ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

з навчально-методичної роботи

___________________В.Д.Гвоздецький

„___”__________2012 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЛОГІКА»

 

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

 

Київ-2012


Укладач:Скворцова Т. Г., канд. філос. наук, доцент кафедри суспільних та педагогічних дисциплін УДУФМТ

 

Розглянуто на засіданні кафедри суспільних та педагогічних дисциплін від "__"________2012 р.

Протокол № __

 

 

Завідувач кафедри _________________ М.Г. Чобітько

(підпис)

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради факультету міжнародної економіки і менеджменту

 

Протокол № ___ від __________2012р.

 

Голова вченої ради ______________ М.Г.Чобітько

(підпис)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис навчальної дисципліни

 

Характеристика навчальної дисципліни   Для кого запроваджений курс (напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень)   Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, види індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів  
Нормативна   Відноситься до циклу дисциплін гуманітарної підготовки   Залікових кредитів (кредитів ECTS): к-сть кредитів – 1.5   Загальна кількість годин /кредитів за навчальним планом: 108 / 1,5   Змістовних модулів: к-сть змістов. модулів – 2 Вид підсумкового контролю: залік     Шифр та найменування галузі знань: 0305 Економіка та підприємництво   Код та напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030509 «Облік і аудит» Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   Викладається на: 1 курсі Семестр: 2 Види навчальної роботи: Аудиторні заняття: год. За видами занять: лекції – 18 год. семінарські заняття – 16 год. самостійна робота – 38 год.   Форми контролю: Модуль 1: поточний контроль: - на семінарських заняттях, модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в модуль. Модуль 2. поточний контроль: - на семінарських заняттях, модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в модуль.   Підсумковий контроль: - залік  

 

 


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Спеціальності

 

Логіка – одна з важливих навчальних дисциплін теоретико-практичного філософського циклу, яка закладає основи правильного мислення фахівців з економіки. Курс спирається на базу знань, одержаних студентами під час вивчення загальнотеоретичного курсу логіки. Водночас курс надає практичні вміння , що потрібні для професійної культури та високого рівня вирішення нових інтелектуальних завдань в галузі економіки.

Курс логіки є необхідною передумовою для сприйняття подальших навчальних дисциплін: політології, філософії, соціології, культурології, етики, естетики, релігієзнавства, психології та педагогіки.

 

Предмет навчальної дисципліни «Логіка»

Предметом дисципліни є вивчення форм та законів правильного мислення. „Логіка” – вивчає форми, структури та закони правильного мислення.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу “логіка” є формування у студентів необхідного логічного базису для засвоєння всіх навчальних дисциплін, вмінь для аналізу економічної термінології, оволодіння методами роботи із інформацією для застосування цих знань в науковій та практичній діяльності, вивчення еволюції логічних концепцій, застосування логічних методів в процесі прогнозування, виявляти логічну структуру висловлювань та оцінювати на цій підставі ступінь вірогідності або істинності отриманих висновків тощо

Оволодіння основами логічних знань допомагає їм стати всебічно підготовленим фахівцем, який уміє широко і глибоко мислити і діяти самостійно.

Вивчення курсу логіка передбачає опанування знаннями та вміннями, достатніми для забезпечення світоглядної орієнтації майбутніх економістів, усвідомлення ними свого місця і ролі в житті суспільства, відповідальності за свої справи і вчинки. Вивчення законів та форм правильного мислення сприяє вихованню логічної культури студентів.

 

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КУРСУЄ:

 

- осмислення предмету логіки, її статусу у системі сучасної науки;

- розкриття сутності і значення основних напрямів розвитку логічної думки;

- набуття навичок аналізу текстів ;

- засвоєння основних понять, принципів, законів, категорій і функцій логіки;

- ознайомлення з історичними віхами зарубіжної та вітчизняної логіки;

- розуміння ролі логіки у формуванні і розвитку самостійного правильного мислення для глибокого осмислення сутності природних, соціальних і культурно-духовних процесів;

– застосовувати набуті знання та методи в реалізації особистісних позицій;

– розкриття функції логіки у процесі розвитку традицій суспільного діалогізму.

 

1.5. Вимоги до знань і умінь студента

 

 

Вивчення основ курсу „Логіка” передбачає, що студент повинен:

 

1) знати:

- основні історичні етапи розвитку логіки – від формальної до математичної (символічної);

- роль формальної логіки у формуванні логічної культури мислення економіста;

- основи понятійного мислення;

- складові форми мислення, судження та умовиводу;

- логіку дискурсу.

2) уміти:

- свідомо користуватись основними принципами правильного мислення;

- розвивати логічно аргументовану професійну мову, забезпечувати її наукову переконливість;

- складати логічно витримані бізнес-плани;

- логічно правильно складати офіційні професійні документи;

- знаходити логічні і фактичні протиріччя в міркуваннях інших людей, у своїй власній діяльності і особистісному мисленні;

- переконливо спростовувати безпідставні докази своїх опонентів;

- захищати свої переконання логічними доведеннями.

 

 

Опанування навчальною дисципліною «Логіка» повинно

забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язування нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Тематичний план навчальної дисципліни “ЛОГІКА”.

МОДУЛЬ 1

 

Змістовний модуль 1 Логіка як наука про закони і форми правильного мислення

Змістовний модуль 2 Основи понятійного мислення

 

МОДУЛЬ 2

 

Змістовний модуль 3 Складові форми мислення, судження та умовиводу

Змістовний модуль 4 Логіка дискурсу

 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК

Методи оцінювання

Розподіл навчального часу за модулями:

  Назва тем Кількість годин для:
        Лекцій Прак­тичних занять Самостійної роботи Форма контролю
    Модуль 1 Предмет, структура та завдання логіки Екскурс в історію логіки Семіотичний характер логіки     -       Модульна контрольна робота
      Модуль 2 Класична логіка висловлювань Основні закони логіки висловлювань   Класична логіка предикатів Основна характеристика та види правдоподібних та істинносних висловлювань.                        
      Модуль 3 Загальна характеристика поняття Основні типи відношень між поняттями Основні логічні операції над поняттями   -   2 (2)   2 (1)               Модульна контрольна робота
    Модуль 4 Основи теорії аргументації   Елементи практичної логіки                  
    Разом: 60 годин + 6 годин консультацій 18 (44)

 

Методи навчання:

Лекції, практичні заняття, виконання індивідуального завдання, робота в бібліотеці та інтернеті.

Методи оцінювання:

Поточне тестування; оцінка за індивідуальне завдання; підсумковий письмовий тест.

Модуль 1 (50 балів)   Модуль 2 (50 балів)       Залік     Сума
Поточне тестування (40 балів) Контрольна робота Поточне тестування (40 балів)  
  Змістовні модулі   Змістовні модулі         100 балів
40 балів 10 балів 40 балів 10 балів
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Логіка»

 

ПРОГРАМА КУРСУ ЛОГІКИ

(адаптована для економічних спеціальностей)

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти