ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Вступ. Стилістика української мови як лінгвістична дисципліна.

1.Стилістика як спеціальна наукова лінгвістична дисципліна. Предмет вивчення і завдання стилістики.

2. Загальнонародна мова, літературна мова, діалекти територіальні і соціальні як об’єкт стилістичного вивчення.

3. Зв’язок стилістики та культури мовлення з іншими дисциплінами.

4. Визначення стилю. Типологія стилів.

Література: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 28, 29, 31, 44, 49.

Семінарське заняття № 2

Тема: Структура та основні поняття стилістики

1. Мовний жанр. Жанрова система стилів української мови.

2. Стилістика писемної і усної мови.

3. Монологічне і діалогічне мовлення як об’єкт стилістики.

4. Стилістика тексту.

5. Описова, функціональна, зіставна, порівняльна стилістика.

Література: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 28, 29, 31, 44, 49.

Семінарське заняття № 3

Тема: Історія та джерела стилістики української мови

1. Елементи давньоукраїнської міфології у стилістиці української мови.

2. Антична культура як одне із джерел стилістики української мови. Риторика в античній культурі.

3. Біблійні джерела стилістики.

4.Гомілетика як один із видів красномовства давньоукраїнської доби.

5. Розвиток вітчизняної риторики.

Література: 9, 16, 17, 24, 35, 43, 45.

Семінарське заняття № 4

Тема: Характеристика функціональних стилів української літературної мови

1. Основні характеристики наукового стилю.

2. Основні характеристики публіцистичного стилю.

3. Основні характеристики офіційно-ділового стилю.

4. Основні характеристики розмовного стилю.

5. Художній стиль як синтетичний стиль та сфера його функціонування.

Література: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 26.

Семінарське заняття № 5

Тема: Функціональних стилів української літературної мови як динамічна система

1. Система функціональних стилів сучасної української літературної мови.

2. Взаємозв’язок і взаємодія стилів.

3. Екстралінгвістичні і власне лінгвістичні фактори формування стилю.

4. Аналіз уривків з текстів різних функціональних стилів. Виявлення в текстах специфічних елементів певного стилю. Редагування стилістичних огріхів.

5. Конструювання тексту за заданими стилістичними і стильовими параметрами.

Література: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 26, 41.

Модуль ІІ

Семінарське заняття № 6

Тема: Стилістичні властивості лексичної підсистеми мови

1. Загальна характеристика лексико-стилістичних ресурсів сучасної української мови та окремих лексичних класів (архаїзмів, історизмів, старослов’янізмів, інтернаціоналізмів, неологізмів, термінів, запозичень, діалектизмів).

2. Мовна і контекстуальна стилістична синонімія. Внутрішньостильові і міжстильові синоніми.

3. Лексична антонімія і створення стилістичних фігур контрастів, антитез, оксюморонів.

4. Омоніми як матеріал для версифікації і каламбурів.

5. Стилістичні функції паронімів.

6. Експресивно-стилістичне забарвлення слова.

Література: 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 36, 38.

Семінарське заняття № 7

Тема: Стилістичні функції лексичних одиниць

1. Вправи на розмежування стилістично нейтральної і стилістично забарвленої лексики.

2. Аналіз запропонованих уривків із текстів різних функціональних стилів сучасної української лі­тературної мови з точки зору функціонального використання в них лексики.

3. Лексико-стилістичний аналіз художнього тексту.

4. Вправи на подолання помилок, зумовлених використанням лексичних повторів, тавтології, плеоназмів, мовних штампів, просторічних слів, вульгаризмів, слів-паразитів.

Література: 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 36, 38.

Додаткова література

Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Лексика і фразеологія. – Львів: ЛДУ, 1964.

Семінарське заняття № 8

Тема: Стилістичне використання фразеологічних засобів мови

1. Визначення стилістичних функцій фразеологізмів.

2. Особливості використання народнопоетичної фразеології у науковому, офіційно-діловому, публіцистичному, художньому стилях.

3. Особливості використання фразеології літературного походження у науковому, офіційно-діловому, публіцистичному, художньому стилях, розмовній мові.

4. Трансформація фразеологізмів як стилістичний прийом.

5 Семантико-стилістичний аналіз текстів, насичених фразеологізмами. Аналіз способів уведення фразеологізмів у текст.

Література: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 36, 42.

Семінарське заняття № 9

Тема: Стилістична характеристика словотвірних засобів мови

1. Стилістична синонімія словотворчих засобів: префіксальна, суфіксальна.

2. Суфікси і префікси суб’єктивної оцінки, їх стилістична характеристика і функціонально-стильовий розподіл.

3. Стилістично-продуктивні афіксів.

4. Стилістичні можливості словоскладання; його особливості у різних стилях.

5. Абревіація як об’єкт стилістичного аналізу.

6. Порівняльний аналіз особливостей стилістичного використання словотворчих засобів у текстах різних стилів.

Література: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22.

Семінарське заняття № 10

Тема: Стилістична характеристика морфологічних засобів мови.

1. Стилістична функція категорій числа і відмінка іменникових частин мови.

2. Обсяг стилістичних можливостей граматичної категорії часу дієслів.

3. Стилістичні функції стягнених і нестягнених форм прикметників.

4. Стилістичні функції займенників.

5. Морфолого-стилістичний аналіз текстів.

Практичне завдання

Виявити помилки у мовностилістичному використанні іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів.

Література: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15.

Додаткова література

Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів. – К., 1998.

Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови. – К., 1985.

Семінарське заняття № 11

Тема: Синтаксичні засоби мови і їх стилістичні функції

1. Загальна стилістична характеристикавикористання різних типів простого речення.

2. Особливості вживання простого речення у нехудожніх стилях.

3. Стилістичні функції номінативних і безособових речень у різних стилях.

4. Використання однорідних членів речення у книжних стилях мовлення.

Література: 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15,34, 37, 51.

Семінарське заняття № 12

Тема: Синтаксичні засоби мови і їх стилістичні функції

1. Стилістична характеристика ролі порядку слів у реченні.

2. Стилістичний аналіз синонімії підрядних речень і зворотів.

3. Особливості стилістичного використання складнопідрядного і складносурядного речення.

4. Стилістичні функції вставних і вставлених слів і конструкцій.

5. Аналіз текстів зі стилістичними фігурами. Вправи на визначення стилістичної ролі фігур.

Література: 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15,34, 37, 51.

Семінарське заняття № 13

Тема: Синтаксичні засоби мови і їх стилістичні функції

1. Особливості синтаксичної будови і функціональних характерис­тик діалогу і монологу у стилістичному аспекті.

2. Вправи на вживання розділових знаків у синтаксичних конструкцій різних типів. Редагування тексту з пунктуаційними помилками.

3. Побудова синтаксичних конструкцій різних типів. Трансформація синтаксичних конструкцій.

4. Синтаксично-стилістичний аналіз тексту.

Література: 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15,34, 37, 51.

Модуль ІІІ

Семінарське заняття № 12

Тема: Стилістика тексту. Редактор і текст

1. Шарль Баллі – автор функціонального підходу до вивчення мови.

2. Герменевтика тексту і її основоположники Еміліо Бетті та Мартін Гайдеґґер.

3. Феноменологічні методи у герменевтиці тексту Едмунда Гусерля, Ганса- Ґеорга Гадамера та Вільгельма Дільтея.

4. “Емпіричний автор” та “емпіричний читач” за теорією Умберто Еко.

5. Сучасна теорія тексту О.Селіванової.

Література: 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15,34, 37, 51.

Додаткова література

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981.

Димитрова С. Текст и подтекст. – София, 1984.

Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М.: Наука, 1991.

Реформатская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. – Л.: Наука, 1983.

Текст и его компоненты как объект лингвистического анализа. – Л.: Наука, 1986.

Семінарське заняття № 13

Тема: Редагування тексту як стилістична проблема

1. Поняття авторського стилю.

2. Ознаки ідеостилю та межі його вживання.

3. Стилістичні властивості газетно-публіцистичного стилю.

Практичне завдання

Відредагувати текст новини, публіцистичну статтю.

Література: 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15,34, 37, 51.

Питання для підсумкового контролю

1. Предмет і завдання стилістики.

2. Загальнонародна мова і літературна мова.

3. Поняття норми літературної мови, нормативних варіантів і типів норм. Роль засобів масової інформації в поширенні норм літературної мови.

4. Поняття функціонально-стильової єдності.

5. Стиль – як функціональний різновид літератури.

6. Характеристика словникового складу мови.

7. Стилістичне розшарування лексики.

8. Види переносного вживання слова (метонімія, метафора, синекдоха) та виникнення експресії у зв’язку з переносним вживанням слова.

9. Стилістичні прийоми, що базуються на використанні омонімів та паронімів.

10. Стилістична мета використання синонімів та антонімів.

11. Принципи заміни слів перифразами і їх місце у тексті.

12. Іронія, антитеза, оксиморон у текстах.

13. Стилістичні властивості словотвору та словозміни.

14. Морфологічні синоніми та паралельні форми.

15. Стилістична характеристика частин мови

16. Стилістичні можливості синтаксису.

17. Синтаксичні синоніми і паралельні конструкції.

18. Змістове, синтаксичне і стилістичне значення порядку слів у реченні.

19. Стилістичне використання координації підмета й присудка.

20. Варіанти форм пов’язані з керуванням. Синонімічні прийменникові і безприйменникові конструкції.

21. Стилістичні функції та значення вживання однорідних членів речення. Мовностилістичні та логічні помилки в поєднанні однорідних членів.

22. Стилістичне використання синонімічних та паралельних синтаксичних конструкцій у різних функціональних стилях.

23. Порівняльна стилістична характеристика сурядності і підрядності, сполучникового і безсполучникового зв’язку.

24. Помилки у використанні складних речень.

25. Період і його використання в публіцистиці.

26. Загальна характеристика синтаксичної будови тексту і стилістичних фігур.

27. Функціональний аспект стилістики і стилістика тексту. Основні поняття: дискурс, макроконтекст і мікроконтекст, стилістичний контекст.

28. Структурно-стилістичний аналіз тексту.

29. Функціонально-стилістичний аналіз тексту.

30. Композиція тексту.

31. Прийоми і засоби увиразнення тексту.

32. Текст і підтекст. Засоби виявлення авторської позиції.

33. Предмет і завдання редагування.

34. Редактор і текст, основи редакторського аналізу тексту.

35. Логічні засади редагування. «Мовне» і «політичне» редагування.

36. Методика редакторської оцінки цілісного тексту і його компонентів.

Тестові завдання для перевірки знань студентів
з курсу “Практична стилістика”

(за всіма модулями)

Блок І. Теоретичні питання

1. У якому варіанті відповіді правильно названо функціональ­но-стильові сфери?

Варіанти відповіді: 1. Усна і розмовна. 2. Писемна і книжна. 3. Усна і книжна. 4. Розмовна і ділова. 5. Розмовна і книжна.

2. Спонтанність мовлення, застосування еліптичних і неповних речень, використання позамовних засобів-ознаки...

Варіанти відповіді: 1. публіцистичного стилю; 2. розмовного мовлення; 3. нау­кового стилю; 4. конфесійного стилю; 5. художнього мов­лення; 6. офіційно-ділового стилю.

3. Одна із форм літературної мови, манера мовного вираження у різних сферах, умовах, формах (усній і писемній) спілкування – це ...

Варіанти відповіді: 1. Функціонально-стильова сфера. 2. Мовний жанр. 3. Стиль мови. 4. Підстиль мови. 5. Ідіостиль.

4. Спеціальне слово, яке вживають для точного найменування
певного поняття, - це...

Варіанти відповіді: 1. Термін. 2. Канцеляризм. 3. Професіоналізм. 4. Жаргонізм. 5. Штамп.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти