ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Довірчий інтервал з урахуванням випадкової похибки і похибки приладу

При одноразовому вимірюванні деякої величини випадкову похибку визначити неможливо, і межа довірчого інтервалу визначається величиною похибки приладу:

.

У такому разі похибку називають похибкою методу. При багатократних вимірюваннях межа довірчого інтервалу визначається шляхом врахування випадкової похибки і похибки, що вноситься приладами. Така похибка називається похибкою експерименту і обчислюється наступним чином :

Природно, якщо один із доданків значно більший іншого, то він і буде таким, що визначає загальну похибку. Якщо при великій кількості вимірювань похибка приладу набагато більше випадкової похибки вимірювань, необхідно замінити використовуваний прилад точнішим. Якщо ж похибка приладу набагато менше випадкової похибки, то можна збільшити число вимірювань для підвищення точності результату. Якщо похибка приладу порівнянна з випадковою похибкою вимірювань, то, очевидно, не має сенсу збільшувати число вимірювань. Отже, доцільно оцінювати похибку приладу перед проведенням вимірювань.

 

ПОХИБКИ НЕПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ

Обробляючи результати прямих вимірювань, ми знаходимо їх вибіркові середні значення , що є випадковими величинами. У випадку непрямих вимірювань шукана величина W, що визначається, як є вибірковим середнім шуканої функції, і буде, також випадковою величиною. Задача, як і у випадку прямих вимірювань, полягає в тому, щоб визначити, з якою імовірністю шукана величина W може знаходитися в деякому заданому інтервалі .

У загальному випадку ця задача досить складна, і ми обмежимося лише її наближеним рішенням. Середнє значення величини W знаходять шляхом підстановки середніх значень величин , що знаходять на основі прямих вимірювань у вираз .

Якщо розглянемо функцію, що залежить тільки від однієї змінної, тобто , то при малому значенню Δх приріст Δу пропорційний похідній:

В даному випадку буде існувати зв’язок середньоквадратичних відхилень та :

.

Для функції багатьох змінних величина дисперсії буде визначатися (згідно закону додавання дисперсій) по формулі

,

тоді в загальному випадку квадрат похибки ΔW можна визначити, як

+...

тобто

.

Приклад 1.

Розрахунок похибки при визначенні густини циліндра згідно формули .

1.Обчислюємо середнє значення густини тіла за формулою

;

2.Знаходимо абсолютну похибку вимірювань за формулою:

,

де , , – часткові похідні функції по змінних , відповідно, взяті при . Тоді

; ; ,

І .

Якщо врахувати вираз для густини тіла , то отримаємо

Знайдемо відносну похибку визначення густини ,

Приклад 2.

Нехай вимірювана величина знаходиться за допомогою співвідношення: , де А – константа.

Тоді середнє значення величини W визначається, як . Знаходимо часткові похідні:

; .

Результуюча абсолютна похибка визначається наступним чином:

Тоді відносна похибка буде визначатися, як

.

Якщо вираз величини W внесемо під знак кореня, то отримаємо:

В більшості випадків, набагато простіше відносну похибку результатів непрямих вимірювань обчислити за допомогою формули:

Якщо W = W(x) – функція з однією зміною, тоді відносна похибка визначається як , тобто, для знаходження ∆W необхідно спочатку прологарифмувати вираз W(x), а потім продиференціювати його по х. У випадку багатьох змінних можна, як і для абсолютних похибок, ввести часткові відносні похибки, які рівні:

;

;

.

 

Тоді загальна відносна похибка визначається як:

Приклад 3.

Нехай, як і раніше вимірювана величина знаходиться із співвідношення:

, де А – константа. Прологарифмувавши останній вираз отримаємо . За допомогою диференціювання знайдемо відносні похибки та :

 

,

Результуючу відносну похибку знайдемо за допомогою співвідношення:

Визначивши відносну похибку , можна розрахувати абсолютну похибку по формулі:

В загальному випадку треба враховувати і систематичні похибки, тоді кінцева похибка вимірювання величини :

Приведемо таблицю для оцінки похибок деяких комбінацій вимірюваних величин, що найчастіше зустрічаються при обчисленнях:

Таблиця 2

 

Звернемо увагу на деякі важливі моменти в таблиці 2.

1. Оскільки випадкові похибки вимірювань рівноймовірно можуть бути позитивними і негативними, тому і при складанні, і при відніманні виміряних величин абсолютні похибки додаються.

2. При відніманні двох величин відносна похибка містить в знаменнику різницю двох величин. Якщо ці величини близькі, то відносна похибка різниці може значно перевищувати відносну похибку кожної величини окремо. Щоб уникнути втрати точності слід уникати таких вимірювань і обчислень, при яких доводиться віднімати близькі по значенню величини.

3. При множенні і діленні величин складаються відносні похибки. Тобто коли розрахункова формула є одночленом, а суми і різниці якщо і присутні, то у вигляді окремих множників, простіше спочатку обчислити не абсолютну, а відносну похибку величини а. Якщо ж розрахункова формула має вид багаточлена , доцільно починати з розрахунку абсолютної похибки.

4. При піднесенні до степеня n, відносна похибка збільшується вïnïразів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти