ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які форми є правильними для Дав. відм. одн. у сполуках, утворених прізвищем, іменем, іменем по батькові?

Варіанти відповіді: 1.Чепігі Софії Миколаївні, Тихоходу Лук’яну Любомировичу, Смішко Петро Микитовичу, Шевченко Лесі Михайлівні. 2. Чепізі Софії Миколаївні, Тихохіду Лук’яну Любомировичу, Смішко Петро Микитовичу, Шевченко Лесі Михайлівні. 3. Чепізі Софії Миколаївні, Тихоходу Лук’яну Любомировичу, Смішку Петро Микитовичу, Шевченко Лесі Михайлівні. 4. Чепізі Софії Миколаївні, Тихоходу Лук’яну Любомировичу, Смішку Петру Микитовичу, Шевченко Лесі Михайлівні.

17. Логіка – логістика – це...

Варіанти відповіді: 1. синоніми; 2. антоніми; 3. омоніми; 4. омоформи; 5. омографи; 6. омофони; 7. пароніми.

18. Родові і видові назви поєднувати як однорідні члени речення ...

Варіанти відповіді: 1. Можна. 2. Не можна. 3. Бажано. 4. Небажано. 5. Обов’язково. 6. Необов’язково.

19. Оберіть варіант відповіді, в якому подане правильне тлумачення лінгвістичного терміна етнонім:

Варіанти відповіді: 1. Розділ антропоніміки, який вивчає назви племен, народів, народностей і націй. 2. Стилістична фігура, в якій обіграно назви племен, народів, народностей і націй. 3. Назва племені, народу, народності і нації. 4. Наука про племена, народи, народності і нації. 5. Найменша значуща частина слова, якою позначено назви племен, народів, народностей і націй.

20. Форми теперішнього часу дієслів мають такі основні значення:

1. Дії, яка збігається з моментом мовлення. 2. Дії, яку було виконано колись. 3. Дії, яку неодмінно скоро виконають. 4. Дії, яка відбувається постійно. 5. Дії, яка не може відбутися за жодних умов.

Критерії оцінювання знань студентів

Відповідь студента оцінюється на:

«Відмінно» якщо повно та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано викладено матеріал:

студент виявляє глибокі знання усієї програми навчальної дисципліни, аналізує стилістичний матеріал;

вміє чітко розмежовувати нормативне і помилкове в мовленні;

відображає чітке знання стилістичних термінів, розуміє взаємозв’язок і взаємодію стилістичних категорій, правильно формулює відповідні тлумачення;

застосовує теоретичні знання на практиці, робить власні висновки та узагальнення;

«Добре» – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, проте вона має хоча б один з таких недоліків:

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту стилістичних засобів, прийомів, нечіткі їхні характеристики;

«Задовільно» якщо відповідь студента є поверхневою, недостатньо аргументованою:

свідчить про наявність прогалин у знаннях студента, зокрема не засвідчує повною мірою знання основних стилістичних понять, концепцій; не містить посилань на літературу;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу;

містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень.

«Незадовільно» – якщо студент не відповів на поставлене питання або відповідь є неправильною;

не розкриває сутності питання або допускає грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність відповідних знань у студента або їх безсистемність та поверховість;

не вміє сформулювати власну думку та викласти її;

не знає основних положень навчальної дисципліни.

Переведення академічних успіхів студентів КСУ, виражених у балах, у національну 4-и бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КСУ Оцінка за 4-и бальною шкалою
А 90-100 відмінно
В 80-89 добре
С 70—79
D 60-69 задовільно
Е 50-59
FX 31-49 «незадовільно» з можливістю повторного складання
F 0-30 «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням курсу

Розподіл балів,
які студент може отримати впродовж семестру з курсу
“Основи редагування тексту”

Кількість балів за модулі Кількість балів за видами робіт 60 балів Семестр залік Сума
Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ 40 балів 100 балів
16 балів 28 балів 16 балів
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
Опитування
Виконання творчих завдань  
Активність на практичних заняттях
Написання контрольних, письмових робіт чи тестів -
Виконання індивідуального завдання або написання реферату

Самостійна робота студентів

Теми рефератів

1. Проблеми сти­лістики як особливої галузі лінгвістичних знань.

2. Методи стиліс­тичного аналізу.

3. Основні терміни стилістики.

4. Стилістика мови і стилістика мовлення.

5. Стилістична норма в мові й мовленні.

6. Стиль мови і стиль мовлення.

7. Поняття стилю як історично змінної ка­тегорії.

8. Науковий стиль у сучасній україн­ській мові.

9. Офіційно-діловий стиль у сучасній україн­ській мові.

10. Публіцистичний стиль у сучасній україн­ській мові.

11. Розмовний стиль у сучасній україн­ській мові.

12. Стиль художньої літератури у сучасній україн­ській мові.

13. Конфесійний стиль мови і мовлення.

14. Епістолярний стиль мови і мовлення.

15. Культура усного і писемного мовлення.

16. Ритмомелодика усного мовлення.

17. Стилістично-функціональна диференціація словникового складу української мови.

18. Експресивна та емоційно-забарвлена лексика.

19. Стилістичне використання різних семантичних груп загальновживаної лексики.

20. Стилістична специфіка української лексичної синоніміки.

21. Стилістичне використання омонімів.

22. Стилістичне вживання паронімів.

23. Стилістичні функції антонімів.

24. Стилістичне використання фразеологізмів.

25. Фонетичні засоби стилістики.

26. Морфологічні засоби стилістики.

27. Стилістичні особливості категорії роду іменників.

28. Стилістичні особливості категорії числа іменників.

29. Стилістичні особливості категорії відмінка іменників.

30. Стилістичне використання числівників і займенників.

31. Стилістичні властивості дієслова.

32. Стилістичне використання синтаксичних засобів мови.

33. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

34. Риторика як складова стилістики.

35. Нормативність мовлення.

36. Функції мови і мовна культура.

Рекомендована література

Основна

1. Ващенко В. С Стилістика речення в українській мові: Навч. посіб. з стилістичного синтаксису. – Д., 1968.

2. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови. – К.,1999.

3. Івченко М. П. Культура української мови. – К., 1963.

4. Коваль А Я Ділове спілкування. – К., 1992.

5. Коваль А.П. Практична стилістика української мови. – К.,1987.

6. Кравець Л. В. Стилістика української мови: Практикум. – К., 2003

7. Мацько Л.І. Стилістичні функції морфологічних одиниць: Теоретичні питання стилістики. – К., 1972.

8. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 1990.

9. Мацько Л.І. Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К., 2003.

10. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

11. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.

12. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 2000.

13. Стиль і час. Хрестоматія. – К., 1983.

14. Стилістика і культура мовлення: Навч. посіб. (упоряд. Є.І.Петрова). – Д., 2003.

15. Сучасна українська мова. Стилістика / За ред.І.К.Білодіда. – К.,1973.

Додаткова

1. Античные теории языка и стиля. – М.; Л., 1936.

2. Арістотель. Поетика / Пер. Б. Тена. – К., 1967.

3. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1998

4. Бауэр В., Дюмоц И., Головин С. Энциклопедия символов. – М., 1995.

5. Бахтин М. М. К эстетике слова // Контекст. – М., 1974.

6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

7. Бацевич Ф. Основи комунікативної дериватології. – Л., 2000.

8. Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лингвистике. – Л., 1997.

9. Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України. – Д., 1996.

10. Ботвина Н.В. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

11. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1998.

12. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка. – М., 1983.

13. Брандес М. П. Стилистический анализ. – М., 1971.

14. Будагов Р.А. Человек и его язык. – М., 1974.

15. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. – Р., 1995.

16. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. – М., 1981.

17. Вовк В.Н. Язык метафор в художественной речи. – К., 1986.

18. Вопросы фоностилистики / Отв. ред. К.Б.Карпов. – М., 1980.

19. Єрмоленко С Я Синтаксис і стилістична семантика. – К., 1987.

20. Єрмоленко С Я. Фольклор і літературна мова. – К., 1987.

21. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика та культура мови. – К.,1999.

22. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.,1982.

23. Ижакевич Г П., Кононенко В. И., Пилинский Н. Я., Сиротина В. А. Сопоcтавительная стилистика русского и украинского языков. – К., 1980.

24. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм (стилістика): Фігури і тропи. – Мюнхен, 1984.

25. Качуровський І. Фоніка. – Київ, 1995.

26. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

27. Коломієць М. П. Питання фразеологічної синоніміки. – Д., 1987.

28. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

29. Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту. – Л., 1999.

30. Куньч 3. И. Становлення і розвиток риторики в Україні. – Л., 1996.

31. Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. – К., 1984.

32. Словник синонімів української мови: В 2 т. – К., 1999-2000.

33. Хованская 3. И. Стилистика французского языка. – М., 1984.

34. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. – К., 1984

35. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. – М., 1991.

36. Ярмоленко Т.С. Деякі питання стилістичного синтаксису. – К.,1976.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти