уемов А. Основы практической логики с задачами и упражнениями. – Одесса,

1997. – Ч. IV.

Тема В “Поняття”

 1. Войшвилло Е.К. Понятие как как форма мышления: логико-гносеологический анализ. - М.: МГУ, 1989.
 2. Горский Д.П. Обобщение и познание. - М.: МГУ, 1988.

Тема Г “Теорія аргументації”

 1. Алексеев А.П. Аргументация, познание, общение. - М., 1991.
 2. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. - М.: Наука, 1991.
 3. Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. - М.:

Прогресс, 1985. - Вып. XVI. - с.217-237.

 1. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - К.: Наукова думка, 1996.
 2. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. - Ульяновск: Центр, 1989.
 3. Мейзерский В.М. Философия и неориторика. - К.: Лыбидь, 1991.
 4. Неориторика: генезис, проблемы, перспективы. - М., 1987.
 5. Парахонский Б.А. Язык культуры и генезис знания. - К.: Наукова думка, 1988.
 6. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Вопросы философии. - 1990. - №3, с.60-133.
 7. Сопер П.Л. Основы искусства речи. - М.: Прогресс-Академия, 1992.

Науково-популярна література

 1. Байиф Ж.К. Логические задачи. - М.: Мир, 1983.
 2. Бизам Д., Герцег Я. Игра и логика. М.: Мир, 1975.
 3. Бизам Д., Герцег Я. Многоцветная логика. М.: Мир, 1978.
 4. Бирюков Б.В. Жар холодних чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание,

1985.

 1. Бузук Г.Л. Логика и компьютер. - М.: Финансы и кредит, 1995.
 2. Бузук Г.Л., Ивин А.А., Панов М.И. Наука убеждать: логика и риторика в вопрсах

и ответах. - М.: ГАВС, 1992.

 1. Гарднер М. А, ну-ка догадайся. - М.: Мир, 1984.
 2. Гжегорчик А. Популярная логика. - М.: Наука, 1979.
 3. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-пресс, 1993.
 4. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. - М.: Просвещение, 1992.
 5. Ивин А.А. По законам логики. - М.: Молодая гвардия, 1983.
 6. Ивин А.А. Строгий мир логики. - М.: Педагогика, 1988.
 7. Кольман Э., Зих О. Занимательная логика. М.: Наука, 1966.
 8. Кэрролл Л. История с узелкми. - М.: Мир, 1985.
 9. Кэрролл Л. Логическая игра. - М.: Наука, 1991.
 10. Логика: наука и искусство. - М., 1992.
 11. Смаллиан Р.М. Алиса в стране смекалки. - М.: Мир, 1987.
 12. Смаллиан Р.М. Принцесса или тигр? - М.: Мир, 1985.
 13. Смаллиан Р.М. Как же называется эта книга? - М.: Мир, 1981.
 14. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. - М.: МГУ, 1991.
 15. Петров Ю.А. Культура мышления. - М.: МГУ, 1990.
 16. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. - М.: Просвещение, 1991.

Імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Кафедра логіки

 

 

Укладач:к.філос.н., доц. Алексюк І.А.

ЛОГІКА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальностей (6.040203) Фізика

(6.051004) Оптотехніка

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол N_______

від”____”_______________2012 р.

Зав. кафедри логіки

______________________проф.Конверський А.Є.

 

Декан філософського факультету

______________________проф.Конверський А.Є.

 

_______________________

 

Київ – 2012

 

Робоча навчальна програма з дисципліни „Логіка” для студентів фізичного факультету.

 

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Алексюк Ігор Анатолійович.

 

Лектор:кандидат філософських наук, доцент Алексюк Ігор Анатолійович.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

 

„_____”________________2012 р.

 

Голова НМК факультету:

доц. Кравчук А.А.

 

 

ЗМІСТ

Вступ .................................................................................................................4

Форми проведення поточного та підсумкового контролю .....................5

Навчально-тематичний план лекцій і семінарів ......................................7

Тематично-змістовна частина курсу ...........................................................8

- зміст дисципліни за темами, лекціями, плани семінарських занять, рекомендована література до тем .....................................................8

- змістовий модуль 1 …………………………………………………….8

- змістовий модуль 2 ……………………………………………………11

- теми для самостійного опрацювання ..............................................14

- зразки завдань модульних контрольних робіт ..............................16

- зразок завдань залікової роботи ………………………………….17

- орієнтовний перелік типів завдань залікової роботи...................................................................................................17

- рекомендована література ................................................................19

Вступ

Дисципліна „Логіка” є дисципліною вільного вибору студентів із циклусоціально-гуманітарної підготовки, що викладається для студентів спеціальностей «фізика» та «оптотехніка» у 6 семестрі в обсязі 3 кредитів.

Курс „Логіка” передбачає 108 годин занять (34 годин лекцій, 17 годин практичних занять і 57 години самостійної роботи). Завершується письмовою заліковою роботою у 6 семестрі.

Мета навчальної дисципліни – вдосконалення логічної культури мислення.

Завдання навчальної дисципліни- ознайомлення із головними поняттями, проблемами, теоріями сучасної і традиційної логіки; формулювання базових принципів побудови і критеріїв оцінки правильності міркувань певних видів; вдосконалення навичок критичного ставлення до міркувань (їх аналізу, оцінювання і конструювання); ознайомлення із низкою „технік” логічного аналізу міркувань; усвідомлення важливості понять, проблем і методів формальної логіки для вирішення сучасних наукових і практичних проблем.

Предмет навчальної дисципліни – логічні форми міркувань.

Вимоги до знань і вмінь

Студент повинен знати:

- визначальні для сучасної логіки поняття: міркування, висловлювання, умовивід, правильність/неправильність міркувань, логічна форма, логічне слідування, сумісність, рівносильність, логічний закон, демонстративні і недемонстративні міркування, дедукція та індукція, формалізовані мови, метод формалізації, традиційна логіка, поняття, силогістика, доведення і спростування, сучасна символічна логіка, класична логіка, логіка висловлювань, логіка предикатів, некласична логіка;

- основи логічних теорій: логіки висловлювань, логіки предикатів, силогістики, теорії поняття, теорії аргументації.

Студент повинен вміти:

- аналізувати структурну будову міркувань та визначати їх види;

- встановлювати правильність/неправильність міркувань;

- визначати низку відношень між висловлюваннями (логічне слідування, рівносильність, сумісність);

- здійснювати логічний аналіз понять.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Навчальна дисципліна „Логіка” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. Оскільки дисципліна „Логіка” формулює базові принципи побудови та оцінки міркувань, то вона пов’язана із вивченням усіх інших дисциплін.

 

Форми проведення поточного та підсумкового контролю

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти