ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Процеси глобалізації у світовому туризмі

За останні два десятиліття значно змінилася промислова організація індустрії міжнародного туризму. Глобалізація економічної сфери супроводжувалася зростанням рівня концентрації виробництва серед декількох глобально інтегрованих ТНК. Розмір та організаційна структура транснаціональних капіталовкладень в туристичну сферу варіюються в залежності від конкретного сегменту туристичної індустрії та історичних умов, під впливом яких певні напрямки ставали компонентами окремих туристичних ринків. Серед основних напрямків впливу глобалізаційних процесів на розвиток туристичного ринку можна відзначити збереження в майбутньому тенденцій розширення глобального туризму через відкриття нових туристичних напрямків .

Глобалізація (англ. globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації.

Глобалізацію світового господарства зумовили такі взаємопов’язані фактори:

· міжнародний поділ праці

· інтернаціоналізація фінансів

· нові інформаційні і технологічні системи

· посилення конкурентної боротьби між новими індустріальними країнами і провідними промислово розвиненими державами

· гомогенізація міжнародного споживчого ринку

Глобалізація в туристичній галузі проявляється в двох основних формах: зростанні кількості туристичних напрямків та збільшенні дальності туристських поїздок. Збільшення торговельних та інвестиційних потоків між країнами і поступова лібералізація та інтеграція виступають основними чинниками, що сприяють розширенню туризму. Глобалізація туристичної сфери безпосередньо пов’язана із фінансовою глобалізацією, що може мати і негативні сторони. З одного боку, різкі короткострокові коливання обмінних курсів традиційно значно впливають на обсяг і напрям потоків активного і пасивного туризму, з іншого боку, фінансові кризи призводять до скорочення як внутрішньо регіональних, так і міжрегіональних потоків туристів.

Глобалізація і регіоналізація – складові єдиного процесу розвитку міжнародного туризму, що робить його унікальним економічним інструментом, здатним формувати виробничі системи інтернаціонального характеру і зберігати локальну значущість.

Укладання глобальних союзів – поширена в різних секторах індустрії туризму практика. Яскравим прикладом діяльності подібних союзів є глобальні комп’ютерні системи бронювання широкого спектра туристичних товарів і послуг – від авіаційних перельотів, переїздів залізницею і придбання пакет-турів, до оренди автомобілів, попереднього замовлення місця в готелі чи квитків на футбольний матч або концерт. Найбільш відомими серед таких систем є «Амадеус» та «Галілео», які присутні і на українському ринку транспортних і туристичних послуг.

Окрім глобальних союзів, яким притаманна зміна відносин власності, виникають стратегічні альянси, що формуються лише на домовленостях сторін і не зачіпають майнових питань.

Найбільшою мірою глобалізація торкнулася цивільної авіації. Провідні авіакомпанії світу надають перевагу створенню стратегічних альянсів із конкурентами свого рівня, аби обмежити ринкові можливості дрібніших перевізників.

Глобалізація туризму має і негативні наслідки, які прямо чи опосередковано впливають на розвиток індустрії туризму. Йдеться про:

· екологічні проблеми,

· спалахи захворювань і епідемії у різних куточках світу

· загрозу терористичних актів.

Більшість із перелічених проблем має регіональний характер, але глобалізація «примушує» реагувати на них всю світову індустрію туризму.

Взаємопов’язаність екології та туризму є одним із визначальних моментів глобального розвитку туристичної індустрії і, власне, глобалізації. З одного боку, ТНК освоюють країни із сприятливою екологічною ситуацією та унікальними природними ресурсами, залучаючи їх до туристичного використання. З іншого – численні техногенні аварії і катастрофи в районах традиційного відпочинку, інтегрованих у світову індустрію туризму, виводять їх з рангу популярних і створюють низку проблем для розвитку.

Пандемії інфекційних захворювань разом із несприятливими природними умовами та соціально-економічною відсталістю унеможливлює інтенсифікацію розвитку міжнародного туризму у багатьох країнах Африканського континенту.

Нових форм і можливостей, пов’язаних з процесами глобалізації, розвитком світових інформаційних, економічних і фінансових зв’язків, набуває міжнародний тероризм.

Міжнародний тероризм ставить під загрозу розвиток туризму, що змушує урядовців, менеджерів і маркетологів шукати вихід із загрозливої ситуації. Посилення заходів безпеки – логічний і традиційний крок. Поширеним явищем є рекламні акції, в яких проглядається спроба завуалювати потенційні проблеми чи намагання переорієнтуватися на новий споживчий ринок.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Питання для самостійного вивчення:

· Які найвідоміші транснаціональні компанії в туристичному бізнесі ви можете назвати?

· Прогнози та перспективи змін у світовій економіці з допомогою туристичного бізнесу.

· Які негативні фактори впливають на туристичну глобалізацію?

· Як ви вважаєте, які заходи треба робити для того, щоб туристична діяльність не лише мала розвиток, а і не зазнавала туристичного спаду?

 

2. Зробіть огляд періодичної літератури за темами:

· Вплив туристичної сфери на світову економіку.

· Характеристика загальних змін у мотивах, тривалості та характері туристських подорожей.

 

3. Тести:

1. Транснаціоналізація це - ….

А) процес посилення світової інтеграції у результаті глобальних операцій ТНК.

Б) це якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, який характеризується різким зростанням ролі зовнішніх факторів розвитку всіх держав і створення транснаціонального капіталу.

В) переміщення капіталу з країн з його відносним надмірною кількістю в країни, де він знаходиться в дефіциті, але в надлишку є інші фактори виробництва (праця, земля, корисні копалини), які не можуть бути раціонально використані в відтворювальних процесах через брак капіталу.

Г) всі відповіді вірні

2. Що є характерною особливістю сучасного етапу розвитку туристичної індустрії

а) проникнення в туристичний бізнес як компаній, що мають безпосереднє відношення до туристичного сектора, так і підприємств інших галузей економіки (банків, промислових, торговельних, страхових компаній).

б) зайняття монопольних позицій компаніями в різних сферах туризму

в) підписання спеціальних угод між державами

г) правильні відповіді б) і в)

 

3. Глобалізація це - ….

а) процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації

б) послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком.

в) будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача.

г) правильні відповіді а і б

 

4. У скількох основних формах проявляється глобалізація в туристичній діяльності:

а) у 3х

б) у 2х

в) в 1й

г) немає правильної відповіді

 

5. Глобалізація туристичної сфери безпосередньо пов’язана із

а) соціальною глобалізацією

б) фінансовою глобалізацією

в) демографічною глобалізацією

г) правильні відповіді а і б

 

6. Аналіз загальносвітових тенденцій розвитку міжнародного туризму показав безпосередній зв’язок між

а) показниками динаміки світового ринку туристичних послуг та рівнем добробуту населення

б) політичною та економічною стабільністю

в) дружніми стосунками сусідніх держав та їх політичним станом

г) всі відповіді вірні

 

7.Що відбувалось з попитом під час економічного спаду

а) залишався незмінним

б) стрімко падав, а потім зростав

в) або залишався незмінним, або одразу після подолання економічної кризи повертався на попередній рівень.

г) зростав, бо зростало бажання людей відпочити від кризових явищ

 

8.Який фактор спричинив зникнення туристичних центрів в процесі глобалізації

а) зміни потреб та вподобань споживачів

б) фінансова криза самих туристичних центрів

б) демографічний фактор

г) немає правильної відповіді

 

9. Розвиток світового ринку туристичних послуг на сучасному етапі відбувається відповідно до….

а) форм міжнародної торгівлі послугами, що розвивається найбільш динамічно

б) заохочення розвитку туризму будуть базуватися на міжнародній кооперації.

в) загальносвітових тенденцій розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин

г) правильні відповіді а і в

 

10. До тріади глобальних проблем, що перешкоджають розвитку туризму, не відносять:

а) загрозу терористичних актів

б) спалахи захворювань та епідемій

в) бідність країн

г) загрозу терористичних актів


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Виноградова О.В., Перебийніс М.Г. Світові ринки рекреаційних послуг: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, напрямок підготовки „туризм”. – Донецьк: Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2011.- 62 с. 2. Смикова М.О. Моніторинг світового ринку туристичних послуг: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, напрямок підготовки „туризм”. – Донецьк: Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2013.- 92 с. 3. Ревинский, И. А. Поведение фирмы на рынке услуг. Туризм и путешествия [ Текст ] / И. А. Ревинский, Л. С. Романова . ─ Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2001 . ─ 304 с. 4. Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. 5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с. 6. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посіб. / Л.П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с. 7. Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка [ Текст ]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева, Е. Н. Малыгина . ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . ─ 311 с.

Допоміжна

1. Бутко И.И. Туристический бизнес: основы организации / И.И. Бутко, Е.А.Ситников, Д.С.Ушаков – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 384 с. 2. Экономика и организация туризма: международный туризм [ Текст ] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / Моск. акад. туристич. и гостинич.-ресторан. бизнеса ; [Е. Л. Драчева [и др.]], под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаевой, Е. Л. Драчевой . ─ 4-е изд., испр. и доп. ─ М. : КНОРУС, 2010 . ─ 568 с. 3. Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма [ Текст] : учеб. пособие / С. С. Скобкин . ─ М. : Магистр, 2009 . ─ 431 с. 4. Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме [ Текст ] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева . ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 . ─ 399 с. 5. Балабанов, И. Т. Экономика туризма . ─ М. : Финансы и статистика, 2000 . ─ 176с. 6. Дарчук, В. Г. Аналіз факторів, які впливають на ринок туристичних послуг України / В. Г. Дарчук, А. Д. Філоненко // Розвиток туристичного бізнесу : матеріали 1 міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 берез. 2011 р., м. Донецьк . 2011 . 215 с. ─ С. 47-49. 7. Азарян, О. М. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу [ Текст ] : монографія / О. М. Азарян, Н. Л. Жукова ; М-во образования и науки Украины, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . ─ Донецьк : [ДонДУЕТ], 2002 . ─ 241 с. ─ 966-7634-55-8. 8. Азарян, Е.М. Рынок гостиничных услуг [ Текст ] : метод. рек. по орг. самост. работы студ. ФМТТД днев. и заоч. форм обучения / Е.М. Азарян, Н.Л. Жукова, Э.А. Репина ; ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, каф. маркетинга и коммер. дела . ─ Донецк, 2006 . ─ 35с. 9. Крапива, С. Здоровые инстинкты: Как Украине стать меккой оздоровительного туризма: Рынок туруслуг // Бизнес : Знамя юной укр. буржуазии.- К., 1999- .- Газ. выходит 52 раза в год. 2006. № 49. ─ С.122-123. 10. Шабарина, Т. А. Медвежий рынок, или Инвестиции в туризм в условиях совершенной конкуренции / Т. А. Шабарина // Финансовый менеджмент. 2011. № 5. ─ С.11-20.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України – www.mincult.gov.ua 2. Офіційний сайт Державного Комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 3. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва і розвитку - http://www.oecd.org; Статистична інформація - http://oberon.sourceoecd.org 4. Офіційний сайт Світового економічного форуму - http://www.weforum.org 5. Офіційний сайт Світової Організації торгівлі - http://www.wto.org 6. Офіційний статистичний сайт Євросоюзу - http://www.europa.eu.int/comm/eurostat 7. Офіційний статистичний сайт Державного агентства по туризму і курортам – http://www.tourism.gov.ua  

 

 


 

Навчальне видання

 

СмиковаМарія Олександрівна, ст.викладач

 

ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів
денної і заочної форм навчання
напряму підготовки «Туризм»
зі спеціальності «Туризмознавство (за видами)»

 

Технічний редактор О.М. Дідур

Зведений план 2014р., поз. №_

Підписано до друку_________ 2014р. Формат 60 х 84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк - ризографія. Ум. др. арк. __

Обл.-вид. арк.__ Тираж ____ прим. Зам. №__

 


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31

Редакційно-видавничий відділ НІІІТ

83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10.

 
Тел.: (062) 97-60-50

 

Cвідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 р.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти