ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА СФЕРОЮ ЇЇ ВЖИВАННЯ

 

1. Діалектизми, етнографізми. Територіальні діалекти.

2. Соціальні діалектизми (професіоналізми, жаргонізми, арготизми, слова дитячої мови) та їх стилістичне використання.

3. Стилістичне використання архаїзмів та історизмів, неологізмів.

4. Терміни. Загальнонаукова та галузева термінологія. Особливості вживання та застосування термінів у стилях мови.

5. Номени, терміноїди, професійно-виробнича лексика.

6. Стилістичне використання розмовної, просторічної, вульгарної лексики. Меліоративна та пейоративна оцінки емоційно-експресивної лексики.

 

Ключові поняття:терміни, терміносистеми, терміноїди, професіоналізми, загальнонаукова термінологія, галузева термінологія, застаріла лексика, історизми, архаїзми, неологізми, діалектизми, етнографізми, жаргонізми, арготизми, просторічні слова, канцеляризми, штампи, дитяча мова.

 

Література

Основна

1. Пономарів О. Стилістика української мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 71 – 79.

2. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – С. 92 – 104.

3. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття. – Львів: ПАІС, 2003. – С. 56 – 67.

4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – С. 62 – 84.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – С. 61 – 69.

6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – С. 276 – 278, 434 – 436.

7. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – С.150 – 154.

8. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: світ, 1994. – 216 с.

9. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник. – К.: Парламентське вид – во, 2001. – С. 33 – 85.

10. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.

Додаткова

1. Антоненко-Давидович Б. Яке ми говоримо / Уклад. Я. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

2. Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. – К.: Просвіта, 2003. – 158 с.

3. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного словоживання. Вид. 2-е, випр. – К. : Наук. думка, 2010. – 432 с.

4. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів. – К.: Видавничий центр «Академія», 1997. – 752 с.

5. Нові слова та значення : словник / Уклали Л.В.Туровська, Л.В.Василькова. – К.: Довіра, 2008. – 271 с.

6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

7. Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX ст. // Мовознавство. – 2001. – №1. – С. 33 – 40.

8. Шаповалова Г. Новотвори в сучасних інформаційно-публіцистичних текстах // Урок української. – 2004. – № 1. – С. 22 – 27.

9. Чак Є. Чи правильно ми говоримо? – К,: Освіта, 1997. – 240 с.

10. Шило Н.І. Російсько-український словник: Термінологічна лексика. – К.: Просвіта, 2004. – 210 с.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9–10

 

Тема: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

 

1. Загальні поняття фразеології, джерела української фразеології. Класифікація фразеологізмів.

2. Афористика, афористичні одиниці, побудова, походження та стилістичне використання.

3. Афоризми, сентенції. Максими, парадокс та їх використання.

4. Літературні цитати, ремінісценції, крилаті слова та формули мовленнєвого етикету з стилістичного погляду.

5. Явище контамінації та модернізації ФО.

6. Способи «перекладу» ФО.

7. Лексико-семантичні властивості ФО (багатозначність, омонімія, синонімія, антонімія).

8. Канцеляризми, штампи, мовні кліше, стандарти, складні найменування та їх використання.

 

 

Ключові поняття:фразеологічні зрощення, фразеологічні з’єднання, фразеологічні сполучення, прислів’я, приказка, крилаті слова, афоризми, сентенції, максими, парадокси, літературні цитати, літературні ремінісценції, складені терміни, фразеологічний еквівалент, фразеологічний аналог, дослівний переклад фразеологізмів, описовий переклад фразеологізмів, антонімічна заміна фразеологізму, оказіональне значення фразеологізму, контамінація, канцеляризми, штампи, мовні кліше, стандарти.

 

Література

Основна

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С.94 – 104.

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник – К. Видавничий центр «Академія», 2005. – С. 357, 367.

3. Пономарів О. Стилістика української мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 120– 130.

4. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – С. 144 – 165.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – С. 111–130.

6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – С. 38 – 40.

7. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К. : Наук. думка, 1973. – 150– 210.

8. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник. – К.: Парламентське вид – во, 2001. – С. 91 – 111.

9. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.

Додаткова

1. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови. – К.: Довіра, 1999. – 431 с.

2. Караванський С. Секрети української мови. К.: УКСП «Кобза», 1994. – 152 с.

3. Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови: Лексика і фразеологія. – Львів: ЛДУ, 1968, – 107 с.

4. Антоненко-Давидович Б. Яке ми говоримо / Уклад. Я. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

5. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова, литературные цитаты, образные выражения. – Изд. 2-ое, дополн. . – М.: Худ. лит., 1988. – 526 с.

6. Бігун Г. Вибрані прислів’я та приказки п’ятьма мовами. – К.: Тандем, 2000. – 136 с.

7. Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. – К.: Просвіта, 2003. – 158 с.

8. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного словоживання. Вид. 2-е, випр. – К. : Наук. думка, 2010. – 432 с.

9. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. – К.: Довіра, 2001. – 284 с.

10. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові: Афоризми, літературні цитати, образні вислови. – К.: Вища школа, 1975. – 336 с.

11. Коломієць М.П. Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз. – К.: Рад. школа, 1985. – 152 с.

12. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів. – К.: Рад. школа, 1989. – 200 с.

13. Коптілов В. У світі крилатих слів. – К., 1976. – 200 с.

14. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. 500 крилатих висловів. Тексти. Латино-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники. К.: Індоевропа, 1993. – 320 с.

15. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. – Х.: Вища шк., 1982. – 232 с.

16. Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. – К.: Рад. шк., 1978. – 448 с.

17. Прислів’я та приказки. У 3-х т. – Т.1–3. – К.: Наук. думка, 1989–1991.

18. Словник фразеологізмів української мови. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.

19. Словник античної міфології / Уклад. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів. – К. : Наук. думка, 1989. – 240 с.

20. Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003 . – 336 с.

21. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови. У 2-х т. Т.1– 2. – К.: Вища школа, 1984.

22. Українська афористика. – К.: Просвіта, 2001. – 320 с.

23. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Рад. шк., 1988. –276 с.

24. Фразеологічний словник української мови. В 2 т. – Т.1–2. – К.: Наук. думка, 1999.

25. Юрченко О.С., Івченко А.О. Словник стійких народних порівнянь. – Х.: Основа, 1993. – 176 с.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11 – 12

 

 

Тема: СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІМЕННИКІВ

1. Морфологічні синоніми та їх паралельні форми.

2. Особливості стилістичного використання категорії роду іменників.

3. Визначення роду незмінюваних іменників.

4. Рід іменників на позначення професій і посад.

5. Стилістичні особливості форм числа іменників. Випадки вживання однини в значенні множини.

6. Стилістичне використання варіантів відмінкових форм іменників.

7. Словозмінні паралелі, що залежать або не залежать від семантики слова.

8. Уживання кличного чи називного відмінка у звертанні.

9. Відмінювання прізвищ та особливості вживання деяких складних слів.

 

Ключові поняття:морфологічні засоби стилістики, морфологічні синоніми, стилістичні можливості родових форм, номенклатурні назви, відмінкові форми, форми кличного відмінку.

Література

Основна

1. Пономарів О. Стилістика української мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 131 – 151.

2. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – С. 165 – 182.

3. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття. – Львів: ПАІС, 2003. – С. 113 – 122.

4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – С. 95 – 140.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – С. 161 – 165, 169 – 172, 181 – 184, 197.

6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – С. 41 – 55.

7. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – С.180 – 196.

8. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.

Додаткова

1. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови: Посібник для учнів. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 24 – 66.

2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – С. 198 – 206.

3.Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 244 – 247, 273 – 278, 281 – 282.

 

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

 

Тема: СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

1. Стилістичне вживання повних і коротких, стягнених і нестягнених форм прикметників.

2. Стилістичне розрізнення простої та складеної форм ступенів порівняння прикметників.

3. Випадки помилкового творення ступенів порівняння якісних прикметників.

4. Синонімія конструкцій „відносний прикметник + іменник” та „іменник у називному + іменник у родовому відмінку”.

5. Стилістика вживання присвійних прикметників, їх заміна іменником у родовому відмінку належності.

Ключові поняття:прикметники якісні, відносні, присвійні, повні й короткі прикметники, стягнені й нестягнені прикметники, ступені порівняння, синоніміка прикметників.

Література

Основна

1. Пономарів О. Стилістика української мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 151 – 157.

2. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – С. 199 – 204.

3. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття. – Львів: ПАІС, 2003. – С. 130 – 133.

4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – С. 140 – 153.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – С. 165 – 166, 172 – 176, 184 – 186, 197 – 198.

6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – С. 58.

7. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – С.196 – 200.

8. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.

 

Додаткова

1. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови: Посібник для учнів. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 66 – 81.

2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – С. 198 – 206.

3. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. акад. АН УРСР І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 250 – 255, 282 – 283.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

 

Тема: СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

1. Особливості використання власне кількісних і дробових числівників у науковому та в офіційно-діловому стилях.

2. Дробові числівники в журналістських текстах. Нумералізація іменника „нуль”.

3. Збірні числівники як синоніми власне кількісних, їх ідеографічні та стилістичні особливості.

4. Випадки відхилення від норм у відмінюванні складних і складених числівників.

5. Мовна норма поєднання іменників з числівниками та винятки з правил у вживанні числівників „два”, „три”, „чотири”.

6. Відхилення від норми в поєднанні збірних числівників з іменниками.

7. Літературне вживання числового іменника „пара” з певними групами слів.

8. Можливе емоційне забарвлення тих числівників, що позначають видатні явища або пам’ятні події.

9. Числівники в складі фразеологізмів.

Ключові поняття:числівник, числівники порядкові, кількісні, збірні, дробові, відмінювання числівників, синонімія числівників, сполучення числівників з іменниками.

Література

Основна

1. Пономарів О. Стилістика української мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 162 – 163.

2. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. Вид 2-ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – С. 211 – 222.

3. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття. – Львів: ПАІС, 2003. – С. 138 – 144.

4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – С. 168 – 182.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – С. 166, 176, 186 – 187, 198 – 199.

6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – С. 41 – 59.

7. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – С.203 – 205.

8. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.

 

Додаткова

1. Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г.Х. Числівник української мови. – К.: Наук. думка, 1980.

2. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови: Посібник для учнів. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 81 – 85.

3. Микитюк О. Числівник // Дивослово. – 2003. – №3. – С. 27 – 32.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15 – 16

 

Тема: СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДІЄСЛОВА (4 год.)

 

1. Синонімія особових форм дієслова.

2. Синонімія часів дієслова.

3. Умовний спосіб у значенні дійсного або наказового.

4. Емоційне забарвлення дієслів доконаного та недоконаного виду, вжитих у наказовому способі.

5. Інфінітив у значенні різних способів дієслова.

6. Дієслово як один з головних засобів надання динаміки висловлюванню.

7. Стилістичні можливості дієприслівників та дієприкметників.

Ключові поняття:дієслово, форми дієслова, граматичні категорії дієслова, синонімія дієслівних форм, стилістичні можливості інфінітива.

Література

Основна

1. Пономарів О. Стилістика української мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 157 – 160.

2. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – С. 250 –256.

3. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття. – Львів: ПАІС, 2003. – С. 163 – 174.

4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – С. 182 – 201.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – С. 167 – 168, 178 – 180, 191 – 195, 199 – 200.

6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – С. 58 – 59.

7. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – С.200 – 202.

8. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.

 

Додаткова

1. Безпояско О.К. Інфінітив у функції другорядних членів речення // Укр. мова і літ. в школі. – 1984. – № 3. – С. 51 – 53.

2. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови: Посібник для учнів. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 94 –110.

3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – С. 198 –206.

4. Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К.: Наук. думка, 1971.

5. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. акад. АН УРСР І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 248 –250, 278 –281, 284 –285.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 17

Тема: СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти