ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Критерії оцінювання аудиторної роботи

студентів магістратури на семінарських та практичних заняттях

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всінавчальні завдання, передбачені планом заняття, виконанів повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всіпередбачені планом заняття навчальні завдання виконанів повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завданьвиконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки,які потребуютьподальшого усунення.
Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

 

11.2. Критерії оцінювання самостійної роботи магістрантів

У межах кредитних модулів студент магістратури має скласти конспект тез щодо опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш поглибленого вивчення дисципліни, а також низки практичних завдань. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури. Питання для самостійного опрацювання подано у програмі модуля.

14 – 15 балів –повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне ведення конспекту;

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок;

9 – 10 балів –виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні;

7 –8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок;

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту;

0 балів – роботу не виконано.

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи магістрантів

Під час вивчення навчальної дисципліни студент магістратури має опрацювати відповідну додаткову навчальну, методичну та лексикографічну літературу, виконати запропоновані практичні завдання, які подано у робочій навчальній програмі.

14 – 15 балів –повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне ведення конспекту;

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок;

9 – 10 балів –виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні;

7 –8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок;

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту;

0 балів – роботу не виконано.

Заохочувальні бали встановлюються за активну участь в обговоренні навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу (написання і захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, олімпіадах, конференціях, виставках).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

 

Теоретичні питання:

1. Правнича лінгвістика як галузь науки: об’єкт і завдання.

2. Становлення і розвиток правничої лінгвістики як окремої галузі науки.

3. Правнича лінгвістика як навчальна дисципліна: предмет і основні аспекти вивчення.

4. Теоретико-правнича спрямованість навчальної дисципліни «Правнича лінгвістика», її прикладний характер.

5. Мова й мовлення як джерело конфліктних ситуацій.

6. Поняття мовно-мовленнєвого конфлікту. Лінгвістична конфліктологія.

7. Рівні міжмовного конфліктування.

8. Функції мовно-мовленнєвих конфліктів, способи їх розв'язання.

9. Співвідношення мовних і юридичних норм.

10. Лінгвістична та юридична кодифікація.

11. Сутність поняття «судова лінгвістична експертиза». Об'єкт і предмет судової лінгвістичної експертизи.

12. Підстави проведення лінгвістичної криміналістичної експертизи.

13. Типові завдання, розв'язувані в рамках судової лінгвістичної експертизи.

14. Місце лінгвістичної експертизи серед інших видів судових експертиз.

15. Правотворчість як різновид юридичної діяльності.

16. Мова як елемент правотворчої діяльності та законодавчої техніки.

17. Завдання законодавчої лінгвістики.

18. Лінгвістичний аналіз законодавчих текстів: рівні та особливості.

19. Загальні та спеціальні вимоги до законодавчого тексту.

20. Законодавча стилістика як спеціальний підрозділ юридичної лінгвістики. Основні мовностильові вимоги до законодавчого тексту

21. П'ять «золотих правил» Трінга.

22. Критерії відбору мовних засобів для формулювання правових норм.

23. Мовне законодавство в Україні.

24. Закони, що регулюють діяльність засобів масової інформації, їх лінгвістичні аспекти.

25. Авторське право і його лінгвістичні аспекти. Сутність поняття «плагіат».

26. Поняття образи: лінгвістичні і юридичні аспекти.

27. Юридичні тексти як поєднання елементів загальнонаціональної і юридичної мови. Види юридичних текстів за функцією, ступенем юридизації й структурою.

28. Види мовленнєвої діяльності в юридичній сфері.

29. Специфіка цитування в науковому фаховому тексті.

30. Жанри усного ділового та наукового мовлення, їх специфіка.

31. Особливості експертизи інвективних текстів. Семантичний, прагматичний, стилістичний, психолінгвістичний аспекти.

32. Магістерська робота: структура, особливості оформлення.

33. Генетична природа юридичних термінів. Міжнародні терміноелементи.

 

Практичні завдання містять блоки словосполучень, речень, фахових текстів, які необхідно відредагувати згідно з нормами сучасної української мови.

Рекомендована література:1.2., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.7., 2.9., 3.1., 3.5., 3.8., 3.9., 3.12., 3.16., 4.4., 4.6., 4.9.-4.13., 5.2., 5.15., 5.25., 6.9.

Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

- Конституція України. - К., 1996.

- закони:

1.1. Закон України “Про мови”. - К., 2012.

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):

1.2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України. - 14 грудня. - К., 1999.

1.3. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 998 від 08.09.1998р.

1.4. Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 1004 від 20.06.2000р.

1.5. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки” № 1546 від 02.10.2003р.

1.6. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163. - К., 2003.

2. Підручники:

2.1.Варфоломеєва Т.В. Експертизи у судовій практиці / Київ. НДІ судових експертиз; Акад. адвокатури України; Ред. В.Г. Гончаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - Розд. 1, 2, 3. - С. 4-47.

2.2.Дудик П. С. Стилістика української мови: Підручник – К.: Академвидав, 2005.

2.3. Зубков М.М. Сучасна українська ділова мова: Підручник для студентів вузів. – Вид. 4-те. - Харків, 2003.

2.4. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник. – К.: Алерта, 2005.

2.5. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

2.6. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

2.7.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови — К., 2000. 2.8.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. (§8 Юридична техніка).

 

2.9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. Підручник.-К., 2008.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1.Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія. — Навчальний посібник. — 2-е вид., змін. і доп. — К.: Стилос, 2004.

3.2.Васенко Л.А. Фахова українська мова. Навчальний посібник. - К., 2008.

3.3. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія. Навч. посібник-довідник.-К., 2008.

3.4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.

3.5.Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов. 2-е издание, исправленное и дополненное / Под ред. М.В. Горбаневского. - М.: Юридический Мир, 2006 г.

3.6.Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів: Навчальний посібник.-К, 2007.

3.7.Корж А.В. Українська мова професійного спрямування. Навчальний посібник.-К., 2009.

3.8.Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник з етикету для студентів. - Суми, 2002.

3.9.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич.-Чернівці, 2006.

3.10.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. Навч. посібник.-К.,2007.

3.11.Молдован, В. В. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Молдован. - К.: Кондор, 2006. - 328 с.

3.12.Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів. – Запоріжжя, 2002. – 308с.

3.13.Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів, 1994.

3.14.Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.

3.15.Понятия чести, достоинства и деловой репутации: Спорные тексты СМИ и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвистами. Изд. 2-е, перераб. и доп./ Под ред. А.К. Симонова и М.В. Горбаневского. — М.: Медея, 2004.

3.16.Правнича лінгвістика: Навчально-методичний посібник (На допомогу студентам-правникам). — К.: НаУКМА, 2001.

3.17. Прадід Ю.Ф. Вступ до юридичної лінгвістики: навчальний посібник / За ред.. Чл.-кор. АПрН Ярмиша О.Н. – Сімферополь: Доля, 2002.

3.18.Сагач Г. М.. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Видавничій дім „Ін .Юре. 2000.

 

3.19.Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник.-К., 2004.

3.20.Симоненко Т.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. посібник.-К., 2009.

3.21.Чібісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика: Начальний посібник. – К.: Цент навчальної літератури, 2003.

 

4. Монографії та інші наукові видання:

4.1.Артикуца Н.В. Мова і правова культура // Мова і культура: Наук. видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: Вид. дім Дмитра Бурого, 2003. - Т.8., Вип. 6. - С. 192-215.

4.2.Артикуца Н.В. Основи вчення про юридичний термін і юридичну термінологію // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Київ. нац. екон. ун-т; НАН України. Ін-т укр. мови. Комітет наук. термінології. - К.: КНЕУ, 2005. - Вип. VI. - С. 84-89.

4.3.Артикуца Н.В. Правнича лінгвістика у системі сучасної мовної освіти правників // Комунікативна компетентність і їх зв'язки із громадськістю: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 15-16 трав. 2003р. / Львів. ін-т внутрішніх справ при нац. акад. внутрішніх справ України. - Л., 2003. - С. 133-136.

4.4.Артикуца Н.В. Правотворчість і мова // Молодь у юридичній науці: Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених “П’яті осінні юридичні читання”, м. Хмельницький, 27-28 жовт. 2006 р. –Хмельницький, 2006. – Ч. 1: Загальнотеоретичні та історичні правові науки”. – С. 7-10.

4.5.Голев Н.Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении // Юрислингвистика-1: Проблемы и перспективы: Межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул, 2000. – С. 11 – 58.

4.6.Карпіловська Є. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова.-2008.-№ 1.-С.24-35.

4.7.Мовна політика та мовна ситуація в Україні / За ред. Ю.Бестерс-Дільґер.-К., 2008.

4.8.Нелюба А. Професійна мова юриста. - Х., 2002.

4.9.Право і лінгвістика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: У 2-х ч. - Сімферополь: Доля, 2003.

4.10.Прадід Ю.Ф. Зв'язок юридичної лінгвістики з іншими науками // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2002. - № 1. - С. 303-310.

4.11.Прадід Ю.Ф. Методологія юридичної лінгвістики // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - № 5. - С. 328-331.

4.12.Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика (проблематика досліджень) // Мовознавство. – 2002. – № 4-5. – С. 22.

4.13.Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика як навчальна дисципліна // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 3. - С. 142-146.

4.14.Скороходько Є. Точність терміна – реальність чи міф? // Українська мова.-2008.-№ 1.-С.69-79.

4.15.Черненко Г. Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації (за результатами експертного опитування) // Українська мова.-2009.-№2.-С.3-13.

4.16.Юрчук О.Ф. Вербальна комунікація в ракурсі лінгвокриміналістики. Право і лінгвістика // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 22-26 вересня 2004 р. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. – Ч.1. – 208 с.

5.Інші джерела:

5.1.Антисуржик / За ред. О.А. Сербенської. – Львів, 1994.

5.2.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

5.3.Антонович М.М. Межі мовного компромісу//Критика. –2006.–Ч. 9. – С. 9.

5.4.Артикуца Н.В. Мова права та її вивчення студентами юридичних спеціальностей у вищих навчальних закладах України // Культура народов Причерноморья. - 2004. - Т. 2, № 49. - С. 155-157.

5.5.Артикуца Н.В. Опанування правничої лінгвістики в юридичному вищому навчальному закладі: інноваційні методики // Правознавча лінгвістика: історія, теорія, практика, м.Київ, 23-24 квіт. 2003р. / Акад. адвокатури України. - К., 2003.

5.6.Артикуца Н.В. Юридична лінгвістика // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. Енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.

5.7.Артикуца Н.В. Юридична мова // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.

5.8.Артикуца Н.В., Усенко І.Б. Юридична термінологія // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 476-478.

5.9.Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. – Львів, 2005.

5.10.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К., 2001.

5.11.Воробйова С.А., Зайцев Ю.Є., Соломашенко Н.В. Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання. - К., 1994.

5.12.Головатий С, Зайцев Ю., Усенко І. Правнича термінологія і державотворчий процес // Українське право, 1995, № 1(2).

5.13.Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.

5.14.Демченко Т., Філіпчук І. Українська мова – правові проблеми // Право України. – 1996. – № 7.

5.15.Демченко Т., Філіпчук І. Українська мова - правові проблеми // Право України. - 1996. - № 7. - С. 47-50.

5.16.Копиленко О. Мовні проблеми в українській політичній думці та законодавстві 1917-1920 рр. // Право України. - 1998. - № 9. - С. 44-48.

5.17.Костенко Леся. Мовні аспекти юриспруденції // Юридичний журнал. - №2. – 2006. – С.44-52.

5.18.Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. - 1998. - № 3. - С. 62-63, 92;

5.19.Леоненко М. Правові питання визначення принципу національної мови в кримінальному судочинстві // Право України. - 1999. - № 4. - С. 66-67.

5.20.Леонова М.В. Стилістичні помилки та їх характер // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 5.

5.21.Лингвистика экстремизма: В помощь судьям, следователям, экспертам. / Е. И. Галяшина Под ред. М.В. Горбаневского. М.: Юридический Мир, 2006 г.

5.22.Мовні питання в Україні 1917-2000 рр. Документи і матеріали / Укл. Прадід Ю. - Сімферополь, 2003.

5.23.Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика: Тематичний бібліографічний довідник. - Сімферополь: Доля, 2003.

5.24.Прадід Ю.Ф. Місце юридичної лінгвістики в системі наук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 15. - С. 68-72.

5.25.Прадід ЮФ. Юридична лінгвістика як окрема галузь знань // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 3. - С. 246-255.

5.26.Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і словосполучень / Упор. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк; За ред. В.М.Бріцина.-К., 2005.

5.27.Сербенська О. А. З історії вивчення української юридичної термінології // Питання слов'янського мовознавства, 1963, № 7—8;

5.28.Словник іншомовних слів / Укл. С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. - К., 2000.

5.29.Словник труднощів української мови / Уклад. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Пазяк О.М. та ін. – К., 1989.

5.30.Спорные тексты сми и судебные иски: Публикации. Документы. Экспертизы. Комментарии лингвистов / Под ред. проф.М.В.Горбаневского. - М.: Престиж, 2005.- 200 с.

5.31.Токарська А.С. Юридична лінгвістика - новий напрямок у науці // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. - 2003. - Вип. 1. - С. 225-229.

5.32.Український правопис.-К., 2008.

5.33.Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання. - К., 1998.

5.34.Юридичний словник-довідник/За ред. Ю.С.Шемшученка.-К., 1996.

6. Інтернет-ресурси:

6.1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». — К., 2006. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrbook.net/DSTU.htm.

6.2. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України (схвалений колегією МВС України 5 жовтня 2000 року № 7 км/8) // Іменем закону. Богомольца, 10. — 2000. — № 44. — C. 5.

6.3. Закон України “Про мови в Українській РСР” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11.

6.4. Закон України “Про заса́ди держа́вної мо́вної полі́тики» № 5029-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zib.com.ua/ua/print/11083.html.

6.5. Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України. — Наказ МВС України № 18. — К., 1996. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG1074.html.

6.6. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 998 від 08.09.1998р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.7. Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 1004 від 20.06.2000р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.8. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови). — № 1-6/99 від 14 грудня 1999 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v010p710-99.

6.9. Система каталогів і картотек Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.

6.10. Юридична практика [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// lawpages.info.

 

 

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти