ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 11. Логічні основи теорії аргументації

Аргументація і процес формування переконань. Соціальні, психологічні, лінгвістичні, моральні, правові і логічні фактори переконливої дії. Доведення і переконання. Наукові принципи доведення і переконання. Доказове судження - логічна основа наукових переконань.

Поняття доведення. Структура доведення: теза, аргументи, демонстрація. Види доведення: пряме, непряме. Різновиди непрямого доведення: від противного (аналогічне), роздільне доведення (методом виключення).

Поняття спростування. Способи спростування: спростування тези (пряме і непряме); критика аргументів; виявлення неспроможності демонстрації. Логічні вимоги наукової критики. Доведення і спростування гіпотези. Правила доказового судження. Правила по відношенню до тези та антитези. Логічні помилки у відношенні тези та антитези. Повна та часткова підміна тези і антитези. Правила у відношенні аргументів. Принципи підбору наукових фактів як аргументів в доведеннях та спростуваннях. Оперування фактами. Помилки аргументації: хибна основа, випередження основи. Апеляція до особи, недостатність основи та ін.

Правило демонстрації. Використання дедукції, індукції та аналогії у процесі аргументації. Типові помилки в демонстрації. Порушення правил демонстрації. Логічні помилки: паралогізми та софізми. Поняття про логічні парадокси. Правові парадокси.

Дискусія як метод обговорення шляхів розв'язання спірних питань. Дискусія і спір. Види спорів. Правила ведення дискусії. Мистецтво полеміки. Шляхи досягнення консенсусу. Роль дискусії в економічній, політичній і юридичній діяльності.

Визначення (дефініція) понять. Визначення як логічна операція. Логічна структура поняття. Сутність визначення і значення коротких дефініцій в суспільствознавстві, економічних науках та юриспруденції. Види означення. Номінальні та реальні визначення. Явні і неявні визначення. Явні і неявні визначення через рід та видову відмінність. Правила явного визначення. Можливі похибки в означеннях. Неявні визначення: контекстуальні, індикативні, аксіоматичні. Прийоми, які є схожими з визначенням: порівняння, опис, характеристика, пояснення за допомогою приклада та ін. Визначення базових термінів у суспільствознавстві, зокрема, в економічних науках, юриспруденції. Наукова термінологія: економічна, юридична.

 

Література:

 

Алексеев А.П. Аргументация, познание, общение. - М., 1991.

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. - М.: Наука, 1991.

Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1985. - Вып. XVI. - с.217-237.

Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. - Ульяновск: Центр, 1989.

Мейзерский В.М. Философия и неориторика. - К.: Лыбидь, 1991.

Тема 8. ЕЛЕМЕНТИ ПРАКТИЧНОЇ ЛОГІКИ.

 

Структура дискурсу. Логіка питань та відповідей. Питання як різновид імперативів. Питання і запитальні речення. Логічна структура питання. Оператор і передумова (пресупозиція) питання. Контекст запитання.

Види питань. Явні і неявні, прості і складні, відкриті і закриті питання. Логічно коректні і логічно некоректні питання. Синтаксично коректні і некоректні питання. Причини синтаксичної некоректноті питань. Семантично коректні і некоректні питання. Причини семантичної некоректності питань. Провокаційні питання. Абсурдні питання. Тавтологічні (логічно або фактично) питання. Епістемічно коректні і некоректні питання.

Види відповідей. Релевантні і нерелевантні відповіді. Правильні і неправильні відповіді. Сильні (повні), слабкі (неповні) і надмірні відповіді. Тавтологічні (логічно або фактично) відповіді. Прямі і непрямі відповіді. Логіка дії, інтенцій, оцінок і норм.

 

Література:

· Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Вопросы философии. - 1990. - №3, с.60-133.

· Сопер П.Л. Основы искусства речи. - М.: Прогресс-Академия, 1992.

· Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и ответов. - М.: Прогресс, 1981.

· Сергеев К.А., Соколов А.Н. Логический анализ форм научного поиска. - Л.: Наука, 1986.

· Лимантов Ф.С. Лекции по логике вопросов. - Л., 1975.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка: Навчальний
посібник для економістів. Вид. друге доп. і перероб. - К., 2000.

2. Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Павлюкевич В.И. Логика: Учебное
пособие для вузов. - Мн.: «Тетрасистемс», 1996.

3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. - М.:
ИНФРА-М, М., 1997.

4. Брюшкин В.Н. Практический курс Логики для гуманитариев:
Учебное пособие. - М.: Новая школа, 1996.

5. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика: Учебник для вузов. - М.:
Владос, 1998.

6. Гетманова А.Д. Учебник по логике. - М.: Владос, 1995.

7. Жеребкин В.Є. Логіка. - Харків: Основа, Київ: Знання, 1998.

8. Ивин А.А. Логика: Учебник для гуманитарных вузов. - М.: ФАИР-
ПРЕСС, 1999.

9. Ивлев Ю. Логика: Учебник для вузов. 2-е изд. — М.: Логос, 1997.

10. Иванов Е.А. Логика: Учебник.-М: Изд-во «БЕК», 1996.

11. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки: Підручник. - К.:
Абрис, 1997.

12. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М.: Юрист, 1998.

13. Курбатов В.И. Логика: Учебное пособие для вузов. - Ростов-на-
Дону: «Феникс», 1997.

14. Конверський А.Є. Логіка: Підручник для вищих навч. закладів. - К.:
"Четверта хвиля", 1998.

15. Светлов В.А. Практическая логика. — Спб,: Изд-во РХГИ, 1995.

16. Свинцов В.И. Логика: Учебник для вузов. -М.: «Мир книги», 1995.

17. Солодухин С.А. Логика для юристов: Метод. Пособие для юридич.
ф-ов. - М.Экспертное бюро, 1998.

18. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для вузів. - К.: "Академія", 1999.

19. Хоменко І.В. Логіка - юристам: Підручник. - К.: "Четверта хвиля",
1997.

20. Челпанов Г.И. Учебник логики. - М.: Прогресс, 1994.

 

ЗБІРНИКИ ЗАДАЧ І ВПРАВ

 

1. Барков В.Ф. Логика: Задачи и упражнения, практикум. - Мн.:
«Транссистемс», 1998.

2. Ивлев Ю.Ю. Логика. Сборник упражнений: Учебное пособие для
вузов. - М: Книжный дом «Университет», 1998.

 

3) Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. Упражнения по логике.
3-е изд., допол. М.: Юрист, 1997.

4) Кузина Е.Б. Практическая логика. Упражнения и задачи с
объяснением способов решения. - М.: «Триада», 1996.

5) Мельников В.Н. Логические задачи. — Одесса: Высшая школа, 1989.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по
логике.- М.: Просвещение, 1991.

2. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975.

3. Переверзев В.Н. Логистика: Справочная книга по логике. - М.:
Мысль, 1995.

ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко А.П. Краткий курс логики. -- М.: Издательский центр «Аз»,
  1995.
 2. Гетманова А.Д., Панов М.И., Уемов А.И., Никифоров А.Л. Логика:
  Учебное Пособие для 10-11 классов. -М.:Дрофа, 1995.
 3. Григорьев Б.В. Классическая логика. — М.: Владос, 1996.
 4. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. - К.: Вища школа, 1992.
 5. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-Пресс.
  1993.
 6. Ивин А.А. Элементарная логика. - М: Дидакт, 1994.
 7. Ивин А.А. Логика: Пособие для учащихся. - М.: Просвещение,
  1996.
 8. Кузина Е.Б. Логика: Экспресс-курс для подготовки к экзамену. -
  М.: МГУ, 1997.
 9. Никифоров А.Л. Общедоступная и увлекательная книга по логике. -
  М.: Гносис, 1995.
 10. Петров Ю.А. Азбука логического мышления. -М.: МГУ, 1991.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

1. Гарднер М.А. Математические чудеса и тайны. - М., 1986.

2. Гуссерль Э. Логические исследования: Пролегомени к чистой
логике. - К.: Вентури, 1995.

3. Ковальски Р. Логика в решении проблем. - М.: Наука, 1990.

4. Кэррол Л. Логическая игра. — М.: Наука, 1991.

5. Логика и компьютер. Моделирование рассуждений и проверка
правильности программ /Н.А. Алешина, А.М. Анисов, П.И. Быстров
и др. -М.: Наука, 1990.

6. Щедровицкий Г.П. Процессы и структури в мышлении (курс
лекций)/Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 6. — М.: Путь, 2003.

 

Основна література:

1. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка. : Навч. пос. для економістів. – К., КНЕУ, 2000.

2. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка. : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., КНЕУ, 2000.

3. Бандурка О.М., Тягло О.В.Курс логіки. Підручник. – К., 2002.

4. Демидов И.В. Логика. Учебник для экономических вузов. – М., 2004.

5. Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 2004.

6. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 2003.

7. Конверський А.Є. Логіка. – К., 2004.

8. Мельников А.Н. Сборник задач по логике. – К., 2003.

9. Тофтул М.Т. Логіка. – К., 2002.

10. Хоменко І.В. Логіка. Практикум. Навч. посібник. – К., 2002.

Додаткова:

1. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике.-М., 1991.

2. Ивлев Ю.Ю. Логика. Сборник упражнений: Учебное пособие для вузов. – М., 1998.

3. Кириллов В.И. Упражнения по логике.-М., 2000.

4. Кузина Е.Б. Практическая логика. Упражнения и задачи с объяснением способов решения.-М.,1996.

5. Никольская И.Л. Математическая логика.-М.,1996.

6. Переверзєв В.Н. Логистика: Справочная книга по логике.-М.,1995.

7. Тард Г. Социальная логика. – М., 1996.

8. Труднев В. Считай, смекай, отгадывай. – Спб. ,1997.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти