ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА: НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 

1. Поняття загальнонародної та літературної мо­ви.

2. Орфоепічна норма.

3. Акцентуаційні норми.

4. Лексичні норми.

5. Морфологічні норми

6. Синтаксичні норми.

7. Фразеологічні норми.

8. Стилістичні норми.

 

Література:

  1. Коваль А.П.Культура ділового мовлення. – К.:ВШ. 1997. – 296с.
  2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
  3. Український правопис. 4-те вид., випр. і доп.. К.: Наукова думка, 1993.

 

1. Для стилістики важливо чітко розмежувати поняття загальнонародна мова та літературна мо­ва. Під загальнонародною мовою розуміємо сукупність усіх граматичних форм, усіх слів, усіх особливостей вимо­ви й наголосу людей, що користуються українською мо­вою як рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, фольклорні елементи, жаргонізми тощо. Од­ним із складників загальнонародної мови є літературна мова — відшліфована форма національної мови, що має певні норми в граматиці, лексиці, вимові, наголошуванні. Літературна мова виникає на підставі писемної, художньо закріпленої форми загальнонародної мови і в своєму усно­му й писемному різновидах обслуговує культурне життя нації. Отже, літературна мова є основою духовної та ма­теріальної культури людського суспільства, без неї немож­ливий розвиток літератури, мистецтва, науки, техніки.

Від часу свого виникнення стара (що продовжувала традиції мови Київської Русі) і нова (утворена на народнорозмовній основі) українська літературна мова гідно служила нашому народові в усіх царинах його матеріаль­ного й духовного життя.

Поняття літературна мова нерозривно пов'язане з поняттям мовної норми. Норма — це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правиль­ними та зразковими на певному історичному етапі. Одним із показників досконалості кожної літературної мови є ста­лість норм. Цій засаді не суперечить така риса норми, як історична змінність. У ході розвитку літературних мов на зміну застарілим мовним явищам приходять нові, проте історична змінність норми поєднується з її відносною ста­більністю, без якої було б неможливе повнокровне існу­вання мови. Коли б норми змінювалися часто, діти пога­но розуміли б своїх батьків і вже зовсім не розуміли б дідів.

Нормалізація літературної мови включає в себе широ­ке коло наукових проблем, пов'язаних насамперед із ви­никненням мов, з історією їх розвитку, з їх функціонуван­ням за певних суспільно-історичних умов. Традиція куль­тури мови, основним змістом якої є прагнення знайти найкращу форму для висловлювання думок, зароджується одночасно з появою літератури цією мовою. Проблема нор­мативності — одна з найчільніших проблем у дослідженні літературної мови, стилістики та культури мовлення. «Як би ми не розглядали питання культури мови — у прикладному, навчально-педагогічному, виховному аспекті чи у зв'язках з мисленням і психологічними факторами,— всі вони неминуче обертаються навколо поняття норми... В якому б аспекті ми не розглядали норму, завжди зіткне­мося з її двоїстим характером: з одного боку — мовна нор­ма є, природно, явищем мови, а з другого — норма виразно виступає і як явище суспільне. Суспільний характер норми виявляється ще сильніше, ніж суспільний характер мови взагалі. Адже норма нерозривно пов'язана саме з суспіль­но-комунікативною функцією мови» (Пилинський М.М.Мовна норма і стиль).

Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, а висока культура мови є свідченням культури думки. «Культура мови починається з самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується й розвивається там, де носіям національної літературної мови не байдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймається їхня мова в різних су­спільних середовищах, а також у контексті інших мов. Тобто культура мови безпосередньо пов'язана з соціоло­гією і психологією не тільки в плані вироблення моделей, зразків мовної поведінки, а й щодо формування мовної свідомості»(Культура української мови.К.,1990). Нормативність мови виявляється на рівні орфоепії, акцентуації, лексики, морфології, синтаксису, фразеології, стилістики.

 

2. Орфоепія(гр. orthoepeia — сукупність правил літера­турної вимови). Орфоепічні норми будь-якої мови якнай­тісніше пов'язані з тією діалектно-територіальною базою, на основі якої виникла літературна мова. Коли говоримо про норми правильної вимови в українській літературній мові, слід

пам'ятати, що вони склалися на базі середньо-наддніпрянських говірок. Без сумніву, на вироблення орфо­епічних норм української літературної мови впливали й інші говори, але цей вплив був значно меншим, ніж у га­лузі, наприклад, лексики чи морфології. Адже орфоепія невіддільна від фонетичних особливостей мови, а фонетика є тією мовною системою, яка чинить більший, ніж інші, опір стороннім упливай. Тому, з одного боку, вплив діалек­тів та інших мов на фонетику літературної мови мінімаль­ний, а з другого боку, орфоепічні норми найважче засвоюються представниками говорів, більшою чи меншою мірою віддалених від тих, що лягли в основу літературної мови.

Однією з характерних рис української літературної мо­ви є її милозвучність (евфонічність). Проте евфонічність української мови не є її постійною й неодмінною якістю. Вона, як і кожна мова, потребує певної фонетичної орга­нізації висловлювання, свідомого прагнення уникати не­зграбності в поєднанні звуків під час мовлення. Важли­вим засобом досягнення милозвучності в українській лі­тературній мові є позиційне чергування голосних та при­голосних у — в, і — й, фонетичні варіанти повнозначних та службових слів типу імла — мла, іржа — ржа, з зі із, над наді та ін. Недотримання правил чергування при­зводить до виникнення чужих українській мові немилозвуч­них звукосполучень: зустріч народних депутатів з студен­тами; нарада відбулась в Кривому Розі; гроші одержав в касі; на відпочинок поїхала у Одесу. У наведених прикла­дах поряд опиняються по кілька приголосних взст, свкр, ввк абр голосних ауо. Цього можна й треба уникати, вико­ристовуючи фонетично-орфоепічні варіанти: Зустріч народних депутатів із (зі) студентами; нарада відбулася в (відбулась у) Кривому Розі; гроші одержав у касі; на відпочинок поїхала в Одесу (до Одеси).

Особливість української орфоепії — чітка, без редукції мова голосних звуків (крім ненаголошених е й и, котрі наближаються один до одного, а також ненаголошеного о перед складом з у) як у наголошених, так і в ненаголошених позиціях, що зумовлено слабкістю головного наголосу в слові, а в зв'язку з цим розвиненою системою побічних наголосів. Українській літературній вимові чуже акання, невластиве воно й більшості українських говорів. Напри­клад, у словах дорого, болото, молоко якість звука о в усіх складах однакова, під наголосом він тільки довший від ненаголошених. Таким чином, вимовляння а на місці ненаголошеного о, що його нерідко можна почути по радіо й телебаченню (патріатичний вчинак, зрослі патреби моладі, датримання міжнародних угод, виступ міністра закардонних справ) суперечить українській орфоепічній нормі.

Невід'ємною рисою української орфоепії, що теж сприяє її милозвучності, є відсутність редукції за глухістю дзвін­ких приголосних, які вимовляються завжди дзвінко — в кінці слова та складу. Кожний складник паронімічних груп лід і літ, плід і пліт, ліз і ліс, гриб і грип, везти й вести, гадка й гатка вимовляється по-різному, оскільки підміна дзвінких приголосних глухими не відповідає нормі україн­ської орфоепії, зумовленій особливостями фонологічної системи говорів, що лягли в основу літературної мови. За­мість «репорташ з місця подій; п'ятнатцять хвилин на де­в'яту годину; мокрий сніх, слапка хуртовина; сім рас одмір, один рас відріш» слід вимовляти: «репортаж з місця подій; п'ятнадцять хвилин на дев'яту годину; мокрий сніг, слабка хуртовина; сім раз одмір, один раз відріж».

В українській мові глухі передньоязикові африкати ц і ч мають дзвінкі відповідники, що позначаються двома літерами дз і дж. Місце й спосіб артикуляції кожної з пар цілком однакові, вони відрізняються наявністю чи відсут­ністю голосу. Наприклад, сиджу у вимові відрізняється від сичу лише наявністю голосу в третьому від початку звуці. Можна зіставити ще кілька пар слів, де африкати дж та ч стоять в однаковій позиції, отже, й вимовляти їх треба однаково (тільки першу з голосом, а другу без нього): заходжу — захочу, зрідження — зречення, джерело — че­ресло, джаз — час. Африката дз в словах кукурудза, ґу­дзик має звучати (відмінність лише в наявності голосу) так само, як її глухий відповідник у словах царина, куций. В усному мовленні, не виключаючи лекторського й диктор­ського, часто чуємо не африкати (злиті сполучення прорив­ного приголосного з фрикативним того самого місця утво­рення), а окремі звуки д і ж, д і з: дослід-ження, поход­ження, д-жаз, сид-жу, ход-жу, під-жак, кукуруд-за, ґуд­зик або тільки фрикативні елементи без проривних: вожу, їжжу, сижу, хожу замість воджу, їжджу, сиджу, ходжу, що є грубим порушенням літературної норми. В позиції на початку слова обидві дзвінкі африкати вимовляються здебільшого правильно — джміль, дзеркало, дзиґа. Літерою щ в українській літературній мові позна­чається звукосполучення шч. Відступ від норми являє со­бою вимовляння слів вищий, нащадки, щасливий, щедрий, Київщина, Львівщина, Польща, що з м'яким подовженим шьшь: вишьшьий, нашьшьадки, шьшьасливий, шьшьедрий, Київшьшьина, Львівшьшьина, Польшьшьа, шьшьо замість правильних варіантів вишчий, нашчадки, шчасливий, шчедрий, Київшчина, Львівшчина, Польшча, шчо. Звуки дж, ч, ж, ш в українській літературній мові тверді, але в позиції перед голосним і вони деякою мірою пом'якшують­ся, внаслідок чого існує протиставлення звукосполучень джи — джі, чи — чі, жи жі, ши — ші: джиґун — бджіл­ка, читач — чіткий, жилка — жінка, шир — шість. Нерідко чуємо ненормативну вимову зазначених шиплячих: читкий ритм, зачипає інтереси працівників, жиноча громада, шисть градусів тепла, вірши молодого поета.

В українській літературній вимові, крім твердого л (лад, лоза, лука, стіл, крило) та м'якого ль (ліс, ляда, сіль), маємо середній «нейтральний» л у позиції перед го­лосними е та й: легіт, легко, Олена, липа, лихо . Так само мусимо вимовляти даний звук в аналогічній позиції в сло­вах іншомовного походження: лекція, проблема, телеграма, лимар, лимон. Вимова на зразок лєкція, проблєма, телєграма, лімон не відповідає орфоепічній нормі, крім тих ви­падків, де і в іншомовних словах пишеться й вимовляється після л за правилом «дев'ятки»: лідер, лімузин, лірика, література .

Орфоепічна норма, що регулює вживання фрикативно­го г (голос) та проривного Ґ (ґанок), розхитана внаслідок вилучення з української абетки літери ґ в 1933 році. Нове видання «Українського правопису» поновило цю літеру, її рекомендується писати, а відповідний звук вимовляти в українських і запозичених та зукраїнізованих словах аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт, ґра­сувати, ґрати, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик та в похідних від них ґвалтувати, ґратчастий, ґречність, підґрунтя тощо. Також у прізви­щах ґава, ґалаґан, ґудзь. Добре, що ця літера те­пер є в українському алфавіті. Добре, що можемо розрізняти на письмі й у вимові слова гніт («гноблення», род. відм. гніту) і ґніт (у лампі, род, відм. ґнота), грати (дієслово) і ґрати(іменник), гулі (гуляння) і ґулі (нарости на тілі). Безпе­речно, кількість слів із звуком ґ не вичерпується списком, наведеним у новому виданні правопису 1990 року. Але багато мовців тепер почали запроваджувати норму на влас­ний розсуд. На сучасному етапі видається доцільним ко­ристуватися рекомендаціями правопису 1929 року, в якому пункт про вживання г і ґ розроблений досить ґрунтовно. Отже, в словах грецького походження треба послідовно писати й вимовляти г (бо так вимовляють самі греки):1 ген, генетика, генеза, гігант, гімн, гімназія, біографія, мо­нографія, гомеопатія, графіка, логіка, орган, організм, ор­ганізація, трагедія, трагізм. Тобто в усіх грецизмах, якими є слова з компонентами гео-, гетеро-, гігро-, гідро-, гіпер-, гіпо-, геліо-, голо- (від rpv holos «увесь, цілий»), гомо-(від гр. homos «рівний, однаковий»), граф-, лог- та ін. На­приклад, географія, гетерогенний, гігроскопічний, гідра, гі­дродинаміка, гіпертонія, гіпотрофія, геліотерапія, гологра­фія, гомологія, логопедія, педагогіка. У давно засвоєних словах з інших мов також слід уживати г. Наприклад, у згадуваному вже словнику Б. Грінченка слова газета, гвардія, генерал, геній, градус пишуться з г, хоч там є лі­тера Ґ.

У новіших запозиченнях з латинської та інших мов (крім грецької) г вживається на місці h, а Ґ на місці g. Тож Ґатунок (Gattung), ґільйотина (guillotine), ґума (gumma), ґріґ (Grieg), але гумус (humus), гуманізм (humanus), Гайдн (Haydn). Особливу увагу варто звертати на слова, де є обидва звуки Геґель (Hegel), Гюго (Hugo). Таким чином, звук ґ у словах іншомовного походження можна вживати лише там, де для цього є підстави.

В українській мові літерою х відтворюється, як прави­ло, іншомовна фонема ch: Фридрих (Friedrich), Халдея (Chaldaea). Фонему h слід передавати через г. Багато мовців, беззастережно наслідуючи російську традицію, ви­мовляють Хане, Хофман,Йоханнесбург тощо. У російській мові таке явище виправдане, бо там немає фрикативного г, є тільки ґ і х. А в мові українській вимова Ґ або х на місці г неприпустима. Тут можлива тільки фонема г: Ганс, Гофман, Йоганнесбург.

 

3. Акцентуація(наголошування). При характеристиці будь-якої літературної мови серед інших властивих їй рис виділяють акцентуаційну норму. В українській літератур­ній мові ця цілком сформована норма є водночас найменш усталеною. Тут дуже відчутні впливи діалектів (для яких характерна строкатість наголосу) та інших мов, особливо близькоспоріднених. Строкатість наголосу в різних укра­їнських говорах, представники яких робили й роблять більший чи менший внесок у збагачення літературної мови, зумовила наявність слів, де визнається нормативним по­двійний наголос: весняний—весняний, ясний ясний, байдуже байдуже, завжди завжди. Проте випадків подвійного наголошування в літературній мові з її тенден­цією до вироблення сталих норм не так багато, кількість їх дедалі скорочується. Навіть у наведених прикладах на­голоси весняний, ясний, байдуже, завжди переважають. Можна сказати, що в офіційно-діловому мовленні, яке ви­магає більшої уніфікації своїх норм, слів із подвійним на­голосом немає. Тут акцентуаційна норма дотримується чіт­кіше.

Але за тісних контактів літературної мови з діалектами та іншими мовами з'являються чинники, що протидіють зазначеній тенденції до чіткішої нормалізації мовлення в ділянці наголосу. Особливо часто порушується наголос у кількох словах з великою частотністю вживання: новий, близький, тонкий, текстовий, фаховий, випадок, ненависть, середина, одинадцять, чотирнадцять, котрі в мовленні ба­гатьох дикторів, лекторів, коментаторів, парламентарів звучать неправильно з погляду акцентуації: новий, близький, тонкий, текстовий, фаховий, випадок, ненависть, се­редина, одинадцять, чотирнадцять. Скажімо, слово випадок у літературній мові та в діалектах завжди мало й має один наголос — на першому складі. Воно входить до низки слів подібного способу творення з наголосом на префіксі: вибалок, вигризок, виняток, виросток, виселок, висновок та ін. Тож наголос випадок неприродний для української мови, він з'явився, можливо, під впливом польського wypadek.

В усному мовленні замість правильних наголосів у діє­словах візьму, кажу, роблю, ідемо, йдете, піде, підемо, пі­дуть, повернеться, знайдеться, було, взяла, несла, принесла,прийду і т. п. нерідко чуємо візьму, кажу, роблю, ідемо, йдете, піде, підуть, повернеться, знайдеться, було, взяла, несла, принесла, прийду. Тут позначається вплив україн­ських південно-західних, північних говорів та в деяких ви­падках російської мови. В українській і російській мовах є ряд близьких звучанням і тотожних значенням слів, що від­різняються наголосом: живопис, літопис, рукопис, маши­нопис, перепис, верба, кишка, коромисло, приятель, босий, косий, кидати, клеїти, вчора тощо Під впливом російської мови українські слова інколи наголошують жи­вопис, літопис, перепис, кидати, клеїти, що є відступом від норми.

Іменники чоловічого та жіночого роду, які мають у мно­жині наголос на закінченні, в поєднанні з числівниками два (дві), обидва (обидві), три, чотири переносять наголос на основу: брат — брати, шлях — шляхи, жінка — жінки, книжка — книжки, але два (три, чотири) брати, дві (три, чотири) жінки. Порушенням акцентуаційної норми є пере­несення наголосів типу брати, книжки на сполучення імен­ників з числівниками: два (три, чотири) брати, шляхи; дві (три, чотири) жінки, книжки.

 

4. Лексичні норми.Лексика, як відомо, є найменш консервативним елементом мовної системи. Якщо фонетич­на система, наприклад, української мови лишилася в основ­ному середньонаддніпрянською, то словниковий склад її по­повнився й поповнюється лексемами з інших говорів, запо­зиченнями з чужих мов. Лексичні норми, як і норми вза­галі, відзначаються стабільністю, певною консервативністю, однак їм притаманна й значна рухливість. Лексичну нор­му відображають і утверджують насамперед словники. Сучасна українська літературна мова має в своєму розпоря­дженні «Словник української мови», в 11-ти томах (1971—1980 pp.), тритомний «Російсько-український слов­ник» (1983—1985 pp.), «Орфографічний словник україн­ської мови» (1975 p.), довідник «Українська літературна вимова і наголос» (1973 р.) та ін. Ці праці роблять лексич­ні та інші норми доступними для всіх. Але відступи від норм слововживання в мовній практиці широких мас мов­ців досить численні. Це пояснюється кількома чинниками. По-перше, названі й неназвані лексикографічні праці да­лекі від довершеності. Для підтвердження такої думки можна навести деякі приклади. Згідно з «Російсько-укра­їнським словником», російське слово цепь як термін з галу­зі електрики перекладається українською мовою ланцюг, що не відповідає дійсності. Нормативним словосполучен­ням є електричне коло, а не електричний ланцюг. «Слов­ник української мови» поряд із закономірним висловом кутні зуби, який входить до складу фразеологізму сміяти­ся на кутні (зуби), фіксує сумнівний зворот корінний зуб, що являє собою непотрібну кальку з російської мови. В «Орфографічному словнику української мови» слово жовтогарячий пишеться разом (за правилами), а червон-­гарячий через дефіс (усупереч правилам).По-друге, з огляду на звуження до критичної межі сфери вживання української мови з середини 60-х до дру­гої половини 80-х років та масового «добровільного» пере­ходу українців на російську мову почастішали випадки відхилення від літературних норм як українського, так і російського мовлення. Адже перехід основної маси мовців відбувався не на російську літературну мову, а на її місце­вий варіант з українською фонетикою, ритмомелодикою, великою кількістю семантичних та граматичних кальок (типу дурной у значенні українського дурний, а не росій­ського плохой і под.). Виявилися негативні наслідки інтер­ференції, тобто «відхилення від норм кожної з мов, котрі бувають у мовленні білінгвів унаслідок того, що вони обі­знані більш ніж з однією мовою» . І до того ж (коли го­ворити про широкі маси носіїв мови) обізнані явно недо­статньою мірою: одну мову (рідну) не цілком забули, а другу не повністю засвоїли.

Серед відступів від літературних норм на рівні лекси­ки впадають в око передусім незасвоєні, невмотивовані русизми: алтар, врачування, груз, поставщик, моросити, підстрікати, получається, пушний, четвероногий, швея, яд, іноді більш або менш пристосовані до української фоне­тики й морфології: гонимий, ранимий, замислуватий. Жод­них підстав для запозичання цих слів немає, оскільки на­звані поняття мають в українській мові відповідні лек­сичні позначення: вівтар (олтар), лікування, вантаж, по­стачальник, мрячити (мжичити), підбурювати (підбивати, під'юджувати, підструнчувати, підмовляти), виходить, хут­ровий, чотириногий, швачка, отрута, гнаний, вразливий, хи­мерний (вигадливий).

В усній формі офіційно-ділового й публіцистичного сти­лів виділяється частотою вживання група слів, що явля­ють собою непотрібні кальки російських лексем: багаточисельний, малочисельний (правильні українські відповід­ники численний, нечисленний), міроприємство (укр. захід), всезагальний (загальний), співпадати (збігатися), співставляти (зіставляти), слідуючий (наступний, перед переліком такий). Теоретично існування зазначених слів в україн­ській мові можливе, відповідні словотворчі моделі є: ба­гатогалузевий, маловідомий, підприємство, всеосяжний, співіснувати й ін. Але при творенні традиційно вживаних численний — нечисленний, загальний, захід, зіставляти - збігатися тощо українська мова виразно виявила риси своєї індивідуальності, тому вживання замість них зазна­чених кальок є не що інше, як недостатнє опанування лек­сичних норм, руйнування того, що давно склалося.

Одним із поширених відступів від лексичних норм є вживання українських слів у невластивому їм значенні. Неточне слововживання суперечить основному призначен­ню мови—бути засобом спілкування. Приміром, слово відтак у багатьох писемних та усних текстах використову­ється в значенні отже, таким чином: «Учнів ніхто не орга­нізував, відтак із поїздки нічого не вийшло» (газ.). Спра­вжнє значення слова — потім, після того: «Ще рік похо­див, а відтак оженився» (М. Коцюбинський). Причиною цього семантичного огріху, мабуть, є паронімічне зближен­ня прислівника з російським итак у мовленні носіїв пів­денно-східного наріччя та північних говорів, оскільки від­так походить із говорів південно-західних. Прикметник меткий має значення «швидкий, спритний, кмітливий»: «Наче хміль вона — витка, наче блискавка — метка» (О. Гончар). У мові засобів масової інформації під впливом російського меткий українське слово інколи використо­вують у значенні «точно спрямований у ціль»: «її вабило метке (замість влучне) слово, вдалий жарт» (газ.). Від­носитися означає в українській мові «перебувати в певній відповідності з чим-небудь»: «А так відноситься до В, як X до У». Значення «виявляти свої почуття до когось або чогось» передається словом ставитися: «Мати ж його дуже ласкава і привітно до всіх ставилась» (Марко Вовчок). Останнє значення було властиве й слову відноситися, зву­ження семантики відбулося в останні десятиліття. Очевид­но, тому, а також не без упливу російського относиться в усному мовленні ця лексична норма порушується, замість правильного ставитися вживають помилкового відносити­ся: «Треба спокійно відноситися до всяких стресів». З тих самих причин відбувається порушення лексичних норм української літературної мови в низці інших випадків. На­приклад, рахувати слід уживати лише тоді, коли йдеться про лічбу: «Дитина вже вміє рахувати до двадцяти»; його синонім лічити: «Полічи до трьох, а тоді біжи». Коли ж говоримо про думку з якогось приводу, про визнання чо­гось, тоді доречні слова вважати, гадати. Проте навіть у деяких офіційних повідомленнях можна почути: «Комісія рахує (треба вважає), що даний проект більш прийнятний; Я рахую (правильно вважаю або гадаю), що це не відпо­відає дійсності».

Ще одне свідчення лексичної безпорадності — невміння повною мірою використати синонімічне багатство української мови. З синонімічного ряду вибирається один компо­нент, причому ненайбільш підхожий для тієї чи тієї си­туації. Усі засоби масової інформації вподобали, приміром, слова духовенство, минулорічний, просвітитель, учбовий, хоч українська мова має відповідніші її фонетичним та словотворчим законам варіанти: духівництво, торішній, просвітник, навчальний. Оригінальна українська назва ягід журавлина всупереч живому мовленню й рекомендаціям словників у радіо- та телепередачах чомусь замінюється словом клюква і под.

На особливу увагу заслуговує написання й вимова власних імен, зокрема антропонімів (імен людей) і топо­німів (географічних назв). Існує думка, що прізвища й імена треба писати так, як вони записані в паспорті. У принципі з цим не можна не погодитись. Однак через своєрідне протягом тривалого часу становище української мови, особливо її офіційно-ділового стилю, в паспортах та інших документах зафіксовано чимало неправильних на­писань, що суперечать законам мови. Таке написання, а отже, й вимова затемнює в багатьох випадках прозору етимологію прізвищ та географічних назв. В усному мов­ленні, в засобах масової інформації можна почути й про­читати невідповідні лексичним, орфографічним та орфо­епічним нормам топоніми й прізвища: Бєлгород-Дністров­ський, Нєжин, Сєверодонецьк, Старобельськ; Бєденко, Бє-лан, Бєлоконь, Вербовая, Гнєдаш, Калітченко, Лановой, Медведь, Неллін, Пєхота, Рудой, Сєрий, Третьяк та ін. За правилами української орфографії наведені розряди лексики передаються на письмі згідно з загальними нор­мами правопису українських слів. Отже, маємо писати й вимовляти: Білгород-Дністровський, Ніжин, Сіверськодо-нецьк (від назви річки Сіверський Донець), Старобільськ; Віденко, Білан, Білокінь, Вербова, Гнідаш (від діалектно­го слова гнідаш «гнідий кінь»), Калиниченко, Лановий, Медвідь, Нелин (дуб, що не скидає листя на зиму), Піхо­та, Рудий, Сірий, Третяк.

 

5. Морфологія.За морфологічними нормами україн­ської мови іменники чоловічого роду м'якої групи другої відміни в родовому відмінку однини мають форми лікаря, вівчаря, царя; іменники твердої й мішаної групи — коман­дира, маляра; пісняра, повістяра, снігура, газетяра. Назив­ний відмінок множини характеризується закінченням для іменників м'якої й мішаної груп: лікарі, вівчарі, царі; піснярі, повістярі, снігурі, газетярі та закінченням для іменників твердої групи: командири, маляри. У кличному відмінку іменники м'якої групи закінчуються на -ю (ліка­рю!, вівчарю!, царю!), іменники твердої й мішаної груп на -е (командире!, маляре!, пісняре!, повістяре!). В усному мовленні, а під його впливом і на письмі, нерідко трапля­ються випадки ненормативної заміни відмінкових закін­чень: «Поговори зі мною, лікаре!»; «На зиму до нас з пів­ночі прилітають червоногруді красені-снігури».

У давальному відмінку однини іменники чоловічого ро­ду закінчуються на -ові, -єві, -еві, та -у, -ю. Зловживання закінченнями -у, -ю робить усний чи писемний текст моно­тонним, відриває його від живого мовлення. Візьмімо таке речення з офіційно-ділового тексту: «Це почесне звання присвоєно артисту обласного музично-драматичного теат­ру Михайлу Ткаченку». Синтаксична конструкція була б природніша, коли б мала таку форму: «Це почесне звання присвоєно артистові обласного музично-драматичного теат­ру Михайлові Ткаченку». Формам на -ові, -еві, -єві слід віддавати перевагу тому, що в українській літературній мові закінчення -у, -ю широко використовуються в родово­му (театру, вітру, конгресу, часу, простору, футболу) та кличному (батьку!, сину!, товаришу!, добродію!, Анатолію!) відмінках. Тож використання в давальному відмінку -ові,-еві, -єві дає можливість виразніше розрізнити функції відмінків.

Особливістю сучасної української літературної мови є майже повна відсутність у ній активних дієприкметників теперішнього часу. У щоденній практиці, зокрема при пе­рекладі з мов, де ці дієприкметники вживаються регуляр­но, приміром, з російської чи польської, виникає чимало труднощів. Одні перекладачі намагаються кожний російський чи польський дієприкметник відтворити теоретично можливим українським відповідником, інші замість них уживають лише підрядні означальні речення. Нанизуван­ня однотипних конструкцій ускладнює мову, робить виклад незграбним і неприродним. У багатьох випадках замість активних дієприкметників можна використовувати прик­метники: вирішальний, металорізний, нержавний, життє­ствердний, захопливий, всеохопний. Ще один варіант — за­міна дієприкметників іменниками: нападник, відпочиваль­ник, вступник, завідувач, початківець (пор. рос. решающий, металлорежущий, нержавеющий, жизнеутверждающий, за-хватьівающий, всеохвативающий; нападающий, отдьіхаю-щий, поступающий, заведующий, начинающий). Існує ряд інших повноцінних замінників, вироблених на основі слово­творчих можливостей української мови. Тому треба вважати за не цілком нормативні побудови на зразок: «Це було незвичайне й захоплююче видовище» (тел.); «У при­годі стають лакуючі властивості барвників» (рад.) *. За­хоплююче і лакуючі потрібно замінити словами захопливе й лакувальні.

Серед іменників — назв професій, звань, посад є немало слів, що вживаються в формі чоловічого роду для позна­чення й чоловіків, і жінок: агроном, академік, доктор, кан­дидат, капітан, конструктор, ректор (утворення типу агрономша, докторша, ректорша як назви професій є елементами просторіччя, в літературній мові вони вживаються з розмовним відтінком у значеннях «дружина агронома», «дружина доктора», «дружина ректора»). Переважання форм чоловічого роду пояснюється тим, що раніше тільки чоловіки мали такі професії, звання й посади. У міру на­буття їх жінками з'являються жіночі відповідники: банду­ристка, кореспондентка, лікарка, організаторка. Можна навести приклади протилежного характеру: утворення імен­ника дояр від доярка, ще не усталене в літературному вжитку медбрат за зразком медсестра і т. ін. Процес утво­рення від іменників чоловічого роду парних відповідників жіночого роду досить продуктивний. Слова авторка, аспі­рантка, викладачка, діячка, дописувачка, журналістка, контролерка, космонавтка, лекторка, редакторка та інші, зафіксовані словниками, цілком літературні й рекомендуються до вжитку. Засоби масової інформації безпідставно від­дають перевагу формам чоловічого роду: «Найтінгейл Флоренс— англійська сестра милосердя і громадський діяч» (газ.); «Галина Миколаївна — прихильник активних форм навчання» (тел.). . Пояснення цієї тенденції слід шукати, очевидно, у впливі на інші різновиди мовлення офіційно-ділового стилю, де основними назвами посад, професій та звань є іменники чоловічого роду. Коли, скажімо, комусь із актрис прису­джують почесне звання, то в указі цілком правильно пи­шуть: «присвоїти почесне звання «Народний артист Укра­їни». Але ж нікому не спаде на думку оголосити на кон­церті: «Виступає народний артист України Алла Кудлай», Пишуть і кажуть «народна артистка». Для офіційно-ділового стилю характерні форми автор, діяч, журналіст, але вони зовсім недоречні (коли йдеться про жінок) в інших стилях "За наявності слів авторка, діячка, журналістка. Перенесен­ня рис офіційно-ділового мовлення без певної стилістичної настанови до інших сфер оканцелярює мову, робить її су­хою, а часом і не цілком зрозумілою (читач або слухач не може здогадатися, про кого йде мова — про чоловіка чи жінку).

 

6. Синтаксис.Одним із показників мовної майстер­ності є вміле користування можливостями синтаксичної си­нонімії. На сторінках газет, у теле- й радіопередачах над­уживають конструкціями з прийменником по: проректор по науковій роботі; школа-магазин по підготовці молодших продавців; міське бюро по працевлаштуванню. Нагрома­дження синтаксичних побудов із прийменником по (як і взагалі надмірне захоплення одним лексичним, фонетич­ним чи іншим варіантом при наявності синонімів) спричи­нює одноманітність викладу, а вживання непотрібних уні­версальних зворотів типу по питаннях, робота по і т. ін. канцеляризує його. Замість наведених синтаксично збідне­них конструкцій треба використовувати природніші для ук­раїнської мови: проректор з наукової роботи; школа-мага-зин для підготовки молодших продавців; міське бюро пра­цевлаштування.

За синтаксичними нормами української літературної мови прикметники вищого й найвищого ступеня узгоджу­ються з означуваним словом у роді, числі й відмінку. Кон­струкції з прикметниками та прислівниками в формі вищо­го ступеня обов'язково мають у своєму складі прийменни­ки від, за або сполучник ніж. Наприклад: «Книжки з ма­тематики були, для хлопчика цікавіші від детективних ро­манів (варіанти: за детективні романи, ніж детективні ро­мани)». В усному, а подеколи й у письмовому мовленні зустрічаються хибні з погляду синтаксичних норм кон­струкції на зразок: «Книжки з математики були для хлоп­чика цікавіше детективних романів».

Часто до помилок синтаксичного плану призводить по­рушення законів сполучуваності слів, яка залежить від специфіки позначуваних ними понять, від стильової влас­тивості, емоційно-експресивних якостей, граматичних особ­ливостей та норм слововживання. Не лише в усному мов­ленні, а й у матеріалах офіційного характеру можна зу­стріти вислови типу глухий тупик, захисний імунітет, па­м'ятний сувенір, де прикметники зайві, бо поєднані з ними іменники означають: імунітет «захисна реакція організму», сувенір «пам'ятний подарунок». Що ж до тупика, то пра­вильні вислови в українській мові глухий кут і (в пере­носному значенні) безвихідь.

Слово одержати (отримати) вживається в сполученнях із конкретним значенням: одержати листа, одержати квитки, одержати книжки, одержати гроші, одержати крам із бази. Використання його в конструкціях з більш абстрактним значенням є відступом від синтаксичних норм: одер-зкати високу оцінку, одержати освіту, одержати навички, навіть одержати перемогу. Нормативними в цих випадках є вислови дістати високу оцінку, дістати освіту, набути на­вичок, здобути перемогу. Російське словосполучення друг друга перекладається українською мовою один одного (тільки про чоловіків), одна одну (тільки про жінок), одне одного (про представників обох статей одночасно). Тому в тексті «Вони ніби заново відкривали один одного. Як тоді, п'ятдесят років тому, коли зустрілися вперше» (газ.) це словосполучення можливе лише в формі одне одного, оскільки йдеться про чоловіка й дружину, які від­значають п'ятдесятиріччя подружнього життя. Українська літературна мова має чітко окреслені норми щодо різних видів синтаксичного зв'язку. Наприклад, віддієслівні іменники завідувач, командувач, поширювач вимагають, щоб додаток стояв після них у родовому відмінку, а рідковживані в сучасній мові активні дієприкметники — в орудному. Отже, треба писати й вимовляти завідувач відділу (редакції, -клубу, бібліотеки), але заві­дуючий відділом (редакцією, клубом, бібліотекою). Конструкцїї типу завідувач відділом, завідувач кафедрою помилкові з погляду синтаксичних норм. Прийменник згід­но керує іменником в орудному відмінку з прийменником з; правильні конструкції згідно з методикою, згідно з ви­могами. Побудови типу згідно вимог і згідно плану явля­ють собою відступи від синтаксичних норм.

 

7. Фразеологія. У всіх без винятку стилях мовлення широко вживаються фразеологізми. Мовці охоче користу­ються фразеологічними зворотами як у їх вихідній формі, так і видозміненими варіантами. Пояснюється це тим, що фразеологічні одиниці, з одного боку, сприяють посиленю логізації тексту, а з другого, допомагають надавати викладові різних

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти