ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція 6. Огляд деяких схем правильних міркувань, які досліджує

логіка висловлювань(2 год.)

 

Деякі схеми правильних міркувань, які обгрунтовує логіка висловлювань: умовні, умовно-категоричні, розділово-категоричні, лематичні та ін.

Семінар 3(2 год.)

Теоретичні питання

1. Загальна характеристика логіки висловлювань.

2. Алфавіт і визначення правильно побудованої формули логіки висловлювань.

Характеристика логічних сполучників. Логічні і граматичні сполучники.

Необхідна, достатня, необхідна і достатня умови. Варіанти імплікації. Парадокси

імплікації.

3. Символізація міркувань засобами логіки висловлювань.

4. Встановлення виду формул логіки висловлювань за допомогою повних таблиць

істинності

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

Семінар 4(2 год.)

Теоретичні питання

1. Види формул логіки висловлювань Проблема і процедури розв’язуваності в логіці висловлювань.

2. Встановлення правильності міркувань за допомогою скорочених таблиць істинності (контрприклад).

3. Встановлення правильності міркувань за допомогою методу аналітичних таблиць.

4. Відношення між формулами логіки висловлювань.

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

Семінар 5(2 год.)

Теоретичні питання

1. Встановлення правильності міркувань за допомогою методу резолюцій.

2. Встановлення правильності міркувань за допомогою методу зведення до нормальних форм.

3. Характеристика деяких схем правильних міркувань: суто умовні, умовно-категоричні, розділово-категоричні, умовно-розділові.

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 2

[1: Книга перша: розд. ІV (§ 3) , IX (§§ 1-2, 10-11), Х (§ 2 в)-г)); Книга друга: розд. І].

Лекція 7. Модульна контрольна робота N1(2 год.)

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 3. ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ

Лекція 8. Загальна характеристика і побудова мови логіки предикатів

(2 год.)

Порівняльна характеристика логіки висловлювань і логіки проедикатів. Алфавіт і визначення правильно побудованої формули логіки предикатів. Символізація міркувань засобами логіки предикатів. Взаємозв’язок кванторів. Побудова розширень універсальних та екзистенційних формул.

 

Лекція 10. Символізація висловлювань і міркувань природної мови

засобами логіки предикатів(2 год.)

Символізація висловлювань стандартних 4-х видів. Розгляд випадків ускладненої символізації (із використанням багатомісних предикатів; із використанням декількох кванторів; із використанням декількох кванторів, області дії яких перетинаються; тощо). Встановлення значення істинності формул логіки предикатів у деякій заданій інтерпретації.

 

Лекція 10. Метод аналітичних таблиць для кванторної логіки. Побудова

контрмоделей(2 год.)

 

Метод аналітичних таблиць і проблема розв’язуваності. Поняття контрмоделі.

 

 

Лекція 11. Логіка предикатів з тотожністю(2 год.)

Відношення тотожності. Багатозначність сполучника є. Розширення виражальних можливостей мови класичної логіки предикатів першого порядку за рахунок нової константи =. Аналіз кванторних виразів принаймні (щонайменше) n, щонайбільше n, точно n. Кількісно визначені квантори. Властивості відношень. Побудова аналітичних таблиць для логіки предикатів з тотожністю.

 

 

Семінар 6(2 год.)

Теоретичні питання

1. Логіка висловлювань і логіка предикатів: порівняльна характеристика. Обмеженість виражальних можливостей мови логіки висловлювань.

2. Алфавіт і визначення правильно побудовагої формули логіки предикатів.

3. Символізація міркувань природної мови засобами логіки предикатів.

4. Взаємозв’язок кванторів.

5. Побудова розширень формул логіки предикатів.

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

Семінар 7(2 год.)

Теоретичні питання

1. Аналітичні правила для кванторних формул. Доведення правильності міркувань природної мови за допомогою методу аналітичних таблиць для відповідних формул логіки предикатів.

2. Встановлення неправильності міркувань природної мови засобами логіки предикатів. Побудова контрмоделі.

3. Символізація міркувань і побудова аналітичних таблиць із використанням предикату тотожності.

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 3

[1: Книга перша: розд. ІV , IX (§§ 5-6); книга друга: частина ІІ Б (розд.І)].

 

Лекція 12. Модульна контрольна робота N1(2 год.)

 

Тема 4. СИЛОГІСТИКА

Лекція 13. Загальна характеристика силогістики(2 год.)

Прості категоричні висловлювання: визначення, структурна будова, види. Три групи законів силогістики. Логічний квадрат.

 

Лекція 14. Безпосередні умовиводи(2 год.)

Логічна і гносеологічна сутність перетворення, обернення, протиставлення предикату.

 

 

Лекція 15. Простий категоричний силогізм(2 год.)

Простий категоричний силогізм як історично перша система дедукції. Будова ПКС. Фігури і модуси ПКС. Силогістика і логіка предикатів. Діаграмний метод Венна. Складні і скорочені силогізми. Варіанти силогістичних теорій.

Семінар 8(2 год.)

Теоретичні питання

1. Загальна характеристика простих категоричних висловлювань: визначення, структурна будова, види, розподіленість термінів

2. Закони логічного квадрату.

3. Закони правильних трансформацій простих категоричних висловлювань: перетворення, обернення, протиставлення предикату.

 

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

Семінар 9(1 год.)

Теоретичні питання

1. Загальна характеристика простого категоричного силогізму: визначення, будова, фігури і модуси.

2 Огляд методів встановлення правильності модусів простого категоричного

силогізму і сутність методу діаграм Венна.

3. Доведення правильності модусів силогізму за допомогою засобів логіки

предикатів.

4. Складні і скорочені силогізми.

 

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 4

[1: Книга перша: розд. IX (§§ 1-4, 8-9), Х (§§ 1,3)].

Тема 5. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ ЛОГІКИ

Лекція 16. Огляд актуальних проблем і напрямків

досліджень сучасної логіки(2 год.)

Прагматичні види висновувань. Порівняльна характеристика логічного випливання, імплікатур спілкування та пресупозицій. Логічний аналіз модальних висловлювань. Логічний аналіз запитань і відповідей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 5

[1: Книга друга: частина друга; 3: розд. VIIІ; 9:Част. ІІ-ІV; 10:частина ІІ; 13:розд.X-XIV].

Лекція 17. Залікова контрольна робота(2 год.)

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема А. Семіотичний характер логіки(12 год.)

1. Загальна характеристика природної мови (визначення і функції).

2. Загальна характеристика знаку. Види знаків

3. Семіотика як наука про знаки. Види семіотики.

4. Структура знакового процесу. Семіозис.

5. Структура значення знаку. Предметне і смислове значення

6. Виміри знакового процесу: синтаксис, семантика, прагматика.

7. Рівні знакового процесу: об’єктна мова і метамова.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ А

[1: Книга перша: с.42-50, 55-61]

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми А

(див. окремий додаток)

 

Тема Б. Правдоподібні (недемонстративні) міркування(15 год.)

1. Загальна характеристика правдоподібних міркувань.

2. Індуктивні міркування та їх види.

3. Наукова індукція і методи знаходження причиннєвих зв’язків

4. Міркування за аналогією та їх різновиди.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Б

[1:Книга перша: с.269-280].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми Б

(див. окремий додаток)

 

Тема В. Поняття (15 год.)

1. Загальна характеристика поняття.

2. Логічна структура понять. Зміст, обсяг, елемент і частина обсягу понять.

3. Закон оберненого відношення між обсягом і змістом поняття. Обмеження і

узагальнення понять.

4. Види понять.

5. Логічні відношення між поняттями.

6. Поділ понять.

7. Визначення понять

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ В

[1:Книга перша: розд. VIІІ].

 

Практичні завдання і контрольні запитання до теми В

(див. окремий додаток)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти