ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні

ОСНОВИ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Львів "Новий Світ-2000" 20X1

 


ББК 65.26я7

УДК 3361(075)

Ф 79

 

Розповсюдження та тиражування

без офіційного дозволу видавництва

заборонено.

 

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України

(Лист No 1/11-472 від 20.01.2011 р.)

 

Рецензенти:

Гуцал І.С. - доктор економічних наук, професор, декан факультету фінан­сів Тернопільського національного економічного університету;

Говорушко Т.А. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, м.Київ;

Нижник В.М. - доктор економічних наук, проректор з фінансово-сконо- мічної діяльності Хмельницького національного університету.

 

ISBN 978-966-418-162-1

Форкун І.В., Фролова H.JI.

Ф79 Основи казначейської справи: Навч. посібник - Львів.: «Новий Світ- 2000», 2011. -477[3]с.

 

 

Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисциплі­ни «Основи казначейської справи», яку долучено до навчальних планів під­готовки фахівців за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит галу зі знань 0305 Економіка та підприємництво. У ньому висвітлено сутність та роль казначейського механізму обслуговування державного та місцевих бюджетів: організаційно-економічний механізм та бюджетні повноваження Державного казначейства України, функціонування платіжної системи виконання бюдже­тів та їх інформаційно-технічне забезпечення, технологію казначейського об­слуговування бюджетів, державних цільових фондів га державного боргу, по­рядок ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності й забез­печення контролю в системі Державного казначейства України

Для студентів, аспірантів, практичних працівників у сфері державних фінансів.

 

ББК 65.26я7

УДК 3361(075)

© І.В.Форкун, Н.Л.Фролова, 2011

© "Новий Світ-2000", 2011

ISBN 978-966-418-162-1


 

Зміст

Передмова

Модуль І. Організаційно-правові основи казначейської справи

Тема 1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні

1.1. Історичні аспекти зародження інституту казначейства

1.2Основні етапи становлення та розвитку Державного казначейства 14

1.3Державне казначейство в системі органів управління бюджетним процесом 22

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Тема 2. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України

2.1.Організаційні основи та нормативно-правове регулювання діяльності органів Державного казначейства України

2.2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Тема 3. Бюджетна класифікація

3.1. Економічний зміст та призначення бюджетної класифікації

3.2.Складові бюджетної класифікації та їх характеристика

3.2.1 Класифікація доходів бюджету

3.2.2 Класифікація видатків та кредитування бюджету

3.2.3 Класифікація фінансування бюджету

3.2.4 Класифікація боргу

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів

4.1. Сутність платіжної системи та її складові

4.2. Єдиний казначейський рахунок - основа платіжної системи виконання бюджету

4.3. Види рахунків та порядок їх відкриття в органах Державного казначейства України

4.4. Автоматизація та програмне забезпечення казначейської справи в Україні

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Модуль II. Механізм казначейського обслуговування бюджетів, цільових фондів та боргу

Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

5.1.Організація касового виконання державного бюджету за доходами

5.2. Касове обслуговування місцевих бюджетів за доходами

5.3.Взаємодія Державного казначейства України з фінансовими органами та органами державного контролю

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками

6.1. Організація касового виконання державного бюджету за видатками.

6.2. Відкриття асигнувань та здійснення видатків органами Державного казначейства України

6.3. Касове обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Тема 7. Казначейське обслуговування державних цільових фондів та державного боргу

7.1. Казначейське обслуговування державних цільових фондів

7.2. Порядок проведення платежів із погашення та обслуговування державного боргу

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Модуль III. Бухгалтерський облік, звітність і контроль у системі Державного казначейства України

Тема 8. Бухгалтерський облік виконання бюджетів

8.1. Організація бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства України

8.2.План рахунків як інструмент реєстрації операцій у бухгалтерському обліку

8.3. Порядок відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Тема 9. Фінансова звітність із виконання бюджетів

9.1. Характеристика фінансової звітності з виконання бюджетів (сутність, функції, види, вимоги до підготовки та подання)

9.2. Звітність розпорядників бюджетних коштів із виконання бюджетів

9.3. Звітність у системі Державного казначейства України

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

 

Тема 10. Контроль у системі Державного казначейства України

10.1.Зміст фінансового контролю та методика його забезпечення в Україні

10.2.Організація фінансового контролю в органах Державного казначейства України

Контрольні запитання

Контрольні тести

Додаткова література з теми

Додатки

Література


 

 

Передмова

Ефективність економіки й соціальної сфери адміністративно-терито­ріальних утворень значною мірою залежить від того, наскільки успішно буде здійснюватися управління державними коштами. Шлях ринкових реформ в Україні привів до необхідності створення в державі структур, що забезпечу­вали б якнайефективніше управління бюджетними ресурсами, оперативність і прозорість виконання бюджету. Саме таким органом у державі покликане бути Державне казначейство України. Держава може виконувати свої функції та завдання, передбачені Конституцією, якщо вона має у своєму розпоряджен­ні достатньо бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи в роз­різі фінансового функціонування забезпечує касове обслуговування держав­ного та місцевих бюджетів за доходами й видатками.

Розвиток казначейської системи виконання бюджетів в Україні відбував­ся високими темпами, й нині склалася ситуація, яка не дає змогу повною мі­рою й ефективно використовувати сучасну казначейську систему виконання бюджетів. Це пов'язано з тим, що повноваження органів казначейства, вста­новлені в період їхнього створення, змінилися у зв'язку з новими соціально-економічними реаліями. На даний момент необхідно здійснити оздоровлення економіки як за рахунок збільшення доходів бюджету, так і за рахунок раціо­нального, економного й цільового витрачання бюджетних коштів.

Отже, підвищення ефективності бюджету як дієвого інструменту регулювання соціально-економічних процесів у державі потребує нових підходів до вдосконалення функціонально-організаційної системи виконання бюджетів, яка б забезпечила ефективне управління ресурсами державного та місцевих бюджетів, транспарентність фінансових операцій.

Важливе значення при цьому повинно надаватися підготовці висококвалі­фікованих фахівців, що мають глибокі теоретичні знання, практичні навики та можуть узагальнювати наявний вітчизняний та зарубіжний досвід, творчо підходити до розв'язання складних завдань сьогодення в сфері управління державними фінансами.

З прийняттям нової редакції Галузевого стандарту вищої освіти за напря­мом підготовки «Фінанси і кредит» та запровадженням нової редакції Бю­джетного Кодексу виникла об'єктивна необхідність у створенні навчально-методичної літератури з казначейської справи з реалізованим у ній модуль­ним підходом, що чітко окреслює орієнтири на входження України в світовий науково -о світній простір через ідеї Болонського процесу.

У цілому структура навчального посібника побудована таким чином, щоб подати читачам всебічну картину про сучасний стан казначейської системи ви­конання бюджетів в Україні, сформувати в майбутніх спеціалістів-фінансистів належний рівень знань для ефективного застосування їх у подальшій практичній діяльності, прийняття ними виважених управлінських рішень з управлін­ня бюджетними ресурсами.

Сподіваємося, що матеріал, викладений у другому виданні навчального посібника «Основи казначейської справи» з урахуванням змін та доповнень нормативно-інструктивної бази, буде слугувати основою в процесі набуття те­оретичних знань та практичних навиків ефективного управління бюджетними ресурсами та сприятиме реалізації концепції підготовки висококваліфікова­них фахівців за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».

Автори висловлюють щиру подяку за фахову консультаційну підтримку в підготовці навчального посібника заступнику начальника Головного управ­ління Державного казначейства України у Хмельницькій області, головному бухгалтерові - Тринос Катерині Степанівні.

Реформування системи органів Державного казначейства України триває й сьогодні, а тому автори не претендують на вичерпність та всеохопленість вказаної проблематики й будуть вдячні за висловлені зауваження та побажання щодо покращення структури посібника.

Посібник призначений не лише для студентів, аспірантів і здобувачів, він стане у нагоді також практичним працівникам системи органів Державного казначейства України та інших фінансових органів, усім, хто не байдужий до покращення діяльності органів державної влади та управління.

Щиро бажаємо успіхів в опануванні основ казначейської справи!


 

 

Зміст модуля

Передмова

Модуль І. Організаційно-правові основи казначейської справи

Тема 1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні

1.1. Історичні аспекти зародження інституту казначейства

1.2. Основні етапи становлення та розвитку Державного казначейства

1.3. Державне казначейство в системі органів управління бюджетним процесом

Тема 2. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України

2.1.Організаційні основи та нормативно-правове регулювання діяльності органів Державного казначейства України

2.2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України

Тема 3. Бюджетна класифікація

3.1. Економічний зміст та призначення бюджетної класифікації

3.2. Складові бюджетної класифікації та їх характеристика

3.2.1 Класифікація доходів бюджету

3.2.2. Класифікація видатків та кредитування бюджету

3.2.3. Класифікація фінансування бюджету

3.2.4 Класифікація боргу

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів

4.1. Сутність платіжної системи та її складові

4.2.Єдиний казначейський рахунок - основа платіжної системи виконання бюджету

4.3. Види рахунків та порядок їх відкриття в органах Державного казначейства України

4.4 Автоматизація та програмне забезпечення казначейської справи в Україні

 


Контрольні тести

Тест 1.Витоки зародження державної скарбниці беруть свій початок із:

а) появи давніх держав Месопотамії;

б) давньокитайської держави;

в) стародавньої Греції;

г) періоду становлення Київської Русі;

ґ) періоду існування Української гетьманської держави.

Тест 2.Розширення функцій держави вимагало:

а) збільшення надходжень до казни;

б) посилення дієвого контролю за збиранням державних коштів;

в) посилення дієвого контролю за витрачанням державних коштів;

г) усі відповіді вірні;

ґ) немає жодної правильної відповіді.

Тест 3. У Київській Русі державний скарб перебував у розпорядженні:

а) князя;

б) княжої ради;

в) бояр;

г) гетьмана;

ґ) інших представників вищих верств населення.

Тест 4. Княжі агенти за часів Київської Русі:

а) здійснювали нагляд за княжим двором;

б) завідували княжим скарбом;

в) здійснювали нагляд за княжими маєтками;

г) проводили контроль за сплатою податків;

ґ) немає жодної правильної відповіді.

Тест 5.Гетьманський підскарбій в Українській гетьманській державі:

а) ніс відповідальність за стан фінансів козацького війська;

б) відповідав за розподіл податків;

в) встановлював мито;

г) очолював скарбову канцелярію;

ґ) усі відповіді вірні.

Тест 6.Основним органом публічної влади часів Української гетьманської держави є:

а) Уряд;

б) Військова рада;

в) Державна адміністрація;

г) Гетьманська рада;

ґ) Княжа рада.

Тест 7. Державна скарбниця в Українській Гетьманській державі поповню­валася за рахунок:

а) земельного фонду;

б) доходів від промислів;

в) торгівлі й податків;

г) усі відповіді вірні;

ґ) немає жодної правильної відповіді.

Тест 8. Витрати з державної скарбниці Української гетьманської держави здійснювалися на:

а) утримання гетьмана й послів;

б) державне будівництво;

в) платню вищій військовій старшині й адміністрації;

г) благодійні внески на церкву;

ґ) усі відповіді вірні.

Тест 9.Фінансову сферу Української гетьманської держави з 1654 року контролював:

а) гетьман;

б) гетьманський підскарбій;

в) вища військова старшина;

г) гетьманська адміністрація;

ґ) державна адміністрація.

Тест 10.Укажіть дату, коли вперше за основними положеннями «Конститу­ції прав і вольностей Війська запорізького» державний скарб зако­нодавчо відокремився від гетьманського:

а) 1654

б) 1710

в) 1719

г) 1802

ґ) 1821

Тест 11.Урядовий орган у Російській державі, що займався наповненням та збереженням царської казни мав назву:

а) царська казна:

б) казенний приказ,

в) скарбова канцелярія:

г) паланкова адміністрація;

ґ) казенна палата.

Тест 12. Хто вперше запровадив посаду казначея(рентмістра)?

а) Ярослав Мудрий;

б) Казимир Великий;

в) Петро І;

г) Пилип Орлик;

ґ) Катерина Велика.

Тест 13.В офіційному акті «Учреждения о губерниях» була представлена як департамент, економічна структура, яка виконує функції й обов'яз­ки збору та доставки зібраних доходів, складання щорічних реєстрів про доходи кожного повіту, губернії й доводить усі відомості про до­ходи та витрати до відома державного казначейства, що мала назву:

а) царська казна;

б) казенний приказ;

в) скарбова канцелярія;

г) паланкова адміністрація;

ґ) казенна палата.

Тест 14.У якому році було створене Міністерство фінансів Росії?

а) 1654;

б) 1710;

в) 1719;

г) 1802;

ґ) 1821

Тест 15. Укажіть вірну дату створення у структурі Міністерства фінансів Ро­сії Департаменту державного казначейства?

а) 1654;

б) 1710;

в) 1719;

г) 1802;

ґ) 1821.

Тест 16. У якому році в Росії були засновані повітові та губернські казначейства?

а) 1654;

б) 1710;

в) 1719;

г) 1802;

ґ) 1821.

Тест 17.Запровадження єдиної системи касового виконання бюджету в Україні було започатковано.

а) 1991р.;

б) 1993 р.;

в) 1995 р.;

г) 1996 р.;

ґ) 2001 р.

Тест 18. У якому році засновано Державне казначейство України?

а) 1991р.;

б) 1993 р.;

в) 1995 р.;

г) 1996 р.;

ґ) 2001 р.

Тест 19. Правовий статус ДКУ визначено в:

а) Указі Президента України від 27 квітня 1995 р. №335;

б) Постанові КМУ від 21 грудня 2005 р. №1232;

в) Бюджетному кодексі України;

г) Законі України «Про державний бюджет»;

ґ) Наказі Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р. № 11.

Тест 20.Як система органів державної виконавчої влади Державне казначейство України діє:

а) при Президентові України;

б) у підпорядкуванні Верховної Ради України;

в) при Кабінеті Міністрів України;

г) у складі Міністерства фінансів України;

ґ) у підпорядкуванні Національного банку України.

Тест 21.У яких роках відбувався період функціонально-правового визначен­ня, становлення організаційної структури ДКУ поетапного запро­вадження казначейської системи виконання державного бюджету в Україні:

а) 1995-1997;

б) 1998-2000;

в) 2001-2004;

г) 2005-2006;

ґ) 2007-2010.

Тест 22. У яких роках відбувався період оптимізації управління бюджетни­ми коштами в органах ДКУ:

а) 1995-1997;

б) 1998-2000;

в) 2001-2004;

г) 2005-2006;

ґ) 2007-2010.

Тест 23. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх ви­конання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства - це:

а) бюджетний період;

б) бюджетний процес;

в) бюджетний календар;

г) бюджетний розпис;

ґ) бюджетна класифікація.

Тест 24.Якою за черговістю стадією бюджетного процесу є виконання бю­джету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет):

а) першою;

б) другою;

в) третьою;

г) четвертою;

ґ) п'ятою.

Тест 25.Органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваження­ми - це учасники:

а) бюджетного процесу;

б) бюджетних процедур;

в) бюджетного розпису ,

г) системи елекронних платежів НБУ;

ґ) платіжної системи.

Тест 26.До органів оперативного управління бюджетним процесом відносять:

а) Президента України;

б) Верховну Раду України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Державне казначейство України;

ґ) Державну податкову Адміністрацію України.

Тест 27.Органами грошово-кредитного регулювання в Україні вважаються:

а) Державне казначейство України;

б) комерційні банки;

в) Національний банк України;

г) Міністерство фінансів України;

ґ) Державна податкова Адміністрація України.

Тест 28.До суб'єктів управління бюджетною системою в Україні відносять:

а) Кабінет міністрів України;

б) Президента України;

в) Державне казначейство України;

г) Міністерство фінансів України;

ґ) Верховну Раду України.

Тест 29.Делеговані державою повноваження шляхом встановлення їм бю­джетних призначень, одержання бюджетних асигнувань, взяття бю­джетних зобов'язань та здійснення видатків бюджетів виконують:

а) розпорядники коштів другого ступеня;

б) розпорядники коштів третього ступеня;

в) Державне казначейство України;

г) головні розпорядники коштів бюджету;

ґ) одержувачі бюджетних коштів.

Тест 30.Наповнення бюджетів податками, зборами та обов'язковими плате­жами згідно з нормами чинного законодавства забезпечують:

а) розпорядники бюджетних коштів;

б) платники податків;

в) Державне казначейство України;

г) головні розпорядники коштів бюджету;

ґ) одержувачі бюджетних коштів.

Додаткова література з теми

1.Бюджетний кодекс України : [прийнятий Верховною Радою 8 лип. 2010 р. №2456-VI] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2.Про Державне казначейство України: [Постанова Кабінету Міністрів Укра­їни від 31 липня 1995 р. №590] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

3.Про Державне казначейство України: (Постанова Кабінету Міністрів Укра­їни від 21 груд. 2005р. №1232] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

4.Про порядок виконання Державного бюджету України: [Указ Президента України від 18 черв. 1993 р. №219/93] - Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua

5.Про державне казначейство України: [Указ Президента України від 27 квіт. 1995 р. за № 335/95] - Режим доступу: http://zakoarada.gov.ua

6.Булгакова С.О. Казначейська система виконання бюджету : Підручник / С.О.Булгакова, Л.В.Єрмошенко, Н.І.Сушко; за заг. ред. С.О.Еіулгакової. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНТЕУ, 2005. - 417с.

7.Галушка Є.О. Казначейська справа. Навчальний посібник/ Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк - Чернівці: Книги - XXI, 2004. - 248с.

8.Юрій С І. Казначейська система: Підручник / С.ІЮрій, В.І.Стоян, О С. Даневич; під заг. ред. С.І. Юрія. - Тернопіль: Карг-Бланш, 2006, - 818с.

 

 

Контрольні тести

Тест 1.Повноваження Державного казначейства України, як органу опера­тивного управління бюджетними коштами, регламентуються:

а) Конституцією України;

б) Бюджетним кодексом України,

в) Постановою КМУ №1232 від 21.12.2005р;

г) Законом України «Про Державне казначейство України»;

ґ) Законом України «Про Державний бюджет».

Тест 2.Державне казначейство України є урядовим органом державного управління, що діє:

а) у складі Міністерства фінансів України;

б) у складі Кабінету Міністрів України;

в) при Міністерстві фінансів України;

г) при Кабінеті .міністрів України;

ґ) немає жодної правильної відповіді.

Тест 3.Державне казначейство України у своїй діяльності керується:

а) Конституцією;

б) Бюджетним кодексом;

в) законами України;

г) нормативно-правовими актами Президента, Кабміну, Мінфіну ,

ґ) Положенням «Про Державне казначейство України».

Тест 4.Організаційна структура Державного казначейства України відтворює:

а) державний устрій;

б) бюджетний устрій,

в) адміністративно-територіальний устрій;

г) адміністративний устрій

ґ) немає жодної правильної відповіді.

Тест 5.Скільки умовних рівнів виділяють у структурі ДКУ:

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) п'ять;

ґ) один.

Тест 6.Якому рівню відповідає Головне управління державного казначей­ства України?

а) першому;

б) другому;

в) третьому ;

г) четвертому;

ґ) п'ятому.

Тест 7.Управління Державного казначейства України відповідає:

а) першому рівню;

б) другому рівню;

в) третьому рівню;

г) четвертому рівню;

ґ) п'ятому рівню.

Тест 8.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДКУ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворю­ється:

а) відділ забезпечення діяльності голови ДКУ;

б) управління відомчого контролю;

в) управління зв'язків з органами державної влади, засобами масо­вої інформації та координації діяльності ДКУ;

г) колегія ДКУ;

ґ) сектор режимно-контрольної роботи.

Тест 9.Організаційну структуру Державного казначейства України затвер­джує:

а) Президент України;

б) Прем'єр-міністр України;

в) Міністр фінансів України;

г) Голова Державного казначейства України;

ґ) немає жодної правильної відповіді.

Тест 10.Головні управління Державного казначейства України утворюють­ся в:

а) областях;

б) Автономній республіці Крим;

в) містах;

г) районах;

ґ) містах Києві й Севастополі.

Тест 11. Скільки нараховується у структурі ДКУ ГУДКУ:

а) двадцять чотири;

б) двадцять сім;

в) двадцять два;

г) дванадцять;

ґ) дев'ятнадцять.

Тест 12. Діяльність ГУДКУ визначається:

а) Конституцією;

б) Бюджетним кодексом;

в) законами України;

г) нормативно-правовими актами Президента, Кабміну, Мінфіну;

ґ) Положенням.

Тест 13.Управління Державного казначейства України (УДКУ) розташова­ні у:

а) областях;

б) Автономній республіці Крим;

в) містах;

г) районах;

ґ) містах Києві й Севастополі.

Тест 14.Яка з систем застосовується при виконанні державного бюджету й місцевих бюджетів в Україні?

а) банківська;

б) казначейська;

в) змішана;

г) фінансова;

ґ) економічна.

Тест 15. Контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зараху­ванні надходжень до бюджету, взятті бюджетних зобов'язань роз­порядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями - це основне завдання:

а) ДКУ;

б) ГУДКУ;

в) УДК;

г) усі відповіді вірні;

ґ) немає жодної вірної відповіді.

Тест 16.Відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для ви­плат готівкою в Національному банку та інших банках у процесі виконання бюджетів має право:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Державна податкова адміністрація України;

г) Державне казначейство України;

ґ) Національний банк України.

Тест 17.Забезпечення казначейського обслуговування державного та місце­вих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка є основним завданням:

а) ДКУ;

б) ГУДКУ;

в) УДК;

г) усі відповіді вірні;

ґ) немає жодної вірної відповіді.

Тест 18.Здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з ко­штами бюджетів через систему електронних платежів Національ­ного банку України здійснює:

а) ДКУ;

б) ГУДКУ;

в) УДК;

г) усі відповіді вірні;

ґ) немає жодної вірної відповіді.

Тест 19. Виконання відповідних показників державного та місцевих бюдже­тів на відповідній території забезпечує:

а) ДКУ;

б) ГУДКУ;

в) УДК;

г) усі відповіді вірні;

ґ) немає жодної вірної відповіді.

Тест 20.Цільове фінансування видатків державного та місцевих бюджетів на відповідній території відповідно до встановлених розмірів асиг­нувань та касового плану забезпечують:

а) ДКУ;

б) ГУДКУ;

в) УДК;

г) усі відповіді вірні;

ґ) немає жодної вірної відповіді.

 

Додаткова література з теми

1.Бюджетний кодекс України : [прийнятий Верховною Радою 8 лип. 2010 р. № 2456-VI] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2.Про Державне казначейство України: [Постанова Кабінету Міністрів Укра­їни від 21 груд. 2005р. №1232] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

3.Про затвердження Типового положення про Головне управління Державно­го казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: [Наказ Міністерства фінансів України від 04 квіт. 2006р. №332] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 

 

Державного бюджету

Пояснення
XXX X XX X
XXX Головний розпорядник (код відомчої класифікації видатків та кредитування держав­ного бюджету)
XXX X Відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного розпорядника
  (якщо відповідальним виконавцем бюджетної програ­ми є безпосередньо структурний підрозділ центрально­го апарату головного розпорядника - третім знакам коду визначається цифра "І", щодо всіх інших відповідальних виконавців бюджетних програм використовуються цифри від "2" до "9")
XXX X XX бюджетна програма в межах одного відповідального вико­навця бюджетної програми
XXX X (якщо бюджетна програма пов'язана з функціонуванням апаратів органів державної влади (в основному це коди діючої функціональної класифікації розділу «Державне управління», шостий та сьомий знак коду визначається цифрами «01», всі інші - «02», «03», «04» і далі в межах одного відповідального виконавця бюджетної програми)
XXX X для відстеження усіх бюджетних програм на реалізацію діючих інституційних та інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, п'ятим знаком коду таких програм визначається цифра «6»
XXX X для відстеження усіх бюджетних програм із резервного фондуп'ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер «7»
XXX X для відстеження усіх бюджетних програм, що складають капітальні вкладення, п'ятій цифрі коду таких про і рам присвоюється номер «8»

 

Формування програмної класифікації видатків та кредитування державно­го бюджету при складанні проекту закону про Державний бюджет здійснюєть­ся за структурою кодування, що подана в таблиці 3.2, за якою код програмної класифікації містить сім знаків. Код кожної бюджетної програми має відповід­ність коду функціональної класифікації видатків бюджету.

Таблиця 3.3

Класифікація боргу

Державний борг (борг Автономної: Республіки Крим чи борг місцевого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх ви­пущених і непогашених боргових зобов'язань держави (Автономної Респу­бліки Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що ви­никають на підставі законодавства або договору.

Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання (таблиця 3.8 та 3.9).

Таблиця 3.8

Контрольні тести

Тест 1. Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансу­вання бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів - це:

а) бюджетна система; б) бюджетний контроль;

в) бюджетна класифікація; г) бюджетне зобов'язання.

Тест 2.Скільки розділів у структурі бюджетної класифікації:

а) чотири; б) три;

в) два; г) п'ять.

Тест 3.Бюджетну класифікацію розробляє:

а) Державна податкова адміністрація України;

б) Державне казначейство України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Кабінет Міністрів України.

Тест 4.Яким нормативним документом затверджується бюджетна класифі­кація:

а) Законом Верховної Ради України;

б) Наказом Міністерства фінансів України;

в) Наказом Державного казначейства України;

г) Постановою Кабінету Міністрів України.

Тест 5.Скільки цифр у коді бюджетної класифікації доходів?

а) вісім; б) три:

в) сім; г) чотирнадцять.

Тест 6.Що у коді економічної класифікації доходу вказує на належність його до відповідної групи доходів?

а) п'ята і шоста цифри; б) перша цифра;

в) друга цифра; г) третя й четверта цифри.

Тест 7.Податкові надходження - це:

а) усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу;

б) обов'язкові, безповоротні платежі органам державного управління;

в) доходи від операцій з капіталом;

г) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

д) кошти одержані від інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Тест 8.Неподаткові надходження - це:

а) доходи від реалізації основного капіталу, державних запасів това­рів, землі та нематеріальних активів;

б) усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, усі надходження по штрафах і санкціях, крім штрафів за пору­шення податкового законодавства, і всі добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел;

в) усі добровільні, невідплатні поточні надходження органам влади та управління;

г) фінансові ресурси, залучені державою для фінансування суспіль­них потреб із чітко визначених джерел, що мають цільові призна­чення.

Тест 9. Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:

а) бюджетними програмами:

б) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів;

в) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету;

г) економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні;

ґ) усі відповіді вірні.

Тест 10.За якою ознакою класифікуються видатки державною бюджету у функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету :

а) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів;

б) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитуван­ня бюджету;

в) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки;

г) бюджетними програмами.

Тест 11. Скільки функцій держави покладено в основу функціональної класифікації видатків?

а) десять; б) п'ять;

в) три; г) вісім.

Тест 12.Скільки цифр у коді функціональної класифікації видатків бюджету

а) дві; б) шість;

в) чотири; г) сім.

Тест 13. Дія якої класифікації видатків використовують як критерій економічну характеристику операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки?

а) відомча; б) економічна;

в) кредитування; г) функціональна;

ґ) програмна.

Тест 14.Скільки цифр у коді економічної класифікації видатків та кредитування бюджету?

а) три; б) шість,

в) чотири; г) сім.

Тест 15.Які з категорій видатків належать до поточних?

а) придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності а також для благоустрою території;

б) оплата послуг з надання харчування;

в) придбання килимів, штор, сервізів тощо (якщо вартість нe перевищує 1000 грн.);

г) оплата робіт зі створення програмного забезпечення

Тест 16. Відомча класифікація видатків бюджету визначає;

а) перелік головних розпорядників бюджетних коштів'

б) розмежування видатків за економічними ознаками;

в) конкретне спрямування коштів бюджету;

г) розмежування видатків між видами бюджетів.

Тест 17.Скільки цифр у коді відомчої класифікації видатків бюджету?

а) шість; б) три; в) сім; г) чотири

Тест 18. Вкажіть, який з нижчезазначених кодів класифікує видатки зa програмно-цільовою класифікацією:

а) 2110; б) 2801010; в) 310; г) 0421

Тест 19.Вкажіть, який з розподілів не включає економічна класифікація видатків та кредитування бюджету:

а) за бюджетними програмами;

б) за умовами кредитування;

в) на поточні та капітальні,

г) внутрішнє й зовнішнє кредитування.

Тест 20. До якого розділу бюджетної класифікації належать трансферти:

а) класифікації доходів бюджету;

б) класифікації видатків та кредитування бюджету;

в) класифікації фінансування бюджету;

г) класифікації боргу.

 

Додаткова література з теми

1.Бюджетний кодекс України : [прийнятий Верховною Радою 8 лип. 2010 р. № 2456-VI] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2.Про бюджетну класифікацію : [Наказ Міністерства фінансів України від 14 січ. 2011 р. №11] - Режим досту пу: http://zakon.rada.gov.ua

3.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти