ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модель збалансованого функціонування туристичного ринку

Місце національного ринку туристичних послуг у світовому туристичному процесі є результатом співвідношення факторів, представлених туристсько-рекреаційними, трудовими ресурсами та капіталом, що забезпечують абсолютні та порівняльні переваги країнам на світовому ринку туристичних послуг, визначаючи обсяги та напрямки турпотоків.

Збалансованість національного ринку визначається швидкістю та характером руху капіталу, інтенсивністю обігу коштів та інформації. Розвинені ринкові структури прискорюють фінансові процеси, що робить діяльність індустрії туризму ефективнішою для економіки країни. Розвинений туристичний ринок характеризується щільним інформаційним полем з прискореним рухом інформації та зворотних комунікаційних реакцій. Сучасні технології, докорінно змінюючи, значно ущільнили інформаційне поле ринку, прискорили обіг інформації і зробили її адресною та безперервною.

Маркетинг, що регулює функціонування національного ринку, є соціально-економічним процесом, спрямованим на врівноваження попиту/пропозиції в межах країни, підвищення та закріплення її конкурентноздатності на міжнародних ринках. Як елемент національної ринкової політики маркетинг є процесом творення певного стандарту життя, цілеспрямованим, активним впливом на функціонування туристичного ринку з метою формування відповідності потреб і пропозицій.

Кінцевою метою функціонування ринку туристичних послуг є задоволення потреб туристів, зреалізоване в обсягах та структурі споживання. Туристичне споживання, згідно закону зростання потреб населення, є комплексним, відзначається динамізмом та диверсифікованістю, його обсяг залежить від ємності ринку пропозиції. Умови споживання визначаються станом певного національного ринку, ступенем його інтегрованості до світового туристичного процесу, тому різнорідні, що спричинює мінливість споживання за обсягами, якістю та структурою і обумовлює територіальну диференціацію споживання туристичних послуг.

Основний закон функціонування ринку - це закон відповідності попиту/пропозиції в часі і просторі за обсягом, номенклатурою, кількісними та якісними параметрами.

Специфічна різноманітність турпродукту спонукає розвиток туристичного процесу в країні та регіоні.

Розвиток туризму потребує інвестицій, особливо в розбудову сфери гостинності, на екологічні та реставраційні програми, спрямовані на збереження та посилення атрактивності ресурсів тощо, що вказує на зв'язок туризму з іншими галузями економіки, його залежність від загального рівня економічного розвитку країни. З іншого боку, розвиток туризму стимулює розвиток економіки, забезпечує мультиплікаційний ефект, особливо відчутний в сфері зайнятості.

Створення турпродукту та його реалізація в туризмі є результатом праці як кваліфікованої, так і некваліфікованої. Таким чином, туризм забезпечує як загальну зайнятість, так і рух робочої сили.

Таким чином, розвиток національного ринку туристичних послуг є результатом співвідношення факторів, представлених туристсько-рекреаційними, трудовими ресурсами та капіталом, що забезпечують абсолютні та відносні переваги країнам на світовому ринку туристичних послуг, визначаючи обсяг та напрямки потоків та характер участі в світовому туристичному процесі.

Відповідно до процесу становлення туристичного ринку та умов ринкового середовища по-різному проходили процеси формування індустрії туризму, що є основою функціонування національного туристичного ринку

на глобальному рівні спостерігається сполучення двох напрямків в розвиткові туристичного процесу:

1) інтенсивний (розвиток індустрії туризму «вглиб»)

2) екстенсивний (розвиток індустрії туризму «вшир»)

Національний туристичний ринок України є ринком країни перехідної економіки з середнім рівнем соціально-економічного розвитку, що формує ринкові структури та індустрію туризму відповідно до регіональних (європейських) стандартів. Сучасний етап характеризується відносно незначною участю у світовому туристичному обміні і переважанням експорту туристичних послуг. Але активна туристична політика, спрямована на стабілізацію споживчого ринку, комплексно-пропорційний розвиток індустрії туризму сприяє інтенсифікації внутрішнього туристичного ринку, посиленню участі країни в регіональному та світовому туристичному процесі. Основою туристичної політики країни повинна стати концентрація ресурсів (грошових, матеріальних, трудових) на створенні інноваційного конкурентноздатного турпродукту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Питання для самостійного вивчення:

· Які з детермінант туристичної активності належать до категорії стимуляторів / бар'єрів? Чому?

· Розкрийте сутність "традиційного" турпродукту. Які недоліки "традиційного" турпродукту виявляються на сучасному етапі?

2. Зробіть огляд періодичної літератури за темами:

· Туристична інфраструктура і туристична супраструктура та їх значення в функціонуванні туристичним ринком.

· Фактори впливу на розвиток національних туристичних ринків.

· Туризм, як суспільний феномен, підвладний дії суспільних законів

 

3. Тести:

 

1. До якого фактору туристичного попиту відноситься вік, стать та професія людини?

А) до культурних і суспільно-психологічних

Б) до економічних

В) до соціально-демографічних

Г) до особисто психологічних

 

2. До економічного фактору туристичного попиту відносять:

А) орієнтацію від насолоди до життя

Б) співвідношення робочого і вільного часу в суспільній структурі часу

В) майнове становище

Г) стиль життя

 

3. До особисто психологічного фактору туристичного попиту НЕ відносять:

А) психологію споживання

Б) індивідуальні риси та особливості

В) цільові настанови, мотиви поведінки особистості

Г) інтереси у вільний час

 

4. Що відносять до стимуляторів туристичної активності?

А) коливання економічної кон'юнктури

Б) коливання курсів валют

В) митні та візові обмеження

Г) підвищення рівня доходів населення

 

5. Що НЕ відносять до стимуляторів туристичної активності?

А) індустріалізацію й урбанізацію

Б) диференціацію рівня соціально-економічного розвитку регіонів

В) скорочення тривалості робочого часу й збільшення вільного часу

Г) поліпшення транспортної доступності

 

6. Що НЕ відносять до бар'єрів туристичної активності?

А) зростання цін на паливо

Б) екологічний тиск

В) технічну революцію засобів зв'язку

Г) збройні конфлікти

 

7. Туристична пропозиція у загальному вигляді є:

А) суб'єктом туризму

Б) методикою туризму

В) метою туризму

Г) об'єктом туризму

 

8. Сукупність послуг і продуктів, які подаються на розгляд клієнта, котрий бажає здійснити туристичну подорож – це:

А) туристична пропозиція

Б) туристичний договір

В) туристичний ваучер

Г) туристичний продукт

 

9. Об'єктом туристичної пропозиції є:

А) поїдка

Б) ваучер

В) турист

Г) турагент

 

10. Зі скількох пропозицій складається туристична пропозиція?

А) з двох

Б) з трьох

В) з чотирьох

Г) з шістьох

11. До потенційної пропозиції НЕ відносять:

А) природні особливості

Б) соціокультурні фактори

В) загальну інфраструктуру

Г) туристичну супраструктуру

 

12. До виробничої пропозиції НЕ відносять:

А) транспортні засоби

Б) природні особливості

В) підприємства гостинності

Г) туристичну інфраструктуру

 

13. Скільки існує етапів життєвого циклу туристичного продукту?

А) три

Б) чотири

В) п’ять

Г) шість

 

14. Етап зростання – це:

А) перший етап

Б) другий етап

В) третій етап

Г) четвертий етап

 

15. До якого типу туризму відносять літні табори, дачні ділянки та народні фестивалі і злети?

А) до сільського

Б) до спеціалізованого

В) до пізнавального

Г) до релігійного

 

16. Що є основою функціонування туристичного ринку?

А) знання

Б) люди

В) обмін

Г) спілкування

 

17. Який закон є основою динамічності та диверсифікації туристичного ринку та територіальної диференціації споживання туристичних послуг?

А) закон вартості

Б) закон зростання потреб населення

В) закон суспільного поділу праці

Г) закон неухильного росту продуктивності суспільної праці

 

18. Системою сполучення державних та бізнесових інтересів із задоволення туристичних потреб населення шляхом розвитку індустрії туризму і виконання туризмом його економічних, політичних, соціально-культурних, екологічних та просвітницьких функцій є:

А) туристичний ринок

Б) туристичні підприємства

В) туристичні оператори та туристичні агенти

Г) державна туристична політика

 

19. Що складає внутрішній механізм функціонування туристичного ринку?

А) туристи

Б) потреба у відпочинку

В) обіг грошей

Г) обіг інформації

 

20. Що складає зовнішнє функціонування туристичного ринку?

А) обіг грошей

Б) обіг інформації

В) потреба у відпочинку

Г) туристи

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти