ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни “Основи програмної інженерії”

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Напрям підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія”

Професійне спрямування: „Програмне забезпечення систем“

 

 

Кафедра комп’ютерних наук

 

 

Форма навчання Курс Семестр Заг. (год.) Лекції (год.) ЛР (год.) ІРС (год.) Всього (год.) СРС (год.) Іспит (сем.)
денна І
заочна І 1, 2 -

 

Тернопіль – 2012


Робоча програма складена на основі програми з курсу “Основи програмної інженерії” підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”, затвердженої на засіданні Вченої Ради ТНЕУ, протокол №____від __________________2012 р.

 

 

Робоча програма розроблена професором кафедри комп’ютерних наук, д.т.н. Диваком Миколою Петровичем.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри комп’ютерних наук, протокол №_16_ від _28_05_2012 р.

 

Завідувач кафедри д.т.н., проф. Дивак М.П. ________________

 

Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки "Програмна інженерія", протокол № _2_ від _5_06_2012 р.

 

 

Голова НМК д.т.н., проф. Дивак М.П. _________________


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Основи програмної інженерії"

1. Опис дисципліни "Основи програмної інженерії"

 

Дисципліна - Основи програмної інженерії Галузь знань, напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, професійне спрямування Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЕСТS – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка Дисципліна з циклу професійної підготовки
Кількість залікових модулів - 5 Напрям підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” Рік підготовки: денна – 1; заочна – 1. Семестр: денна – 1; заочна – 1, 2 .
Кількість змістових модулів - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Лекції: денна – 54 год.; заочна – 12 год. Лабораторні роботи: денна – 54 год.; заочна – 8 год.
Загальна кількість годин - 216 Професійне спрямування: „Програмне забезпечення систем“ Самостійна робота: денна – 102 год.; заочна – 196 год. Індивідуальна робота: денна – 6 год.
Тижневих годин: Денна форма навчання 1 семестр – 12 год., з них аудиторних – 6 год.   Вид підсумкового контролю – екзамен

2. Мета й завдання вивчення дисципліни "Основи програмної інженерії"

Мета вивчення дисципліни

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами основ програмної інженерії. В курсі представлений виклад ключових понять, методів і засобів програмної інженерії як діяльності, націленої на створення програмних систем, що відповідають потребам замовників, з дотриманням планових термінів і бюджету. Розглянуті теми, актуальні для фахівців на шляху від формулювання замовником вимог до створення працездатного і якісного програмного продукту. Розглянуті питання програмної інженерії як інженерної дисципліни (застосування інженерами не тільки теоретичних методів і засобів розробки ПЗ, але і стандартів, правил і методик управління розробкою ПЗ), а також питання проведення інженерних оцінок якості, витрачених ресурсів, трудовитрат, вартості і ін., основні процеси при створенні програмного забезпечення, серед яких такі ключові розділи планування (це аналіз цілей і завдань, принципів реалізації і управління планами і ресурсами), супровід (усунення знайдених недоліків в ПЗ і внесення змін як еволюційний розвиток ПЗ ).

Вивчення курсу "Основи програмної інженерії" не передбачає наявність глибоких знань спеціальних дисциплін, достатньо мати початкові уявлення про основні математичні поняття, основи алгоритмізації і методи програмування, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення курсу "Основи програмної інженерії" студенти повинні:

·розробляти прості описи вимог;

·оцінювати переваги альтернативних наборів вимог і проектів для простих програм;

·систематично тестувати і відлагоджувати невеликі програми.

Завдання лекційних занять

Мета проведення лекцій полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами програмної інженерії, методів і засобів програмної інженерії як діяльності, націленої на створення програмних систем, що відповідають потребам замовників, з дотриманням планових термінів і бюджету.

Мета проведення лекцій полягає у:

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань основ програмування, звертаючи головну увагу на ефективність використання тих чи інших методів та засобів та необхідність і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності;

- сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу
"Основи програмної інженерії".

Завдання проведення лабораторних робіт

Мета проведення лабораторних робіт полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички розробки опису вимог та оцінки альтернативних вимог та проектів для простих програм.

Завдання проведення лабораторних робіт:

- засвоїти базові методи тестування і відлагодження ПЗ;

- засвоїти розробки опису вимог та оцінювати альтернативні вимоги та проекти для простих програм;

- - глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях засобами їх практичного використання.

Програма дисципліни

"Основи програмної інженерії"

Змістовий модуль 1. Основні поняття програмної інженерії.

Тема 1. Вступ.

Особливості індустрії ІТ в Україні та роль в ній програмної інженерії. Світові тенденції розвитку ПІ. Мета, завдання та предмет програмної інженерії. Структура курсу. Характеристика змістовних та залікових модулів.

Тема 2. Базові поняття програмної інженерії.

Поняття програмного забезпечення. Роль комп’ютерних наук у програмній інженерії. Структура витрат на створення ПЗ. Основні проблеми , які розв’язують фахівці по ПЗ. Професійні та етичні вимоги до фахівців по ПЗ.

Тема 3. Основи системотехніки обчислювальних систем та її роль в ПІ.

Властивості програмних систем. Особливості оточення програмних систем. Поняття про моделювання ПС. Функціональні компоненти.

Тема 4. Особливості процесів створення ПЗ.

Типи процесів та особливості їх вибору. Характеристика моделей процесів. Каскадна модель. Еволютивна модель. Особливості формальної розробки систем. Особливості специфікації ПЗ. Характеристика основних методів розробки ПЗ.

Тема 5. Основи інженерії вимог.

Інженерія вимог – як процес. Функціональні та не функціональні вимоги. Вимоги предметної області. Вимоги користувачів. Системні вимоги. Специфікації вимог. Концептуальне моделювання проблеми. Поняття про проблемні галузі-домени та їх онтології. Обєктно-орієнтована інженерія вимог. Методи інженерії вимог. Інженерія вимог С. Леєра та С. Меллора. Метод інженерії вимог І. Джекобсона. Моделі аналізу вимог.

Тема 6. Основи моделювання поведінки систем та процесів формування вимог.

Моделі системного оточення. Моделі поведінки. Поняття про моделі даних та кінцевих автоматів. Об’єктні та наслідкові моделі. Особливості засобів моделювання.

Змістовий модуль 2. Тестування та управління програмними проектами

Тема 7. Особливості тестування програм та систем.

Методи генерування програм. Статичні та динамічні методи тестування програм. Функціональне тестування. Методи доведення правильності програм. Об’єкти тестування. Класифікація відмов та помилок. Джерела помилок. Особливості процесу тестування. Поняття про автоматизоване тестування.

Тема 8. Особливості забезпечення якості ПЗ.

Поняття про якість ПЗ. Критерії якості ПЗ. Аналіз процесів досягнення якості ПЗ. Моделі якості ПЗ. Поняття про функціональність, надійність, супроводжуваність та ефективність ПЗ. Метрики якості та їх аналіз. Стандарти підтримки якості ПЗ. Методи оцінки надійності. Експериментальні методи оцінки надійності та якості ПЗ.

Тематика лабораторних робіт

Лабораторна робота 1.Ознайомлення з сучасними середовищами розробки програмного забезпечення.

Лабораторна робота 2.Дослідження методів програмної інженерії.

Лабораторна робота 3.Дослідження особливостей середовищ до аналізу вимог до ПЗ.

Лабораторна робота 4.Дослідження особливостей проектування ПЗ.

Лабораторна робота 5.Дослідження середовищ тестування ПЗ.

Лабораторна робота 6.Дослідження процесів інсталювання та супроводу ПЗ.

Лабораторна робота 7.Виконання групового проекту із застосуванням структурного програмування.

6. Тематика самостійної роботи студентів

1. Особливості індустрії ІТ в Україні та роль в ній програмної інженерії.

2. Світові тенденції розвитку ПІ.

3. Мета, завдання та предмет програмної інженерії.

4. Структура витрат на створення ПЗ.

5. Основні проблеми , які розв’язують фахівці по ПЗ.

6. Професійні та етичні вимоги до фахівців по ПЗ.

7. Властивості програмних систем. Особливості оточення програмних систем. Поняття про моделювання ПС. Функціональні компоненти.

8. Типи процесів та особливості їх вибору.

9. Характеристика моделей процесів.

10. Каскадна модель.

11. Еволютивна модель.

12. Особливості формальної розробки систем.

13. Особливості специфікації ПЗ.

14. Характеристика основних методів розробки ПЗ.

15. Інженерія вимог – як процес.

16. Функціональні та не функціональні вимоги.

17. Вимоги предметної області.

18. Вимоги користувачів.

19. Системні вимоги.

20. Специфікації вимог.

21. Концептуальне моделювання проблеми.

22. Поняття про проблемні галузі-домени та їх онтології.

23. Обєктно-орієнтована інженерія вимог.

24. Методи інженерії вимог. Інженерія вимог С. Леєра та С. Меллора.

25. Метод інженерії вимог І. Джекобсона.

26. Моделі аналізу вимог.

27. Моделі системного оточення.

28. Моделі поведінки.

29. Поняття про моделі даних та кінцевих автоматів.

30. Об’єктні та наслідкові моделі.

31. Особливості засобів моделювання.

32. Методи генерування програм.

33. Статичні та динамічні методи тестування програм.

34. Функціональне тестування.

35. Методи доведення правильності програм.

36. Об’єкти тестування.

37. Класифікація відмов та помилок.

38. Джерела помилок.

39. Особливості процесу тестування.

40. Поняття про автоматизоване тестування.

41. Поняття про якість ПЗ.

42. Критерії якості ПЗ.

43. Аналіз процесів досягнення якості ПЗ.

44. Моделі якості ПЗ.

45. Поняття про функціональність, надійність, супроводжуваність та ефективність ПЗ.

46. Метрики якості та їх аналіз.

47. Стандарти підтримки якості ПЗ.

48. Методи оцінки надійності.

49. Експериментальні методи оцінки надійності та якості ПЗ.

50. Проектування як процес.

51. Характеристика етапів проектування.

52. Поняття про архітектурне, концептуальне та технічне проектування.

53. Особливості аналізу стану проекту.

54. Планування. Поняття про ризики проекту.

55. Оцінювання проекту.

Методи навчання.

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; лабораторні заняття, в у комп'ютерному класі; індивідуальні заняття; виконання розрахунково-графічних завдань під керівництвом викладача та самостійно; робота в Інтернет; виконання КПІЗ.

 

Методи оцінювання.

В процесі вивчення дисципліни "Основи програмної інженерії" використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

- поточне тестування та опитування;

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

- оцінювання виконання КПІЗ;

- підсумковий письмовий екзамен.

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни "Основи програмної інженерії" визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 (ректорська контрольна робота) Заліковий модуль 4 (підсумкова оцінка за КПІЗ) Заліковий модуль 5 (письмовий екзамен) Разом, %
5 % 10 % 25 % 20 % 40 %
тиждень 7 тиждень 12 тиждень 17 тиждень 18    

 

Шкала оцінювання:

 

За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ЕСТS
90-100 відмінно A (відмінно)
85-89 добре В (дуже добре)
75-84     С (добре)
65-74 задовільно D (задовільно)
60-64     Е (достатньо)
35-59 незадовільно FХ (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34     F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

Література

 

1. Основи програмної інженерії: Навчальний посібник/ Л.П.Бабенко, К.М.Лавріщева.- К.: Знання, 2001.- 272с.- (Вища освіта ХХІ століття).- 10.00 (724739: КХ /книгосховище/)".

2. Соммервилл Иан Инженерия програмного обеспечения, 6-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 624 с.

3. Фатрелл Р.Т.,Шафер Д.Ф., Шафер Л.И. Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат. –М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004.

4. Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения. – М: Радио и связь, 1995. – 511с.

5. Лешек А. Мацящек. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML. Пер. с англ. .– М.:Вильямс, 2002 – 428с

6. Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ.– М.:Вильямс, 2002– 446с.

7. Перевозчикова О.Л. Сучасні інформаційні технології. К:2002, Інститут економіки та права "Крок".

8. Валькман Ю.Р. Интеллектуальные технологии исследовательского проектирования: формальные системы и семиотические модели. – К: Port–Royal, 1998. – 250c.

9. Лешек А. Мацяшек. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 428 с.

10. Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 446 с.

11. Уокер Ройс. Управление проектами по созданию программного обеспечения . М.: Лори, 2002 – 424 с.

12. Основы инженерии качества программных систем / Ф.И. Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, В.Ю. Суслов. – Киев: Академпериодика, 2002. – 504 с.

13. Software Engineering — Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) TECHNICAL REPORT ISO/IEC TR 19759 IEEE First edition 2005-09-15

14. CMMI® for Development, Version 1.2, CMU/SEI-2006-TR-008 ESC-TR-2006-008

15. Аптекарь М.Д., Рамазанов С.К., Фрегер Г.Е. История инженерной деятельности.-Киев.-2003.-204 с.

16. Сидоров Н.А. Применение принципов программной инженерии в преподавании основ программирования // УсиМ. -2. -1999. -с. 50-59.

17. Лавришова Е.М., Грищенко В.Н. Сборочное программирование. – К. – Наук. думка, 1991. – 216с.

18. Вельбицкий И.В. Технология программирования.-Киев.- Техника.-1984.-274с.

19. Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения.-Питер.-2002

20. Сидоров Н.А. Восстановление, повторное использование и переработка программного обеспечения. I // УСиМ. - N3.- 1998.c.30-39.

21. Wiegers K.E. Creating a Software Engineering Culture. - DHP. -1996 .- 358p.

22. Bagert D., Hilburu T., Hislop G. Guidelines for software engineering education. – CMU/SEI – 99 – TR – 032/ - SEI. – CMU/ - 1999

23. Ford G.A. Progress Report on Undergraduate Software Engineering Education// GMU/SEI -94 -TR -11.- Garnegie Mellon University. - 1994.

24. Bourque P., Dupius R. Guide to the software engineering body of knowledge.- IEEECS press.- Los Alamidos.- 2001

25. . Tucker A. Computing Curricula’91.- ACM/IEEE.- 1991

26. ACM/IEEE-Curriculum 2001 Task Force.- Computer Science.- dec.-2001

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни “Основи програмної інженерії”

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Напрям підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія”

Професійне спрямування: „Програмне забезпечення систем“

 

 

Кафедра комп’ютерних наук

 

 

Форма навчання Курс Семестр Заг. (год.) Лекції (год.) ЛР (год.) ІРС (год.) Всього (год.) СРС (год.) Іспит (сем.)
денна І
заочна І 1, 2 -

 

Тернопіль – 2012


Робоча програма складена на основі програми з курсу “Основи програмної інженерії” підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”, затвердженої на засіданні Вченої Ради ТНЕУ, протокол №____від __________________2012 р.

 

 

Робоча програма розроблена професором кафедри комп’ютерних наук, д.т.н. Диваком Миколою Петровичем.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри комп’ютерних наук, протокол №_16_ від _28_05_2012 р.

 

Завідувач кафедри д.т.н., проф. Дивак М.П. ________________

 

Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки "Програмна інженерія", протокол № _2_ від _5_06_2012 р.

 

 

Голова НМК д.т.н., проф. Дивак М.П. _________________


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Основи програмної інженерії"

1. Опис дисципліни "Основи програмної інженерії"

 

Дисципліна - Основи програмної інженерії Галузь знань, напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, професійне спрямування Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЕСТS – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка Дисципліна з циклу професійної підготовки
Кількість залікових модулів - 5 Напрям підготовки: 6.050103 “Програмна інженерія” Рік підготовки: денна – 1; заочна – 1. Семестр: денна – 1; заочна – 1, 2 .
Кількість змістових модулів - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Лекції: денна – 54 год.; заочна – 12 год. Лабораторні роботи: денна – 54 год.; заочна – 8 год.
Загальна кількість годин - 216 Професійне спрямування: „Програмне забезпечення систем“ Самостійна робота: денна – 102 год.; заочна – 196 год. Індивідуальна робота: денна – 6 год.
Тижневих годин: Денна форма навчання 1 семестр – 12 год., з них аудиторних – 6 год.   Вид підсумкового контролю – екзамен

2. Мета й завдання вивчення дисципліни "Основи програмної інженерії"

Мета вивчення дисципліни

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами основ програмної інженерії. В курсі представлений виклад ключових понять, методів і засобів програмної інженерії як діяльності, націленої на створення програмних систем, що відповідають потребам замовників, з дотриманням планових термінів і бюджету. Розглянуті теми, актуальні для фахівців на шляху від формулювання замовником вимог до створення працездатного і якісного програмного продукту. Розглянуті питання програмної інженерії як інженерної дисципліни (застосування інженерами не тільки теоретичних методів і засобів розробки ПЗ, але і стандартів, правил і методик управління розробкою ПЗ), а також питання проведення інженерних оцінок якості, витрачених ресурсів, трудовитрат, вартості і ін., основні процеси при створенні програмного забезпечення, серед яких такі ключові розділи планування (це аналіз цілей і завдань, принципів реалізації і управління планами і ресурсами), супровід (усунення знайдених недоліків в ПЗ і внесення змін як еволюційний розвиток ПЗ ).

Вивчення курсу "Основи програмної інженерії" не передбачає наявність глибоких знань спеціальних дисциплін, достатньо мати початкові уявлення про основні математичні поняття, основи алгоритмізації і методи програмування, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти