ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Робоча навчальна програма дисципліни

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА

Робоча навчальна програма дисципліни

 

 

Київ – 2011


Практична стилістика: робоча навчальна програма дисципліни (Розрахований для студентів напряму підготовки „журналістика” ІІІ курсу КСУ) / укладач Ю.Л.Ситько. — К.: КСУ, 2011. — 28 с.

 

Рецензент доц. кафедри української філології к. філол. н. Н.П.Русаченко.

 

 

У робочій програмі дисципліни „Практична стилістика” висвітлюються питання основних розділів програми з предмету – теорії та практики редагування і стилістики української літературної мови. Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу додаються питання до семінарських занять, практичні завдання, теми для написання рефератів, наукова література для опрацювання та обговорення.

Для студентів гуманітарних спеціальностей у вищій школі.

 

СХВАЛЕНО НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКО Ї ФІЛОЛОГІЇ

08 вересня 2011 р., протокол № 1.

 

 

Затверджено на засіданні вченої ради Київського славістичного університету

від ______________ 2011 р., протокол № ____

 

 

Підписано до друку .................. Ум. друк. арк.

Формат 60 Х 84 \ 16. наклад 150.


ЗМІСТ

Опис навчальної дисципліни. 4

Тематичний план. 6

Зміст навчальної дисципліни. 7

Лекційні заняття. 7

Модуль І. 7

Модуль ІІ. 8

Модуль ІІІ. 9

Плани семінарських та практичних занять. 10

Модуль І. 10

Модуль ІІ. 11

Модуль ІІІ. 12

Питання для підсумкового контролю.. 14

Тестові завдання для перевірки знань студентів з курсу “Практична стилістика”. 15

Блок І. Теоретичні питання. 15

Критерії оцінювання знань студентів. 17

Теми рефератів. 18

Рекомендована література. 20

 

Опис навчальної дисципліни

Змістово-модульна структура дисципліни Курс: ІІІ Семестр: 5 і 6 Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: 3 ECTS: 100   Модулі: 3   Змістові модулі: 3   Загальна кількість годин: 108 годин Напрям: 0303 – “Журналістика”   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.   Спеціальність: 6.030301 Журналістика Нормативна дисципліна Лекції: 40 годин   Практичні заняття: 30 годин Самостійна робота: 38 годин Вид контролю: залік (у 5 семестрі) іспит (у 6 семестрі)  

«Практична стилістика» – курс, що безпосередньо пов’язаний із проблемами функціонування мови в суспільстві, науковим обґрунтуванням правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення в різних сферах суспільної комунікації, питаннями підвищення культури усного і писемного мовлення.

Саме практична стилістика, ґрунтуючись на даних як мовознавчих дисциплін, так і соціології, психології, теорії комунікації – безпосереднім об’єктом свого дослідження мають мову у функціональних різновидах, зумовлених сферами людської діяльності.

Курс має теоретичну й практичну спрямованість. Для вирішення власне практичних завдань – таких, як розвиток культури усного і писемного мовлення, мовностилістичне редагування, розв’язання деяких проблем машинного перекладу, викладання української мови як іноземної, функціональний аналіз мовних явищ, необхідні теоретичні знання про основні параметри функціональних стилів, закономірності відображення в різних типах мовлення екстралінгвістичної заданості, тобто потрібні системні теоретичні відомості з усіх розділів мовознавства (Модуль 1).

Особливості навчальної дисципліни полягають у тому, що одночасно з пізнанням нового матеріалу (теорія функціональних стилів, стилістична норма та ін.) активізується матеріал, попередньо вивчений у курсі сучасної української мови. Проте на відміну від нормативного курсу української мови, у «Практичній стилістиці» увага зосереджується, насамперед, на питаннях закономірностей добору і використання мовних одиниць у конкретній сфері суспільного спілкування.

Визначений програмою матеріал курсу подається під кутом зору специфіки використання стилістичних можливостей мовних одиниць за їх належністю до рівнів мовної системи: лексичного, фразеологічного, словотворчого, морфологічного, синтаксичного, фонетичного (Модуль 2).

Особливу частину курсу присвячено теорії і практиці редакторської майстерності (Модуль3).

Матеріал, викладений у лекційному курсі, закріплюється і деталізується під час практичних занять. Невід’ємною складовою теоретичного і практичного курсу є дослідницька і творча робота, що передбачає аналіз текстів різних стилів, написання самостійних робіт.

Мета курсу:

– поглибити у студентів знання з української мови, розуміння мовних явищ;

– показати стилістичну систему української мови в її поліфункціональній формі;

– домогтися засвоєння основних понять теоретичної стилістики та засвоєння стилістичних норм літературного мовлення;

– прищепити чуття естетики мовлення.

Основні завдання вивчення стилістики в теоретичному аспекті зводяться до:

– з’ясування і засвоєння основних понять і категорій стилістики;

– визначення основних критеріїв класифікації стилів;

– визначення основних етапів формування, становлення і розвитку функціональних стилів української літературної мови в різних сферах спілкування;

– вивчення основних принципів та кроків редагування тексту.

У практичному аспекті завдання вивчення курсу стилістики української мови зводяться до:

– оволодіння стилістичною системою української мови і апаратом функціональної стилістики;

– вироблення вмінь і навичок визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів;

– ознайомлення із стилістичними прийомами і способами використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови;

– вироблення умінь оцінювати стилістичні можливості мовних засобів;

– вироблення навичок редагування текстів різних стилів та жанрів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– системно викладені теоретичні положення стилістики сучасної української літературної мови, включаючи теорію і принципи виділення функціональних стилів, стилістичні параметри вивчення мовних одиниць різних стилів;

– проблематику, основні напрями і методи сучасних стилістич­них досліджень;

– основну стилістичну та редакторську термінологію;

– методику стилістичного та редакторського аналізу тексту.

Студенти повинні вміти:

– творчо розв’язувати поставлені лінгвістичні проблеми, використовуючи дані сучасної теоретичної стилістики і результати власних спостережень над мовою;

– вільно оперувати основною лінгвістичною термінологією;

– застосовувати набуті теоретичні знання під час аналізу конкретного мовного матеріалу;

– зіставляти різні стилістичні явища, творчо мислити й застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності;

– володіти практичними навичками бездоганно правильного спілкування у різних сферах суспільної діяльності.

Форми контролю: модульні самостійні роботи, творчі контрольні роботи.

Підсумковий контроль знань: підсумковий контроль знань проводиться у формі іспиту.

Студенти, які не виконали окремих розділів програми, перед іспитом письмово звітують про невиконану в семестрі роботу і тільки після цього допускаються до складання екзамену.

Екзаменаційний білет містить 3 питання: перші два – теоретичні, третє – практичне завдання (лінгвістична задача).

Тематичний план

Тема Кількість годин
Всього Лекції Лабораторно-прак-тичні заняття Самостійна робота Інд. роб.
Модуль І (1 кредит) Практична стилістика
Змістовий модуль: Стилістична диференціація української літературної мови
Т1 Вступ. Стилістика української мови як лінгвістична дисципліна. Структура, історія, джерела та основні поняття стилістики  
Т2 Характеристика функціональних стилів української літературної мови  
Всього за модулем І  
Модуль ІІ (2 кредити) Стилістика тексту
Змістовий модуль: Стилістичне використання одиниць мови
Т3 Стилістичне використання лексичного складу української мови  
Т4 Стилістичне використання української фразеології  
Т5 Стилістична характеристика слово-твірних та морфологічних засобів мови.  
Т6 Синтаксичні засоби і стилі української мови  
Всього за модулем ІІ  
Модуль ІІІ (1 кредит) Стилістичне редагування
Змістовий модуль: Редагування тексту
Т7 Предмет і завдання літературного редагування. Редактор і текст  
Т8 Літературне редагування як стилістичне завдання  
Всього за модулем ІІІ  
Разом з курсу  

Зміст навчальної дисципліни

Лекційні заняття

Модуль І

Тема № 1.
Вступ. Стилістика української мови як лінгвістична дисципліна. Структура, історія, джерела та основні поняття стилістики

Антична риторика як основа стилістики Грецькі риторичні шко­ли (Сократ, Платон, Демосфен, Аристотель). Римська риторика (Цицерон, Квінтіліан).

Біблійні джерела стилістики.Книга Еклезіяста. Нагірна проповідь Христа. Пос­лання апостолів. Біблія та Євангеліє. Перші проповідники: Василій Великий, Григорій Богослов та Іоан Златоуст.

Давня книжна літературна мова як джерело стилістики. Мовотворчість І.Вишенського та Г.Сковороди.

Предмет і завдання курсу. Проблематика стилістики української мови: визначення мовного стилю як основного поняття лінгвостилістики; закономірності функціонування мови в різних сферах її суспільного життя; принципи і критерії класифікації та жанрової диференціації стилів; взаємодія стилів, підстилів і їх цілісність; поняття стилістичних значень і конотацій та стилістичні норми; стильова і стилістична інтерпретація текстів; стильове текстотворення; співвідношення національного та інтернаціонального у стилістиці національної мови.

Методи стилістичних досліджень: семантико-стилістичний ана­ліз; зіставлення; стилістичний експеримент; статистичні методи.

Структура стилістики як лінгвістичної дисципліни.

Загальна стилістика (теоретична сти­лістика, або теорія стилістики, стилістичні універсалії). Стилістика мови. Стилістика писемної мови і стилістика усної мови. Нетотожність понять: писемна – книжна, усна – розмовна мова.

Стилістика мовлення. Монологічне і діалогічне мовлення. Генеруюча функція стилістики мовлення.

Роль стилістичних засобів у створенні текстів певного функціонального типу. Композиція, прийоми мовної організації і стилістичні функції мовних засобів як предмет стилістики тексту.

Функціональна стилістика як вчення про функціональні сти­лі. Класифікація і внутрішня жанрова диференціація, мовленнєва системність стилів, принципи добору і прийоми поєднання мовних одиниць.

Основні поняття стилістики:

Стиль мови як лінгвістична категорія. Поняття «функціональний стиль», «варіант стилю», «підстиль мови». Первинні і вторинні функціональні фактори, їхня роль у формуванні стилю. Експресивні стилі. Індивідуальний стиль (ідіостиль, ідіолект). Стиль викладу.

Мовний жанр. Первинні і вторинні мовні жанри. Система жанрів офіційно-ділового, публіцистичного, наукового, художнього та розмовного стилів.

Стилістичне значення. Типи стилістичних значень і конотацій. Стилістичні значення як додаткові (супровідні) до лексико-семантичних і граматичних зна­чень. Стилістично нейтральні і стилістично забарвлені мовні одиниці. Емоційно-експресивна і функціональна стилістична забарвленість.

Стилістичні засоби як елемент мови (мовлення), здатні виражати стилістичну інформацію (експресивно-оцінюючу, експресивно-емоційну, функціонально-стильову).

Стилістичні прийоми як спосіб творення за допомогою сти­лістичних засобів стилістичного значення або його відтінку.

Текст як категорія лінгвостилістики. Поняття тексту. Ознаки тексту. Когнітивно-прагматичні аспекти текстотворення. Конвенційний аспект текстотворення.

Тема № 2.
Характеристика функціональних стилів української літературної мови

Система функціональних стилів літературної мови. Принципи класифікації функціональних стилів. Залежність стилю від виду суспільної комунікації як основа класифікації стилів та жанрів мови.

Розмовний стиль як різновид мови. Його сфера використання, основне призначення, ознаки, мовні засоби. Мовленнєва системність розмовно-побутового стилю і мовні засоби її творення.

Публіцистичний стиль як різновид мови. Сфера використання публіцистичного стилю, призначення, основні ознаки. Підстилі публіцистичного стилю Мовленнєва системність публіцистичного стилю і мовні засоби її творення.

Науковий стиль як різновид мови. Сфера використання наукового стилю, призначення, основні ознаки. Мовленнєва системність наукового стилю і мовні засоби її творення.

Офіційно-діловий стиль як різновид мови. Сфера використання офіційно-ділового стилю, призначення, основні ознаки. Підстилі офіційно-ділового стилю. Основні мовні засоби.

Художній стиль як різновид мови. Сфера використання художнього стилю, призначення, основні ознаки. Підстилі художнього стилю за родами і жанрами літератури. Мовленнєво-образна системність художнього стилю і мовні засоби її творення.

Взаємозв’язок і взаємодія стилів. Зумовлене використання елементів одного стилю в текстах іншого.

Модуль ІІ

Тема № 3.
Стилістичне використання лексичного складу української мови

Загальна стилістична характеристика словникового складу. Лекси­ка книжна і розмовна. Відображення у нормативних словниках сти­лістичної диференціації лексики.

Стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика. Кри­терії віднесення слова до стилістично нейтральної лексики. Функціональні характеристики стилістично «нейтральної» лексики у різних сферах спілкування. Можливості пере­ходу стилістично «нейтральної» лексики у розряд стилістично за­барвленої.

Стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика. Емоційно-експресивні конотації, що залежать від семантики слова. Функціонально-стильове забарвлення слова. Мотивація критеріїв співвід­несення слова з певною сферою використання. Характеристика лексики сучасної української літературної мови з погляду функціонально стильового забарвлення.

Стилістичні можливості багатозначності. Принципи і прийоми використання багатозначних слів. Тропи як основа творення полісемантичних слів, їхні стилістичні можливості.

Лексика обмеженого вживання: сфери використання і критерії стилістичної оцінки. Архаїзми. Історизми. Старослов’янізми. Неологізми. Терміни. Професіоналізми. Запозичення. Діалектизми. Арготизми і жаргоніз­ми. Просторіччя.

Стилістичні можливості синонімії, омонімії, антонімії, паронімії. Синоніміка як одна з центральних проблем стилістики і культури мовлення. Синоніміка лексична, фразеологічна, словотвірна, граматична. Стилістичні можливості антонімії. Антонімічна градація як стилістичний прийом. Можливості антонімів як засобу конструктивної організації тексту. Стилістичні можливості омонімів і паронімів, їхні сфери використання.

Тема № 4.
Стилістичне використання української фразеології

Стилістична класифікація фразеологічних одиниць. Емоційно-експресивна та функціонально-стильова характеристика фразеологізмів.Особливості використання фразеологізмів у різних стилях.

Джерела літературної фразеології. Фразеологія науково-технічного та офіційно-ділового різновидів мовлення. Стилістичні можливості народнопоетичної фразеології, фразеології літературного походження. Форми і прийоми введення фразеологізмів у текст.

Трансформація фразеологізмів як стилістичний прийом.

Штампи, кліше, стандарти – їхня оцінка з погляду стилістики і культури мовлення.

Тема № 5.
Стилістична характеристика словотвірних та морфологічних засобів мови

Стилістичні засоби словотвору в українській мові. Стилістичні можливості словотвірних засобів в аспекті їхньої синоніміки. Стилістичні конотації, що виникають як результат афіксального словотворення. Переобтяження тексту однотипними словотвірними елементами та їхня оцінка з погляду культури мовлення.

Словоскладання і його стилістичні функції.

Абревіатури, межі їхнього поширення, доцільність використання у різних стилях.

Характеристика словотвірних засобів сучасної української мови щодо можливостей взаємозаміни, емоційно-експресивного забарвлення, стильової віднесеності.

Сучасні тенденції словотвірних норм.

Особливості стилістичного вивчення морфологічних ресурсів мови.

Іменник. Можливості використання іменників, що мають варіантні форми роду. Особливості стилістичного використання граматичної категорії числа, відмінка.

Прикметник. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Стилістичний аналіз повних і коротких форм прикметників. Стилістичні можливості простих і аналітичних форм ступенів порівняння прикметників.

Дієслово. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів. Узгодження присудка з підметом у числі.

Числівник. Складні випадки вживання числівників. Субстантивація числівників та їх стилістичні можливості. Використання кількісних і збірних числівників як синонімів.

Займенник. Семантичні й експресивні відтінки, що їх набувають особові займенники залежно від умов і обставин використання. Стилістичні функції займенників. Стилістичні можливості різних розрядів займенників.

Участь прийменників, спо­лучників, часток у творенні стилістичних фігур. Інтер’єктиви як стилістична категорія.

Тема № 6.
Синтаксичні засоби і стилі мови

Стилістичні можливості синтаксичних одиниць як синонімічної, варіативної заміни. Закономірності їхнього використання відповідно до функціональної норми та традиції мовлення.

Стилістичні можливості двоскладного речення (головних, другорядних членів речення і засобів зв’язку між ними). Стилістичні функції модальних різ­новидів речень (питальних, розповідних, спонукальних, окличних, риторичних).

Стилістичні функції односкладних та неповних речень.

Стилістична база ускладнених речень (одно­рідні члени речення, відокремлені другорядні члени, вставні і вставлені конструкції, звертання).

Стилістичні можливості складних речень. Стилістичні риси багатокомпонентних ускладне­них синтаксичних сполучень (складних речень комбінованого типу, періодів).

Стилістичні функції прямої, невласне прямої мови, авторського введення.

Стилістичні можливості порядку слів в українській мові (взаєморозташування підмета і присудка; дискантне розташування членів речення; інверсія означень, додатків, обставин).

Стилістичні фігури: еліпс, умовчання, повтор, асиндетон, полісиндетон, парафраза, плеоназм, тавтологія, градація, анафора, епіфора тощо.

Модуль ІІІ

Тема № 7.
Предмет і завдання літературного редагування. Редактор і текст

Предмет і завдання редагування. Редактор і текст, основи редакторського аналізу тексту. Логічні засади редагування. «Мовне» і «політичне» редагування.

Правка, її види, особливості правлення тексту, редакторські і коректорські знаки.

Текст і його компоненти, методика редакторської оцінки цілісного тексту і його компонентів. Мовностилістичні особливості тексту і завдання редактора. Специфіка редагування україномовного тексту.

Тема № 8.
Літературне редагування в сучасній редакції

Літературне редагування у сучасній редакції. Схема редагування тексту працівниками редакції. «Мовне» і «корпоративне» редагування.

Плани семінарських та практичних занять

Модуль І

Семінарське заняття № 1

Семінарське заняття № 2

Семінарське заняття № 3

Семінарське заняття № 4

Семінарське заняття № 5

Модуль ІІ

Семінарське заняття № 6

Семінарське заняття № 7

Додаткова література

Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Лексика і фразеологія. – Львів: ЛДУ, 1964.

Семінарське заняття № 8

Семінарське заняття № 9

Семінарське заняття № 10

Практичне завдання

Виявити помилки у мовностилістичному використанні іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів.

Література: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15.

Додаткова література

Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів. – К., 1998.

Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови. – К., 1985.

Семінарське заняття № 11

Семінарське заняття № 12

Семінарське заняття № 13

Модуль ІІІ

Семінарське заняття № 12

Додаткова література

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.

Димитрова С. Текст и подтекст. – София, 1984.

Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М.: Наука, 1991.

Реформатская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. – Л.: Наука, 1983.

Текст и его компоненты как объект лингвистического анализа. – Л.: Наука, 1986.

Семінарське заняття № 13

Тема: Редагування тексту як стилістична проблема

1. Поняття авторського стилю.

2. Ознаки ідеостилю та межі його вживання.

3. Стилістичні властивості газетно-публіцистичного стилю.

Практичне завдання

Відредагувати текст новини, публіцистичну статтю.

Література: 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15,34, 37, 51.

Питання для підсумкового контролю

1. Предмет і завдання стилістики.

2. Загальнонародна мова і літературна мова.

3. Поняття норми літературної мови, нормативних варіантів і типів норм. Роль засобів масової інформації в поширенні норм літературної мови.

4. Поняття функціонально-стильової єдності.

5. Стиль – як функціональний різновид літератури.

6. Характеристика словникового складу мови.

7. Стилістичне розшарування лексики.

8. Види переносного вживання слова (метонімія, метафора, синекдоха) та виникнення експресії у зв’язку з переносним вживанням слова.

9. Стилістичні прийоми, що базуються на використанні омонімів та паронімів.

10. Стилістична мета використання синонімів та антонімів.

11. Принципи заміни слів перифразами і їх місце у тексті.

12. Іронія, антитеза, оксиморон у текстах.

13. Стилістичні властивості словотвору та словозміни.

14. Морфологічні синоніми та паралельні форми.

15. Стилістична характеристика частин мови

16. Стилістичні можливості синтаксису.

17. Синтаксичні синоніми і паралельні конструкції.

18. Змістове, синтаксичне і стилістичне значення порядку слів у реченні.

19. Стилістичне використання координації підмета й присудка.

20. Варіанти форм пов’язані з керуванням. Синонімічні прийменникові і безприйменникові конструкції.

21. Стилістичні функції та значення вживання однорідних членів речення. Мовностилістичні та логічні помилки в поєднанні однорідних членів.

22. Стилістичне використання синонімічних та паралельних синтаксичних конструкцій у різних функціональних стилях.

23. Порівняльна стилістична характеристика сурядності і підрядності, сполучникового і безсполучникового зв’язку.

24. Помилки у використанні складних речень.

25. Період і його використання в публіцистиці.

26. Загальна характеристика синтаксичної будови тексту і стилістичних фігур.

27. Функціональний аспект стилістики і стилістика тексту. Основні поняття: дискурс, макроконтекст і мікроконтекст, стилістичний контекст.

28. Структурно-стилістичний аналіз тексту.

29. Функціонально-стилістичний аналіз тексту.

30. Композиція тексту.

31. Прийоми і засоби увиразнення тексту.

32. Текст і підтекст. Засоби виявлення авторської позиції.

33. Предмет і завдання редагування.

34. Редактор і текст, основи редакторського аналізу тексту.

35. Логічні засади редагування. «Мовне» і «політичне» редагування.

36. Методика редакторської оцінки цілісного тексту і його компонентів.

Тестові завдання для перевірки знань студентів
з курсу “Практична стилістика”

(за всіма модулями)

Блок І. Теоретичні питання

1. У якому варіанті відповіді правильно названо функціональ­но-стильові сфери?

Варіанти відповіді: 1. Усна і розмовна. 2. Писемна і книжна. 3. Усна і книжна. 4. Розмовна і ділова. 5. Розмовна і книжна.

2. Спонтанність мовлення, застосування еліптичних і неповних речень, використання позамовних засобів-ознаки...

Варіанти відповіді: 1. публіцистичного стилю; 2. розмовного мовлення; 3. нау­кового стилю; 4. конфесійного стилю; 5. художнього мов­лення; 6. офіційно-ділового стилю.

3. Одна із форм літературної мови, манера мовного вираження у різних сферах, умовах, формах (усній і писемній) спілкування – це ...

Варіанти відповіді: 1. Функціонально-стильова сфера. 2. Мовний жанр. 3. Стиль мови. 4. Підстиль мови. 5. Ідіостиль.

4. Спеціальне слово, яке вживають для точного найменування
певного поняття, - це...

Варіанти відповіді: 1. Термін. 2. Канцеляризм. 3. Професіоналізм. 4. Жаргонізм. 5. Штамп.

Блок ІІ. Практичні завдання

1. З числівниками два, три, чотири іменники поєднуються здебільшого в...

Варіанти відповіді: 1. Н. відмінку однини. 2. Н. в. множини. 3. Р. в. од­нини. 4. Р. в. множини. 5. З. в. однини. 6. З. в. множини.

2. У реченні Троє академіків і п’ятеро професорів узяло участь у симпозіумі з питань екології регіону є помилка в уживан­ні...

Варіанти відповіді: 1. Іменників (крім поєднання їх із числівниками). 2. При­кметників. 3. Числівників (у т.ч. поєднання їх з іменниками). 4. Займенників. 5. Дієслів.

3. Депутатові – депутату – це...

Варіанти відповіді: 1. Лексичні синоніми. 2. Морфологічні синоніми. 3. Пара­лельні форми. 4. Фонетико-морфологічні синоніми. 5. Син­таксичні синоніми. 6. Паралельні конструкції.

4. Яке слово потрібно вставити замість крапок – ... доньки (‑ньок) навчалися (-ося) в університеті?

Варіанти відповіді: 1. Три. 2. Троє. 3. Трійка. 4. Трійко. 5. Трояк.

5. При займеннику ви, вжитому замість ти, присудок, вира­жений прикметником, ставлять...

Варіанти відповіді: 1. Тільки в однині. 2. В однині й у множині. 3.Тільки в множині.

6. У якому варіанті відповіді правильно записано відмінкову
форму числівника?

Варіанти відповіді: 1. Р.в. дев’ятьохсот вісімдесяти семи. 2. Р.в. дев’ятисот восьмидесяти семи.3. Р.в. дев’ятьохсот вісімдесятьох сі­мох. 4. Р.в. дев’ятисот вісімдесяти семи. 5. Р.в. дев’ятисот вісімдесятьох сімох.

Теми рефератів

1. Проблеми сти­лістики як особливої галузі лінгвістичних знань.

2. Методи стиліс­тичного аналізу.

3. Основні терміни стилістики.

4. Стилістика мови і стилістика мовлення.

5. Стилістична норма в мові й мовленні.

6. Стиль мови і стиль мовлення.

7. Поняття стилю як історично змінної ка­тегорії.

8. Науковий стиль у сучасній україн­ській мові.

9. Офіційно-діловий стиль у сучасній україн­ській мові.

10. Публіцистичний стиль у сучасній україн­ській мові.

11. Розмовний стиль у сучасній україн­ській мові.

12. Стиль художньої літератури у сучасній україн­ській мові.

13. Конфесійний стиль мови і мовлення.

14. Епістолярний стиль мови і мовлення.

15. Культура усного і писемного мовлення.

16. Ритмомелодика усного мовлення.

17. Стилістично-функціональна диференціація словникового складу української мови.

18. Експресивна та емоційно-забарвлена лексика.

19. Стилістичне використання різних семантичних груп загальновживаної лексики.

20. Стилістична специфіка української лексичної синоніміки.

21. Стилістичне використання омонімів.

22. Стилістичне вживання паронімів.

23. Стилістичні функції антонімів.

24. Стилістичне використання фразеологізмів.

25. Фонетичні засоби стилістики.

26. Морфологічні засоби стилістики.

27. Стилістичні особливості категорії роду іменників.

28. Стилістичні особливості категорії числа іменників.

29. Стилістичні особливості категорії відмінка іменників.

30. Стилістичне використання числівників і займенників.

31. Стилістичні властивості дієслова.

32. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови.

33. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

34. Риторика як складова стилістики.

35. Нормативність мовлення.

36. Функції мови і мовна культура.

Рекомендована література

Основна

1. Ващенко В. С Стилістика речення в українській мові: Навч. посіб. з стилістичного синтаксису. – Д., 1968.

2. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови. – К.,1999.

3. Івченко М. П. Культура української мови. – К., 1963.

4. Коваль А Я Ділове спілкування. – К., 1992.

5. Коваль А.П. Практична стилістика української мови. – К.,1987.

6. Кравець Л. В. Стилістика української мови: Практикум. – К., 2003

7. Мацько Л.І. Стилістичні функції морфологічних одиниць: Теоретичні питання стилістики. – К., 1972.

8. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 1990.

9. Мацько Л.І. Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К., 2003.

10. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

11. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.

12. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 2000.

13. Стиль і час. Хрестоматія. – К., 1983.

14. Стилістика і культура мовлення: Навч. посіб. (упоряд. Є.І.Петрова). – Д., 2003.

15. Сучасна українська мова. Стилістика / За ред.І.К.Білодіда. – К.,1973.

Додаткова

1. Античные теории языка и стиля. – М.; Л., 1936.

2. Арістотель. Поетика / Пер. Б. Тена. – К., 1967.

3. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1998

4. Бауэр В., Дюмоц И., Головин С. Энциклопедия символов. – М., 1995.

5. Бахтин М. М. К эстетике слова // Контекст. – М., 1974.

6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

7. Бацевич Ф. Основи комунікативної дериватології. – Л., 2000.

8. Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лингвистике. – Л., 1997.

9. Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України. – Д., 1996.

10. Ботвина Н.В. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

11. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1998.

12. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка. – М., 1983.

13. Брандес М. П. Стилистический анализ. – М., 1971.

14. Будагов Р.А. Человек и его язык. – М., 1974.

15. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. – Р., 1995.

16. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. – М., 1981.

17. Вовк В.Н. Язык метафор в художественной речи. – К., 1986.

18. Вопросы фоностилистики / Отв. ред. К.Б.Карпов. – М., 1980.

19. Єрмоленко С Я Синтаксис і стилістична семантика. – К., 1987.

20. Єрмоленко С Я. Фольклор і літературна мова. – К., 1987.

21. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика та культура мови. – К.,1999.

22. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.,1982.

23. Ижакевич Г П., Кононенко В. И., Пилинский Н. Я., Сиротина В. А. Сопоcтавительная стилистика русского и украинского языков. – К., 1980.

24. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм (стилістика): Фігури і тропи. – Мюнхен, 1984.

25. Качуровський І. Фоніка. – Київ, 1995.

26. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

27. Коломієць М. П. Питання фразеологічної синоніміки. – Д., 1987.

28. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

29. Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту. – Л., 1999.

30. Куньч 3. И. Становлення і розвиток риторики в Україні. – Л., 1996.

31. Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. – К., 1984.

32. Словник синонімів української мови: В 2 т. – К., 1999-2000.

33. Хованская 3. И. Стилистика французского языка. – М., 1984.

34. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. – К., 1984

35. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. – М., 1991.

36. Ярмоленко Т.С. Деякі питання стилістичного синтаксису. – К.,1976.

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА

Робоча навчальна програма дисципліни

 

 

Київ – 2011


Практична стилістика: робоча навчальна програма дисципліни (Розрахований для студентів напряму підготовки „журналістика” ІІІ курсу КСУ) / укладач Ю.Л.Ситько. — К.: КСУ, 2011. — 28 с.

 

Рецензент доц. кафедри української філології к. філол. н. Н.П.Русаченко.

 

 

У робочій програмі дисципліни „Практична стилістика” висвітлюються питання основних розділів програми з предмету – теорії та практики редагування і стилістики української літературної мови. Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу додаються питання до семінарських занять, практичні завдання, теми для написання рефератів, наукова література для опрацювання та обговорення.

Для студентів гуманітарних спеціальностей у вищій школі.

 

СХВАЛЕНО НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКО Ї ФІЛОЛОГІЇ

08 вересня 2011 р., протокол № 1.

 

 

Затверджено на засіданні вченої ради Київського славістичного університету

від ______________ 2011 р., протокол № ____

 

 

Підписано до друку .................. Ум. друк. арк.

Формат 60 Х 84 \ 16. наклад 150.


ЗМІСТ

Опис навчальної дисципліни. 4

Тематичний план. 6

Зміст навчальної дисципліни. 7

Лекційні заняття. 7

Модуль І. 7

Модуль ІІ. 8

Модуль ІІІ. 9

Плани семінарських та практичних занять. 10

Модуль І. 10

Модуль ІІ. 11

Модуль ІІІ. 12

Питання для підсумкового контролю.. 14

Тестові завдання для перевірки знань студентів з курсу “Практична стилістика”. 15

Блок І. Теоретичні питання. 15

Критерії оцінювання знань студентів. 17

Теми рефератів. 18

Рекомендована література. 20

 

Опис навчальної дисципліни

Змістово-модульна структура дисципліни Курс: ІІІ Семестр: 5 і 6 Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: 3 ECTS: 100   Модулі: 3   Змістові модулі: 3   Загальна кількість годин: 108 годин Напрям: 0303 – “Журналістика”   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.   Спеціальність: 6.030301 Журналістика Нормативна дисципліна Лекції: 40 годин   Практичні за

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти