ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Орієнтовний перелік типів практичних завдань письмової залікової роботи

 

1. Чи погоджуєтесь із запропонованими тезами стосовно відношень між двома вимірами міркувань (правильність/неправильність ті істинність/хибність)? Відповідь обгрунтуйте.

2. Символізуйте міркування засобами логіки висловлювань.

3. Встановіть правильність/неправильність міркування засобами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм, використання схем правильних міркувань логіки висловлювань).

4. Встановіть вид формули логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм, використання схем правильних міркувань логіки висловлювань).

5. Доведіть правильність схем міркувань логіки висловлювань (умовних, умовно-категоричних, розділово-категоричних, умовно-розділових). Чи впливає на правильність розділово-категоричних і умовно-розділових міркувань характер диз’юнкції? (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

6. Встановіть наявність/відсутність відношення логічного слідування між формулами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

7. Чи є рівносильними запропоновані висловлювання? Встановіть наявність/відсутність відношення рівносильності між формулами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

8. Чи є сумісними за істинністю запропоновані висловлювання? Встановіть наявність/відсутність відношення сумісності між формулами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

9. Встановіть наявність/відсутність відношень суперечності, протилежності, підпротилежності, підпорядкування, незалежності між запропонованими формулами логіки висловдюваь.

10.Символізуйте міркування засобами логіки предикатів.

11.Доведіть правильність міркування засобами логіки предикатів (метод аналітичних таблиць).

12.Встановіть, чи є дійсною запропонована відповідність між низкою висловлювань (міркувань) природної мови і формул логіки предикатів.

13.Спираючись на запропоновану інтерпретацію знаків, сформулюйте природно-мовний відповідник запропонованих формул.

14.За допомогою логіки предикатів і методу аналітичних таблиць доведіть наявність відношення логічного слідування між запропонованими висловлюваннями (формулами логіки предикатів).

15.За допомогою логіки предикатів і методу аналітичних таблиць доведіть наявність відношення рівносильності між запропонованими висловлюваннями (формулами логіки предикатів).

16.За допомогою логіки предикатів і методу аналітичних таблиць доведіть наявність відношення сумісності між запропонованими висловлюваннями (формулами логіки предикатів).

17.Оцініть коректність запропонованої побудови аналітичної таблиці для вирішення певного завдання із царини логіки предикатів (або логіки висловлювань).

18.Для запропонованої інтерпретації побудуйте розширення для формули логіки предикатів і встановіть її значення істинності.

19.Символізуйте міркування засобами логіки предикатів і за допомогою контрмоделі для відповідної формули доведіть його неправильність.

20.За допомогою контрмоделі доведіть, що запропонована формула не є загальнозначущою.

21.За допомогою контрмоделі доведіть, що між запропонованими формулами логіки предикатів відсутнє відношення логічного слідування.

22.За допомогою контрмоделі доведіть, що запропоновані формули не є рівносильними.

23.За допомогою контрмоделі доведіть, що запропоновані формули не можуть бути одночасно істинними.

23а. Дослідіть відношення між деякими властивостями відношень.

24.За допомогою законів логічного квадрату отримайте усі можливі висновки із запропонованого засновку.

25.За допомогою законів логічного квадрату встановіть, чи є правильними запропоновані умовиводи.

26.Доведіть закони логічного квадрату засобами логіки предикатів.

27.За допомогою законів безпосередніх умовиводів (перетворення, обернення, протиставлення предикатів) отримайте висновки із запропонованих засновків.

28.За допомогою законів безпосередніх умовиводів (перетворення, обернення, протиставлення предикатів) встановіть, чи є правильними запропоновані умовиводи.

29.Встановіть правильність запропонованої ентимеми.

30.Встановіть фігуру і модус силогізму і визначіть його правильність (за допомогою діаграм Венна; за допомогою загальних правил силогізму).

31. Доведіть правильність модусу силогізму за допомогою засобів логіки предикатів.

32.Який висновок випливає (і чи випливає взагалі) із запропонованих засновків?

33.Встановіть зміст, обсяг, частини обсягу, елемент обсягу поняття.

34.Встановіть вид понять.

35.Здійсніть обмеження і узагальнення понять.

36.Встановіть правильність запропонованого обмеження і узагальнення понять.

37.Здійсніть поділ понять.

38.Встановіть правильність запропонованого поділу понять понять.

39.Встановіть правильність запропонованих визначень понять.

40.За допомогою колових схем зобразіть відношення між обсягами понять.

41.До запропонованих колових схем, що зображають відношення між обсягами понять, запропонуйте відповідні поняття.

42.Знайдіть відповідність між запропонованими коловими схемами, що зображають відношення між обсягами понять, і запропонованими низками понять.

43.Встановіть, чи дійсно наявна відповідність між запропонованими коловими схемами і низками понять.

44.Проналізуйте запропонований текст з точки зору теорії аргументації.

45. Встановіть засновки і висновок міркування. Чи належить міркування до класу недемонстративних? Якщо так, то до якого різновиду? Відповідь обгрунтуйте.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Конверський А.Є. Логіка (традиційна і сучасна). - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Додаткова:

Підручники

 1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 336 с.

3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Введение в логику: учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»:

ИНФРА-М, 2008. – 560 с.

4. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. - М.: Новая школа, 1996.

5. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998.

6. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. - К.: Вища школа, 1992.

7. Ивин А.А. Логика. – М.: Знание, 1997.

8. Ивлев Ю.В. Логика. - М.: Наука, 1994.

9. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1996.

10. Логика: учебник / С.С. Гусев, Э.Ф. Караваев, Г.В. Карпов [и др.]; под ред. А.И. Мигунова, И.Б. Микиртумова, Б.И. Федорова. – Москва: Проспект, 2010. – 680 с.

11. Мельников В.Н. Логические задачи. - К.; Одесса: Выща школа, 1989.

12. Переверзев В.Н. Логистика. Справочная книга по логике. - М.: Мысль, 1995.

13. Символическая логика: Учебник / Под ред. Я.А. Слинина, Э.Ф. Караваева, А.И. Мигунова. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 506 с.

14. Светлов В.А. Практическая логика. - Спб: Из-во Русского Христианского ин-та, 1995.

15. Хоменко І.В. Логіка. – К.: Абрис, 2004.

16. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. - К.: Четверта хвиля, 1996.

17. Формальная логика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.

 

Практикуми

18. Ивин А.А. Практическая логика: Задачи и упражнения. - М.: Просвещение, 1996.

19. Кузина Е.Б. Практическая логика. Упражнения и задачи с объяснением способов

решения. - М.: Инс-тут межд. права и экономики. Изд-во "Триада, Лтд", 1996.

20. Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике. - М., 1961.

21. Хоменко І.В. Логіка: Практикум. – К., 2002.

 

Довідники, словники, енциклопедії

22. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: Владос, 1998.

23. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.

24. Логический словарь: ДЕФОРТ / Под ред. А.А.Ивина, В.Н.Переверзева, В.В.Петрова. – М.: Мысль, 1994.

25. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975.

26. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002.

Додаткова література до окремих тем

Тема 1

27. Арно А., Николь П. Логика, или искусство мыслить. - М.: Наука, 1991.

28. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с.7-33.

29. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998. - с.3-86, 328-332.

30. Вригт Г.Х.фон. Логика и философия в ХХ в. // Вопросы философии.-1992.- N8.-с.80-91.

31. Гуссерль Э. Логические исследования: пролегомены к чистой логике. - К.: Вентури, 1995.

32. Жоль К.К. Логика в лицах и символах.-М.: Педагогика-Пресс, 1993.

33. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. - с.5-31.

34. Ішмуратов А.Т. Логический анализ практических рассуждений. – К.: Наукова думка, 1987.

35. Ивин А.А. Логика. - М.: Знание, 1997. - с.3-40, 111-227.

36. Карнап Р. Значение и необходимость.- М.:Иностр. лит-ра,1959.- гл.ІІІ.

37. Котарбинький Т. Лекции по истории логики. - Биробиджан: ИП "ТРИВИУМ", 2000.

38. Логика: учебник / С.С. Гусев, Э.Ф. Караваев, Г.В. Карпов [и др.]; под ред. А.И. Мигунова, И.Б. Микиртумова, Б.И. Федорова. – Москва: Проспект, 2010. – Гл.1,3,4.

39. Маковельский А.О. История логики. - М.: Наука, 1967.

40. Попович М.В. Очерк развития логических идей в культурно-историческом контексте. – К.: Наукова думка, 1979.

41. Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей в эпоху Возрождения. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1983.

42. Стяжкин Н.И. Становление математической логики. - М.: Наука, 1964.

43. Щербатский Ф.И. теория познания и логика по учению позднейших буддистов (Ч. I, Ч. II). - СПб.: АСТА-ПРЕСС LTD, 1995.

44. Фреге Г.Логика и логическая семантика: Сборник трудов/Пер. с нем. Б.В.Бирюкова под ред. З.А.Кузичевой: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2000.- 512 с.

45. Яворський С. Мала логіка. Велика логіка // Філософські твори. - т.1. - К.: Наукова думка, 1992.

46. Kneale W., Kneale M. The Development of Logic. – Oxford: Clarendon Press, 1962.

Тема 2-3

47. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с.34-77.

48. Войшвилло Е.К. Символическая логика (классическая и релевантная): философско- методологические аспекты. - М.: Высшая школа, 1989.

49. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998. - с.87-113.

50. Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. - М.: Иностр. лит-ра, 1947.

51. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. – Ч. І, розд. 2.

52. Логика и компьютер. - М.: Наука, 1990.

53. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. - М.: Наука, 1984.

54. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. - М.: Иностр. лит-ра, 1948.

55. Тей А., Грибомон П., Луи Ж. и др. Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому программированию. - М.: Мир, 1990.

Тема 4

56. Аристотель. Сочинения. - т.2. - М.: Мысль, 1978.

57. Ахманов А.С. Логическое учение Аристотеля. - М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1960.

58. Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика (Анализ силлогистических теорий). - М.: МГУ, 1984.

59. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с.150-183.

60. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. - М.: Владос, 1998. - с.3-56, 78-91, 325-326, 349-384.

61. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. - с.217-223.

62. Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля. - М.: Наука, 1984.

63. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. - М.: Иностр. лит-ра, 1959.

64. Маркин В.И. Силлогистические теории в современной логике. - М.: МГУ, 1991.

65. Серебрянников О.Ф., Бродский И.Н. Дедуктивные умозаключения. - Л.: ЛГУ, 1969.

66.Субботин А.Л. Традиционная и современная формальная логика. - М.: Наука, 1969.

Тема 5

66а. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. ХVI (Лингвистическая прагматика). – с.217-237.

66б. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. ХVII (Теория речевых актов). – с.22-129.

66в. Серл Дж.Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. ХVII (Теория речевых актов). – с.151-169.

66г. Зиновьев А. Очерки комплексной логики. – М.: эдиториал УРСС, 200. – 560с.

Тема А “Семіотичний характер логіки”

67. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.

68. Павиленис Р.Й., Петров В.В. Язык как объект логико-методологического анализа:

новые тенденции и перспективы // Вопросы философии. - 1987. - N7. - с.54-61.

69. Петров В.В. Язык и логическая теория // Новое в зарубежной лингвистике. - М.:

Прогресс, 1986. - Вып.ХVII (Логический анализ естественного языка). - с.5-23.

70. Семиотика. - М.: Радуга, 1983.

71. Тондл Л. Проблемы семантики. - М.: Прогресс, 1975.

Тема Б “Правдоподібні (недемонстративні) міркування”

72. Костюк В.М, Підтвердження та вибір гіпотези в науковому дослідженні. - К.: вид-

во Київського університету, 1973.

73. Милль Дж.Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. - М.: Издание

Г.А.Лемана, 1914.

74. Светлов В.А. Современные индуктивные концепции. - Ленинград: изд-во

Ленинградского университета, 1988.

75. Уемов А. Основы практической логики с задачами и упражнениями. – Одесса,

1997. – Ч. IV.

Тема В “Поняття”

 1. Войшвилло Е.К. Понятие как как форма мышления: логико-гносеологический анализ. - М.: МГУ, 1989.
 2. Горский Д.П. Обобщение и познание. - М.: МГУ, 1988.

Тема Г “Теорія аргументації”

 1. Алексеев А.П. Аргументация, познание, общение. - М., 1991.
 2. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. - М.: Наука, 1991.
 3. Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. - М.:

Прогресс, 1985. - Вып. XVI. - с.217-237.

 1. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - К.: Наукова думка, 1996.
 2. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. - Ульяновск: Центр, 1989.
 3. Мейзерский В.М. Философия и неориторика. - К.: Лыбидь, 1991.
 4. Неориторика: генезис, проблемы, перспективы. - М., 1987.
 5. Парахонский Б.А. Язык культуры и генезис знания. - К.: Наукова думка, 1988.
 6. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Вопросы философии. - 1990. - №3, с.60-133.
 7. Сопер П.Л. Основы искусства речи. - М.: Прогресс-Академия, 1992.

Науково-популярна література

 1. Байиф Ж.К. Логические задачи. - М.: Мир, 1983.
 2. Бизам Д., Герцег Я. Игра и логика. М.: Мир, 1975.
 3. Бизам Д., Герцег Я. Многоцветная логика. М.: Мир, 1978.
 4. Бирюков Б.В. Жар холодних чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание,

1985.

 1. Бузук Г.Л. Логика и компьютер. - М.: Финансы и кредит, 1995.
 2. Бузук Г.Л., Ивин А.А., Панов М.И. Наука убеждать: логика и риторика в вопрсах

и ответах. - М.: ГАВС, 1992.

 1. Гарднер М. А, ну-ка догадайся. - М.: Мир, 1984.
 2. Гжегорчик А. Популярная логика. - М.: Наука, 1979.
 3. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-пресс, 1993.
 4. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. - М.: Просвещение, 1992.
 5. Ивин А.А. По законам логики. - М.: Молодая гвардия, 1983.
 6. Ивин А.А. Строгий мир логики. - М.: Педагогика, 1988.
 7. Кольман Э., Зих О. Занимательная логика. М.: Наука, 1966.
 8. Кэрролл Л. История с узелкми. - М.: Мир, 1985.
 9. Кэрролл Л. Логическая игра. - М.: Наука, 1991.
 10. Логика: наука и искусство. - М., 1992.
 11. Смаллиан Р.М. Алиса в стране смекалки. - М.: Мир, 1987.
 12. Смаллиан Р.М. Принцесса или тигр? - М.: Мир, 1985.
 13. Смаллиан Р.М. Как же называется эта книга? - М.: Мир, 1981.
 14. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. - М.: МГУ, 1991.
 15. Петров Ю.А. Культура мышления. - М.: МГУ, 1990.
 16. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. - М.: Просвещение, 1991.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти